Tasarým Üzerindeki Ýþlemler
Geri

Tasarým Adres,Nevi ve Unvan Deðiþikliði: Endüstriyel tasarým sahipleri adres ve ünvanlarýndaki deðiþiklikleri Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmesi ve sicile kayýt edilmesi gerekmektedir.

 

Devir: Tasarým devri; tasarým sahibinin tescilli tasarým haklarýnýn üçüncü þahýslara devredilmesidir. Mahkeme kararýnýn sonucu olan devir hariç, tasarýmýn devri yazýlý olarak devir sözleþmesi ile yapýlýr. Tasarýmýn devrinin Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmesi ve sicile kayýt edilmesi gerekmektedir.

 

Lisans: Tescilli bir endüstriyel tasarýmýn kullaným hakký (lisans) lisans yoluyla üçüncü kiþilere verilebilir. Endüstriyel tasarým üzerindeki lisansýn Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmesi ve sicile kayýt edilmesi gerekmektedir.