Patentin/F.Modelin Geçerliliði ve Kullaným Zorunluluðu
Geri

Yýllýk ücretler:

Bir patent/f.model baþvurusu veya patentin/f.modelin korunmasý için gerekli olan yýllýk ücretler, Enstitünün bildirimine gerek olmaksýzýn patentin/f.modelin koruma süresi boyunca her yýl vadesinde peþinen Enstitünün hesabýna ödenir ve banka dekontu aslý Enstitüye gönderilir. Vade tarihi, baþvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür. Yýllýk ücretlerin, bu maddenin birinci fýkrasýnda belirtilen vade de ödenmemesi halinde bu ücretler, ücret tarifesinde belirlenen ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden altý ay içinde, gecikmeli olarak ödenebilir.

Bu maddenin birinci fýkrasýnda belirtilen süreler içinde yýllýk ücretlerin ödenmemesi halinde patent/f.model hakký, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle sona erer.

Patent/Faydalý Model Belgelerinin Geçerlilik Süreleri

  • Ýncelemeli patent belgeleri baþvuru tarihinden itibaren 20 yýl süre ile geçerlidirler.
  • Ýncelemesiz patent belgeleri baþvuru tarihinden itibaren 7 yýl süre ile geçerlidirler.
  • Faydalý Model belgeleri baþvuru tarihinden itibaren 10 yýl süre ile geçerlidirler.

Kullanma Zorunluluðu:

Patent sahibi, patentle korunan buluþu kullanmak zorundadýr. Kullanma zorunluluðu patentin verildiðine iliþkin ilanýn ilgili bültende yayýnlandýðý tarihten itibaren üç yýl içinde gerçekleþtirilir. Patent sahibi  tarafýndan düzenlenen Enstitü nezdinde buluþu kullanmakta olduðunu kanýtlayacak resmi nitelikli kullaným belgesi, patentin kullanýldýðý hakkýndaki beyaný kapsamalý ve ticaret veya sanayi odalarý, konu ile ilgili meslek kuruluþlarý veya ilgili baþka kurumlarca onaylanmalýdýr.