Bir Buluþun Patent/F.Model Ýle Korunabilmesi Ýçin Gerekli Nitelikler
Geri

a)Yenilik: Tekniðin bilinen durumuna dahil olmayan buluþ yenidir. Tekniðin bilinen durumu; patent baþvurusunun yapýldýðý tarihten önce, buluþ konusunda dünyanýn herhangi bir yerinde toplumca eriþilebilir yazýlý veya sözlü tanýtým, kullaným veya bir baþka yolla açýklanan bilgilerden oluþur.


b)Tekniðin bilinen durumunun aþýlmasý:Buluþ, ilgili olduðu teknik alandaki bir uzman tarafýndan, tekniðin bilinen durumundan aþikar bir þekilde çýkarýlamayan bir faaliyet sonucu gerçekleþmiþ ise, tekniðin bilinen durumunun aþýldýðý kabul edilir.


c)Sanayiye Uygulanabilir Olma: Buluþ, tarým dahil sanayiinin herhangi bir dalýnda üretilebilir veya kullanýlabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduðu kabul edilir.