Mal Hizmet Gruplarý
Geri

1.SINIF

 • Sanayide, bilim sahasýnda, fotoðrafçýlýkta, tarým, bahçecilik ve ormancýlýkta kullanýlan kimyasallar.
 • Ýþlenmemiþ suni reçineler  ve iþlenmemiþ plastikler.
 • Gübreler ve topraklar.
 • Yangýn söndürücü maddeler.
 • Ev ve kýrtasiye amaçlý olmayan yapýþtýrýcýlar.

2.SINIF

 • Boyalar, vernikler, laklar, pas önleyiciler, ahþabý koruyucu maddeler, boyalar için baðlayýcý ve inceltici maddeler, boya pigmentleri,  metali koruyucu maddeler, ayakkabý boyalarý; matbaa boyalarý ve mürekkepleri, tonerler; besin maddelerini, ispençiyari ürünleri ve içecekleri boyamaða mahsus maddeler.
 • Ýþlenmemiþ doðal reçineler.
 • Boyacýlar, dekoratörler, matbaacýlar ve sanatçýlar için metal levhalar ve toz halde metaller.

 3.SINIF

 • Aðartma ve temizlik amaçlý maddeler.
 • Parfümeri; kozmetik ürünleri, kiþisel kullaným amaçlý koku vericiler.
 • Sabunlar.
 • Diþ bakýmý ürünleri.
 • Aþýndýrýcý ürünler ( Zýmpara bezleri, zýmpara kaðýtlarý,  pomza taþlarý, pastalar dahil).
 • Parlatma ve bakým ürünleri (deri, vinil, metal, ahþap v.b.için ).

4.SINIF

 • Sýnai amaçlý yaðlar, gresler (kesme sývýlarý,  toz emici-ýslatýcý ve baðlayýcý maddeler dahil).
 • Katý yakýtlar (odun hariç).
 • Sývý ve  gaz  yakýtlar ile bunlarýn katkýlarý.
 • Aydýnlanma amaçlý mumlar, fitiller, yarý mamül vakslar, balmumlarý (vakslar), parafinler.

5. SINIF

 • Ýnsan ve hayvan saðlýðý için ilaçlar, týbbi amaçlý kimyasal ürünler, kimyasal elementler.
 • Týbbi amaçlý diyet maddeleri; zayýflatýcý ürünler; bebek mamalarý; týbbi amaçlý bitkiler ve bitkisel içecekler.
 • Diþ hekimliði için ürünler (aletler/cihazlar hariç).
 • Hijyen saðlayýcý ürünler ( pedler, tamponlar, týbbi amaçlý yakýlar, pansuman malzemeleri dahil).
 • Zararlý bitkileri, hayvanlarý ve mantarlarý imha edici maddeler.
 • Mekanlar için koku gidericiler, koku vericiler (kiþisel kullaným amaçlý olanlar hariç).
 • Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), týbbi amaçlý deterjanlar.

6. SINIF

 • Deðerli olmayan maden cevherleri.
 • Adi metaller ile bunlarýn alaþýmlarý ve yarý mamülleri.
 • Metalden mamül inþaatlarda kullanýma mahsus malzemeler.
 • Barýnma, saklama, muhafaza etme, kaplama, sarma, çevreleme, depolama veya yerleþtirme amaçlarýyla yapýlmýþ metalden malzemeler ve araçlar (metalden merdivenler dahil).
 • Eleme, filtreleme, ve benzeri amaçlar için yapýlmýþ metalden malzemeler.
 • Metalden mamül kapýlar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunlarýn kasalarý ve aksamlarý.
 • Elektrik için olmayan madeni kablolar, teller.
 • Hýrdavatçý (nalburiye) eþyasý.
 • Havalandýrma, ýsýtma, kanalizasyon, telefon, yeraltý elektrik ve  iklimlendirme tesisatlarý için havalandýrma kanallarý, menfezler,  menfez kapaklarý,  anemostadlar, borular, baca þapkalarý, menhol (baca) kapaklarý, ýzgaralar.
 • Metalden mamül iþaretle gösterme, yönlendirme, belirtme, tanýtma amaçlý malzemeler (tabelalar, panolar, plakalar dahil).
 • Metalden mamül sývý veya gaz nakli amaçlý borular ve bunlarýn baðlantý parçalarý (sondaj borularý dahil).
 • Madeni para kasalarý.
 • Metalden mamul demiryolu malzemeleri.
 • Madeni iskele babalarý ve þamandýralarý, madeni dubalar, deniz taþýtlarý için çapa demirleri.
 • Döküm iþleri  için madeni kalýplar (makine parçasý olanlar hariç).
 • Adi metallerden veya bunlarýn alaþýmlarýndan yapýlmýþ sanat eserleri.
 • Metalden mamül kapaklar, þiþe kapaklarý.
 • Madeni direkler.
 • Kaldýrma, yükleme ve nakil için madeni paletler, madeni halatlar, yük kaldýrma ve taþýmada kullanýlan madeni askýlar, baðlar, kolonlar, kuþaklar, bantlar ve þeritler, metal araç çekme halatlarý.

7. SINIF

 • Ahþap, metal, cam ve plastik malzemelerin  ve madenlerin iþlenmesi, bunlara þekil verilmesi için makineler, takým tezgahlarý ve bu amaçla kullanýlan endüstriyel robotlar.
 • Ýþ makineleri, ayný iþleve sahip robotik mekanizmalar.
 • Kaldýrma, taþýma ve iletme makineleri, ayný iþleve sahip robotik mekanizmalar (asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler  dahil).
 • Tarým, hayvancýlýk, ziraat sektörlerinde  ve tahýl / meyve / sebze /gýda  iþlenmesinde kullanýlan makineler ve robotik mekanizmalar.
 • Kara taþýtlarý için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunlarýn parçalarý ve tertibatlarý.
 • Rulmanlar, bilyalý veya masuralý  yataklar.
 • Lastik sökme ve takma makineleri.
 • Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneþ enerjisi ile çalýþan jeneratörler.
 • Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancalarý, elektrikli zýmbalama makineleri ve tabancalarý, elektrikli yapýþtýrýcý tabancalar, basýnçlý hava veya sývý püskürtücü makineler için tabancalar, elektrikli el matkaplarý, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, spiral makineler, basýnçlý hava üreticiler, kompresörler, araç yýkama makineleri ve yukarýda sayýlan makine ve araçlarla ayný iþleve sahip robotlar.
 • Kaynak makineleri ve bunlarla ayný iþleve sahip robotlar.
 • Matbaa makineleri .
 • Ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma  makineleri,  etiketleme makineleri, tasnifleme makineleri ve yukarýda sayýlan makinelerle ayný iþleve sahip  robotlar ve robotik mekanizmalar.
 • Tekstil makineleri,dikiþ makineleri ve bunlarla ayný iþleve sahip endüstriyel robotlar .
 • Makine veya motor parçasý olmayan pompalar.
 • Doðrama, öðütme, ezme, çýrpma ve ufalama için mutfakta kullanýlan elektrikli aletler; yýkama makineleri (çamaþýr / bulaþýk yýkama makineleri dahil); zemin, halý veya döþeme temizleme amaçlý elektrikli makineler, elektrikli süpürgeler ve bunlarýn parçalarý.

8. SINIF

 • Deðerli madenlerden olanlar dahil çatallar, kaþýklar, býçaklar ve kesme, doðrama,soyma amaçlý elektrikli olmayan kesici mutfak aletleri.
 • Kesici ve dürtücü silahlar.
 • Traþ, epilasyon, manikür, pedikür, güzellik amaçlý kiþisel bakým için kullanýlan bu sýnýfa dahil alet ve cihazlar (makaslar dahil).
 • Makine, cihaz ve taþýt onarýmý, inþaat, ziraat, bahçecilik ve ormancýlýkla ilgili elle çalýþan (motorsuz) aletler.

9. SINIF

 • Bilimsel amaçlý ve laboratuarda kullaným amaçlý olanlar dahil ölçme aletleri, cihazlarý, göstergeler ve laboratuarlarda kullanýlan malzemeler.
 • Ses ve görüntünün kaydý, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu)  için cihazlar (veri iþlem, haberleþme ve çoðaltma amaçlý cihazlar bilgisayar yazýlýmlarý ve bilgisayar çevre donanýmlarý dahil).
 • Manyetik, optik veya pozlanmýþ film halinde  kayýt taþýyýcýlar.
 • Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunlarýn parçalarý.
 • Otomatik satýþ makineleri, bilet otomatlarý, nakit para çekme makineleri.
 • Makine ve cihazlarda kullanýlan elektronik elemanlar.
 • Birim zamandaki tüketim miktarýný ölçen sayaçlar ve zaman ayarlayýcýlarý.
 • Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlý donanýmlar.
 • Gözlükler, güneþ gözlükleri, lensler ve bunlarýn kutularý, kýlýflarý, parçalarý ve aksesuarlarý.
 • Elektrik enerjisini iletim, dönüþtürme, depolama kontrol cihazlarý ve araçlarý ( elektrik, elektronikte kullanýlan kablolar ve güç kaynaklarý dahil).
 • Ana fonksiyonu uyarý ve alarm olan cihazlar (taþýt alarmlarý hariç), elektrikli ziller.
 • Ütüler; elektrikli ve buharlý ütüler,  pres ütüler.
 • Trafikte kullaným amaçlý sinyalizasyon, iþaretle bildirme cihazlarý ve araçlarý.
 • Yangýn söndürme amaçlý  taþýtlar dahil, yangýn söndürme aletleri ve cihazlarý.
 • Elektrikli kaynak aparatlarý(kaynak elektrotlarý dahil).
 • Radarlar, denizaltý radarlarý (sonarlar), gece görüþü saðlayýcý veya arttýrýcý aletler ve cihazlar.
 • Sinek ve haþaratý kovucu  veya yok edici elektrikli cihazlar.
 • Binalar için otomatik kapýlar, otomatik turnikeler, binalar ve araç kapýlarý için elektrikli,elektronik veya uzaktan kumandalý  açma- kapama tertibatý.
 • Elektroliz ve galvaniz iþleri için aparatlar; anotlar, katotlar.
 • Mýknatýslar, dekoratif mýknatýslar.

10. SINIF

 • Cerrahi, týbbi, diþ hekimliði ve veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar.
 • Yapay organlar ve protezler.
 • Týbbi ortopedik malzemeler.
 • Ameliyathane giysileri ve steril örtüler.
 • Cinsel amaçlý aletler ve malzemeler.
 • Prezervatifler ( condom/kaput).
 • Biberonlar, biberon emzikleri, emzikler, bebekler için diþ kaþýyýcýlar.

11. SINIF

 • Aydýnlatma cihazlarý (taþýtlar, iç ve dýþ mekanlar için aydýnlatma armatürleri).
 • Isýtma ve buhar üretme tesisatý için cihazlar(Katý, sývý, gaz yakýtlý ve elektrikli sobalar, kuzineler dahil).
 • Ýklimlendirme ve havalandýrma cihazlarý.
 • Soðutucular ve dondurucular.
 • Piþirme, kurulama ve kaynatmada kullanýlan (kiþisel bakým amaçlý olanlar dahil) elektrikle ve gazla çalýþan aletler, makineler ve cihazlar ( çamaþýr kurutma makineleri, saç kurutucularý ve el kurutma cihazlarý dahil).
 • Sýhhi tesisat, vitrifiye.
 • Su yumuþatma cihazlarý, su arýtma cihazlarý, su arýtma tesisatý, atýk arýtma tesisatý.
 • Týbbi amaçlý olmayan elektrikli alt yaygýlarý ve elektrikli battaniyeler, ýsýtýcý yastýklar, elektrikli veya elektriksiz ayak ýsýtýcýlarý, sýcak su torbalarý (termoforlar).
 • Akvaryumlar için filtreler ve filtre-motor kombinasyonlarý.
 • Sanayi tipi piþirme, kurutma ve soðutma tesisatý.
 • Pastörize ve sterilize edici makineleri

12. SINIF

 • Motorlu kara taþýtlarý ve bu taþýtlar için motorlar, parçalar (motorsikletler, mopetler dahil).
 • Bisikletler ve bunlarýn gövdeleri, gidonlarý, çamurluklarý.
 • Taþýt kasalarý, damperli kasalar, traktör römorklarý, frigorifik kasalar, römork baðlantýlarý , taþýtlar için damperler,  kaldýrma tertibatlarý.
 • Taþýt koltuklarý, koltuklar için baþ dayanaklarý, emniyetli çocuk koltuklarý, koltuk kýlýflarý, araba örtüleri(þekilli), güneþlikler.
 • Sinyaller ve yön sinyalleri için kollar, taþýt camlarý için silecekler, silecek kollarý.
 • Taþýtlar için iç ve dýþ lastikler, tubles lastikler, lastik tamir takýmlarý, taþýt lastikleri için yamalar, kaynak yamalar, taþýt lastikleri için supaplar.
 • Taþýt camlarý, emniyetli taþýt camlarý, taþýtlar için dikiz aynalarý ve yan aynalar.
 • Patinaj zincirleri, takozlar.
 • Taþýtlar için portbagajlar, bisiklet ve kayak taþýyýcýlarý, seleler.
 • Lastik þiþirme pompalarý.
 • Taþýtlar için hýrsýz alarmlarý, kornalar.
 • Yolcular için emniyet kemerleri, havalý yastýklar.
 • Bebek arabalarý, tekerlekli sandalyeler, pusetler.
 • El arabalarý, pazar arabalarý, tek veya çok tekerlekli el arabalarý, market arabalarý, ev eþyalarý için tekerlekli taþýyýcýlar.
 • Raylý taþýtlar: Lokomotifler, trenler, tramvaylar, vagonlar,teleferikler, telesiyejler.
 • Deniz taþýtlarý ve parçalarý (motorlarý hariç).
 • Hava taþýtlarý ve parçalarý (motorlarý hariç).

13. SINIF

 • Ateþli, havalý, yaylý silahlar ile bunlara ait kýlýf ve aský kayýþlarý.
 • Aðýr silahlar, havanlar, roketler.
 • Havai fiþekler.
 • Kiþisel kullaným için koruyucu gazlar.

14. SINIF

 • Kuyumculuk eþyalarý ( taklitleri dahil); altýnlar, mücevherler, kýymetli taþlar ve bunlardan mamul takýlar, kol düðmeleri, kravat iðneleri ve heykeller, biblolar.
 • Saatler ve zaman ölçme cihazlarý,(kronometreler, metronomlar ve parçalarý, saat kordonlarý dahil).

15. SINIF

 • Müzik aletleri ve kutularý

16. SINIF

 • Kaðýt, karton  (mukavva) ve bunlardan yapýlmýþ ürünler ( Kýrtasiye amaçlý ürünler hariç).
 • Plastik malzemeden mamül ambalajlama ve sarma malzemeleri.
 • Matbaa ve ciltleme malzemeleri.
 • Basýlý evraklar; basýlý yayýnlar,  takvimler, posterler, fotoðraflar, afiþler, tablolar, çýkartmalar,  (pullar).
 • Kýrtasiye, büro, eðitim ve öðretim malzemeleri (mobilyalar ve cihazlar hariç).
 • Büro makineleri.
 • Badana ve boya iþleri için fýrçalar ve rulolar.

17. SINIF

 • Kauçuk, gütaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan mamul  toz, levha, çubuk ve folyo halinde yarý mamul sentetik malzemeler.Yalýtým (izalasyon), dolgu ve týkama malzemeleri ( derz dolgularý, contalar, o-ringler dahil ).
 • Lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar (taþýtlar için kullanýlanlar dahil), boru, kýlýf ve rakorlarý tekstilden  hortumlar, yangýn hortumlarý, madeni olmayan boru kýlýflarý ve rakorlarý, hortum rakorlarý, taþýtlar için radyatör hortumlarý.

18. SINIF

 • Ýþlenmiþ veya iþlenmemiþ deriler ve postlar, yapay  deriler, köseleler, astarlýk deriler.
 • Derilerden, deri taklitlerinden veya diðer malzemelerden mamul  taþýma amaçlý baþka sýnýflarda yer almayan eþyalar(Çantalar, deri veya kösele kutular ve sandýklar, anahtarlýklar dahil).
 • Þemsiyeler, güneþ þemsiyeleri, güneþlikler, bastonlar.
 • Kýrbaçlar, koþum takýmlarý, eyerler, üzengi ve eyer kayýþlarý.

19. SINIF

 • Ýnþaat, yol yapýmý, tamirat, kaplama amaçlarýyla kullanýlan kum, çakýl, mýcýr, asfalt, zift, çimento, alçý gibi malzemeler.
 • Beton, alçý, toprak, kil, doðal ve  yapay taþ, ahþap, plastik veya sentetik malzemelerden  imal edilmiþ  ve þekil almýþ yapý / inþaat / yol yapýmý ve benzer amaçlý malzemeler, yapý elemanlarý,  taþýnabilir bu malzemelerden yapýlar, direkler, bariyerler ( ahþap ve sentetik malzemeden kapý ve pencereler dahil).
 • Yollar için metal, mekanik ve aydýnlatmalý olmayan trafik iþaretleri.
 • Beton, taþ veya mermerden yapýlmýþ anýtlar, heykeller.
 • Tabaka veya þerit halinde tabii veya sentetik yüzey kaplamalarý, ýsý ile yapýþtýrýlabilen sentetik kaplamalar; çatýlar için ziftli kartonlar; ziftli kaplamalar.
 • Ýnþaatlar için cam ürünleri.
 • Metalden olmayan prefabrik  yüzme havuzlarý.
 • Akvaryum kumlarý.

20. SINIF

 • Yapýldýklarý maddelere ve malzemelere bakýlmaksýzýn mobilyalar, elbise askýlarý( ayaklý veya sabitlenenler).
 • Yatak þilteleri, yastýklar, týbbi amaçlý olmayan havalý yataklar ve yastýklar, kampçýlar için uyku tulumlarý, deniz yataklarý.
 • Aynalar.
 • Arý kovanlarý , suni petekler ve petek çýtalarý.
 • Bebekler için ana kucaklarý, parmaklýklý oyun parklarý (iç mekanlar için), bebek beþikleri, yürüteçler.
 • Ahþap veya sentetik malzemeden mamul panolar, resimler, tablolar için çerçeveler, kimlik kartlarý, künyeler, isimlikler, etiketler.
 • Ahþap veya sentetik malzemeden mamul ambalaj, nakliye ve depolama amaçlý variller, fýçýlar, bidonlar, hazneler (depolar), kutular, ambalaj kaplarý,  nakliye amaçlý konteynerler, sandýklar, taþýma paletleri, bunlarla birlikte kullanýlan kapaklar.
 • Ahþap veya sentetik malzemelerden mamul hýrdavat (nalburiye) eþyasý, mobilya baðlantýlarý, açma kapama tertibatlarý.
 • Tahta, mum, balmumu, plastik veya alçýdan mamul bu sýnýfa dahil süs ve dekorasyon eþyalarý.
 • Sepetler, balýkçý sepetleri.
 • Ev hayvanlarý için kulübeler, yuvalar, yataklar.
 • Ahþap veya sentetik malzemeden mamul portatif merdivenler, hareketli merdivenler.
 • Bambu perdeler, stor perdeler, þerit perdeler, dekorasyon amaçlý boncuklu perdeler;  perde  kopçalarý,  perde halkalarý, perde kancalarý, perde çubuklarý.

21. SINIF

 • Elektriksiz temizlik aletleri gereçleri(Boya fýrçalarý hariç fýrçalar, çelik talaþlarý, süngerler, çelik yünleri, üstüpüler, tekstilden mamul temizleme ve silme bezleri, bulaþýk eldivenleri, elektrikli olmayan cilalama makineleri, halý süpürgeleri, sopalý yer paspaslarý dahil).
 • Diþ fýrçalarý, elektrikli diþ fýrçalarý, diþ ipleri, týraþ fýrçalarý, saç fýrçalarý, taraklar.
 • Bu sýnýfa dahil elektrikle çalýþmayan ev ve mutfak gereçleri, çamaþýr mandallarý, kap-kacak, vazolar ( deðerli metalden olanlar dahil ).
 • Ütü masalarý ve kýlýflarý, çamaþýr kurutmalýklarý, elbise askýlarý.
 • Ev hayvanlarý için kafesler ve malzemeler, evlerde kullanýlan bitki ve hayvan yetiþtirme yerleri (terraryumlar).
 • Camdan, porselenden, seramikten, kilden süs ve dekorasyon eþyalarý.
 • Fare kapanlarý, haþarat tuzaklarý, sinek yakalayýcýlar, sinek raketleri (sineklik), tuvalet taþý delikleri için kapaklar.
 • Parfüm bekleri (yandýðýnda koku yayan bekler), parfüm spreyleri ve vaporizatörleri (püskürteç),makyaj çýkartmak için elektrikli olmayan aletler, pudra ponponlarý, tuvalet eþyalarý için kutular.
 • Püskürtmeli hortum baþlýklarý, sulama süzgeçleri için baþlýklar, sulama aletleri, bahçe sulama süzgeçleri, musluklara takýlan uçlar.
 • Ýþlenmemiþ cam, yarý iþlenmiþ cam, dekorasyon için cam mozaikler ve cam tozlarý (inþaat için olanlar hariç), cam yünleri (izolasyon ve tekstil amaçlý olmayan).
 • Spor müsabakalarýnda verilen kupalar.

22. SINIF

 • Halatlar,ipler, ip merdivenler, hamaklar,  balýk aðlarý ( metal olmayan araç çekme halatlarý dahil).
 • Çadýrlar, tenteler, brandalar, yelkenler, otomobil örtüleri.
 • Tekstilden mamul ambalaj torbalarý.
 • Kauçuk ve sentetik olmayan döþeme doldurma malzemeleri (yün, pamuk dahil).
 • Tekstil amaçlý sentetik elyaflar, iþlenmemiþ büküm elyaflarý, cam elyaflar.

23. SINIF

 • Tekstil amaçlý büküm iplikleri; dikiþ,  nakýþ ve örgü iplikleri, tireler, esnek iplikler.

24. SINIF

 • Dokunmuþ veya dokunmamýþ kumaþlar.
 • Ev tekstil ürünleri (bayraklar, flamalar, mendiller dahil).

25. SINIF

 • Koruyucu amaçlý olanlar hariç her türlü malzemeden yapýlmýþ iç-dýþ giysiler,çoraplar.
 • Ayak giysileri.
 • Baþ giysileri.

26. SINIF

 • Danteller ve nakýþlar (aplikeler), güpürler, fistolar, dar dokumalar, þeritler ve kurdelalar, ekstraforlar, fitiller, giysiler için kumaþtan yapýlmýþ hazýr harfler ve rakamlar, armalar, rütbe iþaretleri, vatkalar.
 • Giysiler için düðmeler, kopçalar, halkalar, fermuarlar, ayakkabý ve kemer tokalarý, perçinler, yapýþkan bantlar, baðlar, toplu iðneler, iðneler, dikiþ iðneleri, dikiþ makinasý iðneleri, týðlar ve örgü þiþleri, iðne kutularý ve iðnelikler.
 • Yapma çiçekler, yapma meyvalar.
 • Takma saçlar ve saç aksesuarlarý.

27. SINIF

 • Halýlar, kilimler, yolluklar,seccadeler.
 • Muþambalar, yapay çimen, döþemelik mantarlý muþamba (linoleum).
 • Spor amaçlý minderler.
 • Tekstilden olmayan duvar kaplamalarý, duvar kaðýtlarý.

28. SINIF

 • Oyunlar ve oyuncaklar.
 • Salonda oynanan oyunlar için aletler, makineler ve cihazlar ( jetonla çalýþanlar dahil ).
 • Hayvanlar için oyuncaklar.
 • Çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parklarý için oyuncaklar.
 • Jimnastik ve spor aletleri ile malzemeleri.
 • Suni yýlbaþý aðaçlarý ve bunlar için süsler, suni karlar,  çýngýraklar, eðlence (parti, diskotek vb.)  süsleri,  parti þapkalarý

29. SINIF

 • Et, balýk, kümes ve av hayvanlarýnýn etleri ile her nevi iþlenmiþ et ürünleri.
 • Kuru bakliyat.
 • Hazýr çorbalar, bulyonlar.
 • Zeytin, zeytin ezmeleri.
 • Süt ve süt ürünleri (tereyaðý dahil).
 • Yenilebilir bitkisel yaðlar.
 • Kurutulmuþ, konservelenmiþ, dondurulmuþ, piþirilmiþ, tütsülenmiþ, salamura edilmiþ her türlü meyve ve sebzeler.
 • Kuru yemiþler.
 • Fýndýk ve fýstýk ezmeleri, tahin.
 • Yumurtalar, yumurta tozlarý.
 • Týbbi amaçlý olmayan ve tamamlayýcý gýda maddeleri (polen, proteinler, karbonhidratlar dahil).
 • Patates cipsleri.

 


30.SINIF

 • Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslý içecekler, çikolata esaslý içecekler.
 • Makarnalar, mantýlar, eriþteler.
 • Pastacýlýk ve fýrýncýlýk mamulleri, tatlýlar.
 • Bal, arý sütü, propolis.
 • Yiyecekler için çeþni/lezzet vericiler.
 • Mayalar, kabartma tozlarý; unlu mamullerin formunu, rengini iyileþtirici,
 • bayatlama süresini geciktirici doðal maddeler.
 • Her türlü un, irmikler, niþastalar.
 • Toz þeker, kesme þeker, pudra þekeri.
 • Çaylar, buzlu çaylar.
 • Þekerlemeler çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler.
 • Sakýzlar.
 • Dondurmalar,  yenilebilir buzlar.
 • Tuz.
 • Hububat (tahýl) ve mamülleri.
 • Pekmez

31. SINIF

 • Tarým ürünleri, bahçecilik ürünleri ve tohumlar.
 • Ormancýlýk ürünleri.
 • Canlý hayvanlar (kuluçkalýk yumurtalar, döllenmiþ yumurtalar dahil).
 • Canlý ve kurutulmuþ bitkiler ve otlar.
 • Hayvan yemleri ve týbbi amaçlý olmayan katkýlarý.
 • Malt (insan tüketimi için olmayan).

32. SINIF

 • Biralar; bira yapýmýnda kullanýlan preparatlar.
 • Maden sularý, kaynak sularý, sofra sularý, sodalar, tonikler.
 • Sebze ve meyve sularý, bunlarýn konsantreleri ve özleri, meþrubatlar.

 

33. SINIF

 • Alkollü içecekler (biralar hariç).

34. SINIF

 • Tütün ve tütün mamulleri.
 • Tütün içenlere mahsus malzemeler(Pipolar, puro ve sigara aðýzlýklarý küllükler, tütün kutularý, sigara sarmak için cep aletleri, sigara kaðýtlarý, nargileler, çakmaktaþlarý, çakmaklar dahil).
 • Kibritler.

35.SINIF

 • Reklamcýlýk,  pazarlama ve halkla iliþkiler ile ilgili hizmetler (Ticari ve reklam amaçlý sergi ve fuarlarýn organizasyonu hizmetleri dahil).
 • Büro hizmetleri.
 • Ýþ yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danýþmanlýk , muhasebe ve mali müþavirlik hizmetleri  (ithalat-ihracat acente hizmetleri dahil).
 • Ticari ve sýnai ürünler için eksperlik hizmetleri.
 • Açýk artýrmalarýn düzenlenmesi ve gerçekleþtirilmesi hizmetleri.
 • Müþterilerin mallarý elveriþli bir þekilde görmesi ve satýn almasý için çeþitli mallarýn bir araya getirilmesi hizmetleri  ( belirtilen hizmetler perakende,  toptan  satýþ maðazalarý, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri  diðer  yöntemler ile saðlanabilir ).

36. SINIF

 • Sigorta hizmetleri.
 • Finansal ve parasal hizmetler.
 • Gayrimenkul komisyonculuðu, müþavirliði ve idaresi hizmetleri.
 • Gümrük müþavirliði hizmetleri.

37. SINIF

 • Ýnþaat hizmetleri, inþaat araç - gereçlerinin ve iþ makinelerinin kiralanmasý hizmetleri.
 • Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haþere ilaçlama hizmetleri; temizlik araçlarý ve makinelerinin kiralanmasý hizmetleri.
 • Kara araçlarý servis istasyonu hizmetleri (bakým, tamir ve yakýt dolumu).
 • Deniz araçlarýnýn bakýmý ve tamiri hizmetleri; gemi inþaatý hizmetleri.
 • Hava taþýtlarýnýn bakým ve tamiri hizmetleri.
 • Mobilyalara iliþkin döþeme, tamir, restorasyon hizmetleri.
 • Isýtma, havalandýrma ve su tesisatýnýn kurulmasý (tesis edilmesi), bakýmý ve tamiri hizmetleri.
 • Giysilerin temizliði, bakýmý ve tamiri hizmetleri.
 • Sýnai makinelerin ve cihazlarýn, büro makinelerinin ve cihazlarýnýn, haberleþme cihazlarýnýn, elektrikli ve elektronik cihazlarýn tesisi, bakýmý ve tamiri hizmetleri.
 • Saat tamiri hizmetleri.
 • Madencilik, maden çýkarma hizmetleri.
 • Ayakkabý, çanta, kemer tamiri hizmetleri.

38. SINIF

 • Radyo ve televizyon yayýn hizmetleri.
 • Haberleþme hizmetleri (internet servisi saðlama hizmetleri dahil).
 • Haber ajansý hizmetleri.

39. SINIF

 • Kara, deniz ve hava taþýmacýlýðý hizmetleri ve kara, deniz ve hava taþýtlarýnýn kiralanmasý hizmetleri (tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, kurye hizmetleri dahil).
 • Araba parklarý hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri.
 • Tekne barýndýrma hizmetleri.
 • Boru hattý ile taþýma  hizmetleri.
 • Elektrik daðýtým hizmetleri.
 • Su temin hizmetleri.
 • Taþýt ve mallarý kurtarma hizmetleri.
 • Mallarýn depolanmasý, paketlenmesi ve sandýklanmasý hizmetleri.
 • Çöplerin depolanmasý ve taþýnmasý hizmetleri, atýklarýn toplanmasý ve taþýnmasý hizmetleri.

40. SINIF

 • Adi metallerin iþleme hizmetleri.
 • Deðerli metallerin iþlenmesi hizmetleri.
 • Fotografik ve sinematografik ürünlerin iþlenmesi hizmetleri (Banyo, baský ve foto gravür hizmetleri dahil).
 • Gýdalarýn  iþlenmesi hizmetleri.
 • Hayvan kesim hizmetleri.
 • Deri ve kürk iþleme hizmetleri.
 • Saraçlýk hizmetleri.
 • Kumaþ iþleme hizmetleri, yün iþleme hizmetleri.
 • Terzilik hizmetleri, nakýþ iþleme hizmetleri.
 • Ahþap ve kereste iþleme hizmetleri.
 • Sanat eserlerinin çerçevelenmesi hizmetleri.
 • Sývý, kimyasal madde, gaz, hava iþleme hizmetleri.
 • Cam ve optik cam iþleme hizmetleri.
 • Malzemelerin montajý (üçüncü þahýslar adýna) hizmetleri.
 • Diþ teknisyenliði (döküm) hizmetleri.
 • Çömlekçilik hizmetleri.
 • Enerji üretimi hizmetleri, jeneratörlerin kiralanmasý hizmetleri.
 • Kaðýdýn iþlenmesi.
 • Baský hizmetleri, ciltçilik hizmetleri.
 • Plastik iþleme hizmetleri.

41.SINIF

 • Eðitim ve öðretim hizmetleri.
 • Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri.
 • Spor, kültür ve eðlence hizmetleri.
 • Dergi, kitap, gazete v.b. yayýmlama hizmetleri.
 • Film, televizyon ve radyo programlarý yapým hizmetleri.
 • Haber muhabirliði hizmetleri, foto-muhabirliði  hizmetleri.
 • Fotoðrafçýlýk hizmetleri.
 • Tercüme hizmetleri.

42. SINIF

 • Bilimsel ve sýnai inceleme, araþtýrma hizmetleri; mühendislik hizmetleri.
 • Bilgisayar hizmetleri.
 • Bu sýnýfa dahil olup mühendislik, mimarlýk, bilgisayar hizmetleri kapsamýna girmeyen her türlü tasarým hizmetleri; grafik sanat tasarým hizmetleri.
 • Sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri.

43.SINIF

 • Yiyecek ve içecek saðlanmasý hizmetleri.
 • Geçici konaklama hizmetleri (gündüz bakýmý (kreþ) hizmetleri dahil).
 • Hayvan bakým evleri hizmetleri.

44.SINIF

 • Týbbi hizmetler.
 • Güzellik bakýmý hizmetleri.
 • Veterinerlik ve hayvancýlýkla ilgili hizmetler.
 • Tarým, bahçecilik ve ormancýlýkla ile ilgili hizmetler.
 • Huzurevi hizmetleri.

45.SINIF

 • Hukuki hizmetler ( sýnai ve fikri mülkiyet haklarý konusunda danýþmanlýk hizmetleri dahil).
 • Güvenlik hizmetleri.
 • Evlendirme bürolarý hizmetleri.
 • Cenaze hizmetleri.
 • Giysi kiralama hizmetleri.
 • Yangýn söndürme hizmetleri.
 • Refakat etme hizmetleri.