551 Patent KHK
Geri

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(551)


• Patent haklarýnýn korunmasý hakkýnda düzenlemeler yapýlmasý; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayýlý Kanunun
verdiði yetkiye dayanýlarak Bakanlar Kurulu’nca 24/06/1995 tarihinde kararlaþtýrýlmýþtýr.
• Deðiþiklik -26.06.2004 tarih ve 25504 sayý ile Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren 5194 sayýlý
“Bazý Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun”
BÝRÝNCÝ KISIM
BAÞLANGIÇ HÜKÜMLERÝ


BÝRÝNCÝ BÖLÜM


AMAÇ, KAPSAM, KORUMADAN YARARLANACAK KÝÞÝLER VE TANIMLAR


Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacý, buluþ yapma faaliyetini özendirmek, buluþlarýn sanayiye
uygulanmasý
ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleþtirilmesini saðlamak için buluþlara patent veya faydalý
model belgesi vererek korumaktýr.

Bu Kanun Hükmünde Kararname, sýnai hakkýn tesisine uygun buluþlara patent veya faydalý model belgesi verilerek
bunlarýn korunmasý ile ilgili esaslarý, kurallarý ve þartlarý kapsar.

Korumadan Yararlanacak Kiþiler

Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile saðlanan korumadan Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde ikametgahý
olan veya sýnai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kiþiler veya Paris Anlaþmasý hükümleri dahilinde baþvuru
hakkýna sahip kiþiler yararlanýr.

Bu maddenin birinci fýkrasý hükmü kapsamý dýþýnda kalmasýna raðmen, Türkiye Cumhuriyeti uyruðundaki kiþilere
kanunen veya fiilen patent ve/veya faydalý model belgesi korumasý tanýyan devletlerin uyruðundaki gerçek veya tüzel
kiþilerde, karþýlýklýlýk ilkesi uyarýnca Türkiye'de patent ve/veya faydalý model belgesi korumasýndan yararlanýr.

Tanýmlar

Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname anlamýnda "Enstitü", 544 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan
Türk Patent Enstitüsü'dür.

Bu Kanun Hükmünde Kararname anlamýnda "Paris Anlaþmasý", Sýnai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarasý Bir
Ýttihat Ýhdas Edilmesine Dair 20 Mart 1883 tarihli Mukavele'dir.

Milletlerarasý Anlaþmalarýn Öncelikle Uygulanmasý


Madde 4 - Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýna göre yürürlüðe konulmuþ milletlerarasý anlaþma hükümlerinin bu Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elveriþli olmasý halinde 2 nci maddede belirtilen kiþiler, elveriþli hükümlerin
uygulanmasýný talep etme hakkýna sahiptir.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
PATENT VERÝLEBÝLÝRLÝK ÞARTLARI
Patent Verilerek Korunacak Buluþlar


Madde 5 - Yeni, tekniðin bilinen durumunu aþan ve sanayiye uygulanabilir olan buluþlar, patent verilerek korunur.
Patent Verilemeyecek Konular ve Buluþlar
Madde 6 - Aþaðýda sayýlanlar buluþ niteliðinde olmadýklarý için bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamý dýþýnda kalýr:
a - Keþifler, bilimsel teoriler, matematik metotlarý;
b - Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine iliþkin plan, usul ve kurallar;
c - Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliði olan yaratmalar, bilgisayar yazýlýmlarý;
d - Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulmasý ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
e -Ýnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teþhis usulleri.
Bu maddenin birinci fýkrasýnýn (e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanýlan terkip ve maddeler ile


bunlarýn üretim usullerine uygulanmaz.
Bu maddenin birinci fýkrasýnda sayýlanlar için münhasýran koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.
Aþaðýda belirtilen buluþlar patent verilerek korunmaz:
a - Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykýrý olan buluþlar.
b - Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiþtirilmesi usulleri.


Yenilik
Madde 7 - Tekniðin bilinen durumuna dahil olmayan buluþ yenidir.
Tekniðin bilinen durumu, patent baþvurusunun yapýldýðý tarihten önce, buluþ konusunda dünyanýn herhangi bir yerinde


toplumca eriþilebilir yazýlý veya sözlü tanýtým, kullaným veya bir baþka yolla açýklanan bilgilerden oluþur.
Patent baþvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayýnlanmýþ olan ve patent baþvurusu tarihinden önceki tarihli Türk
patent ve faydalý model belgesi baþvurularýnýn yayýnlanan ilk metinleri tekniðin bilinen durumuna dahildir.


Buluþa Patent Verilmesini Etkilemeyen Açýklamalar
Madde 8 - Bir buluþa patent verilmesini etkileyecek nitelikte olmakla birlikte, baþvuru tarihinden önceki oniki ay içinde


veya rüçhan hakký talep edilmiþ ise rüçhan hakký tarihinden önceki oniki ay içinde ve aþaðýda sayýlan durumlarda
açýklama yapýlmýþ olmasý buluþa patent verilmesini etkilemez:
a - Açýklamanýn buluþ sahibi tarafýndan yapýlmýþ olmasý;
b - Açýklamanýn bir merci tarafýndan yapýlmýþ olmasý ve bu merci tarafýndan açýklanan bilginin:
1 - Buluþ sahibinin bir baþka baþvurusunda yer almasý ve söz konusu baþvurunun bir merci tarafýndan açýklanmamasý


gerektiði halde açýklanmasý;


2 - Buluþ sahibinden doðrudan doðruya veya dolaylý olarak bilgiyi edinmiþ
olan bir üçüncü kiþi tarafýndan, buluþ
sahibinin bilgisi veya izni olmadan yapýlan bir baþvuruda yer almasý; veya
c - Açýklamanýn buluþ sahibinden doðrudan doðruya veya dolaylý olarak bilgi elde eden bir üçüncü kiþi tarafýndan


yapýlmýþ olmasý.


Bu maddenin birinci fýkrasýna göre, baþvurunun yapýldýðý tarihte patent almaya hak kazanmýþ her kiþi "buluþ sahibi"
sayýlýr.
Bu maddenin birinci fýkrasýnýn uygulanmasýndan doðan sonuçlar, bir süre ile sýnýrlý deðildir ve her zaman ileri


sürülebilir.
Bu maddenin birinci fýkrasýnýn uygulanmasýnda, bu fýkranýn uygulanmasý gerektiðini ileri süren taraf, þartlarýn


gerçekleþtiðini veya gerçekleþmesinin beklendiðini ispatla yükümlüdür.

Tekniðin Bilinen Durumunun Aþýlmasý


Madde 9 - Buluþ, ilgili olduðu teknik alandaki bir uzman tarafýndan, tekniðin bilinen durumundan aþikar bir þekilde
çýkarýlamayan bir faaliyet sonucu gerçekleþmiþ ise, tekniðin bilinen durumunun aþýldýðý kabul edilir.

Sanayiye Uygulanabilir Olma

Madde 10 - Buluþ, tarým dahil sanayinin herhangi bir dalýnda üretilebilir veya kullanýlabilir
nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduðu kabul edilir.

ÝKÝNCÝ KISIM
PATENT ÝSTEME HAKKI


HAKKIN GASBI VE BULUÞ YAPANIN BELÝRTÝLMESÝ
Patent Ýsteme Hakký
Madde 11 - Patent isteme hakký, buluþu yapana veya onun haleflerine ait olup, baþkalarýna devri mümkündür.
Buluþ birden çok kiþi tarafýndan birlikte gerçekleþtirilmiþse, patent isteme hakký, taraflar

baþka türlü kararlaþtýrmamýþsa, bunlara müþtereken ait olur.

Ayný buluþ birbirinden baðýmsýz birden çok kiþi tarafýndan ayný zamanda gerçekleþtirilmiþse, patent isteme hakký, daha
önce baþvuru yapana veya diðerine göre rüçhan hakký olana aittir.
Patent almak için ilk baþvuran kiþi, aksi sabit oluncaya kadar, patent isteme hakkýnýn sahibidir.


Patent Ýsteme Hakkýnýn Gasbý


Madde 12 - Patentin verilmesi iþlemleri sýrasýnda, patent isteme hakkýnýn gerçek sahibi olduðunu, 11 inci maddenin
birinci fýkrasý hükmüne göre, iddia eden kiþi, baþvuru sahibinin hak sahipliðine karþý, 129 uncu madde hükmüne göre,
dava açabilir. Patent isteme hakkýnýn baþvuru sahibine ait olmadýðý Enstitü nezdinde iddia edilemez. Dava sonucunda
hak sahipliði iddiasýnýn davacý lehine sonuçlanmasý halinde, kararýn kesinleþmesinden itibaren üç ay içinde, hak sahibi
aþaðýdaki hususlardan birinin yapýlmasýný talep edebilir:

a - Gasbýn söz konusu olduðu dava konusu önceki patent baþvurusunun kendi baþvurusu olarak kabul edilmesini ve
iþlem görmesini isteyebilir.

b - Ayný rüçhan hakkýndan yararlanarak ayný buluþ için yeni bir patent baþvurusu yapabilir. Bu baþvuru ilk baþvurunun
tarihi itibariyle iþlem görür. Bu durumda, gasbýn söz konusu olduðu baþvuru hükümsüz kalýr.

c - Gasbýn söz konusu olduðu baþvurunun red edilmesini talep edebilir.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinin üçüncü fýkrasý hükmü, bu maddenin birinci fýkrasý hükümlerine
göre yapýlacak her yeni baþvuru için uygulanýr.

Birinci fýkra hükmüne göre patent isteme hakkýný belirlemek için açýlan davanýn sonuçlanmasýna kadar baþvuru,
davacýnýn rýzasý olmadan geri alýnamaz. Davacýnýn talebi red edilmiþse baþvurunun ilanýndan kararýn kesinleþme tarihine
kadar; talep kabul edilmiþse kararýn kesinleþme tarihinden itibaren üç aylýk bir süre ile patentin verilmesi iþlemleri
mahkeme tarafýndan ertelenir.

Patentin Gasbý


Madde 13 - 11 inci maddenin birinci fýkrasý hükmüne göre patent gerçek hak sahibinde baþkasýna verilmiþse, gerçek hak
sahibi olduðunu iddia eden kiþi, patentten doðan diðer hak ve talepleri saklý kalmak þartýyla, patentin kendisine devir
edilmesini talep ve dava edebilir.

Patent üzerinde sadece kýsmi bir hakkýn iddia edilmesi halinde, bu maddenin birinci fýkrasý
hükmüne göre müþterek bir
hak sahipliði tanýnmasý talep ve dava edilebilir.

Bu maddenin birinci ve ikinci fýkralarýnda belirtilen talep ve dava haklarý patentin ilaný tarihinden itibaren iki yýl içinde
ve kötü niyet halinde, patentin koruma süresinin bitimine kadar kullanýlabilir.


Ýlgilinin talebi üzerine üçüncü kiþilere karþý hüküm ve sonuç doðurmak üzere, bu madde hükmüne göre açýlan dava ve
davada ileri sürülen talepler, dava sonunda verilen kesin hüküm veya açýlan davayý herhangi bir þekilde sona erdiren
bütün diðer haller Patent Sicili'ne kayýt edilir.

Gasbýn Sona Erdirilmesinin Sonuçlarý


Madde 14 -13 üncü madde hükmüne göre patente iliþkin hak sahipliðinin deðiþmesi halinde, bu deðiþikliðin Patent
Sicili'ne kayýt edilmesi ile birlikte, üçüncü kiþilerin o patentle ilgili lisans ve tanýnan diðer haklarý sona erer.

Bu maddenin birinci fýkrasý hükmüne göre gerçek patent sahibinin Patent Sicili`ne kayýt tarihinden önce; sonradan
gerçek patent sahibi olmadýðý anlaþýlan kiþi veya onunla davadan önce dava konusu patentle ilgili lisans anlaþmasý
yapan, eðer buluþu kullanmaya baþlamýþsa veya kullanma için ciddi hazýrlýklara girmiþ bulunuyorsa, gerçek patent sahibi
veya sahiplerinden inhisari olmayan bir lisans verilmesini talep edebilir.

Bu talebin yapýlmasý
için öngörülen süre, önceden sicilde patent sahibi olarak görünen kiþi için iki ay ve lisans alan için
dört aydýr. Bu süreler gerçek patent sahibinin sicile kayýt edildiðinin Enstitü tarafýndan ilgililere teblið edildiði tarihten
itibaren baþlar.

Bu maddenin ikinci fýkrasý
hükmüne göre verilecek lisans, makul süre ve koþullar ile verilir. Bu süre ve koþullarýn
saptanmasýnda zorunlu lisansýn verilmesine iliþkin hükümler kýyasen uygulanýr.

Patent sahibi veya lisans alan patenti kullanýma baþladýðý veya kullaným için ciddi hazýrlýklar yaptýðý sýrada kötü niyetli
ise, bu maddenin ikinci ve üçüncü fýkrasý hükümleri uygulanmaz.

Buluþ Yapanýn Belirtilmesi

Madde 15 - Buluþu yapanýn adý patentte belirtilir. Buluþu yapanýn baþvuru sahibi veya patent sahibinden buluþu yapan
olarak tanýnmasýný ve adýnýn patentte belirtilmesini isteme hakký vardýr.

ÜÇÜNCÜ KISIM
ÇALIÞANLARIN BULUÞLARI


BÝRÝNCÝ BÖLÜM
ÖZEL HUKUK ÝLÝÞKÝSÝÝÇÝNDE OLAN ÝÞÇÝLERÝN ÝÞÇÝ BULUÞLARI


Ýþçi Buluþu Kavramý


Madde 16 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre iþçi buluþlarý patent veya faydalý model belgesi ile
korunabilir nitelikte olan buluþlardýr.

Teknik iyileþtirme teklifleri, patent veya faydalý model belgesi ile korunabilir nitelikte deðildir.

Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre iþçi, bir özel hukuk sözleþmesi veya benzeri bir hukuk iliþkisi
gereði, baþkasýnýn hizmetinde olan ve bu hizmet iliþkisini iþverenin gösterdiði belli bir iþle ilgili olarak kiþisel bir
baðýmlýlýk içinde ona karþý yerine getirmekle yükümlü olan kiþidir. ücretsiz olarak ve belirli bir süreye baðlý olmaksýzýn
hizmet gören stajyerler ve pratik yapan öðrenciler de, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre iþçi sayýlýr.

Hizmet Buluþu ve Serbest Buluþ Kavramlarý


Madde 17 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre iþçi buluþlarý; hizmet buluþlarý ve serbest buluþlar
olarak nitelendirilir.

Hizmet buluþlarý, iþçinin bir iþletme veya kamu idaresinde yükümlü olduðu faaliyeti gereði gerçekleþtirdiði veya
iþletmenin veya kamu idaresinin büyük ölçüde deneyim ve çalýþmalarýna dayanan, iþçinin iþ iliþkisi sýrasýnda yaptýðý
buluþlardýr.

Ýkinci fýkrada sayýlan hizmet buluþlarýnýn dýþýnda kalan buluþlar, serbest iþçi buluþlarý olarak kabul edilir. Serbest iþçi
buluþlarý 31inci ve 32 nci madde hükümlerine tabidir.


Hizmet Buluþlarý ve Bildirim Yükümlülüðü

Madde 18 -Ýþçi bir hizmet buluþu yaptýðýnda, bu buluþunu yazýlý olarak ve geciktirmeksizin iþverene bildirmekle
yükümlüdür. Buluþ birden çok iþçi tarafýndan gerçekleþtirilmiþse, bu bildirim birlikte yapýlabilir. Ýþveren, kendisine
ulaþan bildirimin tebellüð tarihini bildirimde bulunan kiþi veya kiþilere gecikmeksizin ve yazýlý olarak bildirir.

Ýþçi, teknik problemi, çözümünü ve hizmet buluþunu nasýl gerçekleþtirmiþ olduðunu bildiriminde açýklamak zorundadýr.
Buluþun daha iyi açýklanmasý bakýmýndan varsa resmini de iþverene verir.

Ýþçi, yararlanmýþ olduðu iþletme deneyim ve çalýþmalarýný, varsa diðer çalýþanlarýn katkýlarýný ve bu katkýlarýn þeklini,
yaptýðý iþle ilgili olarak aldýðý talimatlarý ve söz konusu katkýlar yanýnda kendisinin katký payýný da belirtir.

Ýþveren bildirimin kendisine ulaþtýðý tarihten itibaren iki ay içinde, bildirimin hangi hususlarda düzeltilmesi gerektiðini
iþçiye bildirir. Ýþverenin söz konusu bildirimin düzeltilmesi konusunda iki ay içinde talep yapmamasý halinde, bu
maddenin ikinci fýkrasýnda belirtilen bildirim, þartlara uygun olmasa dahi, geçerli sayýlýr.

Ýþçinin Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen þekilde bildirimde bulunabilmesi için, iþveren gereken yardýmý
göstermek zorundadýr.

Ýþverenin Buluþa Ýliþkin Hakký
Madde 19 -Ýþveren, hizmet buluþu ile ilgili olarak tam veya kýsmi hak talep edebilir.
Ýþveren talebini yazýlý olarak iþçiye bildirmek zorundadýr. Bu talep, iþçinin bildiriminin iþverene

ulaþtýðý tarihten itibaren dört ay içinde yapýlýr.

Talebin Hüküm ve Sonuçlarý


Madde 20 -Ýþveren hizmet buluþuna iliþkin tam hak talebinde bulunmasý halinde bununla ilgili
bildirimin iþçiye ulaþmasý ile buluþ üzerindeki tüm haklar iþverene geçmiþ olur.

Ýþverenin hizmet buluþuna iliþkin kýsmi hak talep etmesi halinde, iþveren, kýsmi hakka dayanarak buluþu kullanabilir.
Ancak bu kullanma, iþçinin buluþunu deðerlendirmesini önemli ölçüde güçleþtiriyorsa, iþçi, buluþa iliþkin hakkýn iki ay
içinde tamamen devir alýnmasýný veya kendisi için serbest býrakýlmasýný isteyebilir.

Ýþverenin hizmet buluþuna iliþkin talepte bulunmasýndan önce, iþçinin buluþ üzerinde yapmýþ olduðu tasarruflar,
iþverenin haklarýný ihlal ettiði ölçüde iþverene karþý geçersiz sayýlýr.

Hizmet Buluþunun Serbest Buluþ Niteliði Kazanmasý
Madde 21 - Hizmet buluþu aþaðýdaki hallerde serbest buluþ niteliði kazanýr:
a -Ýþveren hizmet buluþunu yazýlý olarak serbest býrakmýþsa;
b -Ýþveren buluþa yönelik kýsmi bir hak talebinde bulunursa;
c -Ýþveren, iþçinin 18 inci maddeye göre yaptýðý bildirimin kendisine ulaþmasýndan itibaren dört ay içinde veya 20 nci


maddenin ikinci fýkrasý uyarýnca yapýlan teklifin ulaþmasýndan itibaren iki ay içinde


cevap vermemiþse.
Bu maddenin birinci fýkrasýnýn (b) bendi hükümlerine göre buluþun serbest hale gelmesi, iþverenin 20 nci maddenin
ikinci fýkrasýndaki kullanma hakkýna zarar vermez.


Ýþçi, serbest buluþ niteliði kazanmýþ hizmet buluþu konusunda, 31 inci ve 32 nci madde hükümlerine tabi olmaksýzýn,
dilediði þekilde tasarrufta bulunabilir.

Tam Hak Talebinde Bedel

Madde 22 -Ýþveren hizmet buluþu üzerinde tam hak talep ederse; iþçinin kendisine uygun bir bedelin ödenmesini
iþverenden isteme hakký doðar.

Bedelin hesaplanmasýnda hizmet buluþunun ekonomik deðerlendirilebilirliði, iþçinin iþletmedeki görevi ve iþletmenin
buluþun gerçekleþtirilmesindeki payý özellikle gözönünde tutulur.


Kýsmi Hak Talebinde Bedel

Madde 23 - Hizmet buluþu üzerinde kýsmi hak talep eden iþveren buluþtan yararlanmakta ise, iþçi uygun bir bedelin
kendisine ödenmesini isteyebilir. Bu bedelin hesaplanmasýnda 22 nci maddenin ikinci fýkrasý hükmü uygulanýr.

Ýþveren, hizmet buluþuna iliþkin talepte bulunduktan sonra buluþun korunmaya deðer olmadýðýný ileri sürerek bedelin
ödenmesinden kaçýnamaz. Ancak, buluþun korunabilir olmadýðý konusunda Enstitü tarafýndan veya Enstitü aleyhine
açýlan bir dava sonucunda mahkemenin karar vermesi halinde iþçi bedel talebinde bulunamaz. Ýþçinin bedel talebi,
buluþun korunabilirliðine iliþkin kararýn kesinleþmesine kadar ileri sürülebilir.

Bedelin Yönetmelýkle Düzenlenmesi ve Tahkim Usulü

Madde 24 -Ýþçi buluþlarý ile ilgili bedel tarifesi ve uyuþmazlýk halinde izlenecek tahkim usulü, Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan, iþveren ve iþçilerin en yüksek mesleki kuruluþlarýnýn görüþleri alýndýktan sonra bu Kanun
Hükmünde Kararnamenin yürürlüðe girdiði tarihten itbaren üç ay içinde çýkarýlacak bir Yönetmelýkle düzenlenir.

Bedelin Belirlenme Þekli

Madde 25 -Ýþverenin hizmet buluþuna iliþkin kýsmi veya tam hak talebinde bulunmasýný takiben bedelin miktar ve
ödeme þekli 24 üncü maddede sözü edilen Yönetmelýkteki hükümlere göre taraflarca tesbit edilir.

Taraflar, Yönetmelýkteki hükümlere göre bedel tespiti ve ödenme þeklinin üzerinde otuz gün içinde anlaþamazlarsa,
uyuþmazlýk tahkim suretiyle altmýþ gün içinde çözümlenir.

Tahkim kararý taraflar için baðlayýcýlýk ifade eder.

Hizmet buluþu birden çok iþçi tarafýndan birlikte gerçekleþtirilmiþse, bedel ve ödeme þekli herbiri için ayrý ayrý
yukarýdaki usulle saptanýr.

Hizmet sözleþmesinde varsa bu konuda iþçi lehine olan hükümler uygulanýr.

Ýþverenin Ülke Ýçinde Patent Verilmesi Ýçin Baþvuru Yükümü

Madde 26 -Ýþveren, kendisine bildirimi yapýlan bir hizmet buluþu için patent verilmesi amacýyla Enstitü'ye baþvuruda
bulunma hakkýna sahip olup, baþvuruyu yapmakla da yükümlüdür. Ancak
buluþun faydalý model belgesi ile korunmasýnýn amaca daha uygun olduðu durumlarda, iþveren patent almaya uygun bir
hizmet buluþu için gecikmeksizin faydalý model belgesi verilmesini istemekle yükümlüdür.


Ýþverenin hizmet buluþu için baþvuru yükümlülüðü, aþaðýda belirtilen hallerde ortadan kalkar:


a - Hizmet buluþu serbest buluþ niteliði kazanmýþsa;
b -Ýþçi, buluþu için baþvuru yapýlmamasýna rýza göstermiþse
c -Ýþletme sýrlarýnýn korunmasý baþvuru yapmamayý gerektiriyorsa.


Ýþveren, tam hak talebinde bulunmuþ olduðu hizmet buluþu için baþvuruda bulunmaz ve iþçinin belirleyeceði süre içinde
de baþvuruyu yapmazsa, iþçi, iþveren adýna ve hesabýna, hizmet buluþu için Enstitü'ye baþvurabilir.


Hizmet buluþu serbest buluþ niteliði kazanmýþsa, iþçi, bizzat baþvuru yapma hakkýna sahiptir. Ýþverenin, hizmet buluþu
için önceden baþvuruda bulunmuþ olmasý halinde, baþvurudan doðan haklar buluþun serbest býrakýlmasýyla iþçiye geçer.


Hizmet Buluþu Ýçin Yabancý Ülkede Baþvuru

Madde 27 -Ýþveren, hizmet buluþu için tam hak talebinde bulunmuþ ise söz konusu buluþun yabancý bir ülkede de
korunmasý için baþvuruda bulunabilir.

Ýþveren, iþçinin talebi üzerine, patent almak istemediði yabancý ülkeler için buluþu serbest býrakmak ve bu ülkelerde
iþçiye patent almak için talep yapma imkanýný saðlamakla yükümlüdür. Buluþun serbest býrakýlmasý, milletlerarasý
anlaþmalara göre tanýnan rüçhan hakký süresinin geçirilmemesi açýsýndan, makul bir süre içinde yapýlýr.

Ýþveren, iþçinin yabancý
ülkelerde patent alabilmesi amacýyla buluþu serbest býrakýrken sözü edilen ülkelerde uygun bir
ücret karþýlýðýnda buluþu kullanabilmek için, inhisari olmayan nitelikte bir kullaným hakkýný saklý tutmak ve yine o
ülkelerde, saklý tuttuðu hakkýndan doðan menfaatlerine zarar gelmemesini talep etmek hakkýna sahiptir.


Patent Hakkýnýn Kazanýlmasý Sýrasýnda Taraflarýn Hak ve Yükümlülükleri

Madde 28 -Ýþveren, hizmet buluþuna patent verilmesi için yaptýðý baþvuru ve eklerinin suretlerini iþçiye vermek ve
iþçinin talebi üzerine inceleme sýrasýndaki geliþmeleri ona bildirmekle yükümlüdür.

Ýþçi, patent alýnabilmesi için gerekli bilgileri iþverene bildirmek ve gerekli yardýmý yapmakla yükümlüdür.

Patent Baþvurusu veya Patent Hakkýndan Doðan Ödevler

Madde 29 -Ýþveren, iþçinin hizmet buluþu nedeniyle talep ettiði bedeli ödemeden önce patent verilmesi için yaptýðý
baþvuruyu takip etmek istemez veya patent hakkýnýn korunmasýndan vazgeçmek isterse, durumu iþçiye bildirmekle
yükümlüdür. Ýþçinin talebi üzerine iþveren, masraflarý iþçiye ait olmak üzere patent hakkýný veya patent alýnmasý ve
korunmasý için gerekli olan belgeleri iþçiye devir etmek zorundadýr. Ýþçi, bu konuda kendisine yapýlan bildirime, bu
bildirimin ulaþmasý
tarihinden itibaren üç ay içinde cevap vermezse, iþveren patent baþvurusu veya patentten doðan
haklardan vazgeçebilir.

Ýþveren birinci fýkrada belirtilen bildirimle birlikte hizmet buluþundan inhisari nitelikte olmayan yararlanma hakkýný
uygun bir bedel karþýlýðýnda saklý tutabilir.

Patent Baþvurusu Yapmaktan Kaçýnma

Madde 30 -Ýþletme menfaatlarý gerektiriyorsa iþveren, kendisine bildirimi yapýlan ve hukuken korunabilir olduðuna
inandýðý buluþlar için patent baþvurusu yapmaktan kaçýnarak onlarý gizli tutabilir.

Bu maddenin birinci fýkrasýnda sözü edilen bir buluþ için iþverenin ödemesi gereken bedelin hesaplanmasýnda, buluþun
patent alýnmamasýndan kaynaklanan iþçi aleyhine muhtemel ekonomik kayýplar gözönünde tutulur.

Serbest Buluþlar ve Bildirim Yükümlülüðü

Madde 31 -Ýþçi, bir iþ akdi iliþkisi içinde iken serbest bir buluþ yaptýðý takdirde, durumu geciktirmeden iþverene
bildirmekle yükümlüdür. Bildirimde; buluþ
ve gerekiyorsa buluþun gerçekleþtirilme þekli hakkýnda bilgi vermek
suretiyle, iþverenin buluþun gerçek bir serbest buluþ sayýlýp sayýlmayacaðý konusunda bir kanaata varabilmesi saðlanýr.

Ýþveren kendisine yapýlan bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde, yazýlý bir bildirim ile buluþun serbest bir buluþ
olmadýðý yolunda itirazda bulunmazsa, sonradan hizmet buluþu olduðu iddiasýný ileri süremez.

Serbest iþçi buluþunun iþverenin iþ alaný içinde deðerlendirilebilir olmadýðý aþikar bir þekilde belli ise, iþçinin bildirim
yükümlülüðü yoktur.

Teklifte Bulunma Yükümlülüðü

Madde 32 - Serbest buluþ iþletmenin ilgili olduðu iþ alanýna girmekteyse veya iþletme söz konusu buluþun ilgili olduðu
alanda faaliyette bulunmak için ciddi hazýrlýklar içindeyse; iþçi, serbest buluþunu iþ iliþkisini sürdürmekte olduðu
sýradabaþka bir þekilde deðerlendirmeye baþlamadan önce, uygun þartlar altýnda buluþundan tam hak tanýmaksýzýn
yararlanma imkaný vermek için iþverene teklif yapmakla yükümlüdür. Ýþçi, bu konudaki teklifini 31 inci maddenin
birinci fýkrasý hükmüne göre yapacaðý bildirimin içinde de yapabilir.

Ýþveren, teklifin kendisine ulaþtýðý tarihten itibaren üç ay içinde cevap vermezse, bu konudaki öncelik hakkýný kayýp
eder.

Ýþveren, yukarýdaki fýkrada belirtilen süre içinde kendisine yapýlan teklifi kabul eder ve öngörülmüþþartlarý uygun
bulmazsa, þartlar taraflarýn talebi üzerine mahkemece tespit edilir.

Ýþçi veya iþverenin, bedelin ve diðer sözleþme þartlarýnýn belirlenmesinde esas aldýklarý noktalarda, sonradan önemli
deðiþikliklerin ortaya çýkmasý halinde, mahkemeden sözleþmenin yeni þartlara uydurulmasýný talep haklarý vardýr.

Teknik Ýyileþtirme Teklifleri

Madde 33 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, patent veya faydalý model belgesi ile korunamayacak
nitelikte olan teknik iyileþtirme tekliflerinin iþçi tarafýndan yazýlý olarak iþverene bildirilmesi ile bunlardan yararlanma
karþýlýðýnda, iþveren iþçiye uygun bir bedel ödemekle yükümlü olur. Hizmet buluþlarýnda, bildirim yükümlülüðü ile ilgili
18 inci madde ile bedelin hesaplanmasý ile ilgili 22 nci ve 25 inci maddelerin hükümleri burada da kýyasen uygulanýr.

Teknik iyileþtirme teklifleri ile ilgili diðer konular ferdi ve toplu iþ sözleþmeleriyle düzenlenir.


ÝKÝNCÝ BÖLÜM
ÇALIÞANLARIN BULUÞLARI ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL HÜKÜMLER


Ýþçilerle Ýlgili Hükümlerin Emredici Niteliði

Madde 34 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin iþçilerle ile ilgili hükümleri iþçilerin aleyhine olacak þekilde
deðiþtirilemez. Taraflarýn iþçi buluþlarýna iliþkin sözleþme yapma serbestliði; hizmet buluþlarýnda patent verilmesi için
yapýlacak baþvurudan sonra, serbest buluþlar ile teknik iyileþtirme teklifleri ise, iþçinin iþverene yapacaðý bildirim
yükümünden sonra baþlar.

Hakkaniyete Uygunluk Þartý


Madde 35 - Hizmet buluþlarý, serbest buluþlar ve teknik iyileþtirme teklifleri konusunda iþveren ile iþçi arasýnda yapýlan
sözleþmeler, iþçi buluþlarýyla ilgili emredici hükümlere aykýrý olmasa dahi, önemli ölçüde hakkaniyetle baðdaþmýyorsa
geçersiz sayýlýr. Ayný kural belirlenen bedel için de geçerlidir.

Sözleþmenin veya belirlenmiþ olan bedelin hakkaniyete aykýrý olduðu hakkýndaki itirazlarýn, iþ akdi iliþkisinin bitme
tarihinden itibaren, en geç altý ay içinde yazýlý olarak bildirmemiþ olmasý halinde, hakkaniyete aykýrýlýk iddiasýnda
bulunulamaz.

Sýr Tutma Yükümlülüðü

Madde 36 -Ýþveren, iþçinin haklý menfaatlarýnýn devamý süresince kendisine bildirimi yapýlan veya haberdar edilen bir
buluþa iliþkin bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.
Ýþçi, hizmet buluþunu serbest buluþ niteliðini kazanmadýðý sürece gizli tutmakla yükümlüdür.
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre bir buluþtan haberi olan iþçi ve iþveren dýþýndaki kiþiler de, buluþu


baþkalarýna açýklayamaz ve buluþkonusundan yararlanamaz.

Yükümlülüklerin Etkisi

Madde 37 - Buluþun serbest býrakýlmasýndan baþka sonuçlar doðmadýkça, iþçi ve iþveren arasýndaki iþ iliþkisinden doðan
genel yükümlülükler, iþçi buluþlarý ve teknik iyileþtirme teklifleriyle ilgili hükümlerden etkilenmez.

Ýþçi buluþlarý ve teknik iyileþtirme tekliflerine iliþkin hükümlerden doðan hak ve yükümlülükler, iþ akdi iliþkisinin sona
ermiþ olmasýndan etkilenmez.

Ýþçinin Önalým Hakký


Madde 38 -Ýþveren iflas eder ve iflas idaresi de buluþu iþletmeden ayrý devir etmek isterse, iþçinin yapmýþ olduðu ve
iþverenin de tam hak talebinde bulunduðu buluþu, iþçinin öncelikle alma hakký vardýr.

Ýþçi buluþlarýndan veya teknik iyileþtirme tekliflerinden doðan bedel alacaðý imtiyazlý alacaklardandýr. Ýflas idaresi bu
nitelikteki birden çok bedel alacaðýný bunlar arasýnda garameden daðýtýr.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMU HÝZMETÝ GÖREN KURUMLARDA ÇALIÞANLARIN BULUÞLARI


Memurlarýn Buluþ ve Teknik Ýyileþtirme Teklifleri

Madde 39 - Özel hukuk iliþkisine tabi olarak çalýþan iþçilerin buluþ ve teknik iyileþtirme teklifleri için uygulanan
hükümler, kabul edilmiþ özel düzenlemeler mahfuz kalmak þartýyla, genel, katma, özel bütçeli kamu kuruluþlarý ve kamu
iktisadi teþebbüsleri ile baðlý ortaklýklarýnda çalýþan memurlarýn buluþ ve teknik iyileþtirme teklifleri için de uygulanýr.

Silahlý Kuvvetler Mensuplarýnýn Buluþlarý


Madde 40 - Silahlý Kuvvetler mensuplarýnýn buluþ ve teknik iyileþtirme teklifleri hakkýnda memurlarýn buluþ ve teknik
iyileþtirme tekliflerine iliþkin hükümler uygulanýr.

Üniversite Mensuplarýnýn Buluþlarý


Madde 41 - 39 uncu ve 40 ýncý madde hükümlerinden farklý olarak, Üniversitelere baðlý fakülte ve yüksek okullarda
bilimsel çalýþma yapmakta olan öðretim elemanlarýnýn yaptýðý buluþlar, serbest buluþ sayýlýr.

Bu buluþlar hakkýnda 31 inci, 32 nci ve 34 üncü madde hükümleri uygulanmaz. Öðretim elemaný sýfatý, Yüksek Öðretim
Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

Öðretim kurumu buluþla sonuçlanan araþtýrmalar için özel olarak belli araç ve gereçleri saðlamak suretiyle harcamalarda
bulunmuþsa, öðretim elemanlarý öðretim kurumuna buluþun deðerlendirildiðini yazý ile bildirmek ve talep halinde
buluþun ne þekilde deðerlendirildiði ve elde edilen kazanç miktarý hakkýnda bilgi vermekle yükümlüdür. Öðretim
kurumu, kendisine yapýlan yazýlý bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde elde edilen kazançtan uygun bir miktarýn
verilmesini talep edebilir. Ancak, talep edilecek miktar kurum tarafýndan yapýlan harcamalarý aþamaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM

PATENTÝN VERÝLMESÝ
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
PATENT BAÞVURUSU VE ÞARTLARI


Patent Baþvurusu ve Ekleri
Madde 42 - Buluþlara patent verilebilmesi için, Yönetmelýkte þekli ve kapsamý belirlenen ve aþaðýda belirtilen unsurlar
ile baþvuruda bulunmak þarttýr:

a - Baþvuru dilekçesi;
b - Buluþ konusunu açýklayan tarifname;
c - Patentle korunmasý istenilen buluþun unsur veya unsurlarýný kapsayan istem veya istemler;
d - Tarifnamede, istem veya istemlerde atýf yapýlan resimler;
e - Özet;
f - Baþvuru ücretinin ödendiðini gösterir belge.
Bir patent veya patent baþvurusu ile ilgili olarak, 121 inci maddeye göre yapýlacak ek patent baþvurusunda, söz konusu


patentin veya patent baþvurusunun numarasý belirtilir.
Bir patent baþvurusunun geçerliliði için, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüðü baþvuru ücretinin, baþvuru ile


birlikte veya baþvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde ödenmesi þarttýr.
Baþvuru ücretinin bu süre içinde ödenmemesi halinde, baþvuru geri alýnmýþ kabul edilir.
Bir patent baþvurusu ile birlikte veya daha sonra Enstitü'ye verilecek her türlü belge, bu Kanun Hükmünde Kararnameye


iliþkin Yönetmelýkte yazýlý hususlarý kapsar.
Tarifname ve istem veya istemler, baþvuru sýrasýnda Ýngilizce veya Fransýzca veya Almanca dillerinden biri ile
verilebilir. Bunlarýn Türkçeye çevrilmesi ve Enstitü'ye veya onun yetkili kýldýðý makama verilmesi için, her hangi bir
bildirime gerek olmaksýzýn, bir aylýk süre tanýnýr. Bu iþlem için Yönetmelýkte yazýlý ücret ödenir.


Baþvuru Tarihinin Kesinleþmesi

Madde 43 - Patent baþvurusu tarihi, Yönetmelýkte þekli ve kapsamý yazýlý olan ve aþaðýda belirtilen unsurlarýn Enstitü'ye
veya onun yetkili kýldýðý makama verildiði tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleþir:
a - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede ve Yönetmelýkte öngörülen þekli þartlara uymasa dahi, baþvuru dilekçesi, Türkçe

veya 42 nci maddede belirtilen yabancý dillerden biri ile yazýlmýþ tarifname, istem veya istemler;
b - Tarifnamede, istem veya istemlerde atýf yapýlan resimler.


Patent baþvurusunun incelenmesi sýrasýnda, Patent verilmesi istenilen buluþ konusunun kýsmen veya tamamen
deðiþtirilmesi halinde, baþvuru tarihi deðiþiklik ile ilgili baþvurunun yapýldýðý tarihtir.

Buluþu Yapanýn Baþvuruda Belirtilmesi Zorunluluðu

Madde 44 - Baþvuruda buluþu yapan belirtilir. Eðer baþvuruda bulunan, buluþu yapan deðilse veya buluþu yapan birden
çok kiþi ise, baþvuruda bulunan kiþinin, buluþu yapan veya yapanlardan patent isteme hakkýný ne þekilde elde ettiði,
baþvuruda açýklanýr.

Buluþu yapanýn belirtilmemesi veya patent isteme hakkýnýn ne þekilde elde edildiðinin açýklanmamasý halinde,
baþvurunun incelenmesi iþlemi baþlatýlmaz.

Buluþun Bütünlüðü

Madde 45 - Patent baþvurusu, sadece bir tek buluþu veya genel nitelikte bir ana buluþ fikri etrafýnda gerçekleþtirilmiþ
olan ve birbirlerine bu ana buluþ fikri ile baðlý birden çok buluþu içerir.

Bu maddenin birinci fýkrasý hükmüne uygun olmayan baþvurular, Yönetmelýkte belirtilen hükümlere uygun olarak
baþvurulara ayrýlýr.

Ýlk baþvuru konusunun kapsamý içinde kalmak kaydý ile, ayrýlan her baþvuru için baþvuru tarihi, ilk baþvurunun tarihidir.
Ýlk baþvuruda rüçhan hakký talep edilmiþse, ilk baþvurunun rüçhan hak veya haklarý ayrýlan her baþvuruya da tanýnýr.

Tarifnamenin Açýklýðý


Madde 46 - Tarifname, buluþ konusunun ilgili olduðu teknik alanda uzman olan bir kiþi tarafýndan buluþun
uygulanabilmesini saðlayacak nitelikte açýk ve yeterli yazýlýr.

Eðer, buluþ, mikrobiyolojik bir usulle ilgili ise ve iliþkin olduðu mikroorganizma ilgilenenler tarafýndan ulaþýlabilir

deðilse, tarifnamenin, bu maddenin birinci fýkrasý hükmüne uygun sayýlabilmesi için aþaðýdaki þartlar gerekir:

a - Mikroorganizmanýn özellikleri ile ilgili bilgilerin tarifnamede yer almasý;

b - Baþvuru sahibi tarafýndan en geç baþvuru tarihine kadar, Milletlerarasý Anlaþmalara uygun

olarak kurulmuþ ve yetkili tevdi merciine bir mikroorganizma kültürünün verilmesi.
Tevdi mercii, 55 inci maddenin ikinci fýkrasý hükmüne göre, ilanda belirtilir.
Patent Ýstemleri
Madde 47 - Baþvuru bir veya birden çok istemi içerir.
Ýstem veya istemler buluþun korunmasý istenilen unsurlarýný tanýmlar. Her istem açýk ve öz olmalýdýr. Ýstem veya
istemlerin dayanaðý tarifnamedir. Ýstem veya istemler tarifnamede tanýmlanan buluþun
kapsamýný aþamaz. Ýstem veya istemler Yönetmelýk hükümlerine uygun þekilde yazýlýr.

Baþvuru sahibi, istem veya istemleri Yönetmelýk hükümlerine uygun þekilde yazabileceði gibi, bir baþka þekilde de
yazabilir.

Özet

Madde 48 - Özet, sadece teknik bilgi verme amacýna hizmet eder, baþka amaçlar için kullanýlamaz.

Özet, özellikle korumanýn alanýnýn belirlenmesindeve tekniðin bilinen durumunun sýnýrlarýnýn çizilmesinde kullanýlamaz.
Enstitü, üçüncü kiþilerin daha iyi bilgi edinmesi bakýmýndan, gerekli gördüðü zaman özette deðiþiklik yapabilir. Bu
durumda yapýlan deðiþiklik baþvuru sahibine bildirilir.

Milletlerarasý Anlaþmalara Dayanan Baþvurulardan Doðan Rüçhan Haklarý


Madde 49 - Paris Anlaþmasý'na dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birine mensup olmamakla birlikte
onlardan birinde ikametgahý veya iþler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kiþiler, bu ülkelerin
herhangi birinde bir patentin veya faydalý model belgesinin verilmesi için yetkili mercilere yaptýklarý baþvuru tarihinden
itibaren, oniki ay süreyle patent veya faydalý model belgesi almak için Türkiye'de baþvuru yapma konusunda, rüçhan
hakkýndan yararlanýr.


Bu maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý oniki aylýk süre içinde kullanýlmayan rüçhan haklarý düþer.

Rüçhan hakkýna dayanýlarak bu maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý süre içinde baþvuru yapýldýðý takdirde, rüçhan hakkýna

konu olan patent veya faydalý model belgesi için, rüçhan hakkýnýn doðduðu tarihten itibaren üçüncü kiþiler tarafýndan

yapýlacak baþvurular ve bunlara verilecek patent veya faydalý model belgesi hükümsüzdür. 

 

2 nci maddenin ikinci fýkrasýnda yazýlý karþýlýklýlýk uygulamasýndan yararlanan ülkeler uyruðu gerçek veya tüzel kiþiler,

bu madde hükmüne göre rüçhan hakkýndan yararlanma hakkýna sahiptir. 

 

Paris Anlaþmasý'na taraf bir ülke uyruðu bir gerçek veya tüzel kiþi, Paris Anlaþmasý'na taraf olmayan bir ülkede, patent

verilmesi için geçerli bir baþvuru yapmýþ ise, bu madde hükmüne göre, söz konusu baþvurunun rüçhan hakkýndan

yararlanýr. 

 

Rüçhan hakký patent veya faydalý model belgesi baþvurusunun yapýldýðý gün itibariyle hüküm ifade eder. 

 

Sergilerde Teþhir Hakkýndan Doðan Rüçhan Haklarý

 

Madde 50 - Türkiye'de açýlan milli ve milletlerarasý sergilerde veya Paris Anlaþmasý'na taraf ülkelerde açýlan resmi veya

resmi olarak tanýnan sergilerde, patent veya faydalý model belgesi konusunu kapsayan ürününü teþhir eden, 49 uncu

maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý gerçek veya tüzel kiþiler, sergideki teþhir tarihinden  

 

itibaren oniki ay içinde, Türkiye'de patent veya faydalý model belgesi almak için baþvuru yapma konusunda rüçhan

hakkýndan yararlanýr. 

 

Patent veya faydalý model belgesinin konusunu kapsayan ürün, serginin resmi açýlýþ tarihinden önce, sergi yerine

görünür þekilde konulmuþsa, bu durumda süre, ürünün sergi yerine konulduðu tarihten itibaren baþlar. 49 uncu maddenin

ikinci ve üçüncü fýkralarý hükümleri kýyas yolu ile uygulanýr. 

 

Bu maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý sergilerden Türkiye'de açýlacak olanlarýn yetkili mercileri, patent veya faydalý

model belgesi konusu ürünlerini sergide teþhir edenlere, teþhir ettikleri patent veya faydalý model belgesi konusunu

kapsayan ürünü, sarih ve eksiksiz bir þekilde gösteren; arkadan, önden, yandan ve alttan resimleyen, en az dört fotografý

içeren ve ürünün çeþidi ile bu ürünün sergide görünür þekilde konulduðu tarihi ve resmi açýlýþ tarihini gösterir bir belge

 1.  

 

Yabancý ülkelerde teþhir edilen ürüne ait, patent veya faydalý model belgesinin rüçhan hakkýndan yararlanýlmasý için,

serginin açýldýðý ülkenin yetkili merciinden alýnacak, üçüncü fýkrada yazýlý hususlarý ihtiva eden bir belgenin ibrazý

þarttýr. 

 

Baþvurusu yapýlmýþ veya verilmiþ bir patent veya faydalý model belgesine dayanan ürünün Türkiye'de açýlan sergilerde

teþhirine ve sergi bittikten sonra ülkesine iadesine engel olunamaz. 

 

Bir sergide teþhir edilmiþ, ayný veya benzeri, patent veya faydalý model belgesi konusu olan ürün hakkýnda birden fazla

baþvuru yapýlmýþsa, bu ürünü sergiye ilk koyan kiþi veya ürünün sergiye ayný zamanda konulmasý ve teþhir olunmasý

halinde, ilk baþvuruda bulunan kiþi, rüçhan hakkýndan yararlanýr. 

 

Rüçhan Hakkýnýn Hükmü

 

Madde 51 - 49 uncu ve 50 inci madde hükümlerine göre rüçhan hakkýnýn hüküm ve sonuçlarý, rüçhan hakkýnýn talep

edildiði baþvurunun tarihi itibariyle doðar. 

 

Rüçhan Hakkýnýn Talep Edilmesi ve Belgelendirilmesi

Madde 52 - Baþvuru sahibi, yararlanmak istediði rüçhan hakkýný baþvuru ile birlikte veya baþvuru tarihinden itibaren iki

ay içinde talep eder. Bununla ilgili rüçhan hakký belgesini, patent baþvurusu tarihinden itibaren üç ay içerisinde

vermediði takdirde rüçhan hakkýndan yararlanma talebi yapýlmamýþ sayýlýr. 

 

Yabancý ülkelerde patent verilmesi için yapýlan bir baþvurunun farklý ülkelerde yapýlmýþ olmasýna bakýlmaksýzýn birden

çok rüçhan hakký talebinde bulunabilir. 

 

Bir patent baþvurusunda birden çok rüçhan hakký talep edilebilir. Bu durumda, süre, talep edilen rüçhan haklarýndan en

önceki tarihli olandan baþlar. Bir veya birden çok rüçhan hakký talebinde bulunulmuþsa rüçhan hakký sadece rüçhan

hakkýnýn doðduðu baþvuru veya baþvurularýn ihtiva ettiði unsurlarý kapsar. 

  Rüçhan hakký talep edilen bir patent baþvurusunda, buluþun bazý unsurlarý rüçhan hakkýnýn doðduðu patent

baþvurusunun istem veya istemlerinde talep edilmemiþ olsa dahi, rüçhan hakkýnýn doðduðu patent baþvurusu

tarifnamesinde açýk ve þüpheye yer vermeyecek þekilde yer almýþ ise, rüçhan hakký söz konusu istem veya istemler için

de kabul edilir. 

 

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

 BAÞVURUNUN ÝNCELENMESÝ

Baþvurunun Geri Çevrilmesi

Madde 53 - 43 üncü madde þartlarýnýn yerine getirilmesi ve baþvuru ücretinin ödenmesi ile baþvuru tarihi kesinleþir. 43

üncü madde  þartlarýnýn yerine getirilmediði veya baþvuru ücretinin yedi gün içinde ödenmediði veya 42 nci maddede

belirtilen yabancý dillerden biri ile verilen, tarifname ve istem veya istemlerin Türkçe çevirilerinin bir ay içinde

verilmediði tesbit edilirse, Enstitü baþvuruyu geri çevirir ve geri çevirme kararýný ilgilisine bildirir. 

 

Baþvurunun Þekli Þartlara Uygunluk Açýsýndan Ýncelenmesi

 

Madde 54 - (Deðiþiklik-5194-M.1) Baþvuru tarihinin kesinleþmesinden sonra, Enstitü baþvurunun 42 inci ila 52 inci

maddelerde belirtilen ve Yönetmelýkte öngörülen þekli þartlara uygunluðunu inceler. 

 

Tarifname, istem veya istemler ve resimlerin, patent verilebilirlik  þartlarý açýsýndan yeterli olup olmadýðý konusu, bu

incelemenin kapsamý  dýþýndadýr. Enstitü, baþvuru konusunun bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6  ýncý ve 10 uncu

maddelerine göre, patent verilerek korunamayacak konular ve buluþlar kapsamýna girip girmediðini ve sanayiye

uygulanabilir olup olmadýðýný inceler. Ancak, baþvuru konusu buluþ, açýk ve þüpheye yer vermeyecek þekilde, yenilik

veya sanayiye uygulanabilir olma niteliklerinden yoksunsa, ilgilisinin de karþý görüþleri alýndýktan sonra, Enstitü, red

gerekçesinin dayanaklarýný da bildirmek suretiyle, baþvuruyu reddeder. 

 

Ýnceleme sonucunda, 53 üncü madde hükmüne göre, baþvurunun  þeklen bir eksikliði olduðu anlaþýlýrsa veya baþvuru

konusunun patent ile korunabilir bir buluþ olmadýðý sonucuna varýlýrsa, inceleme iþlemi durdurulur ve baþvuru

sahibinden, Yönetmelýkte öngörülen süre içinde, eksikliði gidermesi veya bu konudaki itirazlarýný Enstitü'ye bildirmesi

 1.   

 

Baþvuru sahibi, bu iþlemler sýrasýnda istem veya istemleri deðiþtirebilir veya baþvuruyu birden fazla baþvuruya ayýrabilir. 

 

Baþvuru konusunun patent ile  korunabilir bir buluþ olmadýðý kararýna baþvuru sahibinin itirazýnýn Enstitü tarafýndan

kabul edilmemesi veya mevcut eksikliðin, Yönetmelýkte öngörülen þekil ve þartlara uygun olarak giderilmediðinin tesbit

edilmesi ile Enstitü, istem veya istemler itibariyle baþvuruyu kýsmen veya tamamen reddeder. 

 

Enstitü tarafýndan, bu madde hükmü itibariyle yapýlan inceleme sonucunda,  þekli  þartlara uygunluk açýsýndan bir

eksikliðin olmadýðý anlaþýlýr veya söz konusu eksiklikler bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun bir

þekilde giderilir veya tamamlanýr ise, baþvuru sahibine, önceden talepte bulunmamýþsa tekniðin bilinen durumu ile ilgili

araþtýrma yapýlmasý için, 56 ýncý maddede öngörülen süreler içinde, talep yapmasý gerektiði bildirilir. 

Bildirim adresinde bir deðiþiklik olmasý durumunda, adres deðiþikliðinin yazýlý olarak Enstitüye bildirilmesi zorunludur.

Bu bildirimin yapýlmamasý halinde, Enstitüde mevcut en son adrese yapýlmýþ bildirimler geçerlidir.  

 

Baþvurunun Yayýnlanmasý

Madde 55 - Baþvuru tarihi veya rüçhan hakký talep edilmiþse rüçhan tarihinden itibaren onsekiz aylýk sürenin dolmasý

ile, baþvuru, Yönetmelýk hükümlerine göre yayýnlanarak toplumun incelemesine açýlýr. Bu iþlem, Enstitü'nün  þekli

þartlara uygunluk açýsýndan, 54 üncü madde hükmüne göre yaptýðý incelemenin bitmesinden ve baþvuru sahibi tarafýndan

56 ncý madde hükmüne göre tekniðin bilinen durumu ile ilgili araþtýrma yapýlmasýný talep etmesinden sonra yapýlýr. 

 

Yayýnlanan baþvurular, Yönetmelýkte þekil ve þartlarý tesbit edilen hususlarý kapsayacak þekilde, ilgili bültende periyodik

olarak duyurulur. 

 

Baþvuru sahibinin talebi üzerine bu maddenin birinci fýkrasýnda sözü edilen onsekiz aylýk süre dolmamýþ olsa bile,

baþvuru, bu maddede belirtilen þartlara uygun olarak Enstitü tarafýndan yayýnlanýr. 

 

Tekniðin Bilinen Durumu Ýle Ýlgili Araþtýrma Yapýlmasýnýn Talep Edilmesi ve ücretinin Ödenmesi

 

Madde 56 - Baþvuru sahibi, baþvuru tarihinden itibaren onbeþ ay içinde tekniðin bilinen durumu ile ilgili araþtýrma

yapýlmasýný Enstitü'den talep eder ve ilgili ücreti öder.   

Baþvuruda rüçhan hakký talep edilmiþse, söz konusu süre rüçhan hakký tarihinden itibaren baþlar.  

 

Bu maddenin birinci fýkrasýnda belirtilen süre, 54 üncü maddenin altýncý  fýkrasýnda öngörülen bildirimin yapýldýðý anda

dolmuþsa, baþvuru sahibi, bu bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde tekniðin bilinen durumu ile ilgili araþtýrma

yapýlmasýný talep eder. 

 

Baþvuru sahibi, bu madde hükmüne göre, tekniðin bilinen durumu ile ilgili araþtýrma yapýlmasýný talep etmezse, baþvuru

geri alýnmýþ sayýlýr. 

 

Bir ek patent baþvurusu ile ilgili olarak, tekniðin bilinen durumu ile ilgili araþtýrma yapýlmasý, ancak asýl patent

baþvurusu ile birlikte istenmesi halinde veya daha önceki ek patent baþvurularý için araþtýrma yapýlmýþ veya araþtýrma

yapýlmasýnýn talep edilmiþ olmasý halinde istenebilir. Bu maddenin birinci ila dördüncü fýkrasý hükümleri, ek patentler

için de uygulanýr. 

 

Tekniðin Bilinen Durumu Konusundaki Araþtýrma Raporunun Düzenlenmesi, Tebliði ve Yayýnlanmasý

Madde 57 - Enstitü tarafýndan, 54 üncü maddede öngörülen hükümler doðrultusunda baþvurunun incelenmesi ve 56 ncý

maddeye göre baþvuru sahibinin tekniðin bilinen durumu konusunda araþtýrma yapýlmasý talebinde bulunmasýndan

sonra, tekniðin bilinen durumu ile ilgili araþtýrma yapýlýr.   

 

Tekniðin bilinen durumu ile ilgili araþtýrma raporu, baþvuru konusunu teþkil eden buluþun yenilik ve tekniðin bilinen

durumunun aþýlmasý niteliklerine dayanak teþkil edecek, tekniðin bilinen durumunun unsurlarýný içerir. 

 

Araþtýrma raporu, tarifname ve varsa resimler dikkate alýnarak, istem veya istemler itibariyle, Enstitü tarafýndan veya

Enstitü tarafýndan belirlenecek milletlerarasý niteliði tanýnmýþ araþtýrma kuruluþlarý tarafýndan düzenlenir. 

 

Araþtýrma raporu düzenlendikten sonra, baþvuru sahibine teblið edilir. Raporda belirtilen referans patent ve yayýnlarýn

kopyalarý da baþvuru sahibine rapor ile birlikte verilir. 

 

Araþtýrma raporunun baþvuru sahibine tebliðinden itibaren, 62 nci madde hükümüne göre baþvuru sahibine tanýnan üç

aylýk süre dolduktan sonra, araþtýrma raporu Enstitü tarafýndan yayýnlanýr. 

 

 Araþtýrma raporunun yayýnlandýðý ve baþvuru sahibinin incelenerek patent verilmesi veya incelemesiz patent verilmesi

sistemlerinden hangisini tercih ettiði, ilgili bültende ilan edilir. 

 

 Araþtýrma raporu düzenlendiði tarihte, patent baþvurusu daha önce yayýnlanmamýþ ise, araþtýrma raporu, patent

baþvurusu ile birlikte yayýnlanýr. 

 

 Yetersizlik Nedeniyle Araþtýrma Raporunun Düzenlenememesi

Madde 58 - Tarifnamenin veya istem veya istemlerin yeterince açýk olmamasý araþtýrma raporunun düzenlenmesini

kýsmen veya tamamen engelliyorsa, Enstitü, araþtýrma raporunun düzenlenebilmesi için söz konusu yetersizliðin

giderilmesini ister. Bu yetersizlik, Yönetmelýkte yazýlý süre içinde giderilmediði takdirde, baþvuru sahibinin itiraz hakký

saklý kalmaküzere, araþtýrma raporunun düzenlenemeyeceði kararý baþvuru sahibine bildirilir. Kýsmen yetersizlik

durumunda, araþtýrma raporu yeterince açýk olan istem veya istemler için düzenlenir. 

 

Ýnceleme Sisteminin Tercih Edilmesi

 

Madde 59 - 62 nci madde hükümüne göre patent verilebilirlik þartlarý açýsýndan gerekli incelemenin Enstitü tarafýndan

yapýlabilmesi için, baþvuru sahibi incelenerek patent verilmesi sistemini tercih ettiðini, araþtýrma raporunun kendisine

tebliði tarihinden itibaren üç ay içinde Enstitü'ye bildirir. Söz konusu süre içinde bu bildirimin yapýlmamasý halinde,

incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiði kabul edilir. 

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÝNCELEMESÝZ PATENT VERÝLME SÝSTEMÝ

Ýncelemesiz Patent Verilmesi

Madde 60 - Üçüncü kiþiler,Yönetmelýkte belirtilen þekilde ve araþtýrma raporunun yayýnlandýðý tarihten itibaren altý ay

içinde, araþtýrma raporunun içeriði hakkýnda, ilgili belgeleri de eklemek suretiyle, görüþlerini Enstitü'ye bildirebilir. 

 

Üçüncü kiþilerin araþtýrma raporuna iliþkin görüþlerini bildirmesi için tanýnan sürenin dolmasýndan sonra, Enstitü,

üçüncü kiþiler tarafýndan araþtýrma raporu ile ilgili olarak bildirilen yazýlý görüþleri, görüþleri kanýtlayan belgeler ile birlikte, baþvuru sahibine bildirir. 

 

Baþvuru sahibi araþtýrma raporu ile ilgili kendi görüþlerini, üçüncü kiþilerin araþtýrma raporuna iliþkin görüþlerine karþý,

bu maddenin ikinci fýkrasýnda belirtilen üçüncü kiþilerin görüþlerinin bildirimi tarihinden itibaren, üç ay içinde ileri

sürebilir ve gerekli görürse istem veya istemlerinde deðiþiklik yapabilir. 

 

Enstitü, 57 inci maddeye göre düzenlenen tekniðin bilinen durumu ile ilgili araþtýrma raporunu ve varsa üçüncü kiþilerin

araþtýrma raporuna iliþkin görüþlerini dikkate almaksýzýn, baþvuru sahibinin raporla ilgili karþý görüþlerini bildirmesi için

belirlenen süre dolduktan sonra, incelemesiz patent verilmesine karar verir. 

 

Verilen karara uygun olarak gerekli  ücretler ödendikten sonra, Enstitü, baþvuru tarihinden itibaren yedi yýl süre ile

geçerli olmak üzere, patenti verir ve patentin verildiðini ilgili bültende ilan eder. 

 

Verilen patente iliþkin belgeler, tekniðin bilinen durumu ile ilgili araþtýrma raporu ve bu rapora üçüncü kiþiler tarafýndan

verilen bütün görüþler, toplumun incelemesine açýlýr. Patent istem veya istemlerinde bir deðiþiklik olmuþsa, bütün

deðiþiklikler, deðiþiklik tarihleri de belirtilerek toplumun incelemesine açýlýr. 

 

Ýncelemesiz verilen patentin konusunun gerçekliliði ve yararlýlýðý devletçe garanti edilmez. Ýncelemesiz verilen patentin

incelenmesi için talep yapýlmasý þarttýr. Bu talep, patent sahibi veya üçüncü kiþiler tarafýndan, baþvuru tarihinden itibaren

en geç yedi yýl içinde yapýlýr. Ýnceleme ile ilgili ücret, talebi yapan tarafýndan ödenir. 

 

Ýnceleme talebinin, baþvuru tarihinden itibaren en geç yedi yýl içinde yapýlmamasý halinde patent hakký sona erer. Yedi

yýllýk sürenin geçmesinden sonra, inceleme talebi yapýlamaz. 

 

Baþvuru tarihinden itibaren en geç yedi yýl içinde inceleme yapýlmasýnýn talep edilmesi halinde, 62 nci maddede

düzenlenen incelenerek patent verilme sistemi hükümleri uygulanýr. Üçüncü kiþilerin 62 nci maddenin ikinci fýkrasý

hükmüne göre patent verilebilirlik  þartlarý açýsýndan itiraz edebilmelerini saðlamak amacýyla, incelemesiz verilen

patentin,inceleme talebinin yapýldýðý ilgili bültende ilan edilir. 

 

Ýncelemesiz Verilen Patentin Ýlaný ve Basýlmasý

 

Madde 61 - Patentin verilmesi ilgili bültende ilan edilir. Bu ilanda aþaðýdaki bilgiler yer alýr: 

 

a - Patent numarasý; 

 

b - Buluþun tasnif sýnýf veya sýnýflarý; 

 

c - Buluþ konusunu tanýmlayan açýk bir ünvan; 

 

d - Baþvuru sahibinin adý, uyruðu, ikametgahý; 

 

e - Özet; 

f - Patent baþvurusunun yayýnlandýðý bültenin ve patent baþvurusu ile ilgili deðiþikliklerin ilan edildiði yayýnýn veya

yayýnlarýn tarihi ve sayýsý; 

 

g - Patentin veriliþ tarihi; 

 

h - Patent ile ilgili baþvurulacak belgelerin, araþtýrma raporunun ve araþtýrma raporu itibariyle üçüncü kiþiler tarafýndan

ileri sürülen görüþlerin ve varsa baþvuru sahibinin karþý görüþlerinin  

 incelenmesinin mümkün olduðu hakkýnda bir açýklama. 

 

 i - Ýncelemesiz patent verildiði hakkýnda açýklama. 

 

Her patent, Enstitü tarafýndan fasikül halinde basýlýr ve talep edenlere verilir. Baský, gerektiðinde çoðaltma suretiyle de

saðlanabilir. 

Her fasikül, bu maddenin birinci fýkrasýnda belirlenenlere ek olarak; tarifname, istem veya istemler ve varsa resimlerin

tamamý ve tekniðin bilinen durumu ile ilgili araþtýrma raporunun tam metni, ayrýca incelemesiz patent verilmesi

kararýnýn yayýnlandýðý bültenin sayýsýný da kapsar. 

 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÝNCELENEREK PATENT VERÝLME SÝSTEMÝÝncelenerek Patentin Verilmesi

 

Madde 62 - 42 nci ila 58 inci maddelerde düzenlenen, patent baþvurusu ve þartlarý ile baþvurunun incelenmesine iliþkin

hükümler, incelenerek patent verilme sistemi için de uygulanýr. 

 

Tekniðin bilinen durumu ile ilgili yapýlan araþtýrma raporunun yayýnlanmasýndan sonra, üçüncü kiþiler Yönetmelýkte

belirtilen þekilde ve altý ay içinde, yeniliðin bulunmadýðý veya tekniðin bilinen durumunun aþýlmadýðý veya tarifnamenin

yeterli olmadýðý dahil, patentin verilebilirlik þartlarýnýn mevcut olmadýðýný ileri sürebilir ve itiraz edebilir. Yapýlan yazýlý

itiraza iddiayý kanýtlayan belgeler de eklenir. 

 

Tekniðin bilinen durumu ile ilgili yapýlan araþtýrma raporunun, 57 nci madde hükmüne göre yayýnlanmasýndan sonra ve

yayýn tarihinden itibaren altý ay içinde, baþvuru sahibi incelenerek patent verilmesi amacýyla buluþ konusunun yeterince

tanýmlandýðý, buluþun yeni olduðu ve tekniðin bilinen durumunun aþýldýðý konusundaki incelemenin yapýlmasýný

Enstitü'den talep eder. Bu incelemenin yapýlabilmesi için üçüncü kiþilere tanýnan altý aylýk itiraz süresinin bitmesi ve

Yönetmelýkte belirtilen inceleme ücretinin ödenmesi gerekir. Ýnceleme ücreti, bu maddenin ikinci fýkrasýnda yazýlý süre

içinde herhangi bir tarihte ödenebilir. 

 

Bu maddenin ikinci fýkrasýna göre üçüncü kiþilerce itiraz edilmesi halinde, bütün itirazlar ve bunlarýn kanýtlarý

bekletilmeksizin baþvuru sahibine bildirilir. Baþvuru sahibi yapýlan itirazlara itiraz süresinin bitiminden itibaren üç ay

içinde ve talep ettiði takdirde üç aylýk ek bir süre içinde cevap verebilir ve itirazlarý ortadan kaldýrmaya yönelik gerekçeli

görüþlerini ileri sürebilir, gerekli görürse tarifname, resim veya istem veya istemleri deðiþtirebilir. 

 

Enstitü,bu maddenin dördüncü fýkrasýnda belirtilen süre bittikten sonra, patent verilebilirlik þartlarý bakýmýndan gerekli

incelemeyi baþlatýr.  Ýncelemenin baþlatýlmasý için,baþvuru sahibi tarafýndan süresi içinde yapýlan itirazlara cevap

verilmemiþ olmasý engel teþkil etmez. 

 

Enstitü, baþvuruyu inceledikten sonra, eksiklik veya patent verilebilirlik  þartlarýnýn yeterliliði konusunda kararýný

verir.Bu kararýnda, kararýn gerekçesinin dayanaklarýný da bildirir.Enstitü tarafýndan yapýlan bu inceleme, istem veya

istemlerin kapsamý ile sýnýrlý olarak yapýlýr. 

 

Enstitü, inceleme sonucunda baþvurudaki eksiklik veya patent verilebilirlik þartlarýnýn yeterliliði açýsýndan düzenlediði

inceleme raporunu, raporun gerekçesinin dayanaklarýný da açýklamak suretiyle, baþvuru sahibine bildirir ve eksiklikleri

gidermesi, istem veya istemlerde deðiþiklik yapmasý ve itiraz edebilmesi için altý ay süre tanýr. 

 

Baþvuru sahibi, Enstitü'nün inceleme  raporunda bildirilen olumsuz görüþleri gidermeye yönelik gerekçeli görüþlerini

ileri sürebilir ve gerekli gördüðü takdirde baþvuruda deðiþiklik yapabilir. 

 

Enstitü, baþvuru sahibi tarafýndan ileri sürülen görüþleri ve eðer varsa baþvurudaki deðiþiklikleri inceler.  Ýnceleme

raporundaki farklý görüþlerin giderilmediðine karar verirse, bu kararý ile ilgili gerekçesinin dayanaklarýný da bildirerek,

baþvuru sahibine karþý görüþlerini ileri sürebilmesi için üç ay süre tanýr. 

 

Baþvuru sahibi, incelemenin bu safhasýnda karþý görüþlerin giderilmesine yönelik kendi görüþlerini ileri sürebilir ve

gerekli görürse baþvuruda deðiþiklik yapabilir. 

 

Enstitü, baþvuru sahibinin görüþlerini ve eðer varsa baþvurudaki deðiþiklikleri inceledikten sonra kesin kararýný verir.

Enstitü'nün kesin kararý, istem ve istemlerin tamamý veya bir kýsmý için patent verilmesi þeklinde olabilir. 

 

Enstitü, hiç bir itirazýn yapýlmadýðýný ve patent verilmesine iliþkin þartlarý engelleyen bir durumun olmadýðýný inceleme

sonucunda tespit ederse, patentin verilmesine karar verir ve kararý baþvuru sahibine teblið eder. 

 

Verilen karara göre gerekli ücretler ödendikten sonra Enstitü istenen patenti verir. 

Ýncelenerek patent verilme sistemi ile verilen patentin konusunun gerçekliliði ve yararlýlýðý devletçe garanti edilmez. 

 

Ýncelenerek Verilen Patentin Ýlaný ve Basýlmasý

 

Madde 63 - Patentin verilmesi ilgili bültende ilan edilir. Bu ilanda aþaðýdaki bilgiler yer alýr: 

 

a - Patent Numarasý; 

 

b - Buluþun tasnif sýnýf veya sýnýflarý; 

 

c - Buluþ konusunu tanýmlayan açýk bir ünvan;   

d - Patent sahibinin adý, uyruðu, ikametgahý; 

 

e - Özet; 

f - Patent baþvurusunun yayýnlandýðý bültenin ve patent baþvurusu ile ilgili deðiþikliklerin ilan edildiði yayýnýn veya

yayýnlarýn tarih ve sayýsý; 

 

g - Patentin veriliþ tarihi; 

 

h - Patent ile ilgili baþvurulacak belgelerin, araþtýrma raporunun, Enstitü tarafýndan yapýlan inceleme itibariyle

yenilik,tekniðin bilinen durumunun aþýlmasý ve tarifnamenin yeterliliði konusunda varýlan sonucu gösteren karar ile

yapýlmýþ itirazlarýn incelenmesinin mümkün olduðu hakkýnda açýklama; 

 

i - Yenilik ve tekniðin bilinen durumunun aþýlmasý konusunda yapýlan inceleme sonucunda patentin verildiði hakkýnda

açýklama. 

 

Her patent Enstitü tarafýndan fasikül halinde basýlýr ve talep edenlere verilir. Baský gerektiðinde çoðaltma suretiyle de

saðlanabilir. 

 

Her fasikül bu maddenin birinci fýkrasýnda belirtilenlere ek olarak; tarifname, istem veya istemler, varsa resimler,

tekniðin bilinen durumu ile ilgili yapýlan araþtýrma raporunun tam metni patent verilme kararýnýn ilan edildiði bültenin

tarih ve sayýsýný da kapsar. 

 BEÞÝNCÝ BÖLÜM

PATENT BAÞVURUSU ÝLE ÝLGÝLÝ ÞEKLÝ ÝÞLEMLER

Patent Ýstemlerinde Deðiþiklik

 

Madde 64 - Ýmla hatalarý yapýlmasý, yanlýþ evrak verilmesi gibi belirgin hatalarýn düzeltilmesi dýþýnda, patent istem veya

istemlerinin deðiþtirilebilmesi, ancak bu Kanun Hükmünde Kararnamenin açýkça izin verdiði hallerde ve yalnýz patent

verilmesi iþlemleri safhasýnda yapýlabilir. 

 

Baþvuru sahibinin, yukarýdaki fýkra hükmüne uygun olarak, patent istem veya istemlerinde bir deðiþiklik yapabilmesi

için, baþvuru üzerinde Patent Sicili'nde haklarý kayýt edilmiþ kiþilerden izin almasý zorunlu deðildir. 

 

Patent istem veya istemlerinde yapýlacak deðiþikliklerle baþvurunun kapsamý geniþletilemez. 

 

Patent Baþvurusunun Faydalý Model Baþvurusuna Deðiþtirilmesi

 

Madde 65 - Baþvuru sahibi, aþaðýdaki bendlerde belirtilen þartlara uymak kaydýyla, baþvuru konusunun faydalý model

belgesi verilerek korunmasýný talep edebilir. 

 

a -  Ýncelemesiz patent verilmesi söz konusu ise, bu talep, en geç araþtýrma raporuna görüþ bildirilmesi için 60  ýncý

maddenin birinci fýkrasý hükmüne göre kabul edilen sürenin bitimine kadar yapýlabilir. 

 

 b -  Ýncelenerek patent verilmesi söz konusu ise, bu talep, engeç Enstitü tarafýndan yapýlan incelemeye cevap olarak

sunulan itiraz ve görüþlerin verilmesi için 62 nci maddenin dördüncü fýkrasý hükmüne göre kabul edilen sürelerin

bitimine kadar yapýlabilir. 

 

Patent baþvurusu konusunun deðiþiklik talebi sonucu faydalý model belgesi verilerek korunmasý, ilk baþvuru için rüçhan

hakký talep edilmiþ ise ayný rüçhan hakký tanýnarak, ilk patent baþvurusu tarihinden itibaren geçerli olur. 

 

Enstitü 54 üncü madde hükmüne göre yaptýðý inceleme sonucunda, baþvuruyu faydalý model belgesi verilmesi amacýyla

deðiþtirmesi için baþvuru sahibine teklif yapabilir. Baþvuru sahibi bu teklifi kabul veya red etmekte serbesttir. Baþvuru

sahibi Enstitü tarafýndan yapýlan bu deðiþtirme teklifi karþýsýnda açýkça bir deðiþtirme talebinde bulunmazsa teklif red

edilmiþ sayýlýr. Bu durumda iþlem baþvuru konusuna patent verilmesi doðrultusunda devam eder. 

 

Baþvuru sahibi, patent yerine faydalý model belgesi verilmesi için bir deðiþtirme talebi yapmýþ ise, baþvurunun faydalý

model belgesi baþvurusuna çevrilerek iþlem göreceðini ve bunun için Yönetmelýkte tesbit edilen süre içinde, verilmesi

gerekli belgeler Enstitü tarafýndan baþvuru sahibine bildirilir.  

 

Baþvuru sahibi bu süre içinde gerekli belgeleri vermediði takdirde, deðiþiklik talebi yapýlmamýþ sayýlýr ve baþvuru, patent baþvurusu olarak iþlem görür. 

 

Patent baþvurusunun ilan edilmesinden sonra, baþvurunun deðiþtirilmesinin kabulu konusundaki Enstitü kararý ilgili

bültende yayýnlanýr. 

 

Baþvurunun Geri Çekilmesi

 

Madde 66- Patent baþvurusu patentin verilmesinden önce baþvuru sahibi tarafýndan her zaman geri çekilebilir.  

 

Patent baþvurusu üzerinde Patent Sicili'nde hak tesis etmiþ üçüncü kiþilerin rýzasý olmaksýzýn baþvuru geri çekilemez. 

 

 Patent Baþvuru Dosyalarýnýn Ýncelenme Þartlarý

 

Madde 67- Henüz yayýnlanmamýþ patent baþvurularýnýn dosyalarý baþvuru sahibinin yazýlý izni olmadan üçüncü kiþiler

tarafýndan incelenemez. 

 

Baþvuru sahibinin, baþvurusundan doðan haklarýný, kendilerine karþý ileri sürmek istediðini ispat edebilen üçüncü kiþiler,

baþvuru sahibinin izni olmaksýzýn, henüz yayýnlanmamýþ patent baþvurusu dosyasýný inceleyebilir. 

 

45 inci maddeye göre ayrýlan bir baþvurunun, 12 inci maddeye göre yapýlan yeni bir patent baþvurusunun veya 65 inci

maddeye göre deðiþtirilmiþ baþvurunun yayýnlanmasý halinde asýl baþvuru dosyasý, baþvuru sahibinin izni olmaksýzýn,

baþvurunun yayýnlanmasýndan önce üçüncü kiþiler tarafýndan incelenebilir. 

 

Patent baþvurusunun yayýnlanmasýndan sonra, patent baþvurusu veya patente iliþkin dosya, Yönetmelýkte tespit edilen

sýnýrlamalar dahilinde incelenebilir. 

 

Yayýnlanmadan önce red edilen veya geri çekilen baþvuru dosyasý üçüncü kiþiler tarafýndan incelenemez. 

 

Geri Çekilen Baþvurunun Yenilenmesi

Madde 68 - 55 inci madde hükmüne göre yayýnlanmýþ olan bir patent baþvurusu geri çekildiði takdirde, ayný buluþ

hakkýnda yeniden patent baþvurusu yapýlamaz. 

 

55 inci madde hükmüne göre henüz yayýnlanmamýþ bir patent baþvurusu geri çekildiði takdirde, ayný buluþ hakkýnda ilk

baþvuru sahibi yeniden patent baþvurusu yapabilir.Ancak, koruma son baþvuru tarihinden itibaren baþlar. 

 

Patent Baþvurusu veya Patent Numarasýnýn Belirtilme Zorunluluðu

 

Madde 69 - Bir patent baþvurusundan veya verilmiþ bir patentten doðan haklarýný üçüncü kiþilere karþý ileri sürmek

isteyen kiþi, patent baþvurusunun veya patentin numarasýný söz konusu üçüncü kiþilere bildirmek zorundadýr. 

 

Bir ürünün, bunun etiketlerinin veya ambalajlarýnýn veya her türlü ilan veya reklam veya basýlý evrakýn üzerinde bir

patent baþvurusu veya verilmiþ bir patentten doðan bir korumanýn mevcut olduðu izlenimini veren beyanlarýn bulunmasý

halinde, beyanlarý koyan kiþi patent baþvurusu veya patentin numarasýný belirtmek zorundadýr. 

 

 ALTINCI BÖLÜM

 PATENT VERÝLDÝKTEN SONRA PATENT VERÝLMESÝNDE ÞEKLÝ EKSÝKLÝKLERE ÝTÝRAZ

Þekli Eksikliklere Ýtiraz

 

Madde 70 - Üçüncü kiþiler, buluþun bütünlüðü esasý ile ilgili 45 inci madde hükmü hariç olmak üzere, 42 nci ila 63

üncü maddelerde belirtilen iþlemlerde  þekli eksiklikler yapýldýðý gerekçesiyle, patentin verilmesine karþý Enstitü

nezdinde itiraz edebilir. Bu itiraz için üçüncü kiþilerin araþtýrma raporuna önceden görüþ bildirmiþ olmalarý veya

incelenerek patent verilmesi sisteminde itiraz yapmýþ olmalarý gerekmez. 

 

Ýncelemesiz patent verilmesi sistemine göre verilen patentin yeniliðinin olmadýðý veya tekniðin bilinen durumunun

aþýlmadýðý konularý, itiraz konusu yapýlamaz. 

 

Þekli Eksikliklere Ýtirazýn Etkisi

 

Madde 71 - Enstitü tarafýndan yapýlan inceleme sýrasýnda, buluþun bütünlüðü konusu dýþýnda, patent verilmesi iþlemleri

ile ilgili  þekli bir iþlem yerine getirilmemiþse veya önemli bir  þekli iþlemde eksiklik yapýlmýþsa itirazýn bu noktada

giderilmesine iliþkin Enstitü tarafýndan verilecek karar, patent verilmesi ile ilgili iþlemlerin geçersizliði ve eksikliðin

yapýldýðý yere kadar geriye dönülmesi ve iþlemlerin yeniden yapýlmasý sonucunu doðurur.   

 BEÞÝNCÝ KISIM

 PATENTTEN DOÐAN HAKLARLA ÝLGÝLÝ HÜKÜMLER

Patentin Süresi

 

Madde 72 - Ýncelenerek verilen patentin süresi baþvuru tarihinden itibaren hesaplanan ve uzatýlamayan yirmi yýldýr. 

 

Ýncelemesiz verilen patentin süresi yedi yýldýr.  Ýnceleme talebinin yedi yýllýk süre içinde yapýlmasý ile inceleme

sonucunda patent verilmesine kesin olarak karar verilmesi halinde patentin süresi baþvuru tarihinden itibaren hesaplanan

yirmi yýla tamamlanýr.  

 

Patentten Doðan Hakkýn Kapsamý

Madde 73 - (Deðiþiklik-5194-M.2) Patent hakký sahibi, buluþun yeri, teknoloji alaný ve ürünlerin ithal veya yerli üretim

olup olmadýðý konusunda herhangi bir ayýrým yapmaksýzýn patent hakkýndan yararlanýr.  

 

Patent sahibinin, üçüncü kiþiler tarafýndan izinsiz olarak aþaðýda sayýlanlarýn yapýlmasýný önleme hakký vardýr: 

 

a - Patent konusu ürünün üretilmesi, satýlmasý, kullanýlmasý veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kiþisel ihtiyaçtan

baþka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulmasý; 

 

b - Patent konusu olan bir usulün kullanýlmasý; 

 

c - Kullanýlmasýnýn yasak olduðu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanýlmasýnýn üçüncü kiþiler

tarafýndan baþkalarýna teklif edilmesi. 

 

d - Patent konusu usul ile doðrudan doðruya elde edilen ürünlerin satýþa sunulmasý veya kullanýlmasý veya ithal edilmesi

veya bu amaçlar için kiþisel ihtiyaçtan baþka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulmasý. 

Madde 73/A. - Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamýnda;  

a) 44 üncü maddede yazýlý açýklamayý patent veya faydalý model baþvurusu açýsýndan gerçeðe aykýrý olarak yapanlar,

patentli veya faydalý modelli bir eþya veya ambalajý üzerine haklý olarak konulmuþ patent veya faydalý model olduðunu

belirten iþareti yetkisi olmadan kaldýranlar veya kendisini haksýz olarak patent veya faydalý model baþvurusu sahibi veya

patent veya faydalý model sahibi olarak gösterenler hakkýnda bir yýldan iki yýla kadar hapis cezasýna veya ondörtmilyar

liradan yirmiyedimilyar liraya kadar aðýr para cezasýna veya her ikisine,  

b) Mevcut olmadýðýný veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadýðýný bildiði veya bilmesi gerektiði halde 86 ncý

maddede yazýlý haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansý baþkasýna devreden, veren, rehneden, bu haklar üzerinde

herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile patent veya faydalý modelle korunan bir buluþun sahibi olmadýðý veya bunlarýn

koruma süresinin bittiði veya 129, 133 veya 165 inci maddelerde yazýlý sebeple patentin veya faydalý modelin

hükümsüzlüklerine veya sona ermelerine karar verilmesine raðmen, satýþa çýkardýðý  eþyaya veya ambalajlarýna veya

ticarî evrakýna veya ilânlarýna, korunan bir patentle veya faydalý modelle ilgili olduðu kanýsýný uyandýracak  þekilde

iþaretler koyan veya ilân ve reklamlarda bu tarzda yazý ve iþaretler kullananlar hakkýnda iki yýldan üç yýla kadar hapis

cezasýna veya yirmiyedimilyar liradan kýrkaltýmilyar liraya kadar aðýr para cezasýna veya her ikisine,  

c) 136 ncý maddede yazýlý fiillerden birini gerek faydalý model, gerek patentli buluþ açýsýndan iþleyenler hakkýnda iki

yýldan dört yýla kadar hapis cezasýna veya yirmiyedimilyar liradan kýrkaltýmilyar liraya kadar aðýr para cezasýna veya her

ikisine, ayrýca iþyerlerinin bir yýldan az olmamak üzere kapatýlmasýna ve ayný süre ticaretten men edilmelerine,  

Hükmolunur.  

(a), (b) ve (c) bentlerinde sayýlan suçlar, hizmetlerini yaptýklarý sýrada bir iþletmenin çalýþanlarý tarafýndan doðrudan

doðruya veya emir üzerine iþlenmiþse çalýþanlar ve suçun iþlenmesine mani olmayan iþletme sahibi, müdür veya

temsilcisi ve hangi unvan ve sýfatla olursa olsun iþletmeyi fiilen yöneten kiþi de ayný surette cezalandýrýlýr. Bir tüzel

kiþinin iþleri yürütülürken, 136 ncý maddede sayýlan suçlardan biri iþlenirse, tüzel kiþi, masraflar ve para cezasýndan

müteselsilen sorumlu olur. Fiile iþtirak edenler hakkýnda, olayýn mahiyetine göre 765 sayýlý Türk Ceza Kanununun 64,

65, 66 ve 67 nci maddeleri hükümleri uygulanýr. Yukarýda sayýlan suçlardan dolayý kovuþturma þikâyete baðlýdýr.  

Bu madde hükümlerinin uygulanmasýnda 1412 sayýlý Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin

birinci fýkrasýnýn (8) numaralý bendi uygulanmaz. Patentten veya faydalý modelden doðan haklarý tecavüze uðrayandan

baþka, 136 ncý maddede sayýlanlar dýþýnda kalan suçlarda Enstitü, 44 üncü maddede yazýlý açýklamanýn gerçeðe aykýrý

olarak yapýlmasý ile patent veya faydalý modelle korunan bir buluþun sahibi olmadýðý veya patentin veya faydalý modelin

koruma süresinin bittiði veya hükümsüzlüðü veya sona erme durumlarýnda, kendisinin veya baþkasýnýn imâl ettiði veya

satýþa çýkardýðý  eþyaya veya ambalajlarýna veya ticarî evrakýna veya ilânlarýna, korunan bir patent veya faydalý modelle

ilgili olduðu kanýsýný uyandýracak þekilde iþaretler koyma veya bu amaçla ilân ve reklamlarda bu tarzda yazý ve iþaretler

kullanýlmasý durumlarýnda, 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayýlý Kanun veya 17.7.1964 tarihli ve 507 sayýlý Kanuna tâbi kuruluþlar ve tüketici dernekleri de þikâyet hakkýna sahiptir. Þikâyetin, fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren

iki yýl içinde yapýlmasý gerekir.  

Bu kapsamdaki suçlarla ilgili þikâyetler, acele iþlerden sayýlýr. Patent veya faydalý model baþvurusu veya patentten

veya faydalý modelden doðan haklara tecavüz dolayýsýyla üretilmesi veya kullanýlmasý cezayý gerektiren eþya ile bu

eþyalarý üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasýtalarýn zapt edilmesi veya el konulmasý veya yok

edilmesinde, 765 sayýlý Türk Ceza Kanununun 36 ncý maddesi hükmü ile 1412 sayýlý Ceza Muhakemeleri Usulü

Kanununun ilgili hükümleri uygulanýr.

 

Patent Unsurlarýnýn Üçüncü Kiþilerce Kullanýlmasý

 

Madde 74 - Patent sahibinin, patent konusu buluþun uygulanmasýný mümkün kýlan ve buluþun esasýný teþkil eden bir

kýsmý ile ilgili unsurlarýn veya araçlarýn üçüncü kiþiler tarafýndan, patent konusu buluþu kullanmaya yetkili olmayan

kiþilere verilmesini önleme hakký vardýr. Bu hükmün uygulanabilmesi için, söz konusu üçüncü kiþilerin, bu unsurlarýn

veya araçlarýn buluþu uygulamaya yeterli olduðunu ve bu amaçla kullanýlacaðýný bilmeleri veya bu durumun yeterince

açýk olmasý gerekir. 

 

Bu maddenin birinci fýkrasýnda sözü edilen unsurlar veya araçlar piyasada her zaman bulunabilen ürünler ise, üçüncü

kiþiler, söz konusu kiþileri belirtilen fiilleri yapmaya tahrik etmediði takdirde bu maddenin birinci fýkrasý hükmü

 1.  

 

75 inci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde gösterilen fiilleri yapanlar, bu maddenin birinci fýkrasý hükmüne göre patenti

kullanmaya yetkili olmayan kiþiler sayýlmaz. 

 

Patentten Doðan Haklarýn Kapsamýnýn Sýnýrlarý 

 

Madde 75 -(Deðiþiklik-5194-M.3) Aþaðýdaki fiiller patentten doðan haklarýn kapsamý dýþýnda kalýr: 

 

a - Sýnai veya ticari bir amaç taþýmayan ve özel maksatla sýnýrlý kalan fiiller; 

 

b - Patent konusu buluþu içeren deneme amaçlý fiiller; 

 

c - Sadece bir reçetenin oluþturulmasý için eczanelerde yapýlan ilaçlarýn seri üretim olmadan hazýrlanarak kullanýlmasý ve

bu þekilde hazýrlanan ilaçlara iliþkin fiiller; 

 

d - Patent konusu buluþun Paris Anlaþmasý'na dahil ülkelerin gemi veya uzay aracý veya uçak veya kara nakil araçlarýnýn

yapýmýnda veya çalýþtýrýlmasýnda veya bu araçlarýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda, söz konusu araçlarýn geçici veya

tesadüfi olarak Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde bulunmasý þartýyla kullanýlmasý; 

 

e - 7.12.1944 tarihli Milletlerarasý Sivil Havacýlýk Anlaþmasý'nýn 27 nci maddesinde öngörülen fiiller bir devletin hava

aracý ile ilgili ise, bu araçlara bu maddenin hükümleri uygulanýr. 

 

f- Ýlaçlarýn ruhsatlandýrýlmasý ve bunun için gerekli test ve deneyler de dahil olmak üzere, ruhsat konusu buluþu içeren

deneme amaçlý fiiller. 

 Patentten Doðan Hakkýn Tüketilmesi 

 

Madde 76 - Patent sahibi veya onun izni ile Türkiye'de satýþa sunulmuþ olan patentli ürünlerle ilgili fiiller patentten

doðan hakkýn kapsamý dýþýnda kalýr. 

 

Ön Kullaným Hakký

 

Madde 77 - Patent baþvurusunun yapýldýðý tarih ile rüçhan hakký tarihi arasýnda buluþu iy niyetli olarak ülke içinde

kullanmakta olan veya kullaným için ciddi ve gerçek tedbirler almýþ kiþi veya kiþilere karþý, patent konusunu ayný þekilde

kullanmaya devam etmelerini veya alýnmýþ tedbirlere uygun olarak kullanmaya baþlamalarýný önlemeye buluþ sahibinin

hakký yoktur. Ancak, üçüncü kiþilerin patent konusunu kullanmaya devam etmeleri veya alýnmýþ tedbirlere uygun

kullanýmlarý sahip olduklarý  iþletmenin makul ihtiyaçlarýný giderecek ölçüde olabilir. Bu kullanma hakký ancak iþletme

ile birlikte devredilebilir. 

 

Bu maddenin birinci fýkrasýnda sözü edilen kiþilerce satýþa sunulmuþ olan ürünlerle ilgili faaliyetler, patent sahibinin 76

ýncý madde anlamýnda patentten doðan hakkýnýn kapsamý dýþýnda kalýr. 

 

Önceki Tarihli Patentlerin Etkisi

  Madde 78 - Patent sahibi patentini kendi patentinden daha önceki rüçhan tarihine sahip olan patent sahiplerinin açmýþ

olduðu patente tecavüz davasýnda bir savunma gerekçesi olarak ileri süremez. 

 

Patent Konularýnýn Baðýmlýlýðý

 

Madde 79 - Patent konusu buluþun kullanýlmasý, önceki tarihli bir patentle korunan buluþun kullanýlmasý ile mümkün

olmasý halinde, bu husus patentin geçerliðine hiç bir engel teþkil etmez. Böyle bir durumda, ne önceki tarihli patent

sahibi, sonraki tarihli patenti onun geçerli olduðu süre içinde sahibinin izni olmaksýzýn kullanabilir, ne de sonraki tarihli

patent sahibi önceki tarihli patentin geçerliliði süresince, sahibinin izni olmaksýzýn patent konusunu kullanabilir. Ancak,

sonraki tarihli patent sahibi, önceki tarihli patent sahibinin iznini almýþ veya o patent üzerinde zorunlu lisans elde

etmiþse, önceki tarihli patenti de kullanabilir. 

 

Patentin Kullanýmýnýn Sýnýrlarý

 

Madde 80 - Bir patent konusunun kullanýmý yasalara veya genel ahlaka veya kamu düzenine veya genel saðlýða zarar

verecek þekilde olamayacaðý gibi; bu kullaným, mevcut veya gelecekte kabul edilecek belirli veya belirsiz süreli kanuni

yasaklamalara ve sýnýrlamalara da baðlý olacaktýr. 

 

Kanuni Tekel

Madde 81 - Konusu tekel mevzuatýna tabi olan bir buluþ için patent verildiðinde, tekel sahibinin buluþu kullanabilmesi

patent sahibinin iznine baðlýdýr. Tekel sahibi iþtigal ettiði sanayi alanýnda dikkate deðer teknik bir ilerlemeyi

saðlayabilecek buluþlarý, bunlarýn kullaným hakkýný elde ederek uygulamakla yükümlüdür. 

 

Tekel sahibi patent konusu buluþun kullanýmýný elde etmek için, patent sahibinden izin vermesini talep etmek hakkýna

sahiptir. Tekel sahibi böyle bir talepte bulunduðunda patent sahibi ondan patenti devir almasýný isteyebilir. Patent konusu

buluþun kullanýlmasý karþýlýðýnda veya patentin tekel sahibince devir alýnmasý halinde ödenecek bedel taraflarca birlikte

belirlenir. Bu konuda anlaþma saðlanamazsa bedeli mahkeme tespit eder. 

 

Bu maddenin ikinci fýkrasý hükümleri saklý kalmakla birlikte tekel patentin verilmesinden sonra oluþmuþsa, patent sahibi

tekel sahibinden buluþun kullanýlmakta olduðu iþletme veya tesisatý da devir almasýný talep etmek hakkýna sahiptir.

Taraflarýn ödenecek bedel konusunda anlaþmaya varamamalarý halinde, bedeli mahkeme tespit eder. 

 

Mevcut bir kanuni tekel yüzünden bir patent konusu buluþ kullanýlamýyorsa, söz konusu patent için yýllýk ücret ödenmez. 

 

Patent Baþvurusunun Yayýnlanmasýnýn Etkileri

 

Madde 82 - Patent baþvurusunun ilgili bültende yayýnlandýðý tarihten itibaren ve baþvuru yürürlükte kaldýðý sürece, bu

Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilen patentlerin sahiplerine tanýnan koruma patent baþvurusu sahibi

için de tanýnýr. 

 

Patent baþvurusu sahibinin izni olmadan, baþvuru konusu buluþu kullanan kiþi, patent baþvurusu veya patent

baþvurusunun kapsamýndan haberdar edilmiþ ise, yukarýda sözü edilen koruma, baþvurunun yayýnlandýðý tarihten önce

de söz konusu olur. 

 

Patent baþvurusunun konusu, mikroorganizmalarla ilgili bir usule iliþkin ise, koruma mikroorganizmanýn ilgilenenlerin

ulaþýlabileceði hale gelmesinden itibaren baþlar. 

 

Patent baþvurusu, geri çekilmiþ olmasý halinde veya geri çekilmiþ olarak kabul edildiði takdirde veya kesinleþmiþ bir

karar itibariyle red edildiði takdirde, bu maddenin birinci ila üçüncü fýkralarýnda belirtilen sonuçlarý hiç doðurmamýþ

sayýlýr. 

 

Patent Baþvurusu veya Patentten Doðan Koruma Kapsamý ve Ýstem veya Ýstemlerin Yorumlanmasý

  

Madde 83 - Patent baþvurusu veya patentten doðan korumanýn kapsamý istem veya istemler ile belirlenir.  Ýstem veya

istemler tarifname ve resimler esas alýnarak yorumlanýr. 

  

Ýstem veya istemler, bir yandan patent baþvurusu veya patent sahibine hakký olan korumayý saðlayacak ve diðer yandan

üçüncü kiþilere de korumanýn kapsamý açýsýndan makul bir düzeyde kesinlik ifade edecek þekilde birlikte yorumlanýr.  

 

Patent baþvurusu yapýlmýþ olan beþeri, veteriner ve zirai ilaçlarýn imalat ve satýþ ruhsatlarýnýn tasdiki için ilgili

makamlarca talep edilen ve yaratýlmalarý ve birikimleri önemli bir gayret ve masraf gerektiren ve sahipleri tarafýndan

umuma açýklamamýþ olan bilgi ve test sonuçlarý talep sahibi makam tarafýndan gizli tutulur. Bilgi ve test sonuçlarýnýtalep eden makam bunlarýn haksýz kulanýmýnýn önlenmesi için gerekli tedbirleri alýr.  

 

Ýstem veya istemler, kullanýlan kelimelerle sýnýrlý olarak yorumlanamaz. Bununla beraber, patent baþvurusu veya

patentten doðan koruma kapsamýnýn tesbitinde istem veya istemler, buluþu yapan tarafýndan düþünülen fakat istem veya

istemlerde talep edilmeyen, buna karþýlýk ilgili teknik alanda uzman birkiþi tarafýndan tarifname ve resimlerin

yorumlanmasý ile ortaya çýkacak özellikleri kapsayacak þekilde kabul edilmez. 

 

Patent baþvurusu veya patentten doðan koruma kapsamýnýn belirlenmesinde tecavüzün varlýðýnýn ileri sürüldüðü tarihte,

istem veya istemlerde belirtilmiþ unsurlara eþdeðer nitelikte olan unsurlar da dikkate alýnýr. 

 

 Tecavüzün varlýðýnýn ileri sürüldüðü tarihte, eþdeðer unsur, esas itibariyle ayný  iþlevi görüyorsa ve bunu ayný þekilde

gerçekleþtiriyorsa ve istem veya istemlerde talep edilen unsur ile ayný sonucu ortaya çýkarýyorsa, genel olarak istem veya

istemlerde talep edilen unsurun eþdeðeri olarak kabul edilir. 

 

Ýstem veya istemlerin kapsamýný belirlemek için patentin verilmesi ile ilgili iþlemler sýrasýnda veya patentin geçerliliði

süresince, koruma kapsamýnýn belirlenmesinde patent baþvurusu veya patent sahibinin beyanlarý dikkate alýnýr. 

 

Patent, buluþun iþlev veya sonuçlarýnýn örneklerini veya buluþun bir düzenlenmesinin örneklerini kapsýyorsa, istem veya

istemler bu örneklerle sýnýrlanmýþ olarak yorumlanmaz. Özellikle, ürün veya usulün sahip olduðu ilave özelliklerin

patentte açýklanan örneklerde bulunmamasý, bu örneklerde bulunan özellikleri kapsamamasý veya bu örneklerde

belirtilen her amaç veya özelliði gerçekleþtirememesi hallerinde, ürün veya usul istem veya istemler ile saðlanan koruma

kapsamýnýn dýþýnda tutulmaz. 

 

Usul Patentleri Ýle Ýlgili Haklar

 

Madde 84 - Belirli bir ürünün elde edilmesine iliþkin bir usul patentinin sahibi, söz konusu ürünün Türkiye'ye ithal

edilmesi halinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Türkiye'de o ürünün elde edilmesi ile ilgili olarak kendisine

tanýnmýþ olan haklardan, ithal edilen bu ürünler için de, ayný þekilde yararlanýr. 

 

Patent konusunun yeni ürün veya maddelerin elde edilmesine iliþkin bir usul olmasý halinde, ayný özellikleri taþýyan her

ürün ve maddenin patent verilmiþ buluþ konusu usule göre elde edilmiþ olduðu kabul edilir. Aksini savunan kiþi, bunu

ispatla yükümlüdür. 

 

Bu maddenin ikinci fýkrasýnda sözü edilen aksini savunma durumunda davalýnýn üretim ve iþletme sýrlarýnýn

korunmasýndaki haklý menfaati gözönünde tutulur. 

ALTINCI KISIM

 PATENT BAÞVURUSU VE PATENT ÜZERÝNDE TASARRUFLAR

 BÝRÝNCÝ BÖLÜM

 ORTAKLIK

Ortaklýk Ýliþkisi

 

Madde 85 -  Patent baþvurusu veya patent bölünmeksizin birden çok kiþiye aitse, hak üzerindeki ortaklýk taraflar

arasýndaki anlaþmaya göre; böyle bir anlaþma yoksa, Medeni Kanun'daki müþterek mülkiyete iliþkin hükümlere göre

düzenlenir. 

 

Her hak sahibi diðerlerinden baðýmsýz olarak aþaðýdaki iþlemleri kendi adýna yapabilir: 

 

a - Hak sahibi, kendisine düþen pay üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir. Payýn üçüncü kiþiye devir edilmesi halinde,

diðer pay sahiplerinin önalým hakkýný kullanabilmeleri için, durum iki ay içinde, Enstitü tarafýndan diðerlerine bildirilir.

Önalým hakký, bildirimin tebellüðünden itibaren bir ay içinde kullanýlýr.  

 

 b - Hak sahibi, diðer hak sahiplerine bir bildirimde bulunduktan sonra buluþu kullanabilir.   

 c - Hak sahibi, patent baþvurusunun veya patentin korunmasý için gerekli önlemleri alabilir. 

 

 d - Hak sahibi, birlikte yapýlan patent baþvurusu veya alýnan patentten doðan haklarýn herhangi bir  þekilde tecavüze

uðramasý halinde üçüncü kiþilere karþý hukuk veya ceza davasý açabilir. Diðer hak sahiplerinin davaya katýlabilmeleri

için, durum davayý açan tarafýndan davanýn açýldýðý tarihten itibaren bir ay içinde, kendilerine bildirilir. 

 

Buluþun kullanýlmasý amacý ile üçüncü kiþilere lisans verilmesi, hak sahiplerinin tamamýnýn karar vermesiyle

mümkündür. Ancak mahkeme, mevcut  þartlarý göz önünde tutarak, hakkaniyet düþüncesiyle, bu yetkiyi hak

sahiplerinden sadece birine de verebilir. 

 

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

 PATENT BAÞVURUSU VE PATENT ÜZERÝNDE HAK TESÝSÝ

Hak Tesisi

 

Madde 86 - Patent baþvurusu veya patent baþkasýna devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakký lisans

konusu olabilir.Patent baþvurusu veya patent rehin edilebilir. Rehin hakký bakýmýndan Medeni Kanun'un rehin hakkýna

iliþkin hükümleri uygulanýr. 

 

Patent baþvurusu ve patent üzerinde saðlararasý iþlemler yazýlý þekle tabidir. 

Patentin Bölünmezliði

 

Madde 87 - Patent baþvurusu veya patent üzerinde birden çok kiþinin hak sahipliði söz konusu olsa bile, bunlarýn devri

veya üzerlerinde bir hak tesisi için bölünebilmeleri mümkün deðildir. 

 

Sözleþmeye Dayalý Lisans

 

Madde 88 - Patent baþvurusunun veya patentin kullanma hakký, milli sýnýrlarýn bütünü içinde veya bir kýsmýnda geçerli

olacak þekilde,lisans sözleþmesine konu olabilir. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans þeklinde verilebilir. 

 

Bu maddenin birinci fýkrasýnda öngörülen sözleþme  þartlarýnýn lisans alan tarafýndan ihlali halinde, patent baþvurusu

veya patentten doðan haklar, patent sahibi tarafýndan lisans alana karþý, dava yoluyla ileri sürülebilir. 

 

Aksi sözleþmede kararlaþtýrýlmamýþsa, lisans inhisari deðildir. Lisans veren patent konusu buluþu kendi kullanabileceði

gibi, üçüncü kiþilere ayný buluþa iliþkin baþka lisanslar da verebilir. 

 

Ýnhisari lisans söz konusu olduðu zaman, lisans veren baþkasýna lisans veremez ve hakkýný açýkça saklý

tutmadýkça,kendisi de patent konusu buluþu kullanamaz. 

 

Aksi sözleþmede kararlaþtýrýlmamýþsa, sözleþmeye dayalý lisans sahipleri, lisanstan doðan haklarýný üçüncü kiþilere devir

edemez veya alt lisans veremez. 

 

Aksi sözleþmede kararlaþtýrýlmamýþsa, sözleþmeye dayalý olarak lisans hakkýný alan kiþi, patentin koruma süresi boyunca

milli sýnýrlarýn bütünü içinde patent konusu buluþun kullanýlmasýna iliþkin her türlü tasarrufta bulunabilir. 

 

Bilgi Verme Yükümü

Madde 89 -Aksi sözleþmede kararlaþtýrýlmamýþsa, bir patent baþvurusunu veya patenti devir eden veya lisansýný veren,

devir alan veya lisans alana patent konusu buluþun normal bir kullanýmý için zorunlu olan teknik bilgileri vermekle

yükümlüdür. 

 

Devir alan veya lisans alan kiþi, kendisine verilen gizli bilgilerin açýklanmasýný önlemek için  

gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

 

Hakkýn Devri ve Lisans Vermeden Doðan Sorumluluk

 

Madde 90 - Patent baþvurusu veya patentten doðan haklarý bir bedel karþýlýðýnda veya bedelsiz olarak devir eden veya

lisans veren kiþinin bu iþlemleri yapmaya yetkili olmadýðý sonradan anlaþýlýrsa, söz konusu kiþi bu durumdan ilgililere

karþý sorumlu olur. 

 

 Patent baþvurusunun geri alýnmasý veya baþvurunun red edilmesi veya patent hakkýnýn hükümsüzlüðüne mahkemece

karar verilmiþ olmasý hallerinde, taraflarýn hakký devir eden veya lisans veren bakýmýndan daha kapsamlý bir sorumluluðu sözleþme ile öngörmemiþ olmalarý halinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 131 inci maddesi hükmü

uygulanýr. 

 

Devir eden veya lisans verenin kötü niyetle hareket halinde, bunlar, fiillerinden her zaman sorumludur. Devir eden veya

lisans veren, üzerinde tasarruf edilen patent baþvurusu veya patente konu olan buluþun, patentle korunabilirliði

konusunda Türkçe veya yabancý dildeki rapor ve kararlarý veya bu konuda bildiklerini karþý tarafa bildirmemiþ ve

bunlara iliþkin beyanlarý içeren belgelere sözleþmede yer vermemiþse, kötü niyetin varlýðý kabul edilir. 

 

Bu madde hükümlerinden doðan tazminatý talep süresi, sorumluluk davasýna dayanak olan mahkeme kararýnýn

kesinleþme tarihinden baþlar. Zaman aþýmý için Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanýr. 

 

Müteselsil Sorumluluk

Madde 91 - Devir edilen veya lisansý verilen, patent baþvurusu veya patent konusu buluþun, ayýplý olmasýndan dolayý

üçüncü kiþiler zarar görürse, devir eden ve devir alan veya lisans veren ve lisans alan, müteselsilen sorumlu olur. 

 

Bu maddenin birinci fýkrasý hükmüne göre, sorumlu kýlýnan devir eden veya lisans veren, aksi sözleþmede

kararlaþtýrýlmamýþsa, devir alan veya lisans alana rücu edebilir. Rücu, devir eden veya lisans verenin kötü niyetli

olmadýðý hallerde ve hakkaniyet düþüncesi ile zarara kýsmen veya tamamen devir alan veya lisans alanýn katlanmasý

gerektiði durumlarda mümkündür. 

 

Patent Sicili'ne Kayýt ve Hükümleri

Madde 92 - Patent baþvurularý ve patent, Yönetmelýk hükümlerine uygun olarak, Patent Sicili'ne kayýt edilir. 

 

Patentin gasbý ile ilgili 13 üncü maddenin birinci fýkrasý hükmü saklý kalmak üzere, patent baþvurularý veya patentlere

iliþkin devirler ve lisanslar, patent baþvurularýný veya patentleri etkileyen iradi veya mecburi tasarruflar, iyi niyetli

üçüncü kiþilere karþý Patent Sicili'ne kayýt tarihinden itibaren hüküm doðurur. 

 

Patent baþvurusu veya patentten doðan haklar, usulüne uygun bir  þekilde Patent Sicili'ne kayýt edilmedikçe, üçüncü

kiþilere karþý ileri sürülemez. 

 

Patent baþvurusu veya patentten doðan haklar, Patent Sicili'ne kayýt ettirilmedikçe, ürünlerin üzerinde bir patente

dayandýðý belirtilemez. Enstitü, patent sicilinde belirtien ve resni belgelere geçen iþlemlerin hukuka uygun, geçerli ve

etkin bir þekilde yapýlmasýný saðlar. Patent sicili alenidir. 

 

Rekabetin Kötüye Kullanýmý

Madde 93 - Bir patent sahibi, patenti kullanýrken haksýz rekabete iliþkin genel hükümlere aykýrý faaliyette bulunmuþsa,

mahkeme tarafýndan lisans verme teklifinde bulunmaya mahkum edilebilir. 

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 LÝSANS VERME TEKLÝFÝ

Patent Sahibinin Lisans Verme Teklifi

 

Madde 94 - 96 ýncý madde hükmüne göre, patent sahibi patent konusu buluþu kullanmýyorsa, Enstitü'ye yapacaðý yazýlý

bir baþvuru ile, patent konusu buluþu kullanmak isteyen herkese lisans vereceðini bildirebilir. 

 

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesine göre, yapýlan yargýlama sonucunda patent sahipliðinde deðiþiklik

olmuþsa, yeni patent sahibinin, Patent Sicili'ne kayýt edilmesi ile daha önce yapýlmýþ lisans verme teklifi, kendiliðinden

geri alýnmýþ sayýlýr. 

 

Enstitü, lisans verme tekliflerini Patent Sicili'ne kayýt ederek ilan eder. Lisans verme teklifleri halkýn incelemesine

açýktýr. Enstitü, bu incelemeyi saðlamak üzere gerekli tedbirleri alýr. 

 

Lisans almak için patent sahibine bir talep yapýlmadýðý sürece, patent sahibi yaptýðý lisans verme teklifini her zaman geri

alabilir. Teklifin geri alýnmasý, geri alýnma talebinin Enstitü'ye verilmesi ile hüküm ve sonuç doðurur. 

  Lisans, Patent Sicili'ne inhisari lisans olarak kayýt edilmiþse, patent sahibi, baþkalarýna ayrýca lisans verme teklifi

 1.  

 

Lisans verme teklifi üzerine, lisans alan olarak buluþu kullanmaya yetkili olan herkes, inhisari olmayan lisans sahibi

sayýlýr ve bu madde hükmüne göre verilen lisans, hukuken sözleþmeye dayalý lisans olarak kabul edilir. 

 

Lisans verme teklifi yapýldýktan sonra, inhisari lisansýn Patent Sicili'ne kayýt talebine, lisans verme teklifi geri alýnmadýðý

veya geri alýndýðý kabul edilmediði takdirde, izin verilemez. 

 

Lisans Verme Teklifinin Kabulü

Madde 95 - Lisans verme teklifinden yararlanmak suretiyle lisans almak isteyen kiþi, buluþun kullanma  þeklini de

belirterek, bu talebini yazýlý olarak üç suret halinde Enstitü'ye bildirir.Enstitü, bir sureti patent sahibine gönderir. Diðer

suretlerden birini de, tekrar talepte bulunana geri yollar. Her iki surette de, Enstitü'nün mühürü ve ayný sevk tarihi

 1.  

 

Lisans bedeli konusunda taraflarýn anlaþamamalarý halinde, taraflardan birinin yaptýðý talep üzerine, yetkili mahkeme,

taraflarý da dinleyerek, lisans bedelini tesbit eder. 

 

Mahkeme, daha önce taraflarca uygun bulunan bedelin, daha sonra yetersiz hale gelmesi durumunda, bedelde deðiþiklik

yapabilir.Lisans bedelinin deðiþtirilmesi talebi, Mahkeme tarafýndan bedelin belirlenmesinden itibaren en az bir yýl

geçtikten sonra yapýlabilir. 

 

Lisans alan, her üç ayýn bitiminde, patent sahibine buluþu kullandýðýna dair bilgi vermek ve lisans bedelini ödemekle

yükümlüdür. Lisans alan, bu yükümlülüklerini yerine getirmediði takdirde, lisans veren, lisans alandan bir ay içinde

yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyebilir. Lisans alanýn bu süre içinde de yükümlülüklerini yerine getirmediði

mahkemece tesbit edilirse, lisans iptal edilir. 

 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 KULLANMA ZORUNLULUÐU

Kullanma Zorunluluðu

 

Madde 96 - Patent sahibi veya yetkili kýldýðý kiþi, patentle korunan buluþu kullanmak zorundadýr. 

  

Kullanma zorunluluðu patentin verildiðine iliþkin ilanýn ilgili bültende yayýnlandýðý tarihten itibaren üç yýl içinde

gerçekleþtirilir. 

 

Kullanmanýn deðerlendirilmesinde pazar þartlarý göz önünde tutulur. 

  

Kullanýmýn Ýspatý

Madde 97 - Patent sahibi veya yetkili kýldýðý kiþi, Enstitü nezdinde buluþu kullanmakta olduðunu resmi bir belge ile

kanýtlar. Resmi nitelikli patent kullaným belgesi, Yönetmelýkte belirlenen merci tarafýndan ve Yönetmelýkte belirlenen

genel kýstaslara ve kurallara göre düzenlenir. 

 

Kullaným belgesi, buluþun kullanýldýðý  sýnai iþletmedeki üretimin incelenmesi sonucunda verilir. Belge, patent konusu

buluþun satýþa sunulduðunu veya uygulandýðýný teyid eder. Belge, ilgili merci tarafýndan buna iliþkin baþvurunun

yapýldýðý tarihten itibaren üç ay içinde düzenlenir. Belgede, patentle korunan buluþun fiilen kullanýlmakta olduðu

konusundaki bilgiler bulunur. 

 

Kullaným belgesi Patent Sicili'ne kayýt edilir. 

 

Kullanýmýn Kabulü

 

Madde 98 - Patent konusu buluþun kullanýlmakta olduðu belgelendiði takdirde, aksi dava yoluyla ispat edilmedikçe,

patent konusu buluþun 97 nci maddede öngörülen þekil de kullanýldýðý kabul edilir. 

 

 YEDÝNCÝ KISIM

 ZORUNLU LÝSANS

 BÝRÝNCÝ BÖLÜM

 ZORUNLU LÝSANSIN GENEL ÞARTLARI  Zorunlu Lisansýn Verilme Þartlarý

 

Madde 99 - Zorunlu lisans, lisans verilmesi teklifinde bulunulmamýþ bir patent için ve aþaðýda belirtilen  þartlardan

birinin mevcudiyeti halinde verilebilir: 

 

a - 96 ncý madde hükümlerine göre patent konusu buluþun kullanýlmamasý, 

 

b - 79 uncu maddede belirtilen patent konularýnýn baðýmlýlýðýnýn söz konusu olmasý, 

 

c - 103üncü maddede belirtilen kamu yararýnýn söz konusu olmasý, 

 

 Zorunlu Lisans Talebi

 

Madde 100 - Zorunlu lisans talep edildiði anda patentin kullanýmýna henüz baþlanýlmadýðý veya patentin kullanýmýndaki

gecikmenin haklý bir sebebe dayanmadýðý veya haklý bir sebebe dayanmaksýzýn kullanýlmaya aralýksýz olarak üç yýldan

fazla ara verildiði gerekçesiyle ve 96 ncý maddede öngörülen süre bittikten sonra, ilgili herkes zorunlu lisans verilmesini

yetkili mahkemeden isteyebilir. 

 

Objektif nitelik taþýyan teknik veya ekonomik veya hukuki sebepler, patentin kullanýlamamasýnýn haklý sebepleri olarak

kabul edilir. Patent konusu buluþun kullanýlmasýný engelleyecek nitelikte kabul edilen bu sebepler, patent sahibinin

kontrolu ve iradesi dýþýndaki sebeplerdir. 

 

Patentler Arasýnda Baðýmlýlýk Halinde Zorunlu Lisans

 

Madde 101 - Patent konusu buluþun, önceki bir patentten doðan hakka tecavüz edilmeksizin kullanýlmasý mümkün

deðilse, sonraki patentin sahibi, kendi patentinin önceki patentten daha deðiþik bir sýnai amaca hizmet ettiðini veya

önemli bir teknik ilerleme gösterdiðini ispat ederek, önceki tarihli patentin kullanýlmasý için zorunlu lisans verilmesini

mahkemeden isteyebilir. 

 

79 uncu madde hükmüne göre, baðýmlýlýðý olan patent konusu buluþlar, ayný  sýnai amaca hizmet ediyor ve baðýmlý

patentlerden biri lehine zorunlu lisans verilmiþse,zorunlu lisansa konu olan patentin sahibi de diðer patentin kullanýlmasý

için kendisi lehine zorunlu lisans verilmesini mahkemeden isteyebilir. 

 

Patentin konusu,patentle korunan kimyasal veya eczacýlýkla ilgili bir maddenin elde edilmesini amaçlayan bir usule ait

bulunuyorsa ve söz konusu usul patenti, önceki tarihli patente oranla önemli bir teknik ilerlemeyi gerçekleþtiriyorsa,

gerek usul patentinin sahibi ve gerekse ürün patentinin sahibi diðerinin patent konusunun kullanýlmasý için,zorunlu lisans

verilmesini mahkemeden isteyebilir. 

 

79 uncu madde hükmüne göre, baðýmlýlýðý olan bir patent sebebiyle verilen zorunlu lisansýn kapsamý, ilgili patent konusu

buluþun kullanýlmasýna imkan verir. Baðýmlýlýðý olan patentlerden birinin iptali veya patent hakkýnýn sona ermesi

halinde, zorunlu lisans kararý da hükümsüz kalýr. 

 

Ýhracat Gerekçesiyle Zorunlu Lisans

Madde 102 - Patent konusu buluþun ihraç edilmesi durumu zorunlu lisans gerekçesi olarak kabul edilmez.  

 

Kamu Yararý Nedeniyle Zorunlu Lisans

 

Madde 103 - Patent baþvurusu veya patent konusu buluþun kamuya yararlý olduðu gerekçesi ile kullanýmýnýn zorunlu

lisans konusu yapýlmasýna Bakanlar Kurulu karar verebilir. 

 

Kamu saðlýðý veya milli savunma nedenleriyle buluþun kullanýlmaya baþlanýlmasý, kullanýmýn artýrýlmasý veya genel

olarak yaygýnlaþtýrýlmasý veya yararlý bir kullaným için ýslah edilmesi büyük önem taþýyorsa, kamu yararýnýn bulunduðu

kabul edilir. 

 

Patent konusu buluþun kullanýlmamasýnýn veya nitelik veya miktar bakýmýndan yetersiz kullanýlmasýnýn ülkenin

ekonomik veya teknik geliþmesi bakýmýndan ciddi zararlara sebep olacaðý hallerde de kamu yararýnýn bulunduðu kabul

 1.  

 

Bakanlar Kurulu tarafýndan zorunlu lisansýn verilmesine iliþkin kararnamenin çýkarýlmasýný ilgili Bakanlýk teklif eder.

Patent konusu buluþun kullanýmýnýn milli savunma veya halk saðlýðý bakýmýndan önemli olmasý halinde teklif, ilgili

Bakanlýk ile Milli Savunma veya Saðlýk Bakanlýklarý tarafýndan birlikte hazýrlanýr.   

Milli savunma bakýmýndan önemli olmasý dolayýsýyla, zorunlu lisans verilmesine iliþkin karar, buluþun bir veya bir kaç

iþletme tarafýndan kullanýlmasý ile sýnýrlandýrýlabilir. 

 

Buluþun kullanýmýnýn genelleþtirilmesi veya kullanýmýn patent sahibinden baþka bir kiþiye verilmesine ihtiyaç olmadan,

buluþun kamu yararýna kullanýmý patent sahibi tarafýndan gerçekleþtirilebilirse, patent konusu buluþ, Bakanlar Kurulu

Kararý ile þartlý olarak zorunlu lisans konusu yapýlabilir. Böyle bir durumda, Bakanlar Kurulu Kararýna göre, mahkeme,

bir yýldan fazla olmamak üzere belirlenecek bir süre içinde, patent sahibi tarafýndan buluþun kamu yararýný karþýlayacak

yeterlikte kullanýmýna baþlanýlmasýna, mevcut kullanýmýn geliþtirilmesine veya miktarýn artýrýlmasýna karar verir.

Mahkeme, patent sahibinin de konu hakkýndaki görüþünü aldýktan sonra, uygun olan süreyi belirler veya patent konusu

buluþu derhal zorunlu lisans konusu yapar. Belirlenen sürenin geçmesinden sonra, mahkeme, kamu yararýna kullanýmýn

yapýlýp yapýlmadýðýna karar verir. Kamu yararýna kullanýmýn karþýlanmadýðýna mahkemece karar verilirse, patent konusu

buluþ zorunlu lisans konusu yapýlýr. 

 

Arabuluculuðun Talep Edilmesi

 

Madde 104 - Zorunlu lisans verilmesi için talepte bulunmak isteyen kiþi, önce, ayný patent için sözleþmeye dayalý lisans

verilmesi amacýyla Enstitü'den arabuluculuk etmesini isteyebilir. 

 

Enstitü'nün arabuluculuðunu talep etmek için, Yönetmelýkte belirlenen ücret ödenir ve aþaðýdaki hususlar talepte yer alýr: 

 

a - Talepte bulunan hakkýnda bilgi; 

 

b - Arabuluculuk talebine konu olan patent ve patent sahibi hakkýnda bilgi; 

 

c - Zorunlu lisans verilmesini haklý kýlan þartlar; 

 

d - Talep edilen lisansýn kapsamý ve talebin sebepleri; 

 

e - Talepte bulunanýn patent konusu buluþu gerçekten ve etkin bir  þekilde kullanýp kullanamayacaðý ve patent sahibi

tarafýndan lisans verilmesi için istenilen makul teminatýn verilip verilemeyeceði konusunda karar vermeye yetecek

 1.  

 

Enstitü'nün arabulucu olmasý talebine aþaðýdaki belgeler ayrýca eklenir: 

 

a - Talebin dayanaðýný teþkil eden belgeler; 

 

b - Miktarý Yönetmelýkte belirtilen ve iþlem masraflarýnýn talepte bulunan tarafýndan ödeneceðini gösterir teminat ile

ilgili belge; 

 

c - Talep ve talebe eklenen belgelerin birer sureti. 

 Enstitü'nün Arabuluculuðu

 

Madde 105 - Enstitü,arabuluculuk talebi konusundaki kararýný talep tarihinden itibaren bir ay içinde verir. 

 

Enstitü, kendisine yapýlan arabuluculuk talebi ile bu talebe ekli belgelerden ve Enstitü tarafýndan yapýlan araþtýrmadan

sonra, zorunlu lisansýn verilmesini gerektiren bir durum olduðu, talepte bulunan kiþinin ödeme gücü olduðu ve buluþun

kullanýmý için gerekli araçlara sahip olduðu kanýsýna varýrsa, arabuluculuk talebini kabul eder. 

 

Enstitü, arabuluculuk talebi konusundaki kararýný, talep sahibine ve ayrýca arabuluculuk talebinin bir sureti ile birlikte

patent sahibine bildirir. 

 

Enstitü'nün Arabuluculuk Ýþlemini Yapmasý

 

Madde 106 - Enstitü, arabuluculuk talebini kabul ederse, arabulucu olarak bulunacaðý sözleþmeye dayalý lisans

görüþmelerine ilgili taraflarýn katýlmasý için gecikmeksizin çaðrýda bulunur. Görüþmeler en çok iki ay sürer. 

 

Arabuluculuk talebinin kabul edildiðinin taraflara bildirilmesini izleyen iki aylýk süreye raðmen, sözleþmeye dayalý bir

lisansýn verilmesi mümkün olmamýþsa, Enstitü arabuluculuk ve araþtýrma faaliyetinin sona erdiðini açýklar ve bunu

ilgililere bildirir. 

 

Enstitü, lisans sözleþmesinin gerçekten yapýlabileceði kanýsýna varýrsa, taraflarýn birlikte yapacaðý ek süre talebini, iki

aylýk süre geçmesine raðmen, kabul edebilir.   

Enstitü'nün son kararýný vermesinden önce, sadece taraflarýn, arabuluculuk iþlemleri ile ilgili belgelere bakma ve ücreti

karþýlýðýnda suretleri isteme haklarý vardýr. Taraflar ve Enstitü personeli, belgelerin içeriðinin gizliliðine uymakla

yükümlüdür. 

 

Enstitü'nün Arabuluculuk Faaliyetinin Sonuçlarý

 

Madde 107 - Enstitü'nün arabulucu olduðu görüþmeler sonucunda, taraflarýn patent konusu buluþun kullanýmý ile ilgili

lisans konusunda anlaþmaya varmalarý halinde, lisans alanýn buluþu kullanmaya baþlamasý için kendisine süre tanýnýr. 

 

Buluþun kullanýlmaya baþlamasý için tanýnan süre, bir yýlý  aþamaz ve arabuluculuk faaliyetinin sonuçlanmasýnda

aþaðýdaki þartlar aranýr: 

 

a - Taraflarca kararlaþtýrýlan lisansýn inhisari lisans olmasý ve zorunlu lisansa konu olmasýný engellememesi; 

 

 b - Arabuluculuk talebinde bulunanýn, buluþun kullanýlmasý için, gerekli araç ve gerece sahip olduðunu ve kullanýma

baþlamak için, buluþun konusu itibariyle, süreye ihtiyaç olduðunu kanýtlayan belgelerin temin edilmesi; 

 

 c - Talepte bulunanýn, buluþun kullanýmý için öngörülen süre içinde kullanýma baþlayamamasý halinde, doðabilecek

sorumluluk için, Yönetmelýkte miktarý tesbit edilen teminatýn verilmesi; 

 

 d - Yönetmelýkte bu amaç için tesbit edilen ücretin ödenmesi. 

 

Enstitü, taraflarýn sunduklarý belgelere dayanarak, yukarýdaki fýkrada öngörülen þartlarýn yerine getirilmiþ olmasýndan ve

taraflarýn patentin kullanýmý konusunda hemen harekete geçeceklerine iliþkin arzularýndan kesinbir kanýya varýrsa,

arabuluculuk iþlemlerini tamamlar ve arabuluculuk sonucu verilen lisansý Patent Sicili'ne kayýt eder. 

 

Talepte bulunan, buluþun kullanýmýna baþlanýlmasýyla ilgili hazýrlýklar ve mevcut durum hakkýnda Enstitü'ye bilgi

vermekle yükümlüdür. Enstitü gerekli gördüðü takdirde, denetime yetkilidir. 

 

Enstitü'nün arabuluculuðu sonucunda lisans alan, buluþ konusunun kullanýmý için tanýnan süre içinde, söz konusu patent

için zorunlu lisans verilmesi iþlemlerinin durdurulmasýný mahkemeden talep edebilir. 

 

Zorunlu lisans verilmesi iþlemlerinin durdurulmasý hakkýndaki kararýn, esaslý bir yanýlmaya veya taraflarýn öngörülen

süre içinde buluþa yönelik ciddive sürekli  faaliyette bulunamayacaklarý düþüncesine dayandýðýnýn ispatý halinde,

mahkeme durdurma kararýný kaldýrabilir. 

 

Enstitü'nün arabuluculuk faaliyeti sonucu  lisans alan, öngörülen süre içinde buluþu kullanmaya baþlamazsa, Enstitü,

lisans alanýn lisans verene bir bedel ödemesi gerektiðine karar verebilir. Bedel, buluþun kullanýlmadýðý süreye eþdeðer

süreli bir lisans sözleþmesinde lisans alanýn patent sahibine ödemesi gereken lisans bedeline göre hesaplanýr. 

Zorunlu Lisansýn Talep Edilmesi

 

Madde 108 - 106 ncý maddede öngörülen sürenin bitmesinden veya Enstitü'nün arabuluculuk yapmasýna iliþkin talebi

reddeden kararýndan itibaren üç aylýk süre geçmiþse veya Enstitü tarafýndan yapýlan arabuluculuk faaliyeti süresi içinde

taraflar lisans sözleþmesi yapýlmasý konusunda anlaþmaya varamamýþlarsa, mahkemeden zorunlu lisans verilmesi talep

 1.  

 

Zorunlu lisans talep eden, daha önce yapýlan arabuluculuk iþlemlerine ve bu amaçla sunulan belgelere dayanarak,

zorunlu lisansýn verilmesi ile ilgili þartlarýn gerçekleþtiðini ileri sürebilir.  

 

Talep sahibi ayrýca, buluþu etkin bir  þekilde kullanmayý saðlayan araç ve gereçleri ve lisans verilmesi halinde

gösterebileceði teminatý belirtir. 

 

Zorunlu lisans talebine aþaðýdaki belgeler eklenir: 

 

a - Daha önce yapýlmýþ bir arabuluculuk faaliyetine iliþkin belgeler bulunmadýðý takdirde, zorunlu lisans talebini

inandýrýcý bir þekilde destekleyen belgeler; 

 

b - Zorunlu lisans iþlemleri için gerekli olan masrafý karþýlamak üzere Yönetmelýkte belirtilen miktarda bir teminatýn

verileceði ile ilgili belgeler; 

 

c - Yönetmelýkte öngörülen ücretin ödendiðini gösterir belge; 

  d - Talebin ve sunulan belgelerin birer sureti. 

 

Zorunlu Lisans Ýþleminin Baþlamasý

 

Madde 109 - 108 inci maddede belirtilen  þartlarýn gerçekleþmesi halinde, mahkeme, zorunlu lisans talebiyle ilgili

iþlemlere baþlar.Talebin bir sureti ile ekli belgelerin birer sureti  patent sahibine gönderilir. Patent sahibi, belgelerin

alýndýðý tarihten itibaren en geç bir ay içinde bunlara karþý itirazda bulunabilir. 

 

Enstitü'nün arabuluculuk talebini reddetmiþ olmasý sebebiyle zorunlu lisans talebinde bulunulmasý halinde, patent

sahibine tanýnacak itiraz süresi iki aydan az olamaz. 

 

Patent sahibi tarafýndan yapýlan itirazda, daha önce Enstitü'nün yaptýðý arabuluculuk iþlemlerine ait belgeler gözönüne

alýnmalý ve bu iþlemlerle ilgili olarak ileri sürülen fakat söz konusu belgelerde  yer almayan deliller de sunulmalýdýr.

Delillerin birer suretleri, mahkeme tarafýndan talep sahibine gönderilir. 

 

Zorunlu Lisans Kararý

 

Madde 110 - Mahkeme, patent sahibi tarafýndan yapýlan itirazý zorunlu lisans talep edene teblið eder ve bir ay

içinde,talebin reddi veya zorunlu lisansýn verilmesine karar verir. Bu süre uzatýlamaz. Patent sahibi, zorunlu lisans

talebine itiraz etmemiþse, mahkeme gecikmeksizin zorunlu lisansa karar verir. 

 

Zorunlu lisansýn verildiði kararda, aþaðýdaki hususlar yer alýr: 

 

Lisansýn kapsamý, bedeli, süresi, lisans alan tarafýndan gösterilen teminat, kullanýma baþlama zamaný ile patentin ciddi

ve etkin kullanýmýný saðlayan önlemler. 

 

Mahkeme kararýna karþý karar düzeltme yoluna baþvurulduðunda, patent sahibi tarafýndan uygulamanýn durdurulmasý

için sunulan deliller mahkemece yeterli görülürse, buluþun kullanýmý, lisansa iliþkin kararýn kesinleþmesine kadar

ertelenir. Düzeltme talebi kesinleþmiþ kararýn uygulanmasýný geciktirmez. 

 

Zorunlu Lisans Kararýnda Masraflar

 

 Madde 111 - Zorunlu lisansýn verilmesi ile ilgili kararda, taraflarýn her birinin ödemesi gereken masraflar da belirtilir.

Müþterek masraflar, taraflarca yarý yarýya paylaþtýrýlýr. 

 

 Taraflardan birinin kötü niyetle veya kusurlu davrandýðý hallerde, tüm masraflarýn bu tarafca ödenmesine karar

 1.  

Zorunlu Lisans Ýþlemlerinin Durdurulmasý

 

Madde 112 - Zorunlu lisans verilmesi talebinin yapýlmasýndan sonra mahkeme, lisans verilmesi ile ilgili kararýn

alýnmasý bakýmýndan gereken iþlemlerebaþlar. Mahkeme, lisans talebinde bulunan ile patent sahibinin müþtereken ve

gerekçeli talepleri üzerine, her zaman ve sadece bir defa, iþlemleri en çok üç aylýk bir süre için durdurabilir. Bu sürenin

dolmasý üzerine mahkeme, durumu taraflara bildirir ve iþlemlere tekrar devam eder. 

 

Yurt Dýþýnda Ýkamet Edenlerde Patent Vekiline Tebligat

Madde 113 - Patent sahibinin Türkiye'de ikametgahý yoksa, bu kýsýmda öngörülen yazýþmalar ve tebligat, patent vekili

olan temsilcisine yapýlýr. 

 

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

 ZORUNLU LÝSANS SÝSTEMÝ

Zorunlu Lisansýn Hukuki Niteliði

 

Madde 114 - Zorunlu lisans, inhisari deðildir. Ancak 103 üncü maddede belirtilen kamu yararý gerekçesiyle, zorunlu

lisans inhisari olarak verilebilir. Bununla beraber, inhisarilik zorunlu lisansýn verilmesi amacýna aykýrý olmamalý ve

patentle korunan buluþun ekonomik bakýmdan deðerlendirilebilmesi açýsýndan gerekli bulunmalýdýr. Zorunlu lisans

verilmesi halinde, lisans alanýn kural olarak patent konusunu ithal etmek hakký yoktur. Ancak, zorunlu lisans kamu

yararý gerekçesiyle lisans alana verilmiþ ve lisans alan kamu yararý gereði açýkca ithale yetkili kýlýnmýþsa patent konusu ithal edilebilir. Bu ithal izni, ihtiyaçla sýnýrlý olarak ve ancak geçici bir süre için verilir. 

 

Zorunlu lisans halinde patent sahibine ekonomik bakýmdan makul sayýlabilen bir bedel ödenir. Lisans bedeli, özellikle

buluþun ekonomik önemi gözönüne alýnarak belirlenir. 

 

Güven Ýliþkisinin Ýhlali

 

Madde 115 - Zorunlu lisans sebebiyle, patent sahibi ve lisans alan arasýnda doðan güven iliþkisi, patent sahibi tarafýndan

ihlal edilirse, lisans alan, ihlalin buluþun deðerlendirilmesindeki etkisine göre, patent sahibinin isteyebileceði lisans

bedelinden indirim yapýlmasýný talep edebilir. 

 

Ek Patentte Zorunlu Lisans Kapsamý

 

Madde 116 - Zorunlu lisans,lisansýn kabul tarihinde mevcut bulunan patentin eklerini de kapsar. Zorunlu lisansýn

verilmesinden sonra, patent için yeni ek patentler verilmiþse ve bunlar lisans konusu patentle ayný  sýnai kullaným

amacýna hizmet etmekte iseler, lisans alan, mahkemeden eklerin de zorunlu lisans kapsamýna dahil edilmesi talebinde

bulunabilir. Enstitü'nün arabuluculuk yapmasýna raðmen, taraflar ek patentler nedeniyle geniþletilen lisansýn bedeli ve

diðer þartlarý konusunda anlaþamazlarsa, bunlar mahkeme tarafýndan belirlenir. 

 

 Zorunlu Lisansýn Devri

 Madde 117 - Bir zorunlu lisansýn devrinin geçerli olabilmesi için, iþletme ile birlikte devir edilmesi veya lisansýn

deðerlendirilmekte olduðu iþletme kýsmýnýn devir edilmesi gerekir. Devir, Enstitü tarafýndan sicile kayýt edilir. Zorunlu

lisansýn, baðlý patent sebebiyle verilmesi halinde lisans, baðlý patentle birlikte devir edilir. 

 

 Zorunlu lisans sahibi, alt lisans veremez. Bu amaçla yapýlan iþlem geçersiz sayýlýr. 

 

Þartlarda Deðiþiklik Talebi

 

Madde 118 - Lisans alan veya patent sahibi, sonradan ortaya çýkan ve deðiþikliði haklý  kýlan olaylara dayanarak

mahkemeden zorunlu lisans bedelinde veya  þartlarýnda deðiþiklik yapýlmasýný talep edebilir. Özellikle patent sahibi,

zorunlu lisans verilmesinden sonra, zorunlu lisansa göre daha uygun þartlarda sözleþme lisansý yapmýþ olmasý halinde

böyle bir talepte bulunma hakký doðar. 

 

Lisans alan, zorunlu lisanstan doðan yükümlülüklerini ciddi  þekilde ihlal etmekte veya sürekli olarak yerine

getirmemekte ise, mahkeme patent sahibinin talebi üzerine, patent sahibinin tazminat haklarý saklý kalmak kaydýyla,

lisansý iptal edebilir. 

 

 Sözleþmeye Dayalý Lisans Hükümlerinin Uygulanabilirliði

 

 Madde 119 - 114 üncü ila 118 inci maddelerdeki hükümlere aykýrý olmadýðý takdirde, 88 inci maddede belirtilen

sözleþmeye dayalý lisans ile ilgili hükümler, zorunlu lisansa da uygulanýr. 

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 ZORUNLU LÝSANS TALEBÝNÝ ÖZENDÝRME

 Zorunlu Lisansý Özendirme Tedbirleri

 

Madde 120 - Enstitü, zorunlu lisans verilmesine aday patentler ile ilgili olarak lisans talebinde bulunmayý özendirmek

amacýyla tedbir alýr. Enstitü, bu amaçla, bu tür patentleri sürekli olarak ilan yoluyla duyurur. 

 

 Patent konusu buluþlarýn kullanýlmasýnýn önem kazandýðý hallerde, Bakanlar Kurulu, kamu yararý gerekçesiyle zorunlu

lisansverilmesi gereken belirli patentler için lisans talebi yapýlmasý konusunda teþebbüsleri teþvik etmek amacýyla

gereken mali, ekonomik ve diðer özendirici tedbirleri alýr. 

 

SEKÝZÝNCÝ KISIM

 EK VE GÝZLÝ PATENTLER

 BÝRÝNCÝ BÖLÜM

 EK PATENT

Ek Patent Baþvurusu

  Madde 121 - Patent baþvurusu veya patentin sahibi, 45 inci maddenin birinci fýkrasý anlamýnda, patent konusu buluþu

mükemmelleþtiren veya geliþtiren ve asýl patentin konusu ile bütünlük içinde bulunan buluþlarýn korunmasý için, ek

patent baþvurusunda bulunabilir. 

 

Patent verilmesi kabul edilinceye kadar, patentin verilmesi kabul edilmese dahi, patent baþvurusuna ek patent talepleri

yapýlabilir. 

 

9 uncu maddede belirtilen tekniðin bilinen durumunun aþýlmasý, ek patentler için uygulanmaz. 

 

Ek Patentlerin Rüçhan Tarihi

Madde 122 - Ek patentlerin rüçhan tarihi, baþvuru tarihlerine göre belirlenir. Ek patentin süresi, asýl patentin süresi

kadar olup,ek patentler için yýllýk ücret ödenmez. 

 

Bu Kanun Hükmünde Kararnamede aksi öngörülmüþ olmadýkça, ek patent asýl patentin tamamlayýcý bir parçasýdýr. 

 

Ek Patentin Asýl Patente Dönüþmesi

 

Madde 123 - Ek patent baþvurusu,baþvuru iþlemleri sýrasýnda baþvuru sahibinin talebine göre, her zaman baðýmsýz bir

patent baþvurusu haline dönüþtürülebilir. Ayný imkan, Enstitü tarafýndan yapýlan inceleme sonunda, ek patent

baþvurusunun asýl patentle gerekli baðýnýn olmadýðýnýn, ek patent baþvurusunda bulunana bildirilmesinden sonraki, üç

aylýk süre içinde de kullanýlabilir. 

 

Kabul edilen ek patentler, asýl patent sahibinin asýl patentten feragat etmesi halinde baðýmsýz bir patente dönüþtürülebilir. 

 

Bir ek patent için, baðýmsýz bir patente dönüþüm hususunda talepte bulunulmuþ ise, daha sonraki ekler, gerekli birlik ve

bütünlüðü göstermeleri þartýyla, yeni patentin ekleri sayýlýr. 

 

Ek patent iken, asýl patent haline dönüþen patentler, dönüþüm tarihinden itibaren, yýllýk patent ücreti ödemelerine tabi

olup, koruma süreleri asýl patentin koruma süresi ile aynýdýr. 

 

Ek Patente Patent Hükümlerinin Uygulanmasý

 

Madde 124 - Aksi açýkca öngörülmediði ve ek patentin niteliðine aykýrý düþmediði takdirde, bu Kanun Hükmünde

Kararnamenin patentler ile ilgili hükümleri, ek patent için de geçerli sayýlýr. 

 

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

 GÝZLÝ PATENT

Gizli Tutma Süresi ve Þartlarý

 

Madde 125 - Enstitü, önceden açýklanmasýna karar vermezse, bir patent baþvurusunun içeriði, baþvuru tarihinden

itibaren, iki ay süre ile gizli tutulur. 

 

Enstitü, baþvuru konusu buluþun milli savunma açýsýndan önem taþýdýðý kanýsýna varýrsa, söz konusu gizlilik süresini

baþvurunun yapýldýðý tarih esas alýnarak beþ aya kadar uzatabilir. Enstitü, durumu bir yazý ile baþvuru sahibine ve

baþvurunun bir suretiyle birlikte gecikmeksizin Milli Savunma Bakanlýðý'na bildirir. 

 

Bu maddenin birinci ve ikinci fýkralarýnda belirtilen amaçlar için Enstitü ile Milli Savunma Bakanlýðý arasýnda iþbirliði

saðlanarak, bu iþbirliði ile hangi buluþlarýn milli savunma için önem taþýyacaðý tesbit edilir.Milli Savunma Bakanlýðý,

gizli tutma yükümlülüðüne uymak þartýyla, yapýlan tüm baþvurularý önceden incelemek yetkisine sahiptir. 

 

Milli savunma menfaatlarý söz konusu ise, Milli Savunma Bakanlýðý, yukarýda sözü edilen beþ aylýk sürenin dolmasýndan

önce, Enstitü'ye yapacaðý bildirimle, patent baþvurusu ile ilgili iþlerin gizli yürütülmesini ve durumun baþvuruda

bulunana bildirilmesini ister. 

 

Patent baþvurusunun veya patentin gizliliðe tabi olmasý halinde, patent baþvurusu veya patent sahibi,buluþun içeriði

hakkýnda yetkisi olmayan kiþilerin bilgi edinmesini saðlayýcý davranýþlardan kaçýnýr. 

 

 Milli Savunma Bakanlýðý, patent baþvurusu veya patent sahibinin talebi üzerine, patent baþvurusu veya patent

konusunun kýsmen veya tamamen kullanýlmasýna, Milli Savunma Bakanlýðý'nýn belirleyeceði  þartlar altýnda, izin

 1.  

 

Gizli Patent Sicili,Gizlilik Süresinin Uzatýlmasý ve Gizliliðin KaldýrýlmasýMadde 126 - Gizlilik kuralýna uyularak verilen patent, gizli tutulan bir Patent Sicili'ne kayýt edilir ve verilmesinden

itibaren bir yýllýk süre içinde gizli tutulur. Gizlilik süresinin, yýllýk olarak uzatýlmasý mümkündür. Bu durumda, patent

sahibine bilgi verilir. 

 

Gizlilik süresinin yýllýk olarak uzatýlmasý, savaþ sýrasýnda ve ateþkes tarihinden bir yýl sonrasýna kadar, uygulanmaz. 

 

Enstitü, Milli Savunma Bakanlýðý'nýn izni ile, her zaman patent baþvurusu veya patent için öngörülmüþ gizliliði

kaldýrabilir. 

 

Gizli Patentlerde yýllýk ücret ve Tazminat

Madde 127 - Gizli patentler için yýllýk patent ücreti ödeme yükümlülüðü yoktur. 

 

Patent sahibi, patentin gizli tutulduðu süre için, devletten tazminat isteyebilir. Tazminat, patentin gizli kaldýðý her yýlýn

sonunda, o yýl için talep edilir. Ödenecek tazminat miktarý konusunda anlaþma saðlanamaz ise, tazminat miktarý

mahkemece belirlenir. Tazminat, buluþun önemi ve patent sahibinin onu serbestçe kullanabilmesi halinde elde edeceði

muhtemel gelirin miktarý göz önünde tutularak hesaplanýr. 

 

Gizli patent konusu olan buluþ, sahibinin kusuruyla açýklanmýþsa, tazminat isteme hakký doðmaz. 

 

Gizli Patentler Ýçin Yabancý Ülkede Baþvuru Ýzni Alýnmasý

Madde 128 - Türkiye'de gerçekleþtirilen bir buluþ, 125 inci madde hükmüne tabi ise, patent baþvurusunun Enstitü'ye

yapýldýðý tarihten itibaren, iki aylýk süre geçmeden ve Enstitü'nün izni olmadan, söz konusu buluþ için hiç bir yabancý

ülkede, patent baþvurusunda bulunulamaz. Yabancý ülkede baþvuru için izin, Milli Savunma Bakanlýðý'nýn özel onayý

olmadan verilemez. 

 

Buluþ sahibinin ikametgahý Türkiye'de ise, aksi ispat edilinceye kadar, buluþun Türkiye'de yapýlmýþ olduðu kabul edilir. 

 

DOKUZUNCU KISIM

 PATENTÝN HÜKÜMSÜZLÜÐÜ VE PATENT HAKKININ SONA ERMESÝ

 BÝRÝNCÝ BÖLÜM

 PATENTÝN HÜKÜMSÜZLÜÐÜ

Hükümsüzlük Halleri

 

Madde 129 - Aþaðýdaki hallerde patentin hükümsüz sayýlmasýna yetkili mahkeme tarafýndan karar verilir: 

 

a - Patent konusunun, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ila 10 uncu maddelerinde belirtilen, patent verilebilirlik

þartlarýna sahip olmadýðý ispat edilmiþse; 

 

b - Buluþun, buluþ konusunun ilgili olduðu teknik alanda bir uzmanýn onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kýlacak

yeterlikte, açýk ve tam olarak tanýmlanmadýðý ispat edilmiþse; 

 

c - Patent konusunun, yapýlmýþ olan baþvurunun kapsamý dýþýna çýktýðý veya patentin 45 inci madde anlamýnda ayrýlmýþ

olan bir baþvuruya veya 12 inci maddeye göre yapýlan bir baþvuruya dayandýðý ve onlarýn kapsamlarýný  aþtýðý ispat

edilmiþse; 

 

d - Patent sahibinin, 11 inci maddeye göre patent isteme hakkýna sahip bulunmadýðý ispat edilmiþse. 

 

Patent sahibinin, 11 inci maddeye göre patent isteme hakkýna sahip bulunmadýðý hakkýndaki iddia, ancak, buluþu yapan

veya halefleri tarafýndan ileri sürülebilir. Bu durumda, bu Kanun  Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi hükmü

uygulanýr. 

 

Hükümsüzlük nedenleri patentin sadece bir bölümüne iliþkin bulunuyorsa, sadece o bölümü etkileyen istem veya

istemlerin iptali suretiyle, kýsmi hükümsüzlüðe karar verilir. Bir istemin kýsmen hükümsüzlüðüne karar verilemez. 

 

Kýsmi hükümsüzlük sonucu, patent ile korunan buluþun iptal edilmeyen istem veya istemleri, bu Kanun Hükmünde

Kararnamenin 5 inci ila 7 inci madde hükümlerine uygun olmasý halinde, patent, bu kýsým için geçerli kalýr. 

 

Hükümsüzlük Talebi

  Madde 130 - Patentin hükümsüzlüðü, zarar gören kiþiler veya Cumhuriyet Savcýlarý kanalýyla ilgili resmi makamlar

tarafýndan istenebilir. Ayrýca, patentin hükümsüzlüðünü, 129 uncu maddenin birinci fýkrasýnýn (d) bendine göre, patent

isteme hakkýna sahip kiþiler de ileri sürebilir. 

 

Patentin hükümsüzlüðü koruma süresinin devamýnca veya hakkýn sona ermesini izleyen beþ yýl içinde dava edilebilir. 

 

Patentin hükümsüzlüðü davasý, davanýn açýldýðý anda Patent Sicili'nde patent sahibi olarak kayýtlý kiþiye karþý açýlýr.

Patent üzerinde sicilde hak sahibi görülen kiþilerin davaya katýlabilmelerini saðlamak için ayrýca onlara tebligat yapýlýr. 

Hükümsüzlüðün Etkisi

 

Madde 131 - Patentin hükümsüzlüðüne karar verilmesi halinde, kararýn sonuçlarý geçmiþe etkili doðar. Bu nedenle,

patent veya patent baþvurusuna, hukuki bakýmdan bu Kanun Hükmünde Kararname ile saðlanan koruma, hükümsüzlük

kapsamýnda doðmamýþ sayýlýr. 

 

Patent sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan, zararýn giderilmesine iliþkin tazminat talepleri saklý

kalmak üzere, hükümsüzlüðün geriye dönük etkisi, aþaðýdaki durumlarý etkilemez: 

 

a - Patentin hükümsüz sayýlmasýndan önce, bir patente tecavüz  sebebiyle verilen hukuken kesinleþmiþ ve uygulanmýþ

kararlar; 

 

b - Patentin hükümsüzlüðüne karar verilmeden önce, yapýlmýþ ve uygulanmýþ sözleþmeler. Ancak, hal ve  þartlara

göre,haklý sebepler ve hakkaniyet düþüncesi ile sözleþme uyarýnca ödenmiþ bedelin kýsmen veya tamamen iadesi

mümkündür. 

 

Bir patentin hükümsüzlüðüne iliþkin kesinleþmiþ karar herkese karþý hüküm doðurur. 

 

Hükümsüzlüðün Ek Patente Uygulanmasý

Madde 132 - Patentin hükümsüzlüðüne iliþkin karar, zorunlu olarak, ek patentlerin de hükümsüz olmasý sonucunu

doðurmaz.Ancak,hükümsüzlük kararýnýn tebliðinden itibaren üç ay içinde, ek patentlerin baðýmsýz patentlere

dönüþtürülmesi için, baþvuruda bulunulmazsa, patentin hükümsüzlüðü ek patentlerin de hükümsüz olmasý sonucunu

doðurur. 

 

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

 PATENT HAKKININ SONA ERMESÝ

Sona Ermenin Sebepleri

 

Madde 133 - Patent hakký; 

 

a - Koruma süresinin dolmasý; 

b - Patent sahibinin patent hakkýndan vazgeçmesi; 

 

c - Yýllýk ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi; 

 

 sebeplerinden birinin gerçekleþmesi ile sona erer. 

 

Hakký sona eren patentin konusu, sona erme sebebinin gerçekleþmiþ olduðu andan itibaren, toplumun malý sayýlýr. Bu

husus, Enstitü tarafýndan ilgili bültende ilan edilir. 

 

Yýllýk patent ücretinin ödenmemesi halinde, patent hakkýnýn sona ermesine iliþkin sebebin ödeme yapýlmasý gereken

vade tarihi itibariyle gerçekleþtiði kabul edilir. 

 

Mücbir Sebeple Yýllýk ücretin Ödenememesi

 

Madde 134 - Yýllýk patent ücretinin ödenmemesi yüzünden patent hakký sona ermiþse, patent sahibinin ödemenin

mücbir sebepten dolayý yapýlamadýðýný ispat etmesi ile patent yeniden geçerlilik kazanýr 

 

Mücbir sebeple ilgili talebin, patent hakkýnýn sona erdiðine iliþkin ilanýn ilgili bültende yayýnlanmasýndan itibaren, altý

ay içinde yapýlmasý gerekir.Patent sahibinin mücbir sebeple ilgili talebi bültende ilan edilir. Ýlgililer, ilandan itibaren bir

ay içinde,bu konuda görüþlerini açýklayabilir. 

  Patentin yeniden geçerlilik kazanmasý, Enstitü'nün kararý ile olur. Patentin yeniden geçerlilik kazanmasý, patent hakkýnýn

sona ermesi sonucunda hak kazanmýþ üçüncü kiþilerin kazanýlmýþ haklarýný etkilemez. Üçüncü kiþilerin haklarý ve

bunlarýn kapsamý, mahkeme tarafýndan belirlenir. 

 

Patentin yeniden geçerlilik kazanmasý halinde, patent sahibi, ödemediði ücretler ile ek ücretleri ödemekle yükümlü olur. 

 

Patent Hakkýndan Vazgeçme

 

Madde 135 - Patent sahibi, patentin tamamýndan veya bir veya birden çok patent isteminden vazgeçebilir. 

 

Patentten kýsmen vazgeçilirse, istem veya istemlerin ayrý bir patentin konusunu teþkil etmesi ve vazgeçmenin patentin

kapsamýnýn geniþletilmesine iliþkin olmamasý þartýyla, vazgeçilmeyen istem veya istemler itibariyle patent geçerli kalýr. 

 

Vazgeçmenin yazýlý olarak Enstitü'ye bildirilmesi gerekir. Vazgeçme, Patent Sicili'ne kayýt tarihi itibariyle hüküm

doðurur. 

 

 Patent Sicili'ne kayýt edilmiþ haklarýn ve lisanslarýn sahiplerinin izni olmadýkça, patent sahibi patentten vazgeçemez. 

 

Patent üzerinde, bir üçüncü kiþi tarafýndan hak sahipliði iddia edilmekte ise,onun izni olmadýkça, patentten

vazgeçilemez. 

 

ONUNCU KISIM

 PATENTTEN DOÐAN HAKKA TECAVÜZ VE

TECAVÜZ HALÝNDE HUKUK VE CEZA DAVALARI

 BÝRÝNCÝ BÖLÜM

 TECAVÜZ DURUMLARI

 Patentten Doðan Hakka Tecavüz Sayýlan Fiiller

 

Madde 136 -(Deðiþiklik-5194-M.4) Aþaðýda yazýlý fiiller patentten doðan hakka tecavüz sayýlýr: 

 

 a - Patent sahibinin izni olmaksýzýn buluþ konusu ürünü kýsmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek;  

 

b - Kýsmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiðini bildiði veya bilmesi gerektiði halde, tecavüz yoluyla

üretilen ürünleri satmak, daðýtmak veya bir baþka þekilde ticaret alanýna çýkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya

ticari amaçla elde bulundurmakveya uygulamaya koymaksuretiyle kullanmak; 

 

 c - Patent sahibinin izni olmaksýzýn buluþ konusu olan usulü kullanmak veya buluþ konusu usulle doðrudan doðruya

elde edilen ürünleri satmak, daðýtmak veya bir baþka þekilde ticaret alanýna çýkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek

veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak; 

 

 d - Patent sahibi tarafýndan sözleþmeye dayalý lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiþ haklarý izinsiz geniþletmek

veya bu haklarý üçüncü kiþilere devir etmek; 

 

 e - Bu maddenin 1 inci ila 4 üncü bendlerinde yazýlý fiillere iþtirak veya yardým veya bunlarý teþvik etmek veya hangi

þekil ve þartlarda olursa olsun bu fiillerin yapýlmasýný kolaylaþtýrmak;  

 

 f - Kendisinde bulunan ve haksýz olarak üretilen veya ticaret alanýna çýkarýlan eþyanýn nereden alýndýðýný veya nasýl

saðlandýðýný bildirmekten kaçýnmak. 

 

Patent bir ürünün yapýlýþýna ait bir usul için alýnmýþsa, ayný nitelikleri taþýyan her ürün, patenti alýnmýþ usule göre

yapýlmýþ sayýlýr. Usule tecavüz etmeksizin ürünü ürettiðini iddia eden davalý bunu ispat etmekle yükümlüdür. 

 

 Patent baþvurusu bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesine göre yayýnlandýðý takdirde, baþvuru sahibi,

buluþa vaki tecavüzlerden dolayý hukuk ve ceza davasý açmaya yetkilidir. Tecavüz eden, baþvurudan veya kapsamýndan

haberdar edilmiþ ise, baþvurunun yayýnlanmýþ olmasýna bakýlmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduðuna mahkeme

tarafýndan hükmolunursa, yayýndan önce de tecavüzün varlýðý kabul edilir. 

Ancak mahkeme, patent veya faydalý modelin verildiðine iliþkin ilânýn ilgili bültende yayýmlanmasýndan önce öne

sürülen iddialarýn geçerliliðine iliþkin olarak karar veremez.  

  ÝKÝNCÝ BÖLÜM

HUKUK DAVALARI

 Patent Sahibinin Talepleri ve Hukuk Davalarýnda Yetkili Mahkeme

 

 Madde 137 - Patentten doðan hakký tecavüze uðrayan patent sahibi, mahkemeden, özellikle aþaðýdaki taleplerde

bulunabilir: 

 

 a - Patentten doðan haklara tecavüz fiillerinin durdurulmasý talebi; 

 

 b - Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararýn tazmini talebi; 

 

 c - Patentten doðan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere, bunlarýn  

 üretiminde doðrudan doðruya kullanýlan araçlara ve patente baðlý bir usulün kullanýmýný saðlayan araçlara el konulmasý

talebi; 

 

 d - Mümkün olduðu takdirde bu fýkranýn üçüncü bendi uyarýnca el konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine mülkiyet

hakkýnýn tanýnmasý talebi; Bu durumda, söz konusu ürünlerin deðeri, tazminat miktarýndan düþülür. Bu deðer, kabul

edilen tazminatý aþtýðý zaman, patent sahibinin fazlayý karþý tarafa ödemesi gerekir.  

 

 e - Patentten doðan haklara tecavüzün devamýný önlemek üzere tedbirlerin alýnmasý, özellikle bu maddenin üçüncü

bendine göre el konulan ürünlerin ve araçlarýn  þekillerinin deðiþtirilmesi veya patentten doðan haklara tecavüzün

önlenmesi için, kaçýnýlmaz ise, imhasý talebi; 

 

 f - Patentten doðan haklara tecavüz eden kiþi aleyhine verilen mahkeme kararýnýn, masraflarý tecavüz eden tarafýndan

karþýlanarak, ilgililere teblið edilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulmasý talebi. 

 

 Patent sahibi tarafýndan, üçüncü kiþiler aleyhine açýlacak hukuk davalarýnda yetkili mahkeme, davacýnýn ikametgahýnýn

olduðu veya suçun iþlendiði veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüðü yerdeki mahkemedir. 

 

 Davacýnýn Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, yetkili mahkeme, sicilde kayýtlý patent vekilinin iþ yerinin bulunduðu

yerdeki ve eðer vekillik kaydý silinmiþ ise, Enstitü merkezinin bulunduðu yerdeki  

 mahkemedir. 

 

 Üçüncü kiþiler tarafýndan patent baþvurusu veya patent sahibi aleyhine açýlacak davalarda yetkili  

 mahkeme, davalýnýn ikametgahýnýn bulunduðu yerdeki mahkemedir. Patent baþvurusu veya patent sahibinin Türkiye'de

ikamet etmemesi halinde, bu maddenin üçüncü fýkrasý hükmü uygulanýr. 

 

 Birden fazla mahkemenin yetkili olduðu durumda, yetkili mahkeme, ilk davanýn açýldýðý mahkemedir. 

 

Tazminat

Madde 138 - Patent sahibinin izni olmaksýzýn, patentle korunan ürünü üreten, satan, daðýtan veya baþka bir þekilde

ticaret alanýna çýkaran veya bu amaçlar için ithal eden veya ticari amaçla elde bulunduran veya patentli bir usulü

kullanan kiþi, hukuka aykýrýlýðý gidermek ve sebep olduðu zararý tazmin etmekle yükümlü olur. 

 

 Patentle korunan buluþu herhangi bir þekilde kulllanmakta olan kiþi, patent sahibinin patentin varlýðýndan ve tecavüzden

kendisini haberdar etmesi ve tecavüzü durdurmasýný talep etmesi halinde veya kullanmanýn kusurlu bir davranýþ teþkil

etmesi halinde,sebep olduðu zararý tazmin etmekle  

 yükümlüdür. 

  

 Tecavüzü Kanýtlayan Belgeler

 

 Madde 139 - Patent sahibi, patent konusu buluþun kendi izni olmaksýzýn kullanýlmasý sonucunda uðramýþ olduðu zarar

miktarýnýn belirlenmesi için tazminat yükümlüsündenbuluþun kullanýlmasý ile ilgili belgeleri vermesini talep edebilir. 

 

Yoksun Kalýnan Kazanç

 Madde 140 - Patent sahibinin uðradýðý zarar, sadece fiili kaybýn deðerini deðil, ayrýca patent hakkýna tecavüz

dolayýsýyla yoksun kalýnan kazancý da kapsar. 

 

Yoksun kalýnan kazanç, zarar gören patent sahibininseçiminebaðlýolarak,aþaðýdaki deðerlendirme usullerinden birine

göre hesap edilir:  

   a- Patentten doðan hakka tecavüz edenin rekabeti olmasaydý, patent sahibinin patenti kullanmasý ile elde edebileceði

muhtemel gelire göre;  

 

 b- Patentten doðan hakka tecavüz edenin, patent konusu buluþu kullanmakla elde ettiði kazanca göre; 

 

 c- Patentten doðan hakka tecavüz edenin, buluþu bir lisans anlaþmasý ile hukuka uygun þekilde kullanmýþ olmasý halinde

ödemesi gereken lisans bedeline göre. 

 

 Yoksunkalýnankazancýnhesaplanmasýnda, özellikle buluþun ekonomik önemi, patent hakkýna tecavüz edildiði anda

geçerlilik süresi ve tecavüz sýrasýnda patente iliþkin lisanslarýn sayýsý ve çeþidi gibi etkenler göz önünde tutulur. 

 

 Mahkeme, patent sahibinin bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen patenti kullanma yükümlülüðünü yerine

getirmemiþ olduðu kanaatýna varýrsa, yoksun kalýnan kazanç, bu maddenin ikinci fýkrasýnýn (c) bendine göre hesaplanýr.  

 

 Yoksun Kalýnan Kazancýn Artýrýmý

Madde 141 - Patent üzerinde tasarruf yetkisi olan kiþi, yoksun kalýnan kazancýn hesaplanmasýnda, 140 ýncý maddenin

ikinci fýkrasýnýn (a) veya (b) bendlerinde belirtilen deðerlendirme usullerinden birini seçmiþse; mahkeme, ürünün

üretilmesi veya usulün kullanýlmasýnda patent konusu buluþun ekonomik bakýmdan önemli bir katkýsýnýn bulunduðu

kanaatýna vardýðý takdirde, kazancýn hesaplanmasýnda makul bir payýn daha eklenmesine karar verir. 

 

 Patentin, ilgili ürüne ekonomik bakýmdan önemli bir katkýsýnýn olduðunun kabul edilebilmesi için, ilgili ürüne olan

talebin oluþmasýnda patent konusu buluþun belirleyici etken olduðunun anlaþýlmýþ olmasý gerekir. 

 

Buluþun Ýtibarý

 

Madde 142 - Patentten doðan haklara tecavüz eden tarafýndan, patent konusu buluþun kötü þekilde üretimi veya uygun

olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda, patent konusu buluþun itibarý zarara uðrarsa, patent sahibi, bu

nedenle, ayrýca tazminat isteyebilir. 

 

Tazminatýn Ýndirilmesi

 

Madde 143 - Patent sahibine ödenecek  tazminat, patent sahibinin diðer kiþilerden buluþunun baþka bir  þekilde

kullanýlmasýndan dolayý aldýðý bedelden daha fazla ise, tazminat bu bedel dikkate alýnarak ve bu bedele uygun olarak

tesbit edilerek bedelden indirilir. 

 

Tazminat Ýstenmeyecek Kiþiler

 

 Madde 144 - Patent sahibi, sebep olduðu zarardan dolayý, patent sahibine tazminat ödemiþ olan kiþi tarafýndan,

piyasaya sürülmüþ ürünleri kullanan kiþilere karþý, Kanun Hükmünde Kararnamenin bu bölümünde yer alan davalarý

açamaz. 

 Zamanaþýmý 

 

Madde 145 - Patentten doðan haklara tecavüzden doðan, özel hukuka iliþkin taleplerde, zamanaþýmý süresi için, Borçlar

Kanunu'nun, zaman aþýmýna iliþkin hükümleri uygulanýr. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÝHTÝSAS MAHKEMELERÝ

 Görevli ve Yetkili Mahkeme

 

Madde 146 - (Deðiþiklik-5194-M.5)  Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen davalarda, görevli mahkeme ihtisas

mahkemeleridir. Bu mahkemeler tek hâkimli olarak  görev yaparlar. Asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden

hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceði ve bu mahkemelerin yargý çevresini, Adalet Bakanlýðýnýn

teklifi üzerine Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu belirler. 

 

Enstitünün bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aldýðý bütün kararlara karþý açýlacak davalarda ve

Enstitünün kararlarýndan zarar gören üçüncü kiþilerin Enstitü aleyhine açacaklarý davalarda görevli ve yetkili mahkeme,

bu maddenin birinci fýkrasýnda belirtilen mahkemelerden Ankara Ýhtisas mahkemeleridir. 

 

Hükmün Ýlaný

 

Madde 147 - Dava sonucunda haklý  çýkan taraf, haklý bir sebebin veya menfaatýnýn bulunmasý halinde, masraflarý karþýtarafa ait olmak üzere, kesinleþmiþ kararýn günlük gazete veya benzeri vasýtalarla tamamen veya özet olarak ilan

edilmesini talep etmek hakkýna sahiptir. 

 

Ýlanýn  þekli ve kapsamý kararda tesbit edilir.  Ýlan hakký, kararýn kesinleþmesinden sonra üç ay içinde talep edilmezse

düþer. 

 

BEÞÝNCÝ BÖLÜM

 ÖZEL HÜKÜMLER 

 Lisans Alanýn Dava Açmasý ve Þartlarý

 Madde 148 - Aksi sözleþmede kararlaþtýrýlmamýþsa, inhisari lisansa sahip olan kiþi, üçüncü bir kiþi tarafýndan patent

sahibinin patentten doðan haklarýna, tecavüz edilmesi durumunda, patent  sahibinin bu Kanun Hükmünde Kararname

uyarýnca açabileceði davalarý, kendi adýna açabilir. Ýnhisar olmayan lisans sahibi olanlarýn, dava açma haklarý yoktur. 

 

 Bu maddenin birinci fýkrasý hükümlerine göre, patente tecavüz dolayýsýyla dava açma hakký olmayan bir lisans alan,

noter vasýtasýyla yapacaðý bir bildirimle, gereken davayý açmasýný patent sahibinden isteyebilir. 

 

Patent sahibinin, bu maddenin ikinci fýkrasýnda belirtilen talebi, kabul etmemesi veya bildirimin alýndýðý tarihten

itibaren, üç ay içinde, gerekli davanýn açýlmamasý halinde, lisans alan yaptýðý bildirimi de ekleyerek, kendi adýna dava

açabilir. 

 

 Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesi karþýsýnda ve söz konusu sürenin geçmesinden önce, ihtiyati tedbire karar

verilmesini mahkemeden talep edebilir. 

 

 Bu maddenin üçüncü fýkrasý hükmüne göre, dava açan lisans alanýn, dava açtýðýný patent sahibine  

 bildirmesi gerekir. 

 

 Patente Tecavüzün Mevcut Olmadýðý Hakkýnda Dava ve Þartlarý

 

 Madde 149 - Menfaatý olan herkes, patent sahibine karþý dava açarak, fiillerinin patentten doðan haklara tecavüz teþkil

etmediðine karar verilmesini talep edebilir. 

 

 Bu maddenin birinci fýkrasýnda belirtilen davanýn açýlmasýndan önce, kendisinin Türkiye'de giriþtiði veya giriþeceði

sýnai faaliyeti veya bu amaçla yapmýþ olduðu ciddi ve fiili giriþimlerin patentten doðan haklara tecavüz teþkil edip

etmediði hakkýnda, patent sahibinden görüþlerini bildirmesini noter aracýlýðý ile talep edebilir. 

 

Bu talebin patent sahibine tebliði itibaren bir ay içinde patent sahibinin cevap vermemesi veya verilen cevabýn menfaat

sahibi kiþi tarafýndan kabul edilmemesi halinde, menfaat sahibi bu maddenin birinci fýkrasýna göre dava açabilir. 

 

Bu maddenin birinci fýkrasýnda belirtilen dava, patentten doðan haklara tecavüzden dolayý kendisine karþý dava açýlmýþ

bir kiþi tarafýndan açýlamaz. 

 

Dava, patent üzerinde hak sahibi bulunan ve Patent Sicili'ne kayýt edilmiþ olan, bütün hak  

sahiplerine teblið edilir. 

 

Bu maddede belirtilen dava, patentin hükümsüzlüðü davasýyla birlikte de açýlabilir. 

 

Delillerin Tesbiti 

Madde 150 – (Deðiþiklik-5194-M.18) Patentle saðlanan haklarý ileri sürmeye yetkili olan kiþi, bu haklara tecavüz

sayýlabilecekolaylarýntesbitini mahkemeden isteyebilir. 

 

Ýhtiyati Tedbir Talebi

 

Madde 151 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen türde dava açan veya açacak olan kiþiler, dava konusu

patentin Türkiye'de kullanýlmakta olduðunun veya kullanýlmasý için ciddi ve etkin çalýþmalar yapýldýðýnýn ispat edilmesi

þartýyla, davanýn etkinliðini temin etmek üzere ihtiyati tedbire karar verilmesini talep edebilir. 

 

Ýhtiyati tedbir talebi, dava açýlmadan önce veya dava ile birlikte veya daha sonra yapýlabilir.  Ýhtiyati tedbir talebi,

davadan ayrý olarak incelenir. 

 

Ýhtiyati Tedbirin Niteliði

  Madde 152-  Ýhtiyati tedbirler, verilecek hükmün etkinliðini tamamen saðlayacak nitelikte olmalý ve özellikle aþaðýda

belirtilen tedbirleri kapsamalýdýr: 

 

 a - Davacýnýn patentten doðan haklarýna tecavüz teþkil eden fiillerin durdurulmasý; 

 

 b - Patentten doðan haklara tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen  þeylere veya patenti verilmiþ usulün icrasýnda

kullanýlan vasýtalara, Türkiye sýnýrlarý içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi olanlar dahil, bulunduklarý

her yerde el konulmasý ve bunlarýn saklanmasý; 

 

 c - Her hangi bir zararýn tazmini bakýmýndan teminat verilmesi. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin Uygulanmasý

 

Madde 153 - (Deðiþiklik-5194-M.18) Tesbit talepleri  ve ihtiyati tedbirlerle ilgili diðer hususlarda Hukuk Usulü

Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanýr. 

 

ONBÝRÝNCÝ KISIM

FAYDALI MODEL BELGELERÝ

Faydalý Model Belgesi Verilerek Korunan Buluþlar

Madde 154 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 156 ncý maddesi hükmüne göre yeni olan ve 10 uncu madde

anlamýnda sanayiye uygulanabilen buluþlar, faydalý model belgesi verilerek korunur. 

 

Faydalý Model Belgesi Verilerek Korunamayan Buluþlar ve Konular

 

Madde 155 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ýncý maddesinde belirtilen konularýn yanýsýra usuller ve bu usuller

sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkýnda faydalý model belgesi verilmez. 

 

Yenilik

Madde 156 - Faydalý model belgesi baþvurusuna konu olan buluþ baþvuru tarihinden önce, Türkiye içinde veya dünyada

herkesin ulaþabileceði þekilde yazýlý olarak veya bir baþka yolla açýklanmýþ veya yöresel veya ülke çapýnda kullanýlmýþ

ise, yeni deðildir. 

 

Faydalý model belgesi baþvurusu sahibi veya selefleri tarafýndan baþvuru tarihinden veya var ise rüçhan hakký tarihinden,

oniki ay önceki tarihten itibaren yayýnlama veya bir baþka yolla yapýlan açýklama veya kullanma, baþvuru konusu

buluþun yeniliðini ortadan kaldýrmaz. 

 

Faydalý model belgesi baþvurusu tarihinden önce, Türkiye'de yapýlmýþ olan patent veya faydalý model belgesi

baþvurularý, faydalý model belgesi baþvurusu tarihinden sonra yayýnlanmýþ olsalar dahi, baþvuru konusu buluþun

yeniliðini ortadan kaldýrýr. 

 

Faydalý Model Belgesi Ýsteme Hakký

 

Madde 157- Faydalý model belgesi isteme hakký buluþ yapana veya onun haleflerine ait olup, baþkalarýna devri

mümkündür. 

 

Faydalý model belgesi konusu buluþ birden çok kiþi tarafýndan birlikte gerçekleþtirilmiþse, faydalý model belgesi isteme

hakký, taraflarca baþka türlü kararlaþtýrýlmamýþsa, bunlara müþtereken ait olur. Bu konuda Medeni Kanun'un müþterek

mülkiyet hükümleri uygulanýr. 

 

Ayný faydalý model belgesi konusu olan buluþ, birbirinden baðýmsýz birden çok kiþi tarafýndan ayný zamanda

gerçekleþtirilmiþ ve bunlardan birinin baþvuru yapmýþ olmasý durumunda, faydalý model belgesi isteme hakkýnýn kime

ait olduðu, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 12 nci maddesi hükümlerine göre tesbit edilir. 

 

Haklarýn Üçüncü Kiþilere Karþý Ýleri Sürülememesi

 

Madde 158 - Faydalý model belgesi konusu buluþun özü, üçüncü kiþi veya kiþilerin tarifname, resim ve modellerinden,

teçhizatýndan veya tesisatýndan bu kiþi veya kiþilerin izni olmadan alýndýðý takdirde, bu Kanun Hükmünde Kararname ile

faydalý model belgesi verilerek saðlanan koruma, faydalý model belgesi sahibi tarafýndan tarafýndan bu kiþi veya kiþilere karþý ileri sürülemez. 

 

156 ncý madde hükmüne göre, kendisine karþý açýlan hükümsüzlük davasý sonuçlanýncaya kadar, faydalý model belgesi

sahibi, bu belge ile doðan haklarýný, üçüncü kiþilere karþý ileri süremez. Bu nedenle açýlan davanýn ve dava sonucunun

sicile kayýt edilmesi ve ilgili bültende yayýnlanmasý, ilgililerin Enstitü'ye baþvurusu ile gerçekleþir. Faydalý model

belgesi sahibinin tazminat talebi ile ilgili haklarý saklýdýr. 

 

Faydalý Model Belgesi Baþvurusu

 

Madde 159 - Faydalý model belgesi verilmesi için yapýlacak baþvuruyla, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci

maddesinde sayýlan belgeler Enstitü'ye verilir ve faydalý model belgesi korumasýnýn talep edildiði açýkça belirtilir. 

 

Faydalý model belgesi baþvurusu tarihinin kesinleþmesi için, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü ve 53 üncü

maddeleri hükümleri uygulanýr. 

 

Baþvurunun Þekli Þartlara Uygunluk Açýsýndan Ýncelenmesi ve Yayýnlanmasý 

 

Madde 160 - Faydalý model belgesi baþvurusu, baþvuru tarihinin kesinleþmesinden sonra, 42 nci ila 52 nci maddelerde

belirtilen ve Yönetmelýkte öngörülen þekli þartlara uygunluk açýsýndan Enstitü tarafýndan incelenir. 

 

Baþvuru,  þekli  þartlara uygunluk açýsýndan, Enstitü tarafýndan incelendikten sonra,  þekli  þartlarda eksiklik ve baþvuru

konusunun, 154 üncü ve 155 inci madde hükümlerine göre, faydalý model belgesi verilecek nitelikte olmadýðý tesbit

edilirse, iþlem durdurulur. Enstitü, bu kararýnda,kararýn gerekçesinin dayanaklarýný da bildirir ve eksiklikleri

gidermesi,istem veya istemlerde deðiþiklik yapmasý veya itiraz edebilmesi için, baþvuru sahibine, kararýn tebliði

tarihinden itibaren üç ay süre verir. 

 

 Enstitü, baþvuru sahibinin görüþlerini ve eðer var ise baþvurudaki deðiþiklikleri inceledikten sonra, kesin kararýný verir.

Enstitü'nün kesin kararý, istem veya istemlerin tamamý veya bir kýsmý için faydalý model belgesi verilmesi  þeklinde

 1.  

 

Þekli  þartlara uygunluk açýsýndan yapýlan inceleme sonucunda,korumaya engel olacak bir eksikliðin bulunmadýðýna

veya mevcut eksikliðin giderildiðine karar verildiði takdirde, Enstitü, iþlemin devamý konusundaki kararýný baþvuru

sahibine bildirir ve baþvurunun toplumun incelemesine açýlmasý için, baþvuru konusu buluþa ait tarifname, istem veya

istemler ve varsa resim veya resimler, Yönetmelýk hükümlerine göre yayýnlanýr. Yayýnlanan baþvurular, Yönetmelýkte

þekil ve þartlarý tespit edilen hususlarý kapsayacak þekilde, ilgili bültende ilan edilir. 

 

Patentler için Enstitü tarafýndan düzenlenmesi öngörülen, tekniðin bilinen durumu ile ilgili araþtýrma raporu aydalý

model belgeleri için düzenlenmez. Ancak, faydalý model belgesi baþvurusu sahibi veya faydalý model belgesi sahibi

tarafýndan, tekniðin bilinen durumu ile ilgili araþtýrma raporu düzenlenmesi, Enstitü'den özel olarak talep edilmesi

halinde tekniðin bilinen durumu ile ilgili araþtýrma raporu, faydalý model belgesi için de düzenlenir. 

 

Üçüncü Kiþilerin Ýtirazý

 

Madde 161- Baþvurunun ilanýndan itibaren üç ay içinde, menfaati olan her kiþi veya kurum, faydalý model belgesi

verilmesi için yapýlan baþvuruya gerekçe göstererek itirazda bulunabilir.  Ýtirazda faydalý model belgesi verilmesi için

gerekli  þartlarýn yerine getirilmediði, özellikle 156 ncý madde hükmüne göre yenilik niteliðinin olmadýðý veya

tarifnamenin buluþ konusunu uygulayacak yeterlikte açýk ve tam olmadýðý ileri sürülür. 

 

Yapýlan yazýlý itiraza, itirazý kanýtlayan yazýlý deliller eklenir. 

 

Ýtirazlar,itiraz süresi sonunda Enstitü tarafýndan baþvuru sahibine bildirilir. 

 

Baþvuru sahibi, itirazýn tebliði tarihinden itibaren üç ay içinde, itirazlara karþý gerekçeli görüþlerini ileri sürebilir veya

gerekli görürse, istem veya istemlerini deðiþtirebilir veya yapýlan itirazlarý dikkate almaksýzýn belge verilmesini talep

 1.  

 

Baþvuru sahibinin faydalý model belgesi istemeye hakký olmadýðý iddiasý ile ilgili merci mahkemedir. Bu tür iddialar için

Enstitüye yapýlan talepler kabul edilmez. 

 

Enstitü Kararý, Faydalý Model Belgesinin Verilmesi ve Ýlaný

 

Madde 162 - Baþvuru sahibi tarafýndan itirazlara karþý görüþ bildirildikten veya gerekli deðiþiklikler yapýldýktan veya

baþvuru sahibi tarafýndan itirazlara cevap vermesi için tanýnan süre dolduktan sonra, Enstitü, üçüncü kiþilerce yapýlan

itirazlarý dikkate almaksýzýn faydalý model belgesi verilmesi hakkýnda kararýný verir ve Yönetmelýkte belirtilen ücretin, üç ay içinde ödenmesini, kararý ile birlikte baþvuru sahibine bildirir. 

 

ücret, bildirimin yapýldýðý tarihten itibaren üç ay içinde ödenmediði veya ödenmesi için ek süre talep edilmediði

takdirde, faydalý model belgesi verilmez ve baþvuru geri alýnmýþ sayýlýr. 

 

Faydalý model belgeleri için, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 61 inci maddesinde belirtilen, tarifnameler

yayýnlanmaz.  

 

Faydalý model belgesinin konusunun gerçekliliði ve yararlýlýðý devletçe garanti edilmez. 

 

Faydalý model belgesinin verilmesi ilgili bültende ilan edilir. Bu ilanda aþaðýdaki bilgiler yer alýr: 

 

a - Belge numarasý; 

 

b - Buluþun tasnif sýnýf veya sýnýflarý; 

 

c - Buluþ konusunu tanýmlayan açýk bir ünvan; 

 

d - Belge sahibinin adý, uyruðu, ikametgahý; 

 

e - Özet; 

f - Faydalý model belgesi baþvurusunun yayýnlan dýðý bültenin, ilan edildiði yayýnýn tarih ve sayýsý; 

 

g - Belgenin veriliþ tarihi; 

 

h - Faydalý Model Belgesi ile ilgili dosyanýn ve yapýlan itirazlarýn ve bu itirazlara karþý ileri sürülen görüþlerin

incelenmeye açýk olduðu hakkýnda açýklama. 

 

Faydalý Model Belgesi Verildikten Sonra Þekli Eksikliklere Ýtiraz

 

Madde 163 - Faydalý model belgesi verildikten sonra, üçüncü kiþiler, faydalý model belgesinin verilmesine karþý,

buluþun bütünlüðü ile ilgili 45 inci madde hükmü hariç olmak üzere, 42 nci ila 52 nci maddelerde belirtilen  þekli

eksiklikler bulunduðu gerekçesiyle Enstitü'ye itiraz yapabilir. Bu hususta bir itiraz  yapabilmek için, yayýnlanmýþ

bulunan faydalý model belgesi baþvurusuna daha önce itiraz yapýlmýþ olmasý gerekmez. 

 

Enstitü tarafýndan yapýlan inceleme sýrasýnda, buluþun bütünlüðü dýþýnda,faydalý model belgesi verilmesi iþlemleri ile

ilgili 42 nci ila 52 nci maddelerde belirtilen, þekli bir iþlem yerine getirilmemiþse veya önemli bir þekli iþlemde eksiklik

yapýlmýþsa, itirazýn bu noktada giderilmesine iliþkin Enstitü tarafýndan verilecek karar, faydalý model belgesi verilmesi

ile ilgili iþlemlerin geçersizliði ve eksikliðin yapýldýðý yere kadar geriye dönülerek, iþlemlerin yeniden yapýlmasý 

sonucunu doðurur. 

 

Koruma Þekli ve Süresi

 

Madde 164 - Patent sahibine tanýnan koruma, faydalý model belgesi sahibine de aynen tanýnýr. 

 

Faydalý model belgesi,baþvuru tarihinden itibaren on yýllýk bir süre için verilir. Bu süre uzatýlamaz. 

 

Faydalý model belgelerine,bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 121 inci maddesi anlamýnda, kýyasen ek belge verilemez. 

 

Faydalý Model Belgesinin Hükümsüzlük Halleri

 

Madde 165 - Aþaðýdaki hallerde faydalý model belgesinin hükümsüz sayýlmasýna yetkili mahkeme tarafýndan karar

verilir: 

 

a - Faydalý model belgesi konusunun, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 154 üncü, 155 inci ve 156 ncý maddelerinde

belirtilen, hükümlere aykýrýlýðý ispat edilmiþse; 

 

b - Faydalý model belgesi konusu buluþun, buluþ konusunun ilgili olduðu teknik alandaki bir uzmanýn onu uygulamaya

koyabilmesini mümkün kýlacak yeterlikte, açýk ve tam olarak tanýmlanmadýðý ispat edilmiþse; 

 

c - Faydalý model belgesi konusunun, faydalý model belgesi verilmesi için yapýlmýþ olan baþvurunun kapsamý  dýþýna

çýktýðý veya faydalý model belgesi 45 inci maddeye göre ayrýlmýþ olan bir baþvuruya veya 12 nci maddeye göre yapýlan

baþvuruya dayandýðý ve onlarýn kapsamlarýný aþtýðý ispat edilmiþse;  d - Faydalý model belgesi sahibinin, 157 nci maddeye göre faydalý model belgesi isteme hakkýna sahip bulunmadýðý ispat

edilmiþse. 

 

Faydalý model belgesinin hükümsüzlüðü, zarar gören üçüncü kiþiler veya Cumhuriyet Savcýlýðý vasýtasýyla ilgili resmi

makamlar veya bu maddenin birinci fýkrasýnýn (d) bendine göre, faydalý model belgesi isteme hakkýna sahip kiþiler

tarafýndan talep edilebilir. 

 

Zarar gören üçüncü kiþilerin ve ilgili resmi makamlarýn faydalý model belgesinin hükümsüzlüðünü talep edebilmeleri

için, 161 inci maddeye göre itiraz yapmýþ olmalarý þarttýr.  ( Anayasa Mahkemesi’nin 23/03/2004 tarih ve 2004/36 sayýlý

kararý ile iptal edilmiþtir. )

 

Faydalý model belgesinin hükümsüzlüðü, koruma süresinin devamýnca talep edilebilir. 

 

Faydalý model belgesi sahibinin, 157 nci maddeye göre faydalý model belgesi isteme hakkýna sahip bulunmadýðý

hakkýndaki iddia, ancak buluþu yapan veya halefleri tarafýndan ileri sürülebilir. Bu durumda, bu Kanun Hükmünde

Kararnamenin 12 nci maddesi hükmü uygulanýr. 

 

Hükümsüzlük nedenleri faydalý model belgesinin sadece bir bölümüne iliþkin bulunuyorsa, sadece o bölümü etkileyen

istem veya istemlerin iptali suretiyle, kýsmi hükümsüzlüðe karar verilir. Bir istemin kýsmen hükümsüzlüðüne karar

 1.  

 

Kýsmi hükümsüzlük sonucu, faydalý model belgesinin iptal edilmeyen istem veya istemleri, bu Kanun Hükmünde

Kararnamenin 5 inci ila 7 nci maddesi hükümlerine uygun olmasý halinde, faydalý model belgesi, bu istem veya istemler

için geçerli kalýr. 

 

Üçüncü kiþilerin gerekçeli itirazlarýnýn baþvuru sahibi tarafýndan dikkate alýnmaksýzýn faydalý model belgesinin verilmesi

ve yapýlan itirazla illiyeti nedeniyle, mahkeme tarafýndan bu maddeye göre faydalý model belgesinin hükümsüzlüðüne

karar verilmesi halinde,itirazda bulunmuþ olan zarar gören üçüncü kiþilerin, hükümsüzlüðüne karar verilen faydalý

model belgesi sahibinden tazminat talep etme hakký doðar. 

 

Patentler Ýle Ýlgili Hükümlerin Uygulanabilirliði

 

Madde 166 - Faydalý model belgelerine iliþkin açýk bir hüküm bulunmadýðý ve faydalý model belgelerinin özelliði ile

çeliþmediði takdirde, patentler için öngörülen hükümler, faydalý model belgeleri için de uygulanýr.  

 

Faydalý Model Belgesi Baþvurusunun Patent Baþvurusuna Deðiþtirilmesi 

 

Madde 167 - Faydalý model belgesi verilmesi hakkýnda Enstitüce alýnacak karardan önce, faydalý model belgesi

baþvurusu sahibi, baþvurusunun patent baþvurusuna deðiþtirilerek iþlem görmesini Enstitü'den talep edebilir. 

 

Bu talep tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü, faydalý model belgesi baþvurusunun, patent baþvurusuna deðiþtirilerek

iþlem göreceðini ve bunun için sunulmasý gerekli olan belgeleri baþvuru sahibine bildirir.Enstitü yazýsýnýn teblið

tarihinden itibaren bir ay içinde, baþvuru sahibi, sunulmasý istenilen belgeleri tamamlar. Baþvuru sahibi bu süre içinde

gerekli belgeleri sunmadýðý takdirde deðiþtirme talebi yapýlmamýþ sayýlýr ve baþvuru faydalý model belgesi baþvurusu

olarak iþlem görmeye devam eder. 

 

Faydalý model belgesi baþvurusunun Patent baþvurusuna deðiþtirilmesi ile faydalý model belgesi baþvurusu geçersiz olur. 

 

Faydalý model belgesi baþvurusunun, patent baþvurusuna deðiþtirilmesi halinde, faydalý model belgesi baþvurusunda

rüçhan hakký talep edilmiþse, ayný rüçhan hakký veya haklarý patent baþvurusuna da tanýnarak, patent baþvurusu faydalý

model belgesi baþvurusu tarihinden itibaren geçerli olur. 

 

Bu maddenin dördüncü fýkrasý gereðince Enstitü tarafýndan talep edilen belgeler, baþvuru sahibi tarafýndan

tamamlandýktan sonra, faydalý model belgesi baþvurusunun patent baþvurusuna deðiþtirildiði ilgili bültende yayýnlanýr.

Bu yayýnda faydalý model belgesi baþvurusunun ve eklerinin yayýnlandýðý ilgili bültenin tarih ve numarasý belirtilir. 

 

Patent Baþvurusunun Faydalý Model Belgesi Baþvurusuna Deðiþtirilmesi

 

Madde 168 - Patent baþvurusunun faydalý model belgesi baþvurusuna deðiþtirilmesi hakkýnda bu Kanun Hükmünde

Kararnamenin 65 inci maddesi hükümleri uygulanýr. 

 

Faydalý Model Belgesi Konusunun Endüstriyel Tasarým Olarak Tescili

 

Madde 169- Bir faydalý model belgesi konusu, ayný zamanda endüstriyel tasarým olarak da tescil edilebilir. Bu durumda ilgili kanun hükümleri uygulanýr. 

 

Ayný Buluþa Patent ve Faydalý Model Belgesi Verilememesi

 

Madde 170 - Ayný buluþ konusu için, birbirinden baðýmsýz olarak, patent ve faydalý model belgesi verilmez. 

 

Patent veya faydalý model belgesi verilmesi için yapýlmýþ olan bir baþvuru, ancak 65 inci, 167 nci ve 168 inci madde

hükümlerine uygun olarak diðerine çevrilebilir. 

 

ONÝKÝNCÝ KISIM

ÝÞLEM YETKÝSÝ OLAN KÝÞÝLER VE PATENT VEKÝLLERÝ

Ýþlem Yetkisi Olan Kiþiler

 

Madde 171 - Aþaðýdaki kiþiler Enstitü nezdinde iþlem yapabilir: 

 

a - Gerçek veya tüzel kiþiler.  

 

b - Enstitü siciline kayýtlý Patent Vekilleri. 

 

Tüzel kiþiler, yetkili organlarý tarafýndan tayin edilen kiþi veya kiþilerce temsil edilir. 

 

Ýkametgahý yurt dýþýnda bulunan kiþiler ancak patent vekilleri vasýtasýyla temsil edilir. 

 

Vekil tayin edilmesi halinde,tüm iþlemler vekil vasýtasýyla yapýlýr. Vekile yapýlan tebligat asile yapýlmýþ sayýlýr. 

ONÜÇÜNCÜ KISIM

ÜCRETLERÝN ÖDENMESÝ VE HUKUKÝ SONUÇLARI

Ücretlerin ödeme süreleri ve sonuçlarý

 

Madde 172 - Yönetmelýkte belirlenen, patent baþvurusu ve patentle ilgili ücretler, baþvuru sahibi veya patent sahibi veya

Patent Vekilleri tarafýndan ödenir. 

 

Yönetmelýkte belirlenen ve ödenmesi gereken bütün ücretlerin ödenme zamaný, enstitü tarafýndan baþvuru sahibiveya

patent sahibi veya patent vekiline önceden teblið edilir. 

 

Yönetmelýkte belirlenmiþ olan süre içinde, bir iþlemde ilgili ücret ödenmemiþse, durumun enstitü tarafýndan baþvuru

sahibine bildirileceði tarihten itibaren iþlem hüküm ve sonuç doðurmamýþ sayýlýr. 

 

bir patentin verilmesi ile ilgili iþlemler için ödenmesi gereken ücretin, bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen

süreler içinde, ödenmemesi halinde, patent baþvurusu geri çekilmiþ kabul edilir. 

 

Yýllýk ücretler

 

Madde 173 - Bir patent baþvurusu veya patentin korunmasý için gerekli olan ve Yönetmelýkte belirtilen yýllýk ücretler,

patentin koruma süresi boyunca her yýl vadesinde peþinen ödenir. Vade tarihi, baþvuru tarihine tekabül eden ay ve

gündür. 

 

Yýllýk ücretlerin, bu maddenin birinci fýkrasýnda belirtilen vadede ödenmemesi halinde, bu ücretler, Yönetmelýkte

belirlenen ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden altý ay içinde, gecikmeli olarak ödenebilir. 

 

Bu maddenin birinci fýkrasýnda belirtilen süreler içinde yýllýk ücretlerin ödenmemesi halinde patent hakký, bu ücretin son

ödeme tarihi itibariyle, sona erer. 

 

ONDÖRDÜNCÜ KISIM

 SON HÜKÜMLER

Yürürlükten Kaldýrýlan Mevzuat

 

Madde 174 - 10 Mart 1296 (23 Mart 1879) tarihli Ýhtira Beratý Kanununun 39 uncu, 40 ýncý, 41 inci, 42 nci, 43 üncü, 44

üncü, 45 inci, 46 ncý ve 47 inci maddeleri dýþýnda kalan maddeleri ve 11 Rebiülahir 1297 tarihli Ýhtira Beratý Kanununun

12 nci maddesini tadil eden 100 sayýlý Kanun yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. 

 

GEÇÝCÝ HÜKÜMLER Önceki Kanun Hükümlerinin Uygulanmasý

 

Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüðe girdiði tarihten önce yapýlmýþ patent baþvurularý

hakkýnda, baþvuru tarihindeki kanun hükümleri uygulanýr. 

 

Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüðe girdiði tarihten önce yapýlmýþ ve sicile kaydedilmiþ devir, intikal ve

lisans iþlemlerinden dolayý kazanýlmýþ haklar saklý kalmak üzere, bu çeþit iþlemlerde meydana gelecek deðiþiklikler için

bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanýr. 

 

Enstitü’de Tekniðin Bilinen Durumu ile Ýlgli Araþtýrma Raporu Düzenlenmesi için Gerekli Teþkilat Kuruluncaya Kadar

Araþtýrma Raporunun Düzenlenmesi 

 

Geçici Madde 2 -Enstitü'de tekniðin bilinen durumu ile ilgili araþtýrma raporu düzenlenmesi için gerekli teþkilat

kuruluncaya kadar, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarýnca Enstitü tarafýndan düzenlenmesi öngörülen

tekniðin bilinen durumu ile ilgili araþtýrma raporu, milletlerarasý niteliði tanýnmýþ araþtýrma kuruluþlarý tarafýndan

düzenlenir. 

 

Yýllýk ücretlerin Ödenmesi

 

Geçici Madde 3 - Vade tarihinde yýllýk ücretleri ve harçlarý ödenmediði için hükümden düþmüþ bulunan patentlerin,

vadesi geçmiþ  yýllara ait ücretleri, Enstitü'nün bildirim tarihinden itibaren altý ay içinde, bu Kanun Hükmünde

Kararnamenin uygulanmasý için çýkarýlacak Yönetmelýkte öngörülen ücret ve ayrýca bu ücretin iki katý ek ücretle birlikte

ödendiði takdirde, patent hakký devam eder. Bu hükmün uygulanabilmesi için, patentin koruma süresinin bitmemiþ

olmasý gerekir. 

 

Ýlaç Üretim Usulleri ve Ýlaç Ürünlerinin Korunmasý  

 

Geçici Madde 4- Týbbi ve veteriner ilaç üretim usulleri ve ürünlerine bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamýndaki

patent belgesi ile saðlanan koruma 1 Ocak 1999 tarihinde baþlar. 

 

Yürürlük

Madde 175 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayýmlandýðý tarihte yürürlüðe girer. 

 

Yürütme

Madde 176 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.