Yurt Dýþý Marka Baþvurularý
Geri

Marka tescili, tüm diðer sýnai mülkiyet haklarýnda olduðu gibi bulunduðu ülkenin sýnýrlarý içerisinde korunmaktadýr. Bu nedenle, Türkiye'de yapýlan marka baþvurusu sadece Türkiye sýnýrlarý içerisinde geçerlidir. Yurtdýþýnda koruma saðlanmak istenirse bireysel yada toplu marka baþvurularý mevcuttur.

Bireysel baþvurular, her ülkenin mevzuatýna göre tek tek yapýlan baþvurularla saðlanmaktadýr.Topluluk baþvurularý ise, birliklerin üye olduðu merkez ofislere yapýlmaktadýr.Yurtdýþý marka baþvuru yapýldýðý tarihten geçerli olmak üzere,10 yýlda bir yenilenir.

Yurtdýþý baþvuru çeþitleri aþaðýdaki þekildedir:

  • WIPO Baþvurusu
  • CTM Baþvurusu
  • OAPI UNION Marka Baþvurusu
  • Bireysel Marka Baþvurusu