Yurt Dýþý Tasarým Baþvurularý
Geri

Türkiye'de baþvurusu yapýlan ve tescil edilen bir tasarým sadece Türkiye sýnýrlarý içinde koruma hakkýndan yararlanýr.Bu nedenle,ayrýca,koruma istenilen her ülkede o ülkenin mevzuatýna göre baþvuruda bulunulmasý gerekmektedir.

Yurtdýþý baþvuru çeþitleri aþaðýdaki þekildedir:

  • OHIM nezdinde RCD Community Design tesciliyle
  • WIPO nezdinde Uluslararasý Tasarým tesciliyle
  • OAPI UNION Tasarým tesciliyle korunabilir