Patent/F.Model Üzerindeki Ýþlemler
Geri

Patent/F.Model Adres,Nevi ve Unvan Deðiþikliði: Patent/F.Model sahipleri adres ve ünvanlarýndaki deðiþiklikleri Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmesi ve sicile kayýt edilmesi gerekmektedir.

 

Devir: Patent/Faydalý model devri; patent/faydalý model sahibinin tescilli patent/faydalý model haklarýnýn üçüncü þahýslara devredilmesidir. Mahkeme kararýnýn sonucu olan devir hariç, patentin/faydalý modelin devri yazýlý olarak hazýrlanan devir sözleþmesi ile yapýlýr. Patent/faydalý model devrinin Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmesi ve Sicil'e kayýt edilmesi gerekmektedir.

 

Lisans: Tescilli bir patentin/faydalý modelin kullaným hakký (lisans) lisans yoluyla üçüncü kiþilere verilebilir. Patent/faydalý model üzerindeki lisansýn Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmesi ve Sicil'e kayýt edilmesi gerekmektedir.