Hakkýmýzda

1997 yýlýndan  beri marka, patent, tasarým, coðrafi iþaret tescilleri alanýnda çalýþan firmamýz son yýllarda faaliyet alanýna iþ saðlýðý ve güvenliði hizmetlerini de eklemiþtir.

Marka, Patent vekilleri, Mühendisler, Ýþ Yeri Hekimleri ve Hukukçulardan oluþan  iþ arkadaþlarýmýzla siz deðerli müþterilerimize en hýzlý ve en doðru hizmeti verme çabasý içerisindeyiz.