Patent Taklit Davalarý
Geri

PATENT HAKKINA TECAVÜZDEN DOÐAN HUKUK DAVA VE TALEPLERÝ

Tescilli bir patente tecavüz halinde, patentin sahibi patenti korumak için aþaðýda bahsedilen haklara sahiptir;

 

1- Durdurma davasý: Bu talep, devam etmekte olan bir tecavüzü sona erdirmek amacýyla ileri sürülür. Bu davalar için davalýnýn kusurlu olmasý þart olmadýðý gibi bu davayý lisans alan da açabilir.

 

2- Tecavüzün giderilmesi davasý: Bu dava ile amaçlanan tecavüzün sona erdirilmesi ya da önlenmesi deðil, tecavüz sonucunda ortaya çýkan sonuçlarýn ortadan kaldýrýlmasýdýr.

 

3- Tazminat davalarý:

a. Maddi tazminat davasý: Tecavüz fiilinden doðan maddi zararlarýn giderilmesi ve yoksun kalýnan kazancýn tazmin edilebilmesi için açýlan bir davadýr.

b. Manevi tazminat davasý: Tecavüz dolayýsýyla, patent sahibinin ticari-kiþisel varlýðýnda meydana gelen olumsuz sonuçlarýn giderilmesi amaçlanmaktadýr.

c. Ýtibari tazminat davasý: Patentten doðan haklara tecavüz eden tarafýndan, patent konusu buluþun kötü þekilde üretimi veya uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda, patent konusu buluþun itibarý zarara uðrarsa, patent sahibi, bu nedenle, ayrýca tazminat isteyebilir.

 

4- Ýhtiyati tedbir talep etme: Patent sahibi patentten doðan haklarýna tecavüz edildiði durumlarda ihtiyati tedbir talebinde bulunabilir. Ýhtiyati tedbir talebi dava açýlmadan önce veya dava ile birlikte veya daha sonra yapýlabilir. Ýhtiyati tedbir talebi, davadan ayrý olarak incelenir.

 

5- Ceza davasý: Patent sahibinin, Patent KHK çerçevesinde yer alan cezaya konu eylemler meydana geldiði zaman, bu eylemleri yapanlar hakkýnda ceza davasý açma hakký vardýr.