Marka Kullaným Zorunluluðu
Geri

Markanýn, tescil tarihinden itibaren beþ yýl içinde, haklý bir neden olmadan kullanýlmamasý veya bu kullanýma beþ yýllýk bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.

Aþaðýda belirtilen durumlar markayý kullanma kabul edilir:

a) Tescilli markanýn ayýrt edici karakterini deðiþtirmeden markanýn farklý unsurlarla   kullanýlmasý,

b) Markanýn yalnýz ihracat amacýyla mal ya da ambalajlarýnda kullanýlmasý,

c) Markanýn, marka sahibinin izni ile kullanýlmasý,

d) Markayý taþýyan malýn ithalatý