Tasarýmda Yenilik ve Ayýrt Edicilik
Geri

Tasarýmlarýnýzýn koruma altýna alýnabilmesi için öncelikle yeni olmasý gerekmektedir.


Yenilik Nedir?

Bir endüstriyel tasarýmýn aynýsý, baþvuru ve rüçhan tarihinden önce dünyanýn herhangi bir yerinde kamuya sunulmamýþ ise o tasarým yeni kabul edilir.Tasarým,baþvuru tarihinden önceki on iki ay içerisinde tasarýmcý veya halefi veya bu kiþilerin izni ile üçüncü bir kiþi tarafýndan kamuya sunulur veya tasarýmcý veya halefleri olan kiþilerin suistimali sonucu kamuya sunulursa, endüstriyel tasarým yeniliði etkilenmez. Dolayýsýyla,bir sene önceden piyasaya sunulmuþ ürünler yeni olmadýðý ve bilindik bir tasarým olduðu gerekçesiyle koruma kapsamýna giremez.Tasarýmlarýnýzýn koruma altýna alýnabilmesi için ayrýca ayýrt edici niteliðe sahip olmasý gerekmektedir.


Ayýrt Edicilik Nedir?

Endüstriyel tasarýmýn bilgilenmiþ kullanýcý üzerinde yarattýðý genel izlenim ile bilinen herhangi bir endüstriyel tasarýmýn bu kullanýcýda yarattýðý izlenim arasýnda belirgin bir farklýlýk olmasýdýr