Yurt Dýþý Patent F.Model Baþvurularý
Geri

Patentler/f.modeller, tüm diðer sýnai mülkiyet haklarýnda olduðu gibi bulunduðu ülkenin sýnýrlarý içerisinde korunmaktadýr.

Bu nedenle, Türkiye'de yapýlan bir patent / faydalý model baþvurusu sadece Türkiye sýnýrlarý içerisinde geçerlidir.Türkiye'de yapýlan baþvuru tarihinden itibaren 1 yýl içerisinde yurtdýþý patent/f.model tescili yapýlabilmektedir.(Rüçhan hakký)

Yurtdýþýnda koruma saðlanmak istenirse bireysel yada toplu patent baþvurularý mevcuttur.Yurtdýþý Faydalý model tescillerinde dikkat edilmesi gereken husus her ülkede faydalý model tescilinin olmadýðýdýr.Bu durumda faydalý modelde yurtdýþý tescili yapýlacak ise;öncelikle tescil istenen ülke de faydalý model tescilinin olup olmadýðý tespit edilmelidir.

Bireysel baþvurular, her ülkenin mevzuatýna göre tek tek yapýlan baþvurularla saðlanmaktadýr.

Topluluk baþvurularý ise, birliklerin üye olduðu merkez ofislere yapýlmaktadýr.

Yurtdýþý baþvuru çeþitleri aþaðýdaki þekildedir:

  • PCT Baþvurusu
  • EP Baþvurusu
  • OAPI UNION Patent Baþvurusu
  • GCC Patent Baþvurusu
  • ARIPO Patent Baþvurusu 
  • AVRASYA Patent Baþvurusu þeklinde yapýlmaktadýr.