Marka Taklit Davalarý
Geri

Marka Tescili Sürecinde Türk Patent Enstitüsü Kararýna Ýtiraz ve Dava

Türk Patent Enstitüsü'nün kararlarýna karþý, teblið tarihinden itibaren iki ay içinde yazýlý olarak itiraz edilebilir. Enstitü itirazý haklý görürse, kararýný deðiþtirir. Enstitü itirazý reddederse, Yeniden Ýnceleme ve Deðerlendirme Kurulu'nun kararlarýna karþý, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, yetkili mahkemede dava açýlabilir. Dava hem Enstitü'ye hem de marka tescil baþvurusunda bulunan ya da itiraza raðmen baþvurusu tescil edilmiþ kiþiye karþý açýlýr.
 
Marka Hakkýna Tecavüzden Doðan Hukuk Dava ve Talepleri
 
Tescilli bir markaya tecavüz halinde, markanýn sahibi markayý korumak için aþaðýda bahsedilen haklara sahiptir;
1-Mahkemeden delillerin tespiti talep etme: Marka KHK m. 75 uyarýnca, "marka hakkýna tecavüzü ileri sürmeye yetkili olan kiþi, bu haklara tecavüz sayýlabilecek olaylarýn tesbitini mahkemeden isteyebilir."
 
2-Marka hakkýna tecavüzün durdurulmasý ve önlenmesi davasý: Marka hakký tecavüze uðrayan marka sahibi, mahkemeden tecavüzün durdurulmasýný veya tecavüz tehlikesinin önlenmesini isteyebilir. Durdurma talebi, sürmekte olan tecavüz fiilleri için; önleme talebi ise tecavüz tehlikesi bakýmýndan söz konusu olur.
 
3-Tecavüzün tespiti davasý: Bu dava, tecavüzün sona erdiði fakat etkilerinin devam ettiði hallerde açýlýr. 
 
4-Tecavüzün giderilmesi davasý: Bu dava ile tecavüzün ortaya çýkmýþ sonuçlarý bertaraf edilmeye çalýþýlýr.
 
5-Tazminat davalarý:
a)Maddi tazminat davasý: Tecavüz fiilinden doðan maddi zararlarýn giderilmesi ve yoksun kalýnan kazancýn tazmin edilebilmesi için açýlan bir davadýr.
b)Manevi tazminat davasý: Marka sahibi, tecavüz edenin eylemi sonucunda iþletmesinin ticari imajýnýn ve uyandýrdýðý güvenin sarsýlmasý nedeniyle ticari ve kiþisel öz varlýðýnda uðradýðý zarar; acý, yýkým, güven kaybý, müþteri çevresini yitirme gibi olumsuz sonuçlar karþýsýnda manevi tazminat isteyebilir.
c)Ýtibar tazminatý: Ýtibar tazminatý, zarara uðrayan markanýn itibarýnýn onarýlmasý amacýyla talep edilebilir. Bu tazminatý talep edebilmenin ilk koþulu tecavüz fiilinin varlýðý, ikinci koþulu ise tecavüze uðrayan markanýn, kötü ve uygun olmayan bir biçimde kullanýlmasýdýr.
 
6-Marka hakkýna tecavüz dolayýsý ile üretilmesi veya kullanýlmasý cezayý gerektiren eþya ile bu eþyalarý üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasýtalara el koyulmasý talebi
 
7-El konulan ürünler üzerinde mülkiyet hakkýnýn tanýnmasý: Bu durumda, söz konusu ürünlerin deðeri, tazminat miktarýndan düþülür.
 
8-Marka hakkýna tecavüzün devamýný önlemek üzere tedbirlerin alýnmasý, el koyulan ürünlerin ve araçlarýn üzerlerindeki markalarýn silinmesi veya marka hakkýna tecavüzün önlenmesi için kaçýnýlmaz ise imhasý talebi
 
9-Marka hakkýna tecavüzün mevcut olmadýðý hakkýnda dava (menfi tespit davasý): Bu dava ile amaç davacýnýn markayý kullanmakla herhangi bir hukuka aykýrý durumun yaratýlmayacaðýnýn; tecavüzün mevcut olmayacaðýnýn tespit edilmesidir. Bu dava ile markayý kullanacak kiþi önlem almýþ olacaktýr. 
 
10
-Ýhtiyati tedbir talep etme: Marka sahibi ihtiyati tedbir talebinde bulunabileceði gibi, aksi sözleþmeyle öngörülmemiþse inhisari lisans sahibi de tedbir isteyebilir. Ýhtiyati tedbir talebi dava açýlmadan önce veya dava ile birlikte veya daha sonra yapýlabilir. Ýhtiyati tedbir talebi, davadan ayrý olarak incelenir.
 
11- Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna þikâyet etme: Marka sahibinin, Marka KHK‘nýn 61/A maddesinde yer alan cezaya konu eylemler meydana geldiði zaman, bu eylemleri yapanlarý þikâyet etme hakký vardýr.