Marka Olabilecek ve Olamayacak Ýþaretler
Geri

Bir iþaretin marka olabilmesi için bazý özelliklere sahip olmasý gerekir. 

Aþaðýda yazýlý iþaretler marka olarak tescil edilemez (KHK Mad. 7):

a) 5 inci maddede belirtilen marka tanýmýna girmeyen iþaretler,

b) Ayný veya ayný türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiþ veya daha önce tescil için baþvurusu yapýlmýþ bir marka ile ayný veya ayýrt edilemeyecek kadarbenzer olan markalar,

c) Ticaret alanýnda cins, çeþit, vasýf, kalite, miktar, amaç, deðer, coðrafi kaynak belirten veya mallarýn üretildiði, hizmetlerin yapýldýðý zamaný gösteren veya mallarýn ve hizmetlerin diðer karakteristik özelliklerini belirten iþaret ve adlandýrmalarý münhasýran veya esas unsur olarak içeren markalar,

d) Ticaret alanýnda herkes tarafýndan kullanýlan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanlarý ayýrt etmeye yarayan iþaret ve adlarý münhasýran veya esas unsur olarak içeren markalar,

e) Malýn özgün yapýsýndan ortaya çýkan þeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malýn þeklini veya mala asli deðerini veren þekli içeren iþaretler,

f) Mal veya hizmetin niteliði, kalitesi veya üretim yeri, coðrafi kaynaðý gibi konularda halký yanýltacak markalar,

g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alýnmamýþ ve dolayýsýyla Paris Sözleþmesi'nin 2 nci mükerrer 6 ncý maddesine göre reddedilecek markalar,

h) Paris Sözleþmesi'nin 2 nci mükerrer 6 ncý maddesi kapsamý dýþýnda kalan kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel deðerler bakýmýndan halka malolmuþ ve ilgili mercilerin tescil izni vermediði diðer armalar, amblemler veya niþanlarý içeren markalar,

ý) Sahibi tarafýndan izin verilmeyen Paris S özleþmesi'nin 1 nci mükerrer 6 ncý maddesine göre tanýnmýþ markalar,

i) Dini deðerleri ve sembolleri içeren markalar,

k) Kamu düzenine ve genel ahlâka aykýrý markalar