Telif Hakký Ýhlal Davalarý
Geri

Fikir ve sanat eseri üzerindeki haklar münhasýran eser sahibine aittir. Hakký kullanma ve hakta tasarrufta bulunma yetkisi sadece eser sahibinindir. Fikir ve sanat eserleri 5846 sayýlý kanun ile korunmaktadýr. Bu kanunun amacý, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahiplerinin ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarýný belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma þartlarýný düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykýrý yararlanma halinde yaptýrýmlarý tespit etmektir. Eser sahibinin bu bahsedilen haklarý da FSEK' de aþaðýda belirtilen talepler baþta olmak üzere hukuk ve ceza davalarý ile korunmuþtur.
 
Talepler:
 
1- Çoðaltýlan nüshalarýn ve çoðaltmada kullanýlan araçlarýn devri veya imhasý
2- Hükmün ilaný: Dava sonucu çýkan kararýn ilan edilmesi için eser sahibi talepte bulunma hakkýna sahiptir.
 
Hukuk Davalarý:
 
1- Eser sahibinin tespiti davasý: Bu dava ile eser sahibinin belirlenmesi amaçlanýr. Mahkemenin kararý sadece bir hukuki olguyu tespit etmekle kalmamakta, eserin sahipliðini, davayý kazanan kiþiye vermektedir.
 
2- 
Tecavüzün ref'i davasý: Bu dava ile mali haklara tecavüz edilmesi halinde, eserin izinsiz çoðaltýlan kopyalarýnýn ve çoðaltmaya araçlarýn imhasýna ya da bunlarýn uygun bir bedelle eser sahibine verilmesine olanak saðlanýr. Eðer rayiç bedel veya bir sözleþme var ise eser sahibi tarafýndan istenebilecek tutarýn üç katý talep edilebilir.    
 
3- Tecavüzün men'i davasý: Kusurun varlýðý þart olmaksýzýn, bir fikir ve sanat eseri hakkýna tecavüz tehlikesinin bulunduðu hallerde bu tecavüz tehlikesini ortadan kaldýrmak veya tecavüzü önlemek amacýyla açýlýr. Men ve ref davalarý birlikte de ikame olunabilirler. 
 
4
-Tecavüzün tespiti davasý: TK m 57/1 ve MK m 25 çerçevesinde, bir fiilin tecavüz oluþturup oluþturmadýðýnýn belirlenmesi için açýlan davadýr.  
 
5- Tazminat davasý:

  • Maddi tazminat davasý: Bu dava, mali haklarýn tecavüze uðramasý halinde açýlýr.
  • Manevi tazminat davasý: Bu dava, manevi haklarýn tecavüze uðramasý halinde açýlýr.

 
6
-Vekâletsiz iþ görmeden kaynaklanan dava: Bu dava ile iþ sahibi, yapýlan iþten hâsýl olan yararlarýn kendisine devrini isteyebilir.
 
Cezai Müeyyideler:

1-Hapis cezasý
2-Aðýr para cezasý
3-Zabt, Müsadere (el koyma), Ýmha: Ýlaný ve yayýný cezayý gerektiren çoðaltýlmýþ nüshalarla bunlarý çoðaltmaya yarayan kalýplar, araçlar zabt, müsadere ve imha olunur.