Marka Üzerindeki Ýþlemler
Geri

Marka Yenileme:

Tescilli markanýn koruma süresi baþvuru tarihinden itibaren 10 yýldýr. Bu süre onar yýllýk dönemler halinde sonsuz sayýda yenilenebilir.

Marka Adres,Nevi ve Unvan Deðiþikliði: 

Marka sahipleri adres ve ünvanlarýndaki deðiþiklikleri Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmesi ve sicile kayýt edilmesi gerekmektedir.

Marka Devir:

Markanýn tescil edildiði mal ve hizmetlerin tamamý veya bir kýsmý için iþletmeden ayrý olarak üçüncü þahýslara devredilmesidir. Mahkeme kararýnýn sonucu olan devir hariç, markanýn devri yazýlý olarak yapýlan devir sözleþmesi ile yapýlýr. Marka devrinin Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmesi ve sicile kayýt edilmesi gerekmektedir.

Lisans:

Tescilli bir markanýn kullaným hakký (lisans) tescil edildiði mal veya hizmetlerin bir kýsmý veya tamamý için lisans yoluyla üçüncü kiþilere verilebilir. Marka üzerindeki lisansýn Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmesi ve sicile kayýt edilmesi gerekmektedir.