Patent/F.model ile Korunamayacak Buluþlar
Geri

Buluþ niteliðinde olmadýklarý için patent/f.model verilemeyecek konular:

a) Keþifler, bilimsel teoriler, matematik metotlarý;

b) Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine iliþkin plan, usul ve kurallar;

c) Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliði olan yaratmalar, Bilgisayar yazýlýmlarý;

d) Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulmasý ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.

e) Ýnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan,hayvan vücudu ile ilgili teþhis usulleri. 

e) bendinde ki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanýlan terkip ve maddeler ile bunlarýn üretim usullerine uygulanmaz.


Patentle korunamayacak buluþlar:

a) Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykýrý olan buluþlar.

b) Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslaradayanan bitki veya hayvan yetiþtirilmesi usulleri.