556 Marka KHK
Geri

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KARARNAME NO: 556

KARARNAME TARÝHÝ: 24.06.1995

RESMÝ GAZETE TARÝH/SAYISI: 27.06.1995/22326

BÝRÝNCÝ KISIM BAÞLANGIÇ HÜKÜMLERÝ

BÝRÝNCÝ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanýmlar Ve Korumadan Yararlanacak Kiþiler

Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacý, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak tescil edilen markalarýn korunmasýný saðlamaktýr.

Bu Kanun Hükmünde Kararname, markalarýn korunmasýna iliþkin esaslarý, kurallarý ve þartlarý kapsar.

Tanýmlar

Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen:

a) "Marka", ortak markalar ve garanti markalarý dahil ticaret markalarý veya hizmet markalarýný,

b) "Paris Sözleþmesi", Sýnai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarasý Bir Ýttihat Ýhdas Edilmesine Dair 20 Mart 1883 Tarihli Mukavele ile Türkiye tarafýndan onaylanmýþ deðiþikliklerini,

c) "Enstitü", 544 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Patent Enstitüsü'nü,

d) "Marka Vekili", bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen haklarla ilgili konularda, ilgili kiþileri Enstitü nezdinde temsil eden, danýþmanlýk yapan ve haklarýnýn korunmasý için Enstitü nezdinde gerekli giriþimlerde bulunan ve iþlemleri yürüten kiþileri,

ifade eder.

Korumadan yararlanacak kiþiler

Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüðü koruma; Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde ikametgahý olan veya sýnai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kiþilerce veya Paris Sözleþmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluþ Anlaþmasý hükümleri dahilinde baþvuru hakkýna sahip kiþilerce elde edilir.

Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamýna girmemekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruðundaki kiþilere kanunen veya fiilen marka korumasý tanýmýþ yabancý devletlerin gerçek veya tüzel kiþileri de karþýlýklýlýk ilkesi uyarýnca Türkiye'de marka korunmasýndan ayný þekilde yararlanýr.

Milletlerarasý anlaþmalarýn öncelikle uygulanmasý

Madde 4 - Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýna göre yürürlüðe konulmuþ milletlerarasý anlaþma hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elveriþli olmasý halinde, 3 üncü maddede belirtilen kiþiler, elveriþli hükümlerin uygulanmasýný talep etme hakkýna sahiptir.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM Markanýn Ýçereceði Ýþaretler Ve Markanýn Elde Edilmesi

Markanýn içereceði iþaretler

Madde 5 - Marka, bir teþebbüsün mal veya hizmetlerini bir baþka teþebbüsün mal veya hizmetlerinden ayýrt etmeyi saðlamasý koþuluyla, kiþi adlarý dahil, özellikle sözcükler, þekiller, harfler, sayýlar (Ek ibare: 4128 - 3.11.1995) "mallarýn biçimi veya (Deðiþik ibare: 5194 - 22.6.2004 /m.12) "ambalajlarý"" gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baský yoluyla yayýnlanabilen ve çoðaltýlabilen her türlü iþaretleri içerir.

Marka, mal veya ambalajý ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajýn tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak saðlamaz. (Ek cümle: 5194 - 22.6.2004 / m.12) "Ýnhisari hak saðlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açýkça belirtilir."

Marka hakkýnýn elde edilmesi

Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile saðlanan marka korumasý tescil yoluyla elde edilir.

Marka tescilinde red için mutlak nedenler

Madde 7 - Aþaðýda yazýlý iþaretler marka olarak tescil edilemez:

a) 5 inci madde kapsamýna girmeyen iþaretler,

b) (Deðiþik: 5194 - 22.6.2004 /m.13) Ayný veya ayný türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiþ veya daha önce tescil için baþvurusu yapýlmýþ bir marka ile ayný veya ayýrt edilemeyecek kadar benzer markalar,

c) Ticaret alanýnda cins, çeþit, (Ek ibare: 4128 - 3.11.1995 / m.5) "vasýf", kalite, miktar, amaç, deðer, coðrafi kaynak belirten veya mallarýn üretildiði, hizmetlerin yapýldýðý zamaný gösteren veya mallarýn ve hizmetlerin diðer karakteristik özelliklerini belirten iþaret ve adlandýrmalarý münhasýran veya esas unsur olarak içeren markalar,

d) Ticaret alanýnda herkes tarafýndan kullanýlan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanlarý ayýrt etmeye yarayan iþaret ve adlarý münhasýran veya esas unsur olarak içeren markalar,

e) Malýn özgün doðal yapýsýndan ortaya çýkan þeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malýn þeklini veya mala asli deðerini veren þekli içeren iþaretler,

f) Mal veya hizmeti niteliði, kalitesi veya üretim yeri, coðrafi kaynýðý gibi konularda halký yanýltacak markalar,

g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alýnmamýþ ve dolayýsýyla Paris Sözleþmesinin 2 nci mükerrer 6 ncý maddesine göre reddedilecek markalar,

h) Paris Sözleþmesinin 2 nci mükerrer 6 ncý maddesi kapsamý dýþýnda kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel deðerler bakýmýndan halka mal olmuþ ve ilgili mercilerin tescil izni vermediði diðer armalar, amblemler veya niþanlar içeren markalar,

ý) Sahibi tarafýndan izin verilmeyen Paris Sözleþmesinin 1 inci mükerrer 6 ncý maddesine göre tanýnmýþ markalar,

j) Dini deðerleri ve sembolleri içeren markalar,

k) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykýrý markalar.

(Deðiþik 2. fýkra: 5194 - 22.6.2004 / m.13) Bir marka tescil tarihinden önce kullanýlmýþ ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullaným sonucu ayýrt edici bir nitelik kazanmýþ ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.

Marka tescilinde red için nispi nedenler

Madde 8 - Tescil edilmiþ veya tescil için baþvuru yapýlmýþ bir markanýn sahibi tarafýndan itiraz yapýlmasý durumunda, aþaðýdaki hallerde marka tescil edilemez:

a) Tescil için baþvurusu yapýlan marka, tescil edilmiþ veya tescil için daha önce baþvurusu yapýlmýþ bir marka ile ayný ise ve ayný mal veya hizmetleri kapsýyorsa,

b) Tescil için baþvurusu yapýlan marka, tescil edilmiþ veya tescil için daha önce baþvurusu yapýlmýþ bir marka ile ayný veya benzer ise ve tescil edilmiþ veya tescil için baþvurusu yapýlmýþ bir markanýn kapsadýðý mal veya hizmetlerle ayný veya benzer ise, tescil edilmiþ veya tescil için baþvurusu yapýlmýþ markanýn halk tarafýndan karýþtýrýlma ihtimali varsa ve bu karýþtýrýlma ihtimali tescil edilmiþ veya tescil için baþvurusu yapýlmýþ bir marka ile iliþkili olduðu ihtimalini de kapsýyorsa.

Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafýndan markanýn kendi adýna tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapýlan baþvuru, marka sahibinin itirazý üzerine red edilir.

Tescilsiz bir markanýn veya ticaret sýrasýnda kulanýlan bir baþka iþaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka, aþaðýdaki hallerde tescil edilmez.

a) Markanýn tescili için yapýlan baþvuru tarihinden önce veya markanýn tescili için yapýlan baþvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu iþaret için hak elde edilmiþ ise,

b) Belirtilen iþaret, sahibine daha sonraki bir markanýn kullanýmýný yasaklama hakkýný veriyorsa.

Marka, tescil edilmiþ veya tescil için baþvurusu daha önce yapýlmýþ bir markanýn ayný veya benzeri olmakla birlikte, farklý mallar veya hizmetlerde kullanýlabilir. Ancak, tescil edilmiþ veya tescil için baþvurusu yapýlmýþ markanýn, toplumda ulaþtýðý tanýnmýþlýk düzeyi nedeniyle haksýz bir yararýn saðlanabileceði, markanýn itibarýna zarar verebileceði veya tescil için baþvurusu yapýlmýþ markanýn ayýrt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doðurabileceði durumda, tescil edilmiþ veya tescil için baþvurusu daha önce yapýlmýþ bir marka sahibinin itirazý üzerine, farklý mal veya hizmetlerde kullanýlacak olsa bile, sonraki markanýn tescil baþvurusu reddedilir.

Tescil için baþvurusu yapýlmýþ markanýn, baþkasýna ait kiþi ismi, fotoðrafý, telif hakký veya herhangi bir sýnai mülkiyet hakkýný kapsamasý halinde, hak sahibinin itirazý üzerine tescil baþvurusu reddedilir.

Ortak ve garanti markalarýnýn sona ermesinden itibaren üç yýl içinde ortak marka veya garanti markasý ile ayný veya benzeri olan marka tescil baþvurusu itiraz üzerine reddedilir.

Bir markanýn yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasýndan sonra iki yýl içerisinde ayný veya benzer markanýn, ayný veya benzer mal ve hizmetler için yapýlan tescil baþvurusu itiraz üzerine reddedilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Markanýn Koruma Kapsamý

Marka tescilinden doðan haklarýn kapsamý

Madde 9 – (Deðiþik: 5833 - 21.01.2009 / m. 1) Marka tescilinden doðan haklar münhasýran marka sahibine aittir. Marka sahibi, aþaðýda belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebilir:

a) Markanýn tescil kapsamýna giren ayný mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile ayný olan herhangi bir iþaretin kullanýlmasý.

b) Tescilli marka ile ayný veya benzer olan ve tescilli markanýn kapsadýðý mal ve/veya hizmetlerin ayný veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafýndan, iþaret ile tescilli marka arasýnda iliþkilendirilme ihtimali de dahil, karýþtýrýlma ihtimali bulunan herhangi bir iþaretin kullanýlmasý.

c) Tescilli marka ile ayný veya benzer olan ve tescilli markanýn kapsamýna giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye'de ulaþtýðý tanýnmýþlýk düzeyi nedeniyle

tescilli markanýn itibarýndan dolayý haksýz bir yarar elde edecek veya tescilli markanýn itibarýna zarar verecek veya tescilli markanýn ayýrt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir iþaretin kullanýlmasý.

Aþaðýda belirtilen durumlar, birinci fýkra hükmü uyarýnca yasaklanabilir:

a) Ýþaretin mal veya ambalajý üzerine konulmasý.

b) Ýþareti taþýyan malýn piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanmasý, teslim edilebileceðinin teklif edilmesi veya o iþaret altýnda hizmetlerin sunulmasý veya saðlanmasý.

c) Ýþareti taþýyan malýn gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmýþ bir iþlem veya kullanýma tabi tutulmasý.

d) Ýþaretin, teþebbüsün iþ evraký ve reklamlarýnda kullanýlmasý.

e) Ýþareti kullanan kiþinin, iþaretin kullanýmýna iliþkin hakký veya meþru bir baðlantýsý olmamasý koþuluyla, iþaretin ayný veya benzerinin internet ortamýnda ticari etki yaratacak biçimde, alan adý, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanýlmasý.

Markanýn sahibine saðladýðý haklar, üçüncü kiþilere karþý marka tescilinin yayýn tarihi itibarýyla hüküm ifade eder. Marka tescil baþvurusunun bültende yayýnlanmasýndan sonra gerçekleþen ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde yasaklanmasý söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle baþvuru sahibi, tazminat davasý açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddialarýn geçerliliðine iliþkin olarak tescilin yayýnlanmasýndan önce karar veremez.

Markanýn sözlük veya baþka baþvuru eserlerinde yer almasý

Madde 10 - Tescilli bir markanýn, tescilli olduðu belirtilmeden bir sözlük, ansiklopedi veya bir baþka baþvuru eserinde, jenerik ad izlenimi verecek þekilde, yayýmlanmasý durumunda, marka sahibinin talebi üzerine yayýmcý, yayýmýn sonraki ilk sayýsýnda yanlýþdýðý düzeltir.

Ticari vekil veya temsilci adýna tescilli markanýn kullanýmýnýn yasaklanmasý

Madde 11 - Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi adýna, marka sahibinin izni alýnmadan marka tescili yapýlmasý halinde; marka sahibi kullaným için yetki vermemiþ ise ve ticari vekil veya temsilcinin haklý bir gerekçesi yoksa, marka sahibinin markasýnýn kullanýlmasýna itiraz etmek hakký vardýr.

Marka tescilinden doðan haklarýn kapsamýnda istisna

Madde 12 - Dürüstçe ve ticari veya sanayi konularýyla ilgili olarak kullanýlmalarý koþuluyla üçüncü kiþilerin, ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullaným amacý, deðer, coðrafi kaynak, üretim veya sunuluþ zamaný veya diðer niteliklere iliþkin açýklamalarý kullanmalarý marka sahibi tarafýndan engellenemez.

Marka tescilinden doðan haklarýn tüketilmesi

Madde 13 - Tescilli bir markanýn tescil kapsamýndaki mal üzerine konularak marka sahibi tarafýndan veya onun izni ile Türkiye'de piyasaya sunulmasýndan sonra, mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doðan hakkýn kapsamý dýþýnda kalýr.

Marka sahibinin, birinci fýkra hükmüne girmesine raðmen, malýn piyasaya sunulmasýndan sonra, üçüncü kiþiler tarafýndan deðiþtirilerek veya kötüleþtirilerek ticari amaçlý kullanmalarýný önleme yetkisi vardýr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Markanýn Kullanýlmasý

Markanýn kullanýlmasý

Madde 14 - Markanýn, tescil tarihinden itibaren beþ yýl içinde, haklý bir neden olmadan kullanýlma-masý veya bu kullanýma beþ yýllýk bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.

Aþaðýda belirtilen durumlar markayý kullanma kabul edilir:

a) Tescilli markanýn ayýrt edici karakterini deðiþtirmeden markanýn farklý unsurlarla kullanýlmasý,

b) Markanýn yalnýz ihracat amacýyla mal ya da ambalajlarýnda kullanýlmasý,

c) Markanýn, marka sahibinin izni ile kullanýlmasý,

d) Markayý taþýyan malýn ithalatý.

BEÞÝNCÝ BÖLÜM Marka Tescilinden Doðan Haklarla Ýlgili Hukuki Ýþlemler

Markanýn hukuki iþlemlere konu olmasý

Madde 15 - Tescilli bir marka, baþkasýna devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakký lisans konusu olabilir, rehin edilebilir. Rehin hakký bakýmýndan Medeni Kanunun rehin hakkýna iliþkin hükümleri uygulanýr.

Tescilli bir marka üzerindeki saðalararasý iþlemler yazýlý þekle tabidir.

Markanýn devri

Madde 16 - Marka, tescil edildiði mal veya hizmetlerin tümü veya bir kýsmý için devredilebilir.

Bir iþletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaþtýrýlmamýþsa, iþletmeye ait markalarýn da devrini kapsar. Bu hüküm, iþletmenin devrine, sözleþmeden doðan yükümlülük halinde uygulanýr.

Ýkinci fýkra hükmü hariç olmak üzere, bir markanýn devri, mahkeme kararýnýn sonucu olan devir hariç, yazýlý olarak yapýlýr ve devir sözleþmesi taraflarca imzalanýr. Aksine sözleþmeler hükümsüzdür.

Markanýn devri, mal veya hizmetlerin coðrafi kaynaðý, kalitesi veya markanýn kendisi ile ilgili olarak halký yanýlgýya düþürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi halký yanýlgýya düþürmeyecek þekilde mal veya hizmetlerde marka tescilinin sýnýrlý bir hale getirilmesini kabul etmediði takdirde, devir iþlemi Enstitü tarafýndan yapýlmaz.

Tescilli bir markanýn devri sýrasýnda ayný markanýn veya ayýrt edilemeyecek derecede benzerinin, ayný veya halký yanýlgýya düþürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için baþka marka tescillerinin bulunmasý halinde, bu markalarýn da devredilmesi þarttýr.

Devir, taraflardan birinin talebi üzerine, sicile kayýt edilir ve yayýnlanýr.

Devir, sicile kayýt edilmediði sürece, taraflar markanýn tescilinden doðan yetkileri iyiniyetli üçüncü kiþilere karþý ileri süremez.

Ticari vekil veya temsilci adýna tescilli markanýn devri

Madde 17 - Marka sahibinin izni olmadan onun ticari vekili veya temsilcisi adýna marka tescil edilmesi halinde, ticari vekil veya temsilcinin haklý bir gerekçesi yoksa, marka sahibinin söz konusu tescilin kendi lehine devredilmesini isteme yetkisi vardýr.

Markanýn teminat olarak gösterilmesi

Madde 18 - Tescilli bir marka, iþletmeden baðýmsýz olarak, teminat olarak gösterilebilir.

Markanýn teminat olarak gösterilmesi, taraflardan birinin talebi üzerine, sicile kayýt edilir ve yayýnlanýr.

Haciz

Madde 19 - Tescilli bir marka iþletmeden baðýmsýz olarak, haciz edilebilir.

Haciz sicile kayýt edilir ve yayýnlanýr.

Lisans

Madde 20 - Tescilli bir markanýn kullaným hakký, tescil edildiði mal veya hizmetlerin bir kýsmý veya tamamý için lisans sözleþmesine konu olabilir.

Lisans þartlarý

Madde 21 - Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans þeklinde verilebilir.

Aksi sözleþmede kararlaþtýrýlmamýþsa, lisans inhisari deðildir. Lisans veren markayý kendi kullanabileceði gibi, üçüncü kiþilere ayný markaya iliþkin baþka lisanslar da verebilir.

Ýnhisari lisans söz konusu olduðu zaman, lisans veren baþkasýna lisans veremez ve hakkýný açýkça saklý tutmadýkça, kendisi de markayý kullanamaz.

Aksi sözleþmede kararlaþtýrýlmamýþsa lisans sahipleri, lisanstan doðan haklarýný üçüncü kiþilere devredemez veya alt lisans veremez.

Aksi sözleþmede kararlaþtýrýlmamýþsa lisans hakkýný alan kiþi, markanýn koruma süresinde markanýn kullanýlmasýna iliþkin her türlü tasarufta bulunabilir.

Aksi sözleþmede kararlaþtýrýlmamýþsa, inhisari lisansa sahip olan kiþi, üçüncü bir kiþi tarafýndan marka sahibinin markadan doðan haklarýna, tecavüz edilmesi durumunda, marka sahibinin bu Kanun Hükmünde Kararname uyarýnca açabileceði davalarý, kendi adýna açabilir. Ýnhisari olmayan lisans sahiplerinin, dava açma haklarý yoktur.

Altýncý fýkra hükümlerine göre, markaya tecavüz dolayýsýyla dava açma hakký olmayan bir lisans alan, noter vasýtasýyla yapacaðý bir bildirimle, gereken davayý açmasýný marka sahibinden isteyebilir. Marka sahibinin, bu talebi kabul etmemesi veya bildirimin alýndýðý tarihten itibaren üç ay içinde, gerekli davanýn açýlmamasý halinde, lisans alan yaptýðý bildirimi de ekleyerek, kendi adýna dava açýlabilir. Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesi karþýsýnda ve söz konusu sürenin geçmesinden önce, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. Lisans alan, dava açtýðýný marka sahibine bildirir.

Marka sahibi, talimatlarýyla uygunluk içinde, lisans alan tarafýndan üretilen malýn veya sunulan hizmetlerin kalitesini garanti edecek önlemleri alýr.

Sözleþme þartlarýnýn lisans alan tarafýndan ihlali halinde, tescilli bir markadan doðan haklar, lisans alana karþý, dava yoluyla ileri sürülebilir.

Lisans sicile kayýt edilmediði sürece, iyiniyetli üçüncü kiþilere karþý ileri sürülemez.

Lisans sözleþmelerinde, bu Kanun Hükmünde Kararname ile konuya iliþkin diðer kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliðlere aykýrý hükümler bulunamaz. Bu tür düzenlemeler lisans tarihinden sonra yapýlsa dahi, lisans sözleþmelerindeki aykýrý hükümler geçersiz sayýlýr.

Hukuki iþlemlerin baþvurulara uygulanmasý

Madde 22 - Devir, lisans, intikal, haciz, rehin ve marka sahibi hakkýndaki deðiþiklikler ile ilgili hukuki iþlemler marka baþvurularýna da uygulanýr.

(Ek fýkra: 5194 - 22.6.2004 / m.14) Bildirim adresinde bir deðiþiklik olmasý durumunda, adres deðiþikliðinin yazýlý olarak Enstitüye bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimin yapýlmamasý halinde, Enstitüde mevcut en son adrese yapýlmýþ bildirimler geçerlidir.

ÝKÝNCÝ KISIM BAÞVURU

BÝRÝNCÝ BÖLÜM Marka Baþvurusu ve Ekleri

Baþvuru þartlarý

Madde 23 - Bir markanýn tescil edilmesi için, aþaðýda belirtilen unsurlar ile baþvuruda bulunmak þarttýr:

a) Þekli ve kapsamý yönetmelikte belirlenen, baþvuru sahibinin kimliðine iliþkin bilgileri de içeren baþvuru dilekçesi,

b) Markanýn yayýna ve çoðaltmaya elveriþli örneði,

c) Markanýn kullanýlacaðý mallarýn veya hizmetlerin listesi,

d) Baþvuru ücretinin ödendiðini gösterir belge aslý,

e) Sýnýf veya sýnýflarýn ücretinin ödendiðini gösterir belge aslý,

f) Marka vekili tayin edilmiþ ise vekaletname,

g) Baþvuru sahibi tüzel kiþi ise imza sirküleri,

h) Baþvuru sahibinin ticaretle uðraþtýðýný gösterir belge.

Bir marka tescil baþvurusunun geçerliliði için, baþvuru ücretinin baþvuru ile birlikte ödenmesi þarttýr.

Her marka tescili için ayrý baþvuru yapýlmasý zorunludur.

Bir marka baþvurusu ile birlikte veya daha sonra Ensititüye verilecek her türlü belge, bu Kanun Hükmünde Kararnameye iliþkin yönetmelikte öngörülen hususlarý kapsar.

Sýnýflandýrma

Madde 24 - Markalarýn kullanýlacaðý mallar veya hizmetler, markalarýn tescili amaçlarý için mallarýn veya hizmetlerin uluslararasý sýnýflandýrýlmasýna iliþkin esaslara göre sýnýflandýrýlýr. Sýnýflandýrma ile ilgili ilkeler yönetmelikte belirtilir.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM Rüçhan Hakký

Milletlerarasý sözleþmelere dayanan baþvurulardan doðan rüçhan haklarý

Madde 25 - Paris Sözleþmesine dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birine mensup olmamakla birlikte onlardan birinde ikametgahý veya iþler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kiþiler, bu ülkelerin herhangi birinde yetkili mercilere bir markanýn tescili için usulüne uygun olarak yaptýklarý baþvuru tarihinden itibaren altý ay süreyle ayný marka için tescil belgesi almak üzere Türkiye'de baþvuru yapma konusunda rüçhan hakkýndan yararlanýr. Bu süre içinde kullanýlmayan rüçhan haklarý düþer.

Birinci fýkrada belirtilen süre içinde, rüçhan hakkýna dayanýlarak baþvuru yapýldýðý takdirde, rüçhan hakkýnýn doðduðu tarihten itibaren üçüncü kiþiler tarafýndan yapýlacak rüçhan hakkýna konu olan tescil baþvurusunun mal veya hizmetler itibarýyla kapsamýndaki baþvurular ve bunlar adýna yapýlacak marka tescilleri hüküm ifade etmez.

Paris Sözleþmesine taraf bir ülke uyruðu olan gerçek veya tüzel kiþi, Paris Sözleþmesine taraf olmayan bir ülkede marka tescili için geçerli bir baþvuru yapmýþsa, bu madde hükmüne göre, söz konusu baþvurunun rüçhan hakkýndan yararlanýr.

Sergilerde teþhir hakkýndan doðan rüçhan haklarý

Madde 26 - Tescil baþvurusundaki markanýn kullanýlacaðý mallarý veya hizmetleri Türkiye'de açýlan milli ve milletlerarasý sergilerde veya Paris Sözleþmesine taraf ülkelerde açýlan resmi veya resmi olarak tanýnan sergilerde teþhir eden 3 üncü maddenin birinci fýkrasýnda yazýlý gerçek veya tüzel kiþiler, sergideki teþhir tarihinden itibaren altý ay içinde Türkiye'de marka tescil ettirmek için baþvuru yapma konusunda rüçhan hakkýndan yararlanýr.

Tescil baþvurusunda belirtilen makanýn kullanacaðý mallar veya hizmetler, sergide görünür þekilde resmi açýlýþ tarihinden önce sergilenmiþse rüçhan süresi, mallarýn sergi yerine konulduðu veya hizmetin sergilendiði tarihten itibaren baþlar.

Birinci fýkrada belirtilen sergilerden Türkiye'de açýlanlarýn yetkili mercileri, tescil baþvurusundaki bir markanýn kullanacaðý mallarýný sergide teþhir edenlere veya hizmeti sergileyenlere, teþhir ettikleri mallarýn çeþidini veya teþhir ettikleri hizmetlerin cinsini açýkça belirten ve malýn veya hizmetin sergide görünür þekilde sergilendiði tarihi ve resmi açýlýþ tarihini gösterir bir belge verir.

Yabancý ülkelerde teþhir edilen mallar veya hizmetler için, serginin açýldýðý ülkenin yetkili mercileri tarafýndan düzenlenen ve üçüncü fýkrada yazýlý hususlarý içeren bir belgenin verilmesi þarttýr.

Baþvurusu yapýlmýþ veya tescil edilmiþ bir markanýn kullanacaðý mallarýn Türkiye'de açýlan sergilerde teþhir edilmesine ve sergi bittikten sonra ülkesine geri gönderilmesine engel olunmaz.

Bir sergide teþhir edilmiþ, tescil baþvurusu bulunan veya tescilli bir markanýn kullanýlacaðý mallar veya hizmetler ile ilgili olarak birden çok baþvuru yapýlmýþsa, bu durumda bu mallarý veya hizmetleri ilk sergileyen kiþi, ayný zamanda sergilenmesi halinde ise ilk baþvuruda bulunan kiþi, rüçhan hakkýndan yararlanýr.

Rüçhan hakkýnýn hükmü

Madde 27 - 25 inci ve 26 ncý madde hükümlerine göre rüçhan hakkýnýn hüküm ve sonuçlarý, rüçhan hakkýnýn talep edildiði baþvurunun tarihi itibariyle doðar.

Rüçhan hakkýnýn talep edilmesi ve belgelendirilmesi

Madde 28 - Baþvuru sahibi, yararlanmak istediði rüçhan hakkýný baþvuru ile birlikte talep eder. Bununla ilgili rüçhan hakký belgesini, baþvuru tarihinden itibaren üç ay içinde vermediði takdirde rüçhan hakkýndan yararlanma talebi yapýlmamýþ sayýlýr.

Sergi teþhir hakkýna dayalý olarak alýnmýþ bir rüçhan, 25 inci maddeye göre verilen rüçhan süresini uzatmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM TESCÝL ÝÞLEMLERÝ

BÝRÝNCÝ BÖLÜM Baþvurunun Ýncelenmesi

Þekli inceleme

Madde 29 - Enstitü, baþvurunun 23 üncü maddede belirtilen þartlara uygunluðunu ve herhangi bir þekli eksikliðin bulunup bulunmadýðýný inceler. Enstitü 23 üncü maddenin birinci ve ikinci fýkrasý hükmü uyarýnca herhangi bir eksikliðin olmadýðýna karar verirse, marka tescil baþvurusu baþvurunun Enstitüye veya onun yetkili kýldýðý makama verildiði tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleþir.

Rüçhan hakký talep edilmiþse, Enstitü tarafýndan 25 inci, 26 ncý ve ve 27 nci madde hükümlerine göre ayrýca inceleme yapýlýr.

Þekli eksiklerin giderilmesi

Madde 30 - Bir baþvuruda, 23 üncü maddede yer alan þartlarýn yerine getirilmediði tesbit edilirse, Enstitü söz konusu eksiklerin yönetmelikte öngörülen süre içinde giderilmesini baþvuru sahibine bildirir.

Enstitü, 23 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde belirtilen baþvuru dilekçesinde baþvuru sahibinin kimliðine iliþkin bilgilerin bulunmamasý veya eksik bulunmasý yahut (b), (c), (d) bentlerinde belirtilen belgelerden herhangi birinin verilmemesi halinde, baþvuruyu reddeder.

Enstitü tarafýndan giderilmesi istenen ve 23 üncü maddenini birinci fýkrasýnýn (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamýna giren eksiklerin, yönetmelikte öngörülen süre içinde giderilmiþ olmasý koþuluyla, marka tescil baþvurusu, baþvurunun ilk yapýldýðý tarih itibariyle kesinleþir.

Rüçhan hakkýna iliþkin eksiklerin giderilmemesi, sadece rüçhan hakkýnýn yitirilmesi bakýmýndan hüküm ifade eder.

Baþvuru yapma hakký yönünden inceleme

Madde 31 - 3 üncü madde kapasýmýna girmeyen gerçek veya tüzel kiþilerin baþvurusu reddedilir.

Red için kesin nedenler yönünden inceleme

Madde 32 - Enstitü, baþvurunun þekli yönden hiç bir eksiði bulunmadýðýna karar verirse, markanýn kullanýlacaðý ve tescil kapsamýna girmesi talep edilen mallar veya hizmetlerin bir kýsmý veya tamamý itibariyle baþvurunun özellikle 7 nci madde hükümleriyle uygunluðunu inceler. Baþvuru 7 nci maddeye göre, uygun görülmeyen mallar veya hizmetlerin tamamý veya bir kýsmý itibariyle reddedilir.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Baþvurunun Yayýnlanmasý

Baþvurunun yayýnlanmasý

Madde 33 - Baþvuru þartlarý eksiksiz bir þekilde yerine getirilmiþ ve 29, 30, 31 ve 32 nci madde hükümlerine göre reddedilmemiþ bir marka tescil baþvurusu ilgili bültende yayýnlanýr.

Baþvurunun birinci fýkrada belirtilen madde hükümlerine göre reddedilmesine, baþvuru yayýn-landýktan sonra karar verilirse, baþvurunun reddedildiðine iliþkin karar ayrýca yayýnlanýr.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üçüncü Kiþilerin Görüþ ve Ýtirazlarý

Üçüncü kiþilerin görüþleri

Madde 34 - Marka baþvurusunun yayýnýndan sonra, herhangi bir gerçek veya tüzel kiþi veya herhangi bir grup veya hizmetleri temin edenler, üreticiler veya imalatçýlarý temsil eden bir

organ, tacir veya tüketiceler, 7 nci maddeye göre, markanýn tescil için yeterli nitelikleri taþýmadýðýný belirten yazýlý görüþlerini Enstitüye sunabilir. Ancak bu kiþiler, Enstitü nezdinde iþlemlere taraf olamaz.

Ýtiraz

Madde 35 - Tescil baþvurusu yapýlmýþ markanýn 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiðine iliþkin itirazlar ile baþvurunun kötü niyetle yapýldýðýna iliþkin itirazlar ilgili kiþiler tarafýndan marka baþvurusunun yayýnýndan itibaren üç ay içerisinde yapýlýr.

8 inci maddenin son fýkrasý çerçevesinde yapýlacak itiraz, ancak itiraz eden kiþinin markasýný bu süre içerisinde kullanmamasý halinde reddedilir.

Ýtirazlar yazýlý ve gerekçeli olarak yapýlýr. Enstitü itiraz sahibinden, yönetmelikte öngörülen sürede yerine getirilmek üzere, ek belge, kanýt ve gerekçeler isteyebilir.

Bu süre içerisinde istenilen ek belge, kanýt ve gerekçeler Ensitüye verilmediði takdirde itiraz yapýlmamýþ sayýlýr.

Ýtirazýn incelenmesi

Madde 36 - Enstitü, itirazlarý incelerken gerekli gördüðü süre ve sýklýkta taraflarýn itiraz ve karþý görüþlerini ilgili taraflara ilerit ve yazýlý görüþlerini alýr.

Enstitü gerekli görürse taraflarý uzlaþmak için biraraya getirir.

Enstitü, yapýlan itirazý geçerli bulmazsa reddeder. Ýtiraz, baþvuruda kullanýlacaðý belirtilen mallar veya hizmetlerden bir kýsmýyla ilgili olarak geçerli bulunursa, bu mallar veya hizmetlere iliþkin olarak kabul edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Marka Baþvurusu Ýle Ýlgili Þekli Ýþlemler

Yanlýþlýklarýn düzeltilmesi

Madde 37 - Baþvuru sahibinin talebi üzerine, marka baþvurusunda içerik, mal veya hizmetlerde deðiþiklikleri kapsamayan; baþvuru sahibinin adý ve adresindeki hatalar, imla hatalarýna iliþkin yanlýþlýklarýn düzeltilmesi, baþvurunun incelenmesi iþlemleri aþamasýnda yapýlýr.

Baþvurunun geri çekilmesi

Mardde 38 - Marka baþvurusu, markanýn tescil edilmesinden önce, baþvuru sahibi tarafýndan geri çekilebilir.

BEÞÝNCÝ BÖLÜM Tescil

Tescil

Madde 39 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre baþvurusunu eksiksiz yapmýþ veya eksiklerini gidermiþ ve süresi içerisinde hakkýnda itiraz yapýlmamýþ veya yapýlan itiraz kesin olarak reddedilmiþ bir baþvuru, tescil edilerek sicile kaydedilir. Baþvuru sahibine "Marka Tescil Belgesi" verilir.

Sicil kaydýnda; marka örneði, baþvuru tarihi, marka tescil numarasý, markanýn kullanacað mallar veya hizmetlerin listesi, mal veya hizmetlerin sýnýf veya sýnýflarý, marka sahibinin ve varsa vekilinin adý, soyadý, uyruðu, tüzel kiþilerde ticaret ünvaný ve hangi ülkenin kanunlarýna

göre kurulu olduðu, adresi, tescil tarihi, marka ve marka haklarý ile ilgili bütün deðiþiklikler ve yönetmelikte öngörülen diðer hususlar yer alýr.

Marka sicili alenidir. Talep edilmesi ve yönetmelikte öngörülen ücretin ödenmesi koþuluyla sicil örneði verilir.

Sicil kaydý yapýlan marka ile ilgili bilgiler yönetmelikte þekil ve þartlarý belirtildiði biçimde ve ikinci fýkrada yer alan unsurlarý da kapsamak üzere yayýnlanýr.

DÖRDÜNCÜ KISIM MARKANIN KORUMA SÜRESÝ VE MARKA TESCÝLÝNÝN YENÝLENMESÝ

Markanýn koruma süresi

Madde 40 - Tescilli markanýn koruma süresi baþvuru tarihinden itibaren on yýldýr. Bu süre, onar yýllýk dönemler halinde yenilenir.

Yenileme

Madde 41 - Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kýldýðý vekilin talebi ve yönetmelikte öngörülen yenileme ücretinin ödenmesi koþuluyla yenilenir.

Enstitü, tescil süresinin dolmakta olduðunu, sürenin bitiminden önce ve yönetmelikte öngörülen süre içinde, marka hakký sahibine haber verir. Enstitünün bu bilgiyi vermemiþ olmasý, Enstitüye herhangi bir sorumluluk getirmez.

Yenileme talebinin yapýlmasý ve yenileme ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiði ayýn son gününden önceki altý ay içinde gerçekleþtirilir. Bu sürenin kaçýrýlmasý durumunda, yenileme talebi, ek bir ücretin ödenmesi koþuluyla, koruma süresinin sona erdiði ayýn son gününden itibaren altý aylýk süre uzatýmý içinde de yapýlabilir.

Yenileme süresi mevcut tescilin sona erdiði gün baþlar. Yenileme sicile kayýt edilir ve yayýnlanýr.

Koruma süresinin bitiminden itibaren altý aylýk süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayýlýr.

BEÞÝNCÝ KISIM MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜÐÜ VE MARKA HAKKININ SONA ERMESÝ

BÝRÝNCÝ BÖLÜM Markanýn Hükümsüzlüðü

Hükümsüzlük halleri

Madde 42 - Aþaðýdaki hallerde markanýn hükümsüz sayýlmasýna yetkili mahkeme tarafýndan karar verilir:

a) 7 nci maddede sayýlan haller. (Ancak 7 nci maddenin (ý) bendinde belirtilen tanýnmýþ markalarla ilgili davanýn (Ek ibare: 4128 - 3.11.1995) " tescil tarihinden itibaren " 5 yýl içerisinde açýlmasý gerekir. Markanýn tescilinde kötü niyet varsa iptal davasý süreye baðlý deðildir.)

b) 8 inci maddede sayýlan haller. (Ancak, 8 inci maddenin son fýkrasý çerçevesinde açýlan davada önceki hak sahibi koruma süresinin bitiminden itibaren 2 yýl içerisinde markasýný kullanmamýþsa bu bir hükümsüzlük nedeni sayýlmaz.)

c) 14 üncü maddeye aykýrýlýk. (Ancak, 5 yýlýn dolmasý ile davanýn açýldýðý tarih arasýnda ciddi biçimde kullanma hükümsüzlük nedeni sayýlmaz. Dava açýlacaðý düþünülerek kullanma gerçekleþmiþ ise, mahkeme davanýn açýlmasýndan önceki üç ay içerisinde gerçekleþen kullanmayý dikkate almaz.)

d) Marka sahibinin davranýþlarý nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygýn bir ad haline gelmiþ ise,

e) Hak sahibi veya yetkili kýldýðý kiþi tarafýndan kullaným sonucunda tescil edildiði mal ve hizmetlerin niteliði, kalitesi, üretim yeri ve coðrafi kaynaðý konusunda halkta yanlýþ anlama ihtimali var ise,

f) 59 uncu maddeye aykýrý kullaným.

Hükümsüzlük nedenleri, markanýn tescil edildiði bir kýsým mal veya hizmete iliþkin bulunuyorsa, yalnýz o mal veya hizmet ile ilgili olarak kýsmi hükümsüzlüðe karar verilir.

(Deðiþik son fýkra: 5194 - 22.6.2004 / m.15) Bir marka tescil tarihinden önce kullanýlmýþ ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullaným sonucu ayýrt edici bir nitelik kazanmýþ ise 7 nci maddenin birinci fýkrasýnýn (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili hükümsüz sayýlamaz.

Hükümsüzlük talebi

Madde 43 - Markanýn hükümsüzlüðünü, ilgili mahkemeden, zarar gören kiþiler, Cumhuriyet savcýlarý veya ilgili resmi makamlar isteyebilir.

Hükümsüzlüðün etkisi

Madde 44 - Markanýn hükümsüzlüðüne karar verilmesi halinde, kararýn sonuçlarý geçmiþe etkilidir.

Marka sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan, zararýn giderilmesine iliþkin tazminat talepleri saklý kalmak üzere, hükümsüzlüðün geriye dönük etkisi, aþaðýdaki durumlarý etkilemez:

a) Markanýn hükümsüz sayýlmasýndan önce, bir markaya tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleþmiþ ve uygulanmýþ kararlar,

b) Markanýn hükümsüzlüðüne karar verilmeden önce, yapýlmýþ ve uygulanmýþ sözleþmeler. (Ancak, hal ve þartlara göre, haklý sebepler ve hakkaniyet düþüncesi ile sözleþme uyarýnca ödenmiþ bedelin kýsmen veya tamamen iadesi mümkündür.)

Bir markanýn hükümsüzlüðüne iliþkin kesinleþmiþ karar, herkese karþý hüküm doðurur.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM Marka Hakkýnýn Sona Ermesi

Sona ermenin sebepleri

Madde 45 - Marka hakký;

a) Koruma süresinin dolmasý ve markanýn süresi içinde yenilenmemesi,

b) Marka sahibinin marka hakkýndan vazgeçmesi,

nedenlerinden birinin gerçekleþmesi ile sona erer.

Marka hakkýnýn sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleþmiþ olduðu andan itibaren hüküm ifade eder. Marka hakkýnýn sona ermesi, ilgili bültende yayýnlanýr.

Marka hakkýndan vazgeçme

Madde 46 - Marka sahibi, markanýn kullanýlacaðý mallarýn ve/veya hizmetlerin tamamýndan veya bir kýsmýndan vazgeçebilir.

Vazgeçmenin yazýlý olarak Enstitü'ye bildirilmesi gerekir. Vazgeçme, Marka Siciline kayýt tarihi itibariyle hüküm doðurur.

Marka Siciline kayýt edilmiþ haklarýn ve lisans sahiplerinin izni olmadýkça, marka sahibi marka hakkýndan vazgeçemez.

Marka üzerinde, bir üçüncü kiþi tarafýndan hak sahipliði iddia edilmekte ise, onun izni olmadýkça, marka hakkýndan vazgeçilemez..

ALTINCI KISIM ENSTÝTÜ KARARLARINA ÝTÝRAZ

Ýtiraz

Madde 47 - Enstitü kararlarýna karþý itiraz edilebilir.

Sonuçlanmayan kararlarla ilgili itiraz yapýlabilmesi için, söz konusu karara ayrý itiraz yapýlmasýna izin verilmelidir.

Ýtiraza yetkili kiþiler

Madde 48 - Enstitü tarafýndan alýnacak kararlardan zarar gören kiþiler, kararlara karþý Enstitü nezdinde itiraz yapabilir. Alýnan kararlarla ilgili iþlemlere taraf diðer kiþiler doðrudan itiraz yetkisine sahiptir.

Ýtiraz þekli ve zamaný

Madde 49 - Ýtiraz, kararýn bildiriminden sonraki iki ay içerisinde yazýlý olarak Enstitüye yapýlýr. Ýtirazýn deðerlendirilmesi için, itiraz ücretinin itiraz sýrasýnda ödenmesi gerekir. Kararýn bildiriminden sonraki iki ay içinde, itiraz konusunun gerekçeleri yazýlý olarak verilir. Bu süre içinde gerekçelerin verilmemesi halinde itiraz yapýlmamýþ sayýlýr.

Ýlgili dairenin düzeltme kararý

Madde 50 - Enstitü ilgili dairesi, itirazýn haklý olduðuna ve doðruluðuna ikna olursa, kararýný düzeltebilir. Bu durum, alýnan kararlarla ilgili iþlemlere doðrudan taraf olmayan kiþilerin itirazý halinde uygulanmaz.

Enstitünün ilgili dairesi yapýlan itirazý kabul etmezse, itirazý herhangi bir yorumda bulunmaksýzýn, Yeniden Ýnceleme ve Deðerlendirme Kuruluna gönderir.

Ýtirazlarýn incelenmesi

Madde 51 - Ýtiraz, incelenebilir nitelikte ise, Yeniden Ýnceleme ve Deðerlendirme Kurulu, itirazýn incelenmesi iþlemlerini baþlatýr.

Yeniden Ýnceleme ve Deðerlendirme Kurulu, yönetmelikte öngörülen süre içinde, diðer taraf veya makam tarafýndan ileri sürülen görüþler hakkýnda, taraflarý görüþlerini bildirmeye davet eder.

Ýtiraz hakkýndan karar

Madde 52 - Ýtirazýn incelenmesinden sonra, Yeniden Ýnceleme ve Deðerlendirme Kurulu, itiraz hakkýnda kararýný verir.

Kararlara karþý dava açýlmasý

Madde 53 - Yeniden Ýnceleme ve Deðerlendirme Kurulunun, 47 ila 52 nci maddelerde belirtilen itiraz iþlemleri ile ilgili kesinleþen kararlarýna karþý, kesinleþen kararýn bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, yetkili mahkemede dava açýlabilir.

YEDÝNCÝ KISIM GARANTÝ MARKALARI VE ORTAK MARKALAR

Garanti markalarý

Madde 54 - Garanti markasý, markasahibinin kontrolü altýnda birçok iþletme tarafýndan o iþletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coðrafi menþelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan iþarettir.

Garanti markasýnýn marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden baðlý olan bir iþletmenin mal veya hizmetlerinde kullanýlmasý yasaktýr.

Ortak marka

Madde 55 - Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet iþletmelerinden oluþan bir grup tarafýndan kullanýlan iþarettir.

Ortak marka gruptaki iþletmelerin mal veya hizmetlerini diðer iþletmelerin mal veya hizmetlerinden ayýrt etmeye yarar.

Garanti markasý veya ortak marka teknik yönetmeliði

Madde 56 - Bir garanti markasýnýn veya ortak markanýn tescili için baþvuru ile birlikte markanýn kullanýlma usul ve þeklini gösterir bir teknik yönetmeliðin verilmesi zorunludur.

Garanti markasý teknik yönetmeliði markanýn garanti edilen mal veya hizmetlerin ortak özellikleri hakkýnda hükümler içerir ve markanýn kullanýlmasýnýn kontrolunun yapýlma þekillerini ve gerektiðinde uygulanacak cezalarý öngörür.

Ortak marka teknik yönetmeliðinde, ortak markayý kullanmaya yetkili olan iþletmeler belirtilir. Ortak markanýn tescili için ortak marka sahipleri birlikte hareket eder.

Ortak markanýn yenilenmesi için ortaklardan birinin baþvurmasý yeterlidir.

Teknik yönetmeliðin deðiþtirilmesi

Madde 57 - Teknik yönetmelikte yapýlacak deðiþiklikler Enstitü tarafýndan onaylanmadýkça uygulanamaz.

Teknik yönetmelikte yapýlmasý istenilen deðiþiklikler, 56 ncý maddenin ikinci ve üçüncü fýkralarýna veya kamu düzenine ve genel ahlaka aykýrý olmasý halinde, Enstitü tarafýndan deðiþiklik talebi reddedilir.

Kanun hükmünde kararnameye aykýrý teknik yönetmelik

Madde 58 - Teknik yönetmelik, 56 ncý maddede öngörülen þartlarý içermediði takdirde, teknik yönetmelite gerekli deðiþiklikleri yapmasý, Enstitü tarafýndan marka sahibine bildirilir. Marka sahibi bildirim tarihinden itibaren altý ay içinde gerekli deðiþiklikleri yapmaz ve teknik yönetmeliði düzeltmez ise, garanti markasý veya ortak markanýn tescili talebi reddedilir.

Teknik yönetmeliðe aykýrý kullanma

Madde 59 - Marka sahibi, garanti markasýnýn veya ortak markanýn belirli bir sürede teknik yönetmeliðe aykýrý olarak kullanmasýna göz yumar ve taraflardan birinin baþvurusu üzerine

mahkemece tanýnacak süre içinde, söz konusu aykýrý kullaným düzeltilmediði takdirde, marka, tanýnan süre sonunda mahkem tarafýndan iptal edilir.

Devir ve lisans

Madde 60 - Garanti markasýnýn veya ortak markanýn devri veya bir ortak markada lisans verilmesi, Marka Siciline kayýt halinde geçerlidir.

SEKÝZÝNCÝ KISIM MARKA HAKKINA TECAVÜZ DURUMLARI

Marka hakkýna tecavüz sayýlan fiiller

Madde 61 – (Deðiþik: 5833 - 21.01.2009 / m. 2) Aþaðýda sayýlan fiiller marka hakkýna tecavüz sayýlýr:

a) Marka sahibinin izni olmaksýzýn, markayý 9 uncu maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.

b) Marka sahibinin izni olmaksýzýn, markayý veya ayýrt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayý taklit etmek.

c) Markayý veya ayýrt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanýn taklit edildiðini bildiði veya bilmesi gerektiði halde tecavüz yoluyla kullanýlan markayý taþýyan ürünleri satmak, daðýtmak veya bir baþka þekilde ticaret alanýna çýkarmak veya bu amaçlar için gümrük bölgesine yerleþtirmek, gümrükçe onaylanmýþ bir iþlem veya kullanýma tabi tutmak veya ticari amaçla elde bulundurmak.

d) Marka sahibi tarafýndan lisans yoluyla verilmiþ haklarý izinsiz geniþletmek veya bu aklarý üçüncü kiþilere devretmek.”

h

Madde 61/A – (Deðiþik: 5833 - 21.01.2009 / m. 3) Baþkasýna ait marka hakkýna iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satýþa arz eden veya satan kiþi bir yýldan üç yýla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlýr.

Marka korumasý olan eþya veya ambalajý üzerine konulmuþ marka korumasý olduðunu belirten iþareti yetkisi olmadan kaldýran kiþi hakkýnda bir yýldan üç yýla kadar hapis ve beþbin güne kadar adli para cezasýna hükmolunur.

Yetkisi olmadýðý halde baþkasýna ait marka hakký üzerinde satmak, devretmek, kiralamak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunan kiþi iki yýldan dört yýla kadar hapis ve beþbin güne kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlýr.

Yukarýdaki fýkralarda tanýmlanan suçlarýn bir tüzel kiþinin faaliyeti çerçevesinde iþlenmesi halinde ayrýca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Yukarýdaki fýkralarda tanýmlanan suçlardan dolayý cezaya hükmedebilmek için markanýn Türkiye’de tescilli olmasý þarttýr.

Yukarýdaki fýkralarda tanýmlanan suçlarýn soruþturulmasý ve kovuþturulmasý þikayete baðlýdýr.

Üzerinde baþkasýnýn hak sahibi olduðu marka taklit edilerek üretilmiþ malý satýþa arz eden veya satan kiþinin bu malý nereden temin ettiðini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çýkarýlmasýný ve üretilmiþ mallara elkonulmasýný saðlamasý halinde hakkýnda cezaya hükmolunmaz.”

Marka sahibinin talepleri

Madde 62 - Marka hakký tecavüze uðrayan marka sahibi, mahkemeden, aþaðýdaki taleplerde bulunabilir:

a) Marka hakkýna tecavüz fiillerinin durdurulmasý,

b) Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararýn tazmini,

c) (Deðiþik: 4128 - 3.11.1995 / m.5) Marka hakkýna tecavüz dolayýsý ile üretilmesi veya kullanýlmasý cezayý gerektiren eþya ile bu eþyalarý üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasýtalara el koyulmasý talebi

d) (c) bendi uyarýnca el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkýnýn tanýnmasý, (Bu durumda, söz konusu ürünlerin deðeri, tazminat miktarýndan düþülür. Bu deðer, kabul edilen tazminatý aþtýðý zaman, marka sahibinin fazlayý karþý tarafa ödemesi gerekir.)

e) (Deðiþik: 4128 - 3.11.1995 / m.5) Marka hakkýna tecavüzün devamýný önlemek üzere tedbirlerin alýnmasý, özellikle bu maddenin (c) bendine göre el koyulan ürünlerin ve araçlarýn üzerlerindeki markalarýn silinmesi veya marka hakkýna tecavüzün önlenmesi için kaçýnýlmaz ise imhasý talebi ,

f) Marka hakkýna tecavüz eden kiþi aleyhine verilen mahkeme kararýnýn, masraflarý tecavüz eden tarafýndan karþýlanarak, ilgililere teblið edilmesi ve kamuya yayýn yoluyla duyurulmasý.

Hukuk davalarýnda yetkili mahkeme

Madde 63 - Marka sahibi tarafýndan, üçüncü kiþiler aleyhine açýlacak hukuk davalarýnda yetkili mahkeme, davacýnýn ikametgahýnýn olduðu veya suçun iþlendiði veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüðü yerdeki mahkemedir.

Davacýnýn Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, yetkili mahkeme, sicilde kayýtlý vekilin iþ yerinin bulunduðu yerdeki ve eðer vekillik kaydý silinmiþ ise, Enstitünün merkezinin bulunduðu yerdeki mahkemedir.

Üçüncü kiþiler tarafýndan marka baþvurusu veya marka sahibi aleyhine açýlacak davalarda yetkili mahkeme, davalýnýn ikametgahýnýn bulunduðu yerdeki mahkemedir. Marka baþvurusu veya marka sahibinin Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, ikinci fýkra hükmü uygulanýr.

Birden fazla mahkemenin yetkili olduðu durumda, yetkili mahkeme, ilk davanýn açýldýðý mahkemedir.

Tazminat

Madde 64 - Marka sahibinin izni olmaksýzýn, marka taklit edilerek üretilen ürünü üreten, satan, daðýtan veya baþka bir þekilde ticaret alanýna çýkaran veya bu amaçlar için ithal eden veya ticari amaçla elde bulunduran kiþi, hukuka aykýrýlýðý gidermek ve sebep olduðu zararý tazmin etmekle yükümlüdür.

Taklit markayý herhangi bir þekilde kullanmakta olan kiþi, marka sahibinin markanýn varlýðýndan ve tecavüzden kendisini haberder etmesi ve tecavüzü durdurmasýný talep etmesi halinde veya kullanmanýn kusurlu bir davranýþ teþkil etmesi halinde, sebep olduðu zararý tazmin etmekle yükümlüdür.

Tecavüzü kanýtlayan belgeler

Madde 65 - Marka sahibi, markanýn kendi izni olmaksýzýn taklit edilerek kullanýlmasý sonucunda uðramýþ olduðu zarar miktarýnýn belirlenmesi için tazminat yükümlüsünden markanýn kullanýlmasý ile ilgili belgeleri vermesini talep edebilir.

Yoksun kalýnan kazanç

Madde 66 - Marka sahibinin uðradýðý zarar, sadece fiili kaybýn deðerini deðil, ayrýca marka hakkýna tecavüz dolayýsýyla yoksun kalýnan kazancý da kapsar.

Yoksun kalýnan kazanç, zarar gören marka sahibinin seçimine baðlý olarak, aþaðýdaki deðerlendirme usullerinden birine göre hesap edilir:

a) Marka hakkýna tecavüz edenin rekabeti olmasaydý, marka sahibinin markanýn kullanmasý ile elde edebileceði muhtemel gelire göre,

b) Marka hakkýna tecavüz edenin, markayý kullanmak yoluyla elde ettiði kazanca göre,

c) Marka hakkýna tecavüz edenin, markayý bir lisans anlaþmasý ile hukuka uygun þekilde kullanmýþ olmasý halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre.

Yoksun kalýnan kazancýn hesaplanmasýnda, özellikle markanýn ekonomik önemi, marka hakkýna tecavüz edildiði anda geçerlilik süresi ve tecavüz sýrasýnda markaya iliþkin lisanslarýn sayýsý ve çeþidi gibi etkenler gözönünde tutulur.

Yoksun kalýnan kazancýn artýrýmý

Madde 67 - Marka üzerinde tasarruf yetkisi olan kiþi, yoksun kalýnan kazancýn hesaplanmasýnda, 66 ncý maddenin ikinci fýkrasýnýn (a) veya (b) veya (c) bendlerinde belirtilen deðerlendirme usullerinden birini seçmiþse; mahkeme, ürünün satýþýnda markanýn ekonomik bakýmdan önemli bir katkýsýnýn bulunduðu kanaatýna vardýðý takdirde, kazancýn hesaplanmasýnda makul bir payýn daha eklenmesine karar verir.

Markanýn ilgili ürüne ekonomik bakýmdan önemli bir katkýsýnýn olduðunun kabul edilebilmesi için, ilgili ürüne olan talebin oluþmasýnda markanýn belirleyici etken olduðunun anlaþýlmýþ olmasý gerekir.

Markanýn itibarý

Madde 68 - Marka hakkýna tecavüz eden tarafýndan markanýn kötü veya uygun olmayan bir þekilde kullanýlmasý sonucunda, markanýn itibarý zarara uðrarsa, marka sahibi, bu nedenle, ayrýca tazminat isteyebilir.

Dava açýlamayacak kiþiler

Madde 69 - Marka sahibi, sebep olduðu zarardan dolayý marka sahibine tazminat ödemiþ olan kiþi tarafýndan piyasaya sürülmüþ ürünleri kullanan kiþilere karþý, Kanun Hükmünde Kararnamenin bu bölümünde yer alan davalarý açamaz.

Zamanaþýmý

Madde 70 - Marka hakkýna tecavüzden doðan özel hukuka iliþkin taleplerde, zamanaþýmý süresi için, Borçlar Kanununun zamanaþýmýna iliþkin hükümleri uygulanýr.

Görevli ve yetkili mahkeme

Madde 71 - (Deðiþik: 5194 - 22.6.2004 / m.17) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen davalarda, görevli mahkeme ihtisas mahkemeleridir. Bu mahkemeler tek hakimli olarak görev yaparlar. Asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceði ve bu mahkemelerin yargý çevresini, Adalet Bakanlýðýnýn teklifi üzerine Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu belirler.

Enstitünün bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aldýðý bütün kararlara karþý açýlacak davalarda ve Enstitünün kararlarýndan zarar gören üçüncü kiþilerin Enstitü aleyhine açacaklarý davalarda görevli ve yetkili mahkeme, bu maddenin birinci fýkrasýnda belirtilen mahkemelerden Ankara ihtisas mahkemeleridir.

Hükmün ilaný

Madde 72 - Dava sonucunda haklý çýkan taraf, haklý bir sebebin veya menfaatýnýn bulunmasý halinde, masraflarý karþý tarafa ait olmak üzere kesinleþmiþ kararýn günlük gazete veya benzeri vasýtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesini talep etmek hakkýna sahiptir.

Ýlanýn þekli ve kapsamý kararda tesbit edilir. Ýlan hakký, kararýn kesinleþmesinden sonra üç ay içinde talep edilmezse düþer.

Lisans alanýn dava açmasý ve þartlarý

Madde 73 - Aksi sözleþmede kararlaþtýrýlmamýþsa, inhisari lisansa sahip olan kiþi, üçüncü bir kiþi tarafýndan marka sahibinin marka hakkýna tecavüz edilmesi durumunda, marka sahibinin bu Kanun Hükmünde Kararname uyarýnca açabileceði davalarý, kendi adýna açabilir. Ýnhisari olmayan lisans sahibi olanlarýn, dava açma haklarý yoktur.

Birinci fýkra uyarýnca, marka hakkýna tecavüz dolayýsýyla dava açma hakký olmayan bir lisans alan, noter vasýtasýyla yapacaðý bir bildirimle, gereken davayý açmasýný marka sahibinden isteyebilir.

Marka sahibinin, yukarýdaki fýkrada belintilen talebi kabul etmemesi veya bildirimin alýndýðý tarihten itibaren üç ay içinde gerekli davanýn açýlmamasý halinde, lisans alan yaptýðý bildirimi de ekleyerek, kendi adýna dava açabilir.

Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesi karþýsýnda ve söz konusu sürenin geçmesinden önce, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.

Üçüncü fýkra uyarýnca dava açan lisans alanýn, dava açtýðýný marka sahibine bildirmesi gerekir.

Marka hakkýna tecavüzün mevcut olmadýðý hakkýnda dava ve þartlarý

Madde 74 - Menfaatý olan herkes, marka sahibine karþý dava açarak, fiillerinin marka hakkýna tecavüz teþkil etmediðine karar verilmesini talep edebilir.

Birinci fýkrada belirtilen davanýn açýlmasýndan önce, kendisinin Türkiye'de giriþtiði veya giriþeceði sýnai faaliyeti sonucu üretilen ürünlerde kullanacaðý markanýn, baþkasýna ait bir marka hakkýna tecavüz teþkil edip etmediði hakkýnda, marka sahibinden görüþlerini bildirmesini noter aracýlýðý ile talep eder.

Bu talebin marka sahibine tebliðinden itibaren bir ay içinde marka sahibinin cevap vermemesi veya verilen cevabýn menfaat sahibi kiþi tarafýndan kabul edilmemesi halinde, menfaat sahibi birinci fýkraya göre dava açar.

Birinci fýkrada belirtilen dava, marka hakkýna tecavüzden dolayý kendisine karþý dava açýlmýþ bir kiþi tarafýndan açýlamaz.

Dava, marka üzerinde hak sahibi bulunan ve Marka Siciline kayýt edilmiþ olan, bütün hak sahiplerine teblið edilir.

Bu maddede belirlenen dava, markanýn hükümsüzlüðü davasýyla birlikte de açýlabilir.

Delillerin tesbiti (*)

Madde 75 - Marka hakkýna tecavüzü ileri sürmeye yetkili olan kiþi, bu haklara tecavüz sayýlabilecek olaylarýn tesbitini mahkemeden isteyebilir. _____

(*) Madde 75 in "Delillerin Tesbiti Davasý" þeklindeki kenar baþlýðý, 26.6.2004 tarih ve 25504 sayýlý R.G.'de yayýmlanan, 22.6.2004 tarih ve 5194 sayýlý Kanunun 18. maddesi hükmü gereðince deðiþtirilmiþ ve metne iþlenmiþtir.

_____

Ýhtiyati tedbir talebi

Madde 76 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen türde dava açan veya açacak olan kiþiler, dava konusu markanýn kendi marka haklarýna tecavüz teþkil edecek þekilde Türkiye'de kullanýlmakta olduðunu veya kullanýlmasý için ciddi ve etkin çalýþmalar yapýldýðýný ispat etmek þartýyla, davanýn etkinliðini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini talep edebilir.

Ýhtiyati tedbir talebi, dava açýlmadan önce veya dava ile birlikte veya daha sonra yapýlabilir. Ýhtiyati tedbir talebi, davadan ayrý olarak incelenir.

Ýhtiyati tedbirin niteliði

Madde 77 - Ýhtiyate tedbirler, verilecek hükmün etkinliðini tamamen saðlayacak nitelikte olmalý ve özellikle aþaðýda belirtilen tedbirleri kapsamalýdýr:

a) Davacýnýn marka hakkýna tecavüz teþkil eden fiillerin durdurulmasý,

b) Marka hakkýna tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen þeylere Türkiye sýnýrlarý içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi olanlar dahil, bulunduklarý her yerde el konulmasý ve bunlarýn saklanmasý,

c) Herhangi bir zararýn tazmini bakýmýndan teminat verilmesi.

Hukuk usulü muhakemeleri kanunu hükümlerinin uygulanmasý

Madde 78 - (Deðiþik ibare: 5194 - 22.6.2004 / m.18) "Tesbit talepleri" ve ihtiyati tedbirlerle ilgili diðer hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanýr.

Gümrüklerde el koyma

Madde 79 - Hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluþturmasý nedeniyle cezayý gerektiren taklit markalý mallara, ithalat veya ihracaat sýrasýnda hak sahibinin talebi üzerine, gümrük idareleri tarafýndan ihtiyati tedbir niteliðinden el konulabilir.

El koyma ile ilgili uygulama bu konuda çýkarýlacak mevzuatta düzenlenir.

Gümrük Ýdarelerindeki tedbir, el koyma kararýnýn tebliðinden itibaren on gün içinde esas hakkýnda ihtisas mahkemesinde dava açýlmaz veya mahkemeden tedbir niteliðinde karar alýnmazsa idarenin el koyma kararý ortadan kalkar.

DOKUZUNCU KISIM ÝÞLEM YETKÝSÝ OLAN KÝÞÝLER VE MARKA VEKÝLLERÝ

Ýþlem yetkisi olan kiþiler

Madde 80 - Aþaðýda belirtilen kiþiler marka konularý ile ilgili olarak Enstitü nezdinde iþlem yapabilir:

a) Gerçek veya tüzel kiþiler. Tüzel kiþiler, yetkili organlarý tarafýndan tayin edilen kiþi veya kiþilerce temsil edilir.

b) Marka vekilleri.

Ýkametgahý yurt dýþýnda bulunan kiþiler ancak marka vekilleri vasýtasýyla temsil edilir.

Marka vekili tayin edilmesi halinde, tüm iþlemler marka vekili vasýtasýyla yapýlýr. Marka vekiline yapýlan tebligat asile yapýlmýþ sayýlýr.

ONUNCU KISIM ÜCRETLERÝN ÖDENMESÝ VE HUKUKÝ SONUÇLARI

Ücretlerin ödeme süreleri ve sonuçlarý

Madde 81 - Yönetmelikte öngörülen marka baþvurusu ve tescil edilmiþ bir marka ile ilgili ücretler, baþvuru sahibi veya marka sahibi veya varsa sicilde kayýtlý vekili tarafýndan ödenir.

Bir markanýn tescil edilmesi ile ilgili iþlemler için ödenmesi gereken ücretin, bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen süreler içinde ödenmemesi halinde, marka baþvurusu geri çekilmiþ kabul edilir.

ONBÝRÝNCÝ KISIM SON HÜKÜMLER

Yürürlükten kaldýrýlan hükümler

Madde 82 - 3.3.1965 tarihli ve (Deðiþik ibare : 4128 - 3.11.1995 / m.5) "551 sayýlý Markalar Kanunu" maddeleri yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.

GEÇÝCÝ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüðe girdiði tarihten önce yapýlmýþ marka baþvurularý hakkýnda, baþvuru tarihindeki Kanun Hükümleri uygulanýr.

Bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüðe girdiði tarihten önce yapýlmýþ ve sicile kaydedilmiþ devir, intikal ve lisans iþlemlerinden dolayý kazanýlmýþ haklar saklý kalmak üzere, bu çeþit iþlemlerde meydana gelecek deðiþiklikler için bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanýr.

Geçici Madde 2 - Hizmet markalarýný fiilen kullananlar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren en geç oniki ay içinde, söz konusu hizmet markasýný kullandýklarýný kanýtlayacak resmi belgeleri de eklemek suretiyle hizmet markasýnýn tescilini talep edebilecektir.

Enstitü, oniki aylýk süre dolduktan sonra, hizmet markasý sahiplerinin taleplerini ilk kullaným tarihlerini de dikkate alarak deðerlendirir.

Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasý bakýmýndan, ihtisas mahkemeleri kuruluncaya kadar, asliye ticaret ve asliye ceza mahkemelerinin hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceði ve bu mahkemelerin yargý çevresi Adalet Bakanlýðýnýn teklifi üzerine Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu tarafýndan belirlenir.

Yürürlük

Madde 83 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.

Yürütme

Madde 84 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.