Coðrafi Ýþaretler
Geri

Belirgin bir niteliði, ünü veya diðer özellikleri itibariyle kökenin bulunduðu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeþleþmiþ bir ürünü gösteren iþaretlerdir. 

Coðrafi iþaretler,

 • menþe adý
 • mahreç iþareti 
  olarak ikiye ayrýlmýþtýr. 


  Bir ürünün 

 • Coðrafi sýnýrlarý belirlenmiþ bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanmasý
 • Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doða ve beþeri unsurlardan kaynaklanmasý
 • Üretimi, iþlenmesi ve diðer iþlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sýnýrlarý içinde yapýlmasý durumunda "menþe adýný" belirtir. 


  Bir Ürünün

 • Coðrafi sýnýrlarý belirlenmiþ bir yöre, alan, veya bölgeden kaynaklanmasý
 • Belirgin bir niteliði, ünü veya diðer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeþleþmiþ olmasý
 • Üretimi, iþlenmesi ve diðer iþlemlerinden en az birinin belirlenmiþ yöre, alan veya bölge sýnýrlarý içinde yapýlmasý , durumunda "mahreç iþareti" göstergesini belirtir.