Marka Nedir ?
Geri

Marka:

Bir teþebbüsün mal ve hizmetlerini bir baþka teþebbüsün mal ve hizmetlerinden ayýrt etmeyi saðlamasý koþuluyla, kiþi adlarý dahil, özellikle sözcükler, þekiller, harfler, sayýlar, mallarýn biçimi ve ambalajlarýnýn gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baský yoluyla yayýnlanabilen ve çoðaltýlabilen her türlü iþaretlerdir.

Marka çeþitleri 4 ana baþlýkta toplanmaktadýr:

a) Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet iþletmelerinden oluþan,

bir gurubun mal veya hizmetlerini diðer iþletmelerin mal veya hizmetlerinden ayýrt

etmeye yarayan iþarettir.

b) Garanti Markasý: Marka sahibinin kontrolü altýnda bir çok iþletme tarafýndan o iþletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coðrafi menþelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan iþarettir.

c) Ticaret Markasý: Bir iþletmenin imalatýný ve /veya ticaretini yaptýðý mallan, baþka iþletmelerin mallarýndan ayýrt etmeye yarayan iþarettir.

d) Hizmet Markalarý: Bir iþletmenin hizmetlerini diðer iþletmelerin

hizmetlerinden ayýrt etmeye yarayan iþarettir