551 Patent KHK
Geri

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(551)


• Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun
verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca 24/06/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır.
• Değişiklik -26.06.2004 tarih ve 25504 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5194 sayılı
“Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
BİRİNCİ KISIM
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ


BİRİNCİ BÖLÜM


AMAÇ, KAPSAM, KORUMADAN YARARLANACAK KİŞİLER VE TANIMLAR


Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye
uygulanması
ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı
model belgesi vererek korumaktır.

Bu Kanun Hükmünde Kararname, sınai hakkın tesisine uygun buluşlara patent veya faydalı model belgesi verilerek
bunların korunması ile ilgili esasları, kuralları ve şartları kapsar.

Korumadan Yararlanacak Kişiler

Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan korumadan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı
olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru
hakkına sahip kişiler yararlanır.

Bu maddenin birinci fıkrası hükmü kapsamı dışında kalmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere
kanunen veya fiilen patent ve/veya faydalı model belgesi koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel
kişilerde, karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye'de patent ve/veya faydalı model belgesi korumasından yararlanır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname anlamında "Enstitü", 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan
Türk Patent Enstitüsü'dür.

Bu Kanun Hükmünde Kararname anlamında "Paris Anlaşması", Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir
İttihat İhdas Edilmesine Dair 20 Mart 1883 tarihli Mukavele'dir.

Milletlerarası Anlaşmaların Öncelikle Uygulanması


Madde 4 - Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşma hükümlerinin bu Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması halinde 2 nci maddede belirtilen kişiler, elverişli hükümlerin
uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM
PATENT VERİLEBİLİRLİK ŞARTLARI
Patent Verilerek Korunacak Buluşlar


Madde 5 - Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent verilerek korunur.
Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar
Madde 6 - Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalır:
a - Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
b - Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
c - Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
d - Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
e -İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.
Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile


bunların üretim usullerine uygulanmaz.
Bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar için münhasıran koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.
Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz:
a - Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
b - Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.


Yenilik
Madde 7 - Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir.
Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde


toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.
Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli Türk
patent ve faydalı model belgesi başvurularının yayınlanan ilk metinleri tekniğin bilinen durumuna dahildir.


Buluşa Patent Verilmesini Etkilemeyen Açıklamalar
Madde 8 - Bir buluşa patent verilmesini etkileyecek nitelikte olmakla birlikte, başvuru tarihinden önceki oniki ay içinde


veya rüçhan hakkı talep edilmiş ise rüçhan hakkı tarihinden önceki oniki ay içinde ve aşağıda sayılan durumlarda
açıklama yapılmış olması buluşa patent verilmesini etkilemez:
a - Açıklamanın buluş sahibi tarafından yapılmış olması;
b - Açıklamanın bir merci tarafından yapılmış olması ve bu merci tarafından açıklanan bilginin:
1 - Buluş sahibinin bir başka başvurusunda yer alması ve söz konusu başvurunun bir merci tarafından açıklanmaması


gerektiği halde açıklanması;


2 - Buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgiyi edinmiş
olan bir üçüncü kişi tarafından, buluş
sahibinin bilgisi veya izni olmadan yapılan bir başvuruda yer alması; veya
c - Açıklamanın buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgi elde eden bir üçüncü kişi tarafından


yapılmış olması.


Bu maddenin birinci fıkrasına göre, başvurunun yapıldığı tarihte patent almaya hak kazanmış her kişi "buluş sahibi"
sayılır.
Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasından doğan sonuçlar, bir süre ile sınırlı değildir ve her zaman ileri


sürülebilir.
Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasında, bu fıkranın uygulanması gerektiğini ileri süren taraf, şartların


gerçekleştiğini veya gerçekleşmesinin beklendiğini ispatla yükümlüdür.

Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması


Madde 9 - Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde
çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.

Sanayiye Uygulanabilir Olma

Madde 10 - Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir
nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

İKİNCİ KISIM
PATENT İSTEME HAKKI


HAKKIN GASBI VE BULUŞ YAPANIN BELİRTİLMESİ
Patent İsteme Hakkı
Madde 11 - Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür.
Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, taraflar

başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken ait olur.

Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, daha
önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir.
Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar, patent isteme hakkının sahibidir.


Patent İsteme Hakkının Gasbı


Madde 12 - Patentin verilmesi işlemleri sırasında, patent isteme hakkının gerçek sahibi olduğunu, 11 inci maddenin
birinci fıkrası hükmüne göre, iddia eden kişi, başvuru sahibinin hak sahipliğine karşı, 129 uncu madde hükmüne göre,
dava açabilir. Patent isteme hakkının başvuru sahibine ait olmadığı Enstitü nezdinde iddia edilemez. Dava sonucunda
hak sahipliği iddiasının davacı lehine sonuçlanması halinde, kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde, hak sahibi
aşağıdaki hususlardan birinin yapılmasını talep edebilir:

a - Gasbın söz konusu olduğu dava konusu önceki patent başvurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve
işlem görmesini isteyebilir.

b - Aynı rüçhan hakkından yararlanarak aynı buluş için yeni bir patent başvurusu yapabilir. Bu başvuru ilk başvurunun
tarihi itibariyle işlem görür. Bu durumda, gasbın söz konusu olduğu başvuru hükümsüz kalır.

c - Gasbın söz konusu olduğu başvurunun red edilmesini talep edebilir.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine
göre yapılacak her yeni başvuru için uygulanır.

Birinci fıkra hükmüne göre patent isteme hakkını belirlemek için açılan davanın sonuçlanmasına kadar başvuru,
davacının rızası olmadan geri alınamaz. Davacının talebi red edilmişse başvurunun ilanından kararın kesinleşme tarihine
kadar; talep kabul edilmişse kararın kesinleşme tarihinden itibaren üç aylık bir süre ile patentin verilmesi işlemleri
mahkeme tarafından ertelenir.

Patentin Gasbı


Madde 13 - 11 inci maddenin birinci fıkrası hükmüne göre patent gerçek hak sahibinde başkasına verilmişse, gerçek hak
sahibi olduğunu iddia eden kişi, patentten doğan diğer hak ve talepleri saklı kalmak şartıyla, patentin kendisine devir
edilmesini talep ve dava edebilir.

Patent üzerinde sadece kısmi bir hakkın iddia edilmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrası
hükmüne göre müşterek bir
hak sahipliği tanınması talep ve dava edilebilir.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen talep ve dava hakları patentin ilanı tarihinden itibaren iki yıl içinde
ve kötü niyet halinde, patentin koruma süresinin bitimine kadar kullanılabilir.


İlgilinin talebi üzerine üçüncü kişilere karşı hüküm ve sonuç doğurmak üzere, bu madde hükmüne göre açılan dava ve
davada ileri sürülen talepler, dava sonunda verilen kesin hüküm veya açılan davayı herhangi bir şekilde sona erdiren
bütün diğer haller Patent Sicili'ne kayıt edilir.

Gasbın Sona Erdirilmesinin Sonuçları


Madde 14 -13 üncü madde hükmüne göre patente ilişkin hak sahipliğinin değişmesi halinde, bu değişikliğin Patent
Sicili'ne kayıt edilmesi ile birlikte, üçüncü kişilerin o patentle ilgili lisans ve tanınan diğer hakları sona erer.

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre gerçek patent sahibinin Patent Sicili`ne kayıt tarihinden önce; sonradan
gerçek patent sahibi olmadığı anlaşılan kişi veya onunla davadan önce dava konusu patentle ilgili lisans anlaşması
yapan, eğer buluşu kullanmaya başlamışsa veya kullanma için ciddi hazırlıklara girmiş bulunuyorsa, gerçek patent sahibi
veya sahiplerinden inhisari olmayan bir lisans verilmesini talep edebilir.

Bu talebin yapılması
için öngörülen süre, önceden sicilde patent sahibi olarak görünen kişi için iki ay ve lisans alan için
dört aydır. Bu süreler gerçek patent sahibinin sicile kayıt edildiğinin Enstitü tarafından ilgililere tebliğ edildiği tarihten
itibaren başlar.

Bu maddenin ikinci fıkrası
hükmüne göre verilecek lisans, makul süre ve koşullar ile verilir. Bu süre ve koşulların
saptanmasında zorunlu lisansın verilmesine ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.

Patent sahibi veya lisans alan patenti kullanıma başladığı veya kullanım için ciddi hazırlıklar yaptığı sırada kötü niyetli
ise, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.

Buluş Yapanın Belirtilmesi

Madde 15 - Buluşu yapanın adı patentte belirtilir. Buluşu yapanın başvuru sahibi veya patent sahibinden buluşu yapan
olarak tanınmasını ve adının patentte belirtilmesini isteme hakkı vardır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI


BİRİNCİ BÖLÜM
ÖZEL HUKUK İLİŞKİSİİÇİNDE OLAN İŞÇİLERİN İŞÇİ BULUŞLARI


İşçi Buluşu Kavramı


Madde 16 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işçi buluşları patent veya faydalı model belgesi ile
korunabilir nitelikte olan buluşlardır.

Teknik iyileştirme teklifleri, patent veya faydalı model belgesi ile korunabilir nitelikte değildir.

Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işçi, bir özel hukuk sözleşmesi veya benzeri bir hukuk ilişkisi
gereği, başkasının hizmetinde olan ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak kişisel bir
bağımlılık içinde ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişidir. ücretsiz olarak ve belirli bir süreye bağlı olmaksızın
hizmet gören stajyerler ve pratik yapan öğrenciler de, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işçi sayılır.

Hizmet Buluşu ve Serbest Buluş Kavramları


Madde 17 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işçi buluşları; hizmet buluşları ve serbest buluşlar
olarak nitelendirilir.

Hizmet buluşları, işçinin bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği veya
işletmenin veya kamu idaresinin büyük ölçüde deneyim ve çalışmalarına dayanan, işçinin iş ilişkisi sırasında yaptığı
buluşlardır.

İkinci fıkrada sayılan hizmet buluşlarının dışında kalan buluşlar, serbest işçi buluşları olarak kabul edilir. Serbest işçi
buluşları 31inci ve 32 nci madde hükümlerine tabidir.


Hizmet Buluşları ve Bildirim Yükümlülüğü

Madde 18 -İşçi bir hizmet buluşu yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin işverene bildirmekle
yükümlüdür. Buluş birden çok işçi tarafından gerçekleştirilmişse, bu bildirim birlikte yapılabilir. İşveren, kendisine
ulaşan bildirimin tebellüğ tarihini bildirimde bulunan kişi veya kişilere gecikmeksizin ve yazılı olarak bildirir.

İşçi, teknik problemi, çözümünü ve hizmet buluşunu nasıl gerçekleştirmiş olduğunu bildiriminde açıklamak zorundadır.
Buluşun daha iyi açıklanması bakımından varsa resmini de işverene verir.

İşçi, yararlanmış olduğu işletme deneyim ve çalışmalarını, varsa diğer çalışanların katkılarını ve bu katkıların şeklini,
yaptığı işle ilgili olarak aldığı talimatları ve söz konusu katkılar yanında kendisinin katkı payını da belirtir.

İşveren bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde, bildirimin hangi hususlarda düzeltilmesi gerektiğini
işçiye bildirir. İşverenin söz konusu bildirimin düzeltilmesi konusunda iki ay içinde talep yapmaması halinde, bu
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirim, şartlara uygun olmasa dahi, geçerli sayılır.

İşçinin Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen şekilde bildirimde bulunabilmesi için, işveren gereken yardımı
göstermek zorundadır.

İşverenin Buluşa İlişkin Hakkı
Madde 19 -İşveren, hizmet buluşu ile ilgili olarak tam veya kısmi hak talep edebilir.
İşveren talebini yazılı olarak işçiye bildirmek zorundadır. Bu talep, işçinin bildiriminin işverene

ulaştığı tarihten itibaren dört ay içinde yapılır.

Talebin Hüküm ve Sonuçları


Madde 20 -İşveren hizmet buluşuna ilişkin tam hak talebinde bulunması halinde bununla ilgili
bildirimin işçiye ulaşması ile buluş üzerindeki tüm haklar işverene geçmiş olur.

İşverenin hizmet buluşuna ilişkin kısmi hak talep etmesi halinde, işveren, kısmi hakka dayanarak buluşu kullanabilir.
Ancak bu kullanma, işçinin buluşunu değerlendirmesini önemli ölçüde güçleştiriyorsa, işçi, buluşa ilişkin hakkın iki ay
içinde tamamen devir alınmasını veya kendisi için serbest bırakılmasını isteyebilir.

İşverenin hizmet buluşuna ilişkin talepte bulunmasından önce, işçinin buluş üzerinde yapmış olduğu tasarruflar,
işverenin haklarını ihlal ettiği ölçüde işverene karşı geçersiz sayılır.

Hizmet Buluşunun Serbest Buluş Niteliği Kazanması
Madde 21 - Hizmet buluşu aşağıdaki hallerde serbest buluş niteliği kazanır:
a -İşveren hizmet buluşunu yazılı olarak serbest bırakmışsa;
b -İşveren buluşa yönelik kısmi bir hak talebinde bulunursa;
c -İşveren, işçinin 18 inci maddeye göre yaptığı bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren dört ay içinde veya 20 nci


maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan teklifin ulaşmasından itibaren iki ay içinde


cevap vermemişse.
Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre buluşun serbest hale gelmesi, işverenin 20 nci maddenin
ikinci fıkrasındaki kullanma hakkına zarar vermez.


İşçi, serbest buluş niteliği kazanmış hizmet buluşu konusunda, 31 inci ve 32 nci madde hükümlerine tabi olmaksızın,
dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir.

Tam Hak Talebinde Bedel

Madde 22 -İşveren hizmet buluşu üzerinde tam hak talep ederse; işçinin kendisine uygun bir bedelin ödenmesini
işverenden isteme hakkı doğar.

Bedelin hesaplanmasında hizmet buluşunun ekonomik değerlendirilebilirliği, işçinin işletmedeki görevi ve işletmenin
buluşun gerçekleştirilmesindeki payı özellikle gözönünde tutulur.


Kısmi Hak Talebinde Bedel

Madde 23 - Hizmet buluşu üzerinde kısmi hak talep eden işveren buluştan yararlanmakta ise, işçi uygun bir bedelin
kendisine ödenmesini isteyebilir. Bu bedelin hesaplanmasında 22 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

İşveren, hizmet buluşuna ilişkin talepte bulunduktan sonra buluşun korunmaya değer olmadığını ileri sürerek bedelin
ödenmesinden kaçınamaz. Ancak, buluşun korunabilir olmadığı konusunda Enstitü tarafından veya Enstitü aleyhine
açılan bir dava sonucunda mahkemenin karar vermesi halinde işçi bedel talebinde bulunamaz. İşçinin bedel talebi,
buluşun korunabilirliğine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ileri sürülebilir.

Bedelin Yönetmelıkle Düzenlenmesi ve Tahkim Usulü

Madde 24 -İşçi buluşları ile ilgili bedel tarifesi ve uyuşmazlık halinde izlenecek tahkim usulü, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından, işveren ve işçilerin en yüksek mesleki kuruluşlarının görüşleri alındıktan sonra bu Kanun
Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itbaren üç ay içinde çıkarılacak bir Yönetmelıkle düzenlenir.

Bedelin Belirlenme Şekli

Madde 25 -İşverenin hizmet buluşuna ilişkin kısmi veya tam hak talebinde bulunmasını takiben bedelin miktar ve
ödeme şekli 24 üncü maddede sözü edilen Yönetmelıkteki hükümlere göre taraflarca tesbit edilir.

Taraflar, Yönetmelıkteki hükümlere göre bedel tespiti ve ödenme şeklinin üzerinde otuz gün içinde anlaşamazlarsa,
uyuşmazlık tahkim suretiyle altmış gün içinde çözümlenir.

Tahkim kararı taraflar için bağlayıcılık ifade eder.

Hizmet buluşu birden çok işçi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, bedel ve ödeme şekli herbiri için ayrı ayrı
yukarıdaki usulle saptanır.

Hizmet sözleşmesinde varsa bu konuda işçi lehine olan hükümler uygulanır.

İşverenin Ülke İçinde Patent Verilmesi İçin Başvuru Yükümü

Madde 26 -İşveren, kendisine bildirimi yapılan bir hizmet buluşu için patent verilmesi amacıyla Enstitü'ye başvuruda
bulunma hakkına sahip olup, başvuruyu yapmakla da yükümlüdür. Ancak
buluşun faydalı model belgesi ile korunmasının amaca daha uygun olduğu durumlarda, işveren patent almaya uygun bir
hizmet buluşu için gecikmeksizin faydalı model belgesi verilmesini istemekle yükümlüdür.


İşverenin hizmet buluşu için başvuru yükümlülüğü, aşağıda belirtilen hallerde ortadan kalkar:


a - Hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanmışsa;
b -İşçi, buluşu için başvuru yapılmamasına rıza göstermişse
c -İşletme sırlarının korunması başvuru yapmamayı gerektiriyorsa.


İşveren, tam hak talebinde bulunmuş olduğu hizmet buluşu için başvuruda bulunmaz ve işçinin belirleyeceği süre içinde
de başvuruyu yapmazsa, işçi, işveren adına ve hesabına, hizmet buluşu için Enstitü'ye başvurabilir.


Hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanmışsa, işçi, bizzat başvuru yapma hakkına sahiptir. İşverenin, hizmet buluşu
için önceden başvuruda bulunmuş olması halinde, başvurudan doğan haklar buluşun serbest bırakılmasıyla işçiye geçer.


Hizmet Buluşu İçin Yabancı Ülkede Başvuru

Madde 27 -İşveren, hizmet buluşu için tam hak talebinde bulunmuş ise söz konusu buluşun yabancı bir ülkede de
korunması için başvuruda bulunabilir.

İşveren, işçinin talebi üzerine, patent almak istemediği yabancı ülkeler için buluşu serbest bırakmak ve bu ülkelerde
işçiye patent almak için talep yapma imkanını sağlamakla yükümlüdür. Buluşun serbest bırakılması, milletlerarası
anlaşmalara göre tanınan rüçhan hakkı süresinin geçirilmemesi açısından, makul bir süre içinde yapılır.

İşveren, işçinin yabancı
ülkelerde patent alabilmesi amacıyla buluşu serbest bırakırken sözü edilen ülkelerde uygun bir
ücret karşılığında buluşu kullanabilmek için, inhisari olmayan nitelikte bir kullanım hakkını saklı tutmak ve yine o
ülkelerde, saklı tuttuğu hakkından doğan menfaatlerine zarar gelmemesini talep etmek hakkına sahiptir.


Patent Hakkının Kazanılması Sırasında Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Madde 28 -İşveren, hizmet buluşuna patent verilmesi için yaptığı başvuru ve eklerinin suretlerini işçiye vermek ve
işçinin talebi üzerine inceleme sırasındaki gelişmeleri ona bildirmekle yükümlüdür.

İşçi, patent alınabilmesi için gerekli bilgileri işverene bildirmek ve gerekli yardımı yapmakla yükümlüdür.

Patent Başvurusu veya Patent Hakkından Doğan Ödevler

Madde 29 -İşveren, işçinin hizmet buluşu nedeniyle talep ettiği bedeli ödemeden önce patent verilmesi için yaptığı
başvuruyu takip etmek istemez veya patent hakkının korunmasından vazgeçmek isterse, durumu işçiye bildirmekle
yükümlüdür. İşçinin talebi üzerine işveren, masrafları işçiye ait olmak üzere patent hakkını veya patent alınması ve
korunması için gerekli olan belgeleri işçiye devir etmek zorundadır. İşçi, bu konuda kendisine yapılan bildirime, bu
bildirimin ulaşması
tarihinden itibaren üç ay içinde cevap vermezse, işveren patent başvurusu veya patentten doğan
haklardan vazgeçebilir.

İşveren birinci fıkrada belirtilen bildirimle birlikte hizmet buluşundan inhisari nitelikte olmayan yararlanma hakkını
uygun bir bedel karşılığında saklı tutabilir.

Patent Başvurusu Yapmaktan Kaçınma

Madde 30 -İşletme menfaatları gerektiriyorsa işveren, kendisine bildirimi yapılan ve hukuken korunabilir olduğuna
inandığı buluşlar için patent başvurusu yapmaktan kaçınarak onları gizli tutabilir.

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen bir buluş için işverenin ödemesi gereken bedelin hesaplanmasında, buluşun
patent alınmamasından kaynaklanan işçi aleyhine muhtemel ekonomik kayıplar gözönünde tutulur.

Serbest Buluşlar ve Bildirim Yükümlülüğü

Madde 31 -İşçi, bir iş akdi ilişkisi içinde iken serbest bir buluş yaptığı takdirde, durumu geciktirmeden işverene
bildirmekle yükümlüdür. Bildirimde; buluş
ve gerekiyorsa buluşun gerçekleştirilme şekli hakkında bilgi vermek
suretiyle, işverenin buluşun gerçek bir serbest buluş sayılıp sayılmayacağı konusunda bir kanaata varabilmesi sağlanır.

İşveren kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde, yazılı bir bildirim ile buluşun serbest bir buluş
olmadığı yolunda itirazda bulunmazsa, sonradan hizmet buluşu olduğu iddiasını ileri süremez.

Serbest işçi buluşunun işverenin iş alanı içinde değerlendirilebilir olmadığı aşikar bir şekilde belli ise, işçinin bildirim
yükümlülüğü yoktur.

Teklifte Bulunma Yükümlülüğü

Madde 32 - Serbest buluş işletmenin ilgili olduğu iş alanına girmekteyse veya işletme söz konusu buluşun ilgili olduğu
alanda faaliyette bulunmak için ciddi hazırlıklar içindeyse; işçi, serbest buluşunu iş ilişkisini sürdürmekte olduğu
sıradabaşka bir şekilde değerlendirmeye başlamadan önce, uygun şartlar altında buluşundan tam hak tanımaksızın
yararlanma imkanı vermek için işverene teklif yapmakla yükümlüdür. İşçi, bu konudaki teklifini 31 inci maddenin
birinci fıkrası hükmüne göre yapacağı bildirimin içinde de yapabilir.

İşveren, teklifin kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç ay içinde cevap vermezse, bu konudaki öncelik hakkını kayıp
eder.

İşveren, yukarıdaki fıkrada belirtilen süre içinde kendisine yapılan teklifi kabul eder ve öngörülmüşşartları uygun
bulmazsa, şartlar tarafların talebi üzerine mahkemece tespit edilir.

İşçi veya işverenin, bedelin ve diğer sözleşme şartlarının belirlenmesinde esas aldıkları noktalarda, sonradan önemli
değişikliklerin ortaya çıkması halinde, mahkemeden sözleşmenin yeni şartlara uydurulmasını talep hakları vardır.

Teknik İyileştirme Teklifleri

Madde 33 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, patent veya faydalı model belgesi ile korunamayacak
nitelikte olan teknik iyileştirme tekliflerinin işçi tarafından yazılı olarak işverene bildirilmesi ile bunlardan yararlanma
karşılığında, işveren işçiye uygun bir bedel ödemekle yükümlü olur. Hizmet buluşlarında, bildirim yükümlülüğü ile ilgili
18 inci madde ile bedelin hesaplanması ile ilgili 22 nci ve 25 inci maddelerin hükümleri burada da kıyasen uygulanır.

Teknik iyileştirme teklifleri ile ilgili diğer konular ferdi ve toplu iş sözleşmeleriyle düzenlenir.


İKİNCİ BÖLÜM
ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER


İşçilerle İlgili Hükümlerin Emredici Niteliği

Madde 34 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin işçilerle ile ilgili hükümleri işçilerin aleyhine olacak şekilde
değiştirilemez. Tarafların işçi buluşlarına ilişkin sözleşme yapma serbestliği; hizmet buluşlarında patent verilmesi için
yapılacak başvurudan sonra, serbest buluşlar ile teknik iyileştirme teklifleri ise, işçinin işverene yapacağı bildirim
yükümünden sonra başlar.

Hakkaniyete Uygunluk Şartı


Madde 35 - Hizmet buluşları, serbest buluşlar ve teknik iyileştirme teklifleri konusunda işveren ile işçi arasında yapılan
sözleşmeler, işçi buluşlarıyla ilgili emredici hükümlere aykırı olmasa dahi, önemli ölçüde hakkaniyetle bağdaşmıyorsa
geçersiz sayılır. Aynı kural belirlenen bedel için de geçerlidir.

Sözleşmenin veya belirlenmiş olan bedelin hakkaniyete aykırı olduğu hakkındaki itirazların, iş akdi ilişkisinin bitme
tarihinden itibaren, en geç altı ay içinde yazılı olarak bildirmemiş olması halinde, hakkaniyete aykırılık iddiasında
bulunulamaz.

Sır Tutma Yükümlülüğü

Madde 36 -İşveren, işçinin haklı menfaatlarının devamı süresince kendisine bildirimi yapılan veya haberdar edilen bir
buluşa ilişkin bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.
İşçi, hizmet buluşunu serbest buluş niteliğini kazanmadığı sürece gizli tutmakla yükümlüdür.
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre bir buluştan haberi olan işçi ve işveren dışındaki kişiler de, buluşu


başkalarına açıklayamaz ve buluşkonusundan yararlanamaz.

Yükümlülüklerin Etkisi

Madde 37 - Buluşun serbest bırakılmasından başka sonuçlar doğmadıkça, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinden doğan
genel yükümlülükler, işçi buluşları ve teknik iyileştirme teklifleriyle ilgili hükümlerden etkilenmez.

İşçi buluşları ve teknik iyileştirme tekliflerine ilişkin hükümlerden doğan hak ve yükümlülükler, iş akdi ilişkisinin sona
ermiş olmasından etkilenmez.

İşçinin Önalım Hakkı


Madde 38 -İşveren iflas eder ve iflas idaresi de buluşu işletmeden ayrı devir etmek isterse, işçinin yapmış olduğu ve
işverenin de tam hak talebinde bulunduğu buluşu, işçinin öncelikle alma hakkı vardır.

İşçi buluşlarından veya teknik iyileştirme tekliflerinden doğan bedel alacağı imtiyazlı alacaklardandır. İflas idaresi bu
nitelikteki birden çok bedel alacağını bunlar arasında garameden dağıtır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMU HİZMETİ GÖREN KURUMLARDA ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI


Memurların Buluş ve Teknik İyileştirme Teklifleri

Madde 39 - Özel hukuk ilişkisine tabi olarak çalışan işçilerin buluş ve teknik iyileştirme teklifleri için uygulanan
hükümler, kabul edilmiş özel düzenlemeler mahfuz kalmak şartıyla, genel, katma, özel bütçeli kamu kuruluşları ve kamu
iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında çalışan memurların buluş ve teknik iyileştirme teklifleri için de uygulanır.

Silahlı Kuvvetler Mensuplarının Buluşları


Madde 40 - Silahlı Kuvvetler mensuplarının buluş ve teknik iyileştirme teklifleri hakkında memurların buluş ve teknik
iyileştirme tekliflerine ilişkin hükümler uygulanır.

Üniversite Mensuplarının Buluşları


Madde 41 - 39 uncu ve 40 ıncı madde hükümlerinden farklı olarak, Üniversitelere bağlı fakülte ve yüksek okullarda
bilimsel çalışma yapmakta olan öğretim elemanlarının yaptığı buluşlar, serbest buluş sayılır.

Bu buluşlar hakkında 31 inci, 32 nci ve 34 üncü madde hükümleri uygulanmaz. Öğretim elemanı sıfatı, Yüksek Öğretim
Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

Öğretim kurumu buluşla sonuçlanan araştırmalar için özel olarak belli araç ve gereçleri sağlamak suretiyle harcamalarda
bulunmuşsa, öğretim elemanları öğretim kurumuna buluşun değerlendirildiğini yazı ile bildirmek ve talep halinde
buluşun ne şekilde değerlendirildiği ve elde edilen kazanç miktarı hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. Öğretim
kurumu, kendisine yapılan yazılı bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde elde edilen kazançtan uygun bir miktarın
verilmesini talep edebilir. Ancak, talep edilecek miktar kurum tarafından yapılan harcamaları aşamaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM

PATENTİN VERİLMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
PATENT BAŞVURUSU VE ŞARTLARI


Patent Başvurusu ve Ekleri
Madde 42 - Buluşlara patent verilebilmesi için, Yönetmelıkte şekli ve kapsamı belirlenen ve aşağıda belirtilen unsurlar
ile başvuruda bulunmak şarttır:

a - Başvuru dilekçesi;
b - Buluş konusunu açıklayan tarifname;
c - Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler;
d - Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler;
e - Özet;
f - Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge.
Bir patent veya patent başvurusu ile ilgili olarak, 121 inci maddeye göre yapılacak ek patent başvurusunda, söz konusu


patentin veya patent başvurusunun numarası belirtilir.
Bir patent başvurusunun geçerliliği için, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü başvuru ücretinin, başvuru ile


birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde ödenmesi şarttır.
Başvuru ücretinin bu süre içinde ödenmemesi halinde, başvuru geri alınmış kabul edilir.
Bir patent başvurusu ile birlikte veya daha sonra Enstitü'ye verilecek her türlü belge, bu Kanun Hükmünde Kararnameye


ilişkin Yönetmelıkte yazılı hususları kapsar.
Tarifname ve istem veya istemler, başvuru sırasında İngilizce veya Fransızca veya Almanca dillerinden biri ile
verilebilir. Bunların Türkçeye çevrilmesi ve Enstitü'ye veya onun yetkili kıldığı makama verilmesi için, her hangi bir
bildirime gerek olmaksızın, bir aylık süre tanınır. Bu işlem için Yönetmelıkte yazılı ücret ödenir.


Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi

Madde 43 - Patent başvurusu tarihi, Yönetmelıkte şekli ve kapsamı yazılı olan ve aşağıda belirtilen unsurların Enstitü'ye
veya onun yetkili kıldığı makama verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir:
a - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede ve Yönetmelıkte öngörülen şekli şartlara uymasa dahi, başvuru dilekçesi, Türkçe

veya 42 nci maddede belirtilen yabancı dillerden biri ile yazılmış tarifname, istem veya istemler;
b - Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler.


Patent başvurusunun incelenmesi sırasında, Patent verilmesi istenilen buluş konusunun kısmen veya tamamen
değiştirilmesi halinde, başvuru tarihi değişiklik ile ilgili başvurunun yapıldığı tarihtir.

Buluşu Yapanın Başvuruda Belirtilmesi Zorunluluğu

Madde 44 - Başvuruda buluşu yapan belirtilir. Eğer başvuruda bulunan, buluşu yapan değilse veya buluşu yapan birden
çok kişi ise, başvuruda bulunan kişinin, buluşu yapan veya yapanlardan patent isteme hakkını ne şekilde elde ettiği,
başvuruda açıklanır.

Buluşu yapanın belirtilmemesi veya patent isteme hakkının ne şekilde elde edildiğinin açıklanmaması halinde,
başvurunun incelenmesi işlemi başlatılmaz.

Buluşun Bütünlüğü

Madde 45 - Patent başvurusu, sadece bir tek buluşu veya genel nitelikte bir ana buluş fikri etrafında gerçekleştirilmiş
olan ve birbirlerine bu ana buluş fikri ile bağlı birden çok buluşu içerir.

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uygun olmayan başvurular, Yönetmelıkte belirtilen hükümlere uygun olarak
başvurulara ayrılır.

İlk başvuru konusunun kapsamı içinde kalmak kaydı ile, ayrılan her başvuru için başvuru tarihi, ilk başvurunun tarihidir.
İlk başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse, ilk başvurunun rüçhan hak veya hakları ayrılan her başvuruya da tanınır.

Tarifnamenin Açıklığı


Madde 46 - Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun
uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve yeterli yazılır.

Eğer, buluş, mikrobiyolojik bir usulle ilgili ise ve ilişkin olduğu mikroorganizma ilgilenenler tarafından ulaşılabilir

değilse, tarifnamenin, bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uygun sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar gerekir:

a - Mikroorganizmanın özellikleri ile ilgili bilgilerin tarifnamede yer alması;

b - Başvuru sahibi tarafından en geç başvuru tarihine kadar, Milletlerarası Anlaşmalara uygun

olarak kurulmuş ve yetkili tevdi merciine bir mikroorganizma kültürünün verilmesi.
Tevdi mercii, 55 inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre, ilanda belirtilir.
Patent İstemleri
Madde 47 - Başvuru bir veya birden çok istemi içerir.
İstem veya istemler buluşun korunması istenilen unsurlarını tanımlar. Her istem açık ve öz olmalıdır. İstem veya
istemlerin dayanağı tarifnamedir. İstem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun
kapsamını aşamaz. İstem veya istemler Yönetmelık hükümlerine uygun şekilde yazılır.

Başvuru sahibi, istem veya istemleri Yönetmelık hükümlerine uygun şekilde yazabileceği gibi, bir başka şekilde de
yazabilir.

Özet

Madde 48 - Özet, sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder, başka amaçlar için kullanılamaz.

Özet, özellikle korumanın alanının belirlenmesindeve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz.
Enstitü, üçüncü kişilerin daha iyi bilgi edinmesi bakımından, gerekli gördüğü zaman özette değişiklik yapabilir. Bu
durumda yapılan değişiklik başvuru sahibine bildirilir.

Milletlerarası Anlaşmalara Dayanan Başvurulardan Doğan Rüçhan Hakları


Madde 49 - Paris Anlaşması'na dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birine mensup olmamakla birlikte
onlardan birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bu ülkelerin
herhangi birinde bir patentin veya faydalı model belgesinin verilmesi için yetkili mercilere yaptıkları başvuru tarihinden
itibaren, oniki ay süreyle patent veya faydalı model belgesi almak için Türkiye'de başvuru yapma konusunda, rüçhan
hakkından yararlanır.


Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı oniki aylık süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer.

Rüçhan hakkına dayanılarak bu maddenin birinci fıkrasında yazılı süre içinde başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan hakkına

konu olan patent veya faydalı model belgesi için, rüçhan hakkının doğduğu tarihten itibaren üçüncü kişiler tarafından

yapılacak başvurular ve bunlara verilecek patent veya faydalı model belgesi hükümsüzdür. 

 

2 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı karşılıklılık uygulamasından yararlanan ülkeler uyruğu gerçek veya tüzel kişiler,

bu madde hükmüne göre rüçhan hakkından yararlanma hakkına sahiptir. 

 

Paris Anlaşması'na taraf bir ülke uyruğu bir gerçek veya tüzel kişi, Paris Anlaşması'na taraf olmayan bir ülkede, patent

verilmesi için geçerli bir başvuru yapmış ise, bu madde hükmüne göre, söz konusu başvurunun rüçhan hakkından

yararlanır. 

 

Rüçhan hakkı patent veya faydalı model belgesi başvurusunun yapıldığı gün itibariyle hüküm ifade eder. 

 

Sergilerde Teşhir Hakkından Doğan Rüçhan Hakları

 

Madde 50 - Türkiye'de açılan milli ve milletlerarası sergilerde veya Paris Anlaşması'na taraf ülkelerde açılan resmi veya

resmi olarak tanınan sergilerde, patent veya faydalı model belgesi konusunu kapsayan ürününü teşhir eden, 49 uncu

maddenin birinci fıkrasında yazılı gerçek veya tüzel kişiler, sergideki teşhir tarihinden  

 

itibaren oniki ay içinde, Türkiye'de patent veya faydalı model belgesi almak için başvuru yapma konusunda rüçhan

hakkından yararlanır. 

 

Patent veya faydalı model belgesinin konusunu kapsayan ürün, serginin resmi açılış tarihinden önce, sergi yerine

görünür şekilde konulmuşsa, bu durumda süre, ürünün sergi yerine konulduğu tarihten itibaren başlar. 49 uncu maddenin

ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. 

 

Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı sergilerden Türkiye'de açılacak olanların yetkili mercileri, patent veya faydalı

model belgesi konusu ürünlerini sergide teşhir edenlere, teşhir ettikleri patent veya faydalı model belgesi konusunu

kapsayan ürünü, sarih ve eksiksiz bir şekilde gösteren; arkadan, önden, yandan ve alttan resimleyen, en az dört fotografı

içeren ve ürünün çeşidi ile bu ürünün sergide görünür şekilde konulduğu tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir bir belge

 1.  

 

Yabancı ülkelerde teşhir edilen ürüne ait, patent veya faydalı model belgesinin rüçhan hakkından yararlanılması için,

serginin açıldığı ülkenin yetkili merciinden alınacak, üçüncü fıkrada yazılı hususları ihtiva eden bir belgenin ibrazı

şarttır. 

 

Başvurusu yapılmış veya verilmiş bir patent veya faydalı model belgesine dayanan ürünün Türkiye'de açılan sergilerde

teşhirine ve sergi bittikten sonra ülkesine iadesine engel olunamaz. 

 

Bir sergide teşhir edilmiş, aynı veya benzeri, patent veya faydalı model belgesi konusu olan ürün hakkında birden fazla

başvuru yapılmışsa, bu ürünü sergiye ilk koyan kişi veya ürünün sergiye aynı zamanda konulması ve teşhir olunması

halinde, ilk başvuruda bulunan kişi, rüçhan hakkından yararlanır. 

 

Rüçhan Hakkının Hükmü

 

Madde 51 - 49 uncu ve 50 inci madde hükümlerine göre rüçhan hakkının hüküm ve sonuçları, rüçhan hakkının talep

edildiği başvurunun tarihi itibariyle doğar. 

 

Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi ve Belgelendirilmesi

Madde 52 - Başvuru sahibi, yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren iki

ay içinde talep eder. Bununla ilgili rüçhan hakkı belgesini, patent başvurusu tarihinden itibaren üç ay içerisinde

vermediği takdirde rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır. 

 

Yabancı ülkelerde patent verilmesi için yapılan bir başvurunun farklı ülkelerde yapılmış olmasına bakılmaksızın birden

çok rüçhan hakkı talebinde bulunabilir. 

 

Bir patent başvurusunda birden çok rüçhan hakkı talep edilebilir. Bu durumda, süre, talep edilen rüçhan haklarından en

önceki tarihli olandan başlar. Bir veya birden çok rüçhan hakkı talebinde bulunulmuşsa rüçhan hakkı sadece rüçhan

hakkının doğduğu başvuru veya başvuruların ihtiva ettiği unsurları kapsar. 

  Rüçhan hakkı talep edilen bir patent başvurusunda, buluşun bazı unsurları rüçhan hakkının doğduğu patent

başvurusunun istem veya istemlerinde talep edilmemiş olsa dahi, rüçhan hakkının doğduğu patent başvurusu

tarifnamesinde açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yer almış ise, rüçhan hakkı söz konusu istem veya istemler için

de kabul edilir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 BAŞVURUNUN İNCELENMESİ

Başvurunun Geri Çevrilmesi

Madde 53 - 43 üncü madde şartlarının yerine getirilmesi ve başvuru ücretinin ödenmesi ile başvuru tarihi kesinleşir. 43

üncü madde  şartlarının yerine getirilmediği veya başvuru ücretinin yedi gün içinde ödenmediği veya 42 nci maddede

belirtilen yabancı dillerden biri ile verilen, tarifname ve istem veya istemlerin Türkçe çevirilerinin bir ay içinde

verilmediği tesbit edilirse, Enstitü başvuruyu geri çevirir ve geri çevirme kararını ilgilisine bildirir. 

 

Başvurunun Şekli Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi

 

Madde 54 - (Değişiklik-5194-M.1) Başvuru tarihinin kesinleşmesinden sonra, Enstitü başvurunun 42 inci ila 52 inci

maddelerde belirtilen ve Yönetmelıkte öngörülen şekli şartlara uygunluğunu inceler. 

 

Tarifname, istem veya istemler ve resimlerin, patent verilebilirlik  şartları açısından yeterli olup olmadığı konusu, bu

incelemenin kapsamı  dışındadır. Enstitü, başvuru konusunun bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6  ıncı ve 10 uncu

maddelerine göre, patent verilerek korunamayacak konular ve buluşlar kapsamına girip girmediğini ve sanayiye

uygulanabilir olup olmadığını inceler. Ancak, başvuru konusu buluş, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, yenilik

veya sanayiye uygulanabilir olma niteliklerinden yoksunsa, ilgilisinin de karşı görüşleri alındıktan sonra, Enstitü, red

gerekçesinin dayanaklarını da bildirmek suretiyle, başvuruyu reddeder. 

 

İnceleme sonucunda, 53 üncü madde hükmüne göre, başvurunun  şeklen bir eksikliği olduğu anlaşılırsa veya başvuru

konusunun patent ile korunabilir bir buluş olmadığı sonucuna varılırsa, inceleme işlemi durdurulur ve başvuru

sahibinden, Yönetmelıkte öngörülen süre içinde, eksikliği gidermesi veya bu konudaki itirazlarını Enstitü'ye bildirmesi

 1.   

 

Başvuru sahibi, bu işlemler sırasında istem veya istemleri değiştirebilir veya başvuruyu birden fazla başvuruya ayırabilir. 

 

Başvuru konusunun patent ile  korunabilir bir buluş olmadığı kararına başvuru sahibinin itirazının Enstitü tarafından

kabul edilmemesi veya mevcut eksikliğin, Yönetmelıkte öngörülen şekil ve şartlara uygun olarak giderilmediğinin tesbit

edilmesi ile Enstitü, istem veya istemler itibariyle başvuruyu kısmen veya tamamen reddeder. 

 

Enstitü tarafından, bu madde hükmü itibariyle yapılan inceleme sonucunda,  şekli  şartlara uygunluk açısından bir

eksikliğin olmadığı anlaşılır veya söz konusu eksiklikler bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun bir

şekilde giderilir veya tamamlanır ise, başvuru sahibine, önceden talepte bulunmamışsa tekniğin bilinen durumu ile ilgili

araştırma yapılması için, 56 ıncı maddede öngörülen süreler içinde, talep yapması gerektiği bildirilir. 

Bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda, adres değişikliğinin yazılı olarak Enstitüye bildirilmesi zorunludur.

Bu bildirimin yapılmaması halinde, Enstitüde mevcut en son adrese yapılmış bildirimler geçerlidir.  

 

Başvurunun Yayınlanması

Madde 55 - Başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan tarihinden itibaren onsekiz aylık sürenin dolması

ile, başvuru, Yönetmelık hükümlerine göre yayınlanarak toplumun incelemesine açılır. Bu işlem, Enstitü'nün  şekli

şartlara uygunluk açısından, 54 üncü madde hükmüne göre yaptığı incelemenin bitmesinden ve başvuru sahibi tarafından

56 ncı madde hükmüne göre tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını talep etmesinden sonra yapılır. 

 

Yayınlanan başvurular, Yönetmelıkte şekil ve şartları tesbit edilen hususları kapsayacak şekilde, ilgili bültende periyodik

olarak duyurulur. 

 

Başvuru sahibinin talebi üzerine bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen onsekiz aylık süre dolmamış olsa bile,

başvuru, bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak Enstitü tarafından yayınlanır. 

 

Tekniğin Bilinen Durumu İle İlgili Araştırma Yapılmasının Talep Edilmesi ve ücretinin Ödenmesi

 

Madde 56 - Başvuru sahibi, başvuru tarihinden itibaren onbeş ay içinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma

yapılmasını Enstitü'den talep eder ve ilgili ücreti öder.   

Başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse, söz konusu süre rüçhan hakkı tarihinden itibaren başlar.  

 

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre, 54 üncü maddenin altıncı  fıkrasında öngörülen bildirimin yapıldığı anda

dolmuşsa, başvuru sahibi, bu bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma

yapılmasını talep eder. 

 

Başvuru sahibi, bu madde hükmüne göre, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını talep etmezse, başvuru

geri alınmış sayılır. 

 

Bir ek patent başvurusu ile ilgili olarak, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılması, ancak asıl patent

başvurusu ile birlikte istenmesi halinde veya daha önceki ek patent başvuruları için araştırma yapılmış veya araştırma

yapılmasının talep edilmiş olması halinde istenebilir. Bu maddenin birinci ila dördüncü fıkrası hükümleri, ek patentler

için de uygulanır. 

 

Tekniğin Bilinen Durumu Konusundaki Araştırma Raporunun Düzenlenmesi, Tebliği ve Yayınlanması

Madde 57 - Enstitü tarafından, 54 üncü maddede öngörülen hükümler doğrultusunda başvurunun incelenmesi ve 56 ncı

maddeye göre başvuru sahibinin tekniğin bilinen durumu konusunda araştırma yapılması talebinde bulunmasından

sonra, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılır.   

 

Tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu, başvuru konusunu teşkil eden buluşun yenilik ve tekniğin bilinen

durumunun aşılması niteliklerine dayanak teşkil edecek, tekniğin bilinen durumunun unsurlarını içerir. 

 

Araştırma raporu, tarifname ve varsa resimler dikkate alınarak, istem veya istemler itibariyle, Enstitü tarafından veya

Enstitü tarafından belirlenecek milletlerarası niteliği tanınmış araştırma kuruluşları tarafından düzenlenir. 

 

Araştırma raporu düzenlendikten sonra, başvuru sahibine tebliğ edilir. Raporda belirtilen referans patent ve yayınların

kopyaları da başvuru sahibine rapor ile birlikte verilir. 

 

Araştırma raporunun başvuru sahibine tebliğinden itibaren, 62 nci madde hükümüne göre başvuru sahibine tanınan üç

aylık süre dolduktan sonra, araştırma raporu Enstitü tarafından yayınlanır. 

 

 Araştırma raporunun yayınlandığı ve başvuru sahibinin incelenerek patent verilmesi veya incelemesiz patent verilmesi

sistemlerinden hangisini tercih ettiği, ilgili bültende ilan edilir. 

 

 Araştırma raporu düzenlendiği tarihte, patent başvurusu daha önce yayınlanmamış ise, araştırma raporu, patent

başvurusu ile birlikte yayınlanır. 

 

 Yetersizlik Nedeniyle Araştırma Raporunun Düzenlenememesi

Madde 58 - Tarifnamenin veya istem veya istemlerin yeterince açık olmaması araştırma raporunun düzenlenmesini

kısmen veya tamamen engelliyorsa, Enstitü, araştırma raporunun düzenlenebilmesi için söz konusu yetersizliğin

giderilmesini ister. Bu yetersizlik, Yönetmelıkte yazılı süre içinde giderilmediği takdirde, başvuru sahibinin itiraz hakkı

saklı kalmaküzere, araştırma raporunun düzenlenemeyeceği kararı başvuru sahibine bildirilir. Kısmen yetersizlik

durumunda, araştırma raporu yeterince açık olan istem veya istemler için düzenlenir. 

 

İnceleme Sisteminin Tercih Edilmesi

 

Madde 59 - 62 nci madde hükümüne göre patent verilebilirlik şartları açısından gerekli incelemenin Enstitü tarafından

yapılabilmesi için, başvuru sahibi incelenerek patent verilmesi sistemini tercih ettiğini, araştırma raporunun kendisine

tebliği tarihinden itibaren üç ay içinde Enstitü'ye bildirir. Söz konusu süre içinde bu bildirimin yapılmaması halinde,

incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiği kabul edilir. 

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İNCELEMESİZ PATENT VERİLME SİSTEMİ

İncelemesiz Patent Verilmesi

Madde 60 - Üçüncü kişiler,Yönetmelıkte belirtilen şekilde ve araştırma raporunun yayınlandığı tarihten itibaren altı ay

içinde, araştırma raporunun içeriği hakkında, ilgili belgeleri de eklemek suretiyle, görüşlerini Enstitü'ye bildirebilir. 

 

Üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerini bildirmesi için tanınan sürenin dolmasından sonra, Enstitü,

üçüncü kişiler tarafından araştırma raporu ile ilgili olarak bildirilen yazılı görüşleri, görüşleri kanıtlayan belgeler ile birlikte, başvuru sahibine bildirir. 

 

Başvuru sahibi araştırma raporu ile ilgili kendi görüşlerini, üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerine karşı,

bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen üçüncü kişilerin görüşlerinin bildirimi tarihinden itibaren, üç ay içinde ileri

sürebilir ve gerekli görürse istem veya istemlerinde değişiklik yapabilir. 

 

Enstitü, 57 inci maddeye göre düzenlenen tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporunu ve varsa üçüncü kişilerin

araştırma raporuna ilişkin görüşlerini dikkate almaksızın, başvuru sahibinin raporla ilgili karşı görüşlerini bildirmesi için

belirlenen süre dolduktan sonra, incelemesiz patent verilmesine karar verir. 

 

Verilen karara uygun olarak gerekli  ücretler ödendikten sonra, Enstitü, başvuru tarihinden itibaren yedi yıl süre ile

geçerli olmak üzere, patenti verir ve patentin verildiğini ilgili bültende ilan eder. 

 

Verilen patente ilişkin belgeler, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu ve bu rapora üçüncü kişiler tarafından

verilen bütün görüşler, toplumun incelemesine açılır. Patent istem veya istemlerinde bir değişiklik olmuşsa, bütün

değişiklikler, değişiklik tarihleri de belirtilerek toplumun incelemesine açılır. 

 

İncelemesiz verilen patentin konusunun gerçekliliği ve yararlılığı devletçe garanti edilmez. İncelemesiz verilen patentin

incelenmesi için talep yapılması şarttır. Bu talep, patent sahibi veya üçüncü kişiler tarafından, başvuru tarihinden itibaren

en geç yedi yıl içinde yapılır. İnceleme ile ilgili ücret, talebi yapan tarafından ödenir. 

 

İnceleme talebinin, başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde yapılmaması halinde patent hakkı sona erer. Yedi

yıllık sürenin geçmesinden sonra, inceleme talebi yapılamaz. 

 

Başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde inceleme yapılmasının talep edilmesi halinde, 62 nci maddede

düzenlenen incelenerek patent verilme sistemi hükümleri uygulanır. Üçüncü kişilerin 62 nci maddenin ikinci fıkrası

hükmüne göre patent verilebilirlik  şartları açısından itiraz edebilmelerini sağlamak amacıyla, incelemesiz verilen

patentin,inceleme talebinin yapıldığı ilgili bültende ilan edilir. 

 

İncelemesiz Verilen Patentin İlanı ve Basılması

 

Madde 61 - Patentin verilmesi ilgili bültende ilan edilir. Bu ilanda aşağıdaki bilgiler yer alır: 

 

a - Patent numarası; 

 

b - Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları; 

 

c - Buluş konusunu tanımlayan açık bir ünvan; 

 

d - Başvuru sahibinin adı, uyruğu, ikametgahı; 

 

e - Özet; 

f - Patent başvurusunun yayınlandığı bültenin ve patent başvurusu ile ilgili değişikliklerin ilan edildiği yayının veya

yayınların tarihi ve sayısı; 

 

g - Patentin veriliş tarihi; 

 

h - Patent ile ilgili başvurulacak belgelerin, araştırma raporunun ve araştırma raporu itibariyle üçüncü kişiler tarafından

ileri sürülen görüşlerin ve varsa başvuru sahibinin karşı görüşlerinin  

 incelenmesinin mümkün olduğu hakkında bir açıklama. 

 

 i - İncelemesiz patent verildiği hakkında açıklama. 

 

Her patent, Enstitü tarafından fasikül halinde basılır ve talep edenlere verilir. Baskı, gerektiğinde çoğaltma suretiyle de

sağlanabilir. 

Her fasikül, bu maddenin birinci fıkrasında belirlenenlere ek olarak; tarifname, istem veya istemler ve varsa resimlerin

tamamı ve tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporunun tam metni, ayrıca incelemesiz patent verilmesi

kararının yayınlandığı bültenin sayısını da kapsar. 

 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İNCELENEREK PATENT VERİLME SİSTEMİİncelenerek Patentin Verilmesi

 

Madde 62 - 42 nci ila 58 inci maddelerde düzenlenen, patent başvurusu ve şartları ile başvurunun incelenmesine ilişkin

hükümler, incelenerek patent verilme sistemi için de uygulanır. 

 

Tekniğin bilinen durumu ile ilgili yapılan araştırma raporunun yayınlanmasından sonra, üçüncü kişiler Yönetmelıkte

belirtilen şekilde ve altı ay içinde, yeniliğin bulunmadığı veya tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı veya tarifnamenin

yeterli olmadığı dahil, patentin verilebilirlik şartlarının mevcut olmadığını ileri sürebilir ve itiraz edebilir. Yapılan yazılı

itiraza iddiayı kanıtlayan belgeler de eklenir. 

 

Tekniğin bilinen durumu ile ilgili yapılan araştırma raporunun, 57 nci madde hükmüne göre yayınlanmasından sonra ve

yayın tarihinden itibaren altı ay içinde, başvuru sahibi incelenerek patent verilmesi amacıyla buluş konusunun yeterince

tanımlandığı, buluşun yeni olduğu ve tekniğin bilinen durumunun aşıldığı konusundaki incelemenin yapılmasını

Enstitü'den talep eder. Bu incelemenin yapılabilmesi için üçüncü kişilere tanınan altı aylık itiraz süresinin bitmesi ve

Yönetmelıkte belirtilen inceleme ücretinin ödenmesi gerekir. İnceleme ücreti, bu maddenin ikinci fıkrasında yazılı süre

içinde herhangi bir tarihte ödenebilir. 

 

Bu maddenin ikinci fıkrasına göre üçüncü kişilerce itiraz edilmesi halinde, bütün itirazlar ve bunların kanıtları

bekletilmeksizin başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi yapılan itirazlara itiraz süresinin bitiminden itibaren üç ay

içinde ve talep ettiği takdirde üç aylık ek bir süre içinde cevap verebilir ve itirazları ortadan kaldırmaya yönelik gerekçeli

görüşlerini ileri sürebilir, gerekli görürse tarifname, resim veya istem veya istemleri değiştirebilir. 

 

Enstitü,bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen süre bittikten sonra, patent verilebilirlik şartları bakımından gerekli

incelemeyi başlatır.  İncelemenin başlatılması için,başvuru sahibi tarafından süresi içinde yapılan itirazlara cevap

verilmemiş olması engel teşkil etmez. 

 

Enstitü, başvuruyu inceledikten sonra, eksiklik veya patent verilebilirlik  şartlarının yeterliliği konusunda kararını

verir.Bu kararında, kararın gerekçesinin dayanaklarını da bildirir.Enstitü tarafından yapılan bu inceleme, istem veya

istemlerin kapsamı ile sınırlı olarak yapılır. 

 

Enstitü, inceleme sonucunda başvurudaki eksiklik veya patent verilebilirlik şartlarının yeterliliği açısından düzenlediği

inceleme raporunu, raporun gerekçesinin dayanaklarını da açıklamak suretiyle, başvuru sahibine bildirir ve eksiklikleri

gidermesi, istem veya istemlerde değişiklik yapması ve itiraz edebilmesi için altı ay süre tanır. 

 

Başvuru sahibi, Enstitü'nün inceleme  raporunda bildirilen olumsuz görüşleri gidermeye yönelik gerekçeli görüşlerini

ileri sürebilir ve gerekli gördüğü takdirde başvuruda değişiklik yapabilir. 

 

Enstitü, başvuru sahibi tarafından ileri sürülen görüşleri ve eğer varsa başvurudaki değişiklikleri inceler.  İnceleme

raporundaki farklı görüşlerin giderilmediğine karar verirse, bu kararı ile ilgili gerekçesinin dayanaklarını da bildirerek,

başvuru sahibine karşı görüşlerini ileri sürebilmesi için üç ay süre tanır. 

 

Başvuru sahibi, incelemenin bu safhasında karşı görüşlerin giderilmesine yönelik kendi görüşlerini ileri sürebilir ve

gerekli görürse başvuruda değişiklik yapabilir. 

 

Enstitü, başvuru sahibinin görüşlerini ve eğer varsa başvurudaki değişiklikleri inceledikten sonra kesin kararını verir.

Enstitü'nün kesin kararı, istem ve istemlerin tamamı veya bir kısmı için patent verilmesi şeklinde olabilir. 

 

Enstitü, hiç bir itirazın yapılmadığını ve patent verilmesine ilişkin şartları engelleyen bir durumun olmadığını inceleme

sonucunda tespit ederse, patentin verilmesine karar verir ve kararı başvuru sahibine tebliğ eder. 

 

Verilen karara göre gerekli ücretler ödendikten sonra Enstitü istenen patenti verir. 

İncelenerek patent verilme sistemi ile verilen patentin konusunun gerçekliliği ve yararlılığı devletçe garanti edilmez. 

 

İncelenerek Verilen Patentin İlanı ve Basılması

 

Madde 63 - Patentin verilmesi ilgili bültende ilan edilir. Bu ilanda aşağıdaki bilgiler yer alır: 

 

a - Patent Numarası; 

 

b - Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları; 

 

c - Buluş konusunu tanımlayan açık bir ünvan;   

d - Patent sahibinin adı, uyruğu, ikametgahı; 

 

e - Özet; 

f - Patent başvurusunun yayınlandığı bültenin ve patent başvurusu ile ilgili değişikliklerin ilan edildiği yayının veya

yayınların tarih ve sayısı; 

 

g - Patentin veriliş tarihi; 

 

h - Patent ile ilgili başvurulacak belgelerin, araştırma raporunun, Enstitü tarafından yapılan inceleme itibariyle

yenilik,tekniğin bilinen durumunun aşılması ve tarifnamenin yeterliliği konusunda varılan sonucu gösteren karar ile

yapılmış itirazların incelenmesinin mümkün olduğu hakkında açıklama; 

 

i - Yenilik ve tekniğin bilinen durumunun aşılması konusunda yapılan inceleme sonucunda patentin verildiği hakkında

açıklama. 

 

Her patent Enstitü tarafından fasikül halinde basılır ve talep edenlere verilir. Baskı gerektiğinde çoğaltma suretiyle de

sağlanabilir. 

 

Her fasikül bu maddenin birinci fıkrasında belirtilenlere ek olarak; tarifname, istem veya istemler, varsa resimler,

tekniğin bilinen durumu ile ilgili yapılan araştırma raporunun tam metni patent verilme kararının ilan edildiği bültenin

tarih ve sayısını da kapsar. 

 BEŞİNCİ BÖLÜM

PATENT BAŞVURUSU İLE İLGİLİ ŞEKLİ İŞLEMLER

Patent İstemlerinde Değişiklik

 

Madde 64 - İmla hataları yapılması, yanlış evrak verilmesi gibi belirgin hataların düzeltilmesi dışında, patent istem veya

istemlerinin değiştirilebilmesi, ancak bu Kanun Hükmünde Kararnamenin açıkça izin verdiği hallerde ve yalnız patent

verilmesi işlemleri safhasında yapılabilir. 

 

Başvuru sahibinin, yukarıdaki fıkra hükmüne uygun olarak, patent istem veya istemlerinde bir değişiklik yapabilmesi

için, başvuru üzerinde Patent Sicili'nde hakları kayıt edilmiş kişilerden izin alması zorunlu değildir. 

 

Patent istem veya istemlerinde yapılacak değişikliklerle başvurunun kapsamı genişletilemez. 

 

Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi

 

Madde 65 - Başvuru sahibi, aşağıdaki bendlerde belirtilen şartlara uymak kaydıyla, başvuru konusunun faydalı model

belgesi verilerek korunmasını talep edebilir. 

 

a -  İncelemesiz patent verilmesi söz konusu ise, bu talep, en geç araştırma raporuna görüş bildirilmesi için 60  ıncı

maddenin birinci fıkrası hükmüne göre kabul edilen sürenin bitimine kadar yapılabilir. 

 

 b -  İncelenerek patent verilmesi söz konusu ise, bu talep, engeç Enstitü tarafından yapılan incelemeye cevap olarak

sunulan itiraz ve görüşlerin verilmesi için 62 nci maddenin dördüncü fıkrası hükmüne göre kabul edilen sürelerin

bitimine kadar yapılabilir. 

 

Patent başvurusu konusunun değişiklik talebi sonucu faydalı model belgesi verilerek korunması, ilk başvuru için rüçhan

hakkı talep edilmiş ise aynı rüçhan hakkı tanınarak, ilk patent başvurusu tarihinden itibaren geçerli olur. 

 

Enstitü 54 üncü madde hükmüne göre yaptığı inceleme sonucunda, başvuruyu faydalı model belgesi verilmesi amacıyla

değiştirmesi için başvuru sahibine teklif yapabilir. Başvuru sahibi bu teklifi kabul veya red etmekte serbesttir. Başvuru

sahibi Enstitü tarafından yapılan bu değiştirme teklifi karşısında açıkça bir değiştirme talebinde bulunmazsa teklif red

edilmiş sayılır. Bu durumda işlem başvuru konusuna patent verilmesi doğrultusunda devam eder. 

 

Başvuru sahibi, patent yerine faydalı model belgesi verilmesi için bir değiştirme talebi yapmış ise, başvurunun faydalı

model belgesi başvurusuna çevrilerek işlem göreceğini ve bunun için Yönetmelıkte tesbit edilen süre içinde, verilmesi

gerekli belgeler Enstitü tarafından başvuru sahibine bildirilir.  

 

Başvuru sahibi bu süre içinde gerekli belgeleri vermediği takdirde, değişiklik talebi yapılmamış sayılır ve başvuru, patent başvurusu olarak işlem görür. 

 

Patent başvurusunun ilan edilmesinden sonra, başvurunun değiştirilmesinin kabulu konusundaki Enstitü kararı ilgili

bültende yayınlanır. 

 

Başvurunun Geri Çekilmesi

 

Madde 66- Patent başvurusu patentin verilmesinden önce başvuru sahibi tarafından her zaman geri çekilebilir.  

 

Patent başvurusu üzerinde Patent Sicili'nde hak tesis etmiş üçüncü kişilerin rızası olmaksızın başvuru geri çekilemez. 

 

 Patent Başvuru Dosyalarının İncelenme Şartları

 

Madde 67- Henüz yayınlanmamış patent başvurularının dosyaları başvuru sahibinin yazılı izni olmadan üçüncü kişiler

tarafından incelenemez. 

 

Başvuru sahibinin, başvurusundan doğan haklarını, kendilerine karşı ileri sürmek istediğini ispat edebilen üçüncü kişiler,

başvuru sahibinin izni olmaksızın, henüz yayınlanmamış patent başvurusu dosyasını inceleyebilir. 

 

45 inci maddeye göre ayrılan bir başvurunun, 12 inci maddeye göre yapılan yeni bir patent başvurusunun veya 65 inci

maddeye göre değiştirilmiş başvurunun yayınlanması halinde asıl başvuru dosyası, başvuru sahibinin izni olmaksızın,

başvurunun yayınlanmasından önce üçüncü kişiler tarafından incelenebilir. 

 

Patent başvurusunun yayınlanmasından sonra, patent başvurusu veya patente ilişkin dosya, Yönetmelıkte tespit edilen

sınırlamalar dahilinde incelenebilir. 

 

Yayınlanmadan önce red edilen veya geri çekilen başvuru dosyası üçüncü kişiler tarafından incelenemez. 

 

Geri Çekilen Başvurunun Yenilenmesi

Madde 68 - 55 inci madde hükmüne göre yayınlanmış olan bir patent başvurusu geri çekildiği takdirde, aynı buluş

hakkında yeniden patent başvurusu yapılamaz. 

 

55 inci madde hükmüne göre henüz yayınlanmamış bir patent başvurusu geri çekildiği takdirde, aynı buluş hakkında ilk

başvuru sahibi yeniden patent başvurusu yapabilir.Ancak, koruma son başvuru tarihinden itibaren başlar. 

 

Patent Başvurusu veya Patent Numarasının Belirtilme Zorunluluğu

 

Madde 69 - Bir patent başvurusundan veya verilmiş bir patentten doğan haklarını üçüncü kişilere karşı ileri sürmek

isteyen kişi, patent başvurusunun veya patentin numarasını söz konusu üçüncü kişilere bildirmek zorundadır. 

 

Bir ürünün, bunun etiketlerinin veya ambalajlarının veya her türlü ilan veya reklam veya basılı evrakın üzerinde bir

patent başvurusu veya verilmiş bir patentten doğan bir korumanın mevcut olduğu izlenimini veren beyanların bulunması

halinde, beyanları koyan kişi patent başvurusu veya patentin numarasını belirtmek zorundadır. 

 

 ALTINCI BÖLÜM

 PATENT VERİLDİKTEN SONRA PATENT VERİLMESİNDE ŞEKLİ EKSİKLİKLERE İTİRAZ

Şekli Eksikliklere İtiraz

 

Madde 70 - Üçüncü kişiler, buluşun bütünlüğü esası ile ilgili 45 inci madde hükmü hariç olmak üzere, 42 nci ila 63

üncü maddelerde belirtilen işlemlerde  şekli eksiklikler yapıldığı gerekçesiyle, patentin verilmesine karşı Enstitü

nezdinde itiraz edebilir. Bu itiraz için üçüncü kişilerin araştırma raporuna önceden görüş bildirmiş olmaları veya

incelenerek patent verilmesi sisteminde itiraz yapmış olmaları gerekmez. 

 

İncelemesiz patent verilmesi sistemine göre verilen patentin yeniliğinin olmadığı veya tekniğin bilinen durumunun

aşılmadığı konuları, itiraz konusu yapılamaz. 

 

Şekli Eksikliklere İtirazın Etkisi

 

Madde 71 - Enstitü tarafından yapılan inceleme sırasında, buluşun bütünlüğü konusu dışında, patent verilmesi işlemleri

ile ilgili  şekli bir işlem yerine getirilmemişse veya önemli bir  şekli işlemde eksiklik yapılmışsa itirazın bu noktada

giderilmesine ilişkin Enstitü tarafından verilecek karar, patent verilmesi ile ilgili işlemlerin geçersizliği ve eksikliğin

yapıldığı yere kadar geriye dönülmesi ve işlemlerin yeniden yapılması sonucunu doğurur.   

 BEŞİNCİ KISIM

 PATENTTEN DOĞAN HAKLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

Patentin Süresi

 

Madde 72 - İncelenerek verilen patentin süresi başvuru tarihinden itibaren hesaplanan ve uzatılamayan yirmi yıldır. 

 

İncelemesiz verilen patentin süresi yedi yıldır.  İnceleme talebinin yedi yıllık süre içinde yapılması ile inceleme

sonucunda patent verilmesine kesin olarak karar verilmesi halinde patentin süresi başvuru tarihinden itibaren hesaplanan

yirmi yıla tamamlanır.  

 

Patentten Doğan Hakkın Kapsamı

Madde 73 - (Değişiklik-5194-M.2) Patent hakkı sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim

olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır.  

 

Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır: 

 

a - Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan

başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması; 

 

b - Patent konusu olan bir usulün kullanılması; 

 

c - Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler

tarafından başkalarına teklif edilmesi. 

 

d - Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi

veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması. 

Madde 73/A. - Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında;  

a) 44 üncü maddede yazılı açıklamayı patent veya faydalı model başvurusu açısından gerçeğe aykırı olarak yapanlar,

patentli veya faydalı modelli bir eşya veya ambalajı üzerine haklı olarak konulmuş patent veya faydalı model olduğunu

belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak patent veya faydalı model başvurusu sahibi veya

patent veya faydalı model sahibi olarak gösterenler hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına veya ondörtmilyar

liradan yirmiyedimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine,  

b) Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde 86 ncı

maddede yazılı haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı başkasına devreden, veren, rehneden, bu haklar üzerinde

herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile patent veya faydalı modelle korunan bir buluşun sahibi olmadığı veya bunların

koruma süresinin bittiği veya 129, 133 veya 165 inci maddelerde yazılı sebeple patentin veya faydalı modelin

hükümsüzlüklerine veya sona ermelerine karar verilmesine rağmen, satışa çıkardığı  eşyaya veya ambalajlarına veya

ticarî evrakına veya ilânlarına, korunan bir patentle veya faydalı modelle ilgili olduğu kanısını uyandıracak  şekilde

işaretler koyan veya ilân ve reklamlarda bu tarzda yazı ve işaretler kullananlar hakkında iki yıldan üç yıla kadar hapis

cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine,  

c) 136 ncı maddede yazılı fiillerden birini gerek faydalı model, gerek patentli buluş açısından işleyenler hakkında iki

yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her

ikisine, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine,  

Hükmolunur.  

(a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada bir işletmenin çalışanları tarafından doğrudan

doğruya veya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan işletme sahibi, müdür veya

temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de aynı surette cezalandırılır. Bir tüzel

kişinin işleri yürütülürken, 136 ncı maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzel kişi, masraflar ve para cezasından

müteselsilen sorumlu olur. Fiile iştirak edenler hakkında, olayın mahiyetine göre 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 64,

65, 66 ve 67 nci maddeleri hükümleri uygulanır. Yukarıda sayılan suçlardan dolayı kovuşturma şikâyete bağlıdır.  

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uygulanmaz. Patentten veya faydalı modelden doğan hakları tecavüze uğrayandan

başka, 136 ncı maddede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü, 44 üncü maddede yazılı açıklamanın gerçeğe aykırı

olarak yapılması ile patent veya faydalı modelle korunan bir buluşun sahibi olmadığı veya patentin veya faydalı modelin

koruma süresinin bittiği veya hükümsüzlüğü veya sona erme durumlarında, kendisinin veya başkasının imâl ettiği veya

satışa çıkardığı  eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilânlarına, korunan bir patent veya faydalı modelle

ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyma veya bu amaçla ilân ve reklamlarda bu tarzda yazı ve işaretler

kullanılması durumlarında, 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanun veya 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve tüketici dernekleri de şikâyet hakkına sahiptir. Şikâyetin, fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren

iki yıl içinde yapılması gerekir.  

Bu kapsamdaki suçlarla ilgili şikâyetler, acele işlerden sayılır. Patent veya faydalı model başvurusu veya patentten

veya faydalı modelden doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu

eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtaların zapt edilmesi veya el konulması veya yok

edilmesinde, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi hükmü ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü

Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

 

Patent Unsurlarının Üçüncü Kişilerce Kullanılması

 

Madde 74 - Patent sahibinin, patent konusu buluşun uygulanmasını mümkün kılan ve buluşun esasını teşkil eden bir

kısmı ile ilgili unsurların veya araçların üçüncü kişiler tarafından, patent konusu buluşu kullanmaya yetkili olmayan

kişilere verilmesini önleme hakkı vardır. Bu hükmün uygulanabilmesi için, söz konusu üçüncü kişilerin, bu unsurların

veya araçların buluşu uygulamaya yeterli olduğunu ve bu amaçla kullanılacağını bilmeleri veya bu durumun yeterince

açık olması gerekir. 

 

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen unsurlar veya araçlar piyasada her zaman bulunabilen ürünler ise, üçüncü

kişiler, söz konusu kişileri belirtilen fiilleri yapmaya tahrik etmediği takdirde bu maddenin birinci fıkrası hükmü

 1.  

 

75 inci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde gösterilen fiilleri yapanlar, bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre patenti

kullanmaya yetkili olmayan kişiler sayılmaz. 

 

Patentten Doğan Hakların Kapsamının Sınırları 

 

Madde 75 -(Değişiklik-5194-M.3) Aşağıdaki fiiller patentten doğan hakların kapsamı dışında kalır: 

 

a - Sınai veya ticari bir amaç taşımayan ve özel maksatla sınırlı kalan fiiller; 

 

b - Patent konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller; 

 

c - Sadece bir reçetenin oluşturulması için eczanelerde yapılan ilaçların seri üretim olmadan hazırlanarak kullanılması ve

bu şekilde hazırlanan ilaçlara ilişkin fiiller; 

 

d - Patent konusu buluşun Paris Anlaşması'na dahil ülkelerin gemi veya uzay aracı veya uçak veya kara nakil araçlarının

yapımında veya çalıştırılmasında veya bu araçların ihtiyaçlarının karşılanmasında, söz konusu araçların geçici veya

tesadüfi olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunması şartıyla kullanılması; 

 

e - 7.12.1944 tarihli Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması'nın 27 nci maddesinde öngörülen fiiller bir devletin hava

aracı ile ilgili ise, bu araçlara bu maddenin hükümleri uygulanır. 

 

f- İlaçların ruhsatlandırılması ve bunun için gerekli test ve deneyler de dahil olmak üzere, ruhsat konusu buluşu içeren

deneme amaçlı fiiller. 

 Patentten Doğan Hakkın Tüketilmesi 

 

Madde 76 - Patent sahibi veya onun izni ile Türkiye'de satışa sunulmuş olan patentli ürünlerle ilgili fiiller patentten

doğan hakkın kapsamı dışında kalır. 

 

Ön Kullanım Hakkı

 

Madde 77 - Patent başvurusunun yapıldığı tarih ile rüçhan hakkı tarihi arasında buluşu iy niyetli olarak ülke içinde

kullanmakta olan veya kullanım için ciddi ve gerçek tedbirler almış kişi veya kişilere karşı, patent konusunu aynı şekilde

kullanmaya devam etmelerini veya alınmış tedbirlere uygun olarak kullanmaya başlamalarını önlemeye buluş sahibinin

hakkı yoktur. Ancak, üçüncü kişilerin patent konusunu kullanmaya devam etmeleri veya alınmış tedbirlere uygun

kullanımları sahip oldukları  işletmenin makul ihtiyaçlarını giderecek ölçüde olabilir. Bu kullanma hakkı ancak işletme

ile birlikte devredilebilir. 

 

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen kişilerce satışa sunulmuş olan ürünlerle ilgili faaliyetler, patent sahibinin 76

ıncı madde anlamında patentten doğan hakkının kapsamı dışında kalır. 

 

Önceki Tarihli Patentlerin Etkisi

  Madde 78 - Patent sahibi patentini kendi patentinden daha önceki rüçhan tarihine sahip olan patent sahiplerinin açmış

olduğu patente tecavüz davasında bir savunma gerekçesi olarak ileri süremez. 

 

Patent Konularının Bağımlılığı

 

Madde 79 - Patent konusu buluşun kullanılması, önceki tarihli bir patentle korunan buluşun kullanılması ile mümkün

olması halinde, bu husus patentin geçerliğine hiç bir engel teşkil etmez. Böyle bir durumda, ne önceki tarihli patent

sahibi, sonraki tarihli patenti onun geçerli olduğu süre içinde sahibinin izni olmaksızın kullanabilir, ne de sonraki tarihli

patent sahibi önceki tarihli patentin geçerliliği süresince, sahibinin izni olmaksızın patent konusunu kullanabilir. Ancak,

sonraki tarihli patent sahibi, önceki tarihli patent sahibinin iznini almış veya o patent üzerinde zorunlu lisans elde

etmişse, önceki tarihli patenti de kullanabilir. 

 

Patentin Kullanımının Sınırları

 

Madde 80 - Bir patent konusunun kullanımı yasalara veya genel ahlaka veya kamu düzenine veya genel sağlığa zarar

verecek şekilde olamayacağı gibi; bu kullanım, mevcut veya gelecekte kabul edilecek belirli veya belirsiz süreli kanuni

yasaklamalara ve sınırlamalara da bağlı olacaktır. 

 

Kanuni Tekel

Madde 81 - Konusu tekel mevzuatına tabi olan bir buluş için patent verildiğinde, tekel sahibinin buluşu kullanabilmesi

patent sahibinin iznine bağlıdır. Tekel sahibi iştigal ettiği sanayi alanında dikkate değer teknik bir ilerlemeyi

sağlayabilecek buluşları, bunların kullanım hakkını elde ederek uygulamakla yükümlüdür. 

 

Tekel sahibi patent konusu buluşun kullanımını elde etmek için, patent sahibinden izin vermesini talep etmek hakkına

sahiptir. Tekel sahibi böyle bir talepte bulunduğunda patent sahibi ondan patenti devir almasını isteyebilir. Patent konusu

buluşun kullanılması karşılığında veya patentin tekel sahibince devir alınması halinde ödenecek bedel taraflarca birlikte

belirlenir. Bu konuda anlaşma sağlanamazsa bedeli mahkeme tespit eder. 

 

Bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmakla birlikte tekel patentin verilmesinden sonra oluşmuşsa, patent sahibi

tekel sahibinden buluşun kullanılmakta olduğu işletme veya tesisatı da devir almasını talep etmek hakkına sahiptir.

Tarafların ödenecek bedel konusunda anlaşmaya varamamaları halinde, bedeli mahkeme tespit eder. 

 

Mevcut bir kanuni tekel yüzünden bir patent konusu buluş kullanılamıyorsa, söz konusu patent için yıllık ücret ödenmez. 

 

Patent Başvurusunun Yayınlanmasının Etkileri

 

Madde 82 - Patent başvurusunun ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren ve başvuru yürürlükte kaldığı sürece, bu

Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilen patentlerin sahiplerine tanınan koruma patent başvurusu sahibi

için de tanınır. 

 

Patent başvurusu sahibinin izni olmadan, başvuru konusu buluşu kullanan kişi, patent başvurusu veya patent

başvurusunun kapsamından haberdar edilmiş ise, yukarıda sözü edilen koruma, başvurunun yayınlandığı tarihten önce

de söz konusu olur. 

 

Patent başvurusunun konusu, mikroorganizmalarla ilgili bir usule ilişkin ise, koruma mikroorganizmanın ilgilenenlerin

ulaşılabileceği hale gelmesinden itibaren başlar. 

 

Patent başvurusu, geri çekilmiş olması halinde veya geri çekilmiş olarak kabul edildiği takdirde veya kesinleşmiş bir

karar itibariyle red edildiği takdirde, bu maddenin birinci ila üçüncü fıkralarında belirtilen sonuçları hiç doğurmamış

sayılır. 

 

Patent Başvurusu veya Patentten Doğan Koruma Kapsamı ve İstem veya İstemlerin Yorumlanması

  

Madde 83 - Patent başvurusu veya patentten doğan korumanın kapsamı istem veya istemler ile belirlenir.  İstem veya

istemler tarifname ve resimler esas alınarak yorumlanır. 

  

İstem veya istemler, bir yandan patent başvurusu veya patent sahibine hakkı olan korumayı sağlayacak ve diğer yandan

üçüncü kişilere de korumanın kapsamı açısından makul bir düzeyde kesinlik ifade edecek şekilde birlikte yorumlanır.  

 

Patent başvurusu yapılmış olan beşeri, veteriner ve zirai ilaçların imalat ve satış ruhsatlarının tasdiki için ilgili

makamlarca talep edilen ve yaratılmaları ve birikimleri önemli bir gayret ve masraf gerektiren ve sahipleri tarafından

umuma açıklamamış olan bilgi ve test sonuçları talep sahibi makam tarafından gizli tutulur. Bilgi ve test sonuçlarınıtalep eden makam bunların haksız kulanımının önlenmesi için gerekli tedbirleri alır.  

 

İstem veya istemler, kullanılan kelimelerle sınırlı olarak yorumlanamaz. Bununla beraber, patent başvurusu veya

patentten doğan koruma kapsamının tesbitinde istem veya istemler, buluşu yapan tarafından düşünülen fakat istem veya

istemlerde talep edilmeyen, buna karşılık ilgili teknik alanda uzman birkişi tarafından tarifname ve resimlerin

yorumlanması ile ortaya çıkacak özellikleri kapsayacak şekilde kabul edilmez. 

 

Patent başvurusu veya patentten doğan koruma kapsamının belirlenmesinde tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihte,

istem veya istemlerde belirtilmiş unsurlara eşdeğer nitelikte olan unsurlar da dikkate alınır. 

 

 Tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihte, eşdeğer unsur, esas itibariyle aynı  işlevi görüyorsa ve bunu aynı şekilde

gerçekleştiriyorsa ve istem veya istemlerde talep edilen unsur ile aynı sonucu ortaya çıkarıyorsa, genel olarak istem veya

istemlerde talep edilen unsurun eşdeğeri olarak kabul edilir. 

 

İstem veya istemlerin kapsamını belirlemek için patentin verilmesi ile ilgili işlemler sırasında veya patentin geçerliliği

süresince, koruma kapsamının belirlenmesinde patent başvurusu veya patent sahibinin beyanları dikkate alınır. 

 

Patent, buluşun işlev veya sonuçlarının örneklerini veya buluşun bir düzenlenmesinin örneklerini kapsıyorsa, istem veya

istemler bu örneklerle sınırlanmış olarak yorumlanmaz. Özellikle, ürün veya usulün sahip olduğu ilave özelliklerin

patentte açıklanan örneklerde bulunmaması, bu örneklerde bulunan özellikleri kapsamaması veya bu örneklerde

belirtilen her amaç veya özelliği gerçekleştirememesi hallerinde, ürün veya usul istem veya istemler ile sağlanan koruma

kapsamının dışında tutulmaz. 

 

Usul Patentleri İle İlgili Haklar

 

Madde 84 - Belirli bir ürünün elde edilmesine ilişkin bir usul patentinin sahibi, söz konusu ürünün Türkiye'ye ithal

edilmesi halinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Türkiye'de o ürünün elde edilmesi ile ilgili olarak kendisine

tanınmış olan haklardan, ithal edilen bu ürünler için de, aynı şekilde yararlanır. 

 

Patent konusunun yeni ürün veya maddelerin elde edilmesine ilişkin bir usul olması halinde, aynı özellikleri taşıyan her

ürün ve maddenin patent verilmiş buluş konusu usule göre elde edilmiş olduğu kabul edilir. Aksini savunan kişi, bunu

ispatla yükümlüdür. 

 

Bu maddenin ikinci fıkrasında sözü edilen aksini savunma durumunda davalının üretim ve işletme sırlarının

korunmasındaki haklı menfaati gözönünde tutulur. 

ALTINCI KISIM

 PATENT BAŞVURUSU VE PATENT ÜZERİNDE TASARRUFLAR

 BİRİNCİ BÖLÜM

 ORTAKLIK

Ortaklık İlişkisi

 

Madde 85 -  Patent başvurusu veya patent bölünmeksizin birden çok kişiye aitse, hak üzerindeki ortaklık taraflar

arasındaki anlaşmaya göre; böyle bir anlaşma yoksa, Medeni Kanun'daki müşterek mülkiyete ilişkin hükümlere göre

düzenlenir. 

 

Her hak sahibi diğerlerinden bağımsız olarak aşağıdaki işlemleri kendi adına yapabilir: 

 

a - Hak sahibi, kendisine düşen pay üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir. Payın üçüncü kişiye devir edilmesi halinde,

diğer pay sahiplerinin önalım hakkını kullanabilmeleri için, durum iki ay içinde, Enstitü tarafından diğerlerine bildirilir.

Önalım hakkı, bildirimin tebellüğünden itibaren bir ay içinde kullanılır.  

 

 b - Hak sahibi, diğer hak sahiplerine bir bildirimde bulunduktan sonra buluşu kullanabilir.   

 c - Hak sahibi, patent başvurusunun veya patentin korunması için gerekli önlemleri alabilir. 

 

 d - Hak sahibi, birlikte yapılan patent başvurusu veya alınan patentten doğan hakların herhangi bir  şekilde tecavüze

uğraması halinde üçüncü kişilere karşı hukuk veya ceza davası açabilir. Diğer hak sahiplerinin davaya katılabilmeleri

için, durum davayı açan tarafından davanın açıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, kendilerine bildirilir. 

 

Buluşun kullanılması amacı ile üçüncü kişilere lisans verilmesi, hak sahiplerinin tamamının karar vermesiyle

mümkündür. Ancak mahkeme, mevcut  şartları göz önünde tutarak, hakkaniyet düşüncesiyle, bu yetkiyi hak

sahiplerinden sadece birine de verebilir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 PATENT BAŞVURUSU VE PATENT ÜZERİNDE HAK TESİSİ

Hak Tesisi

 

Madde 86 - Patent başvurusu veya patent başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans

konusu olabilir.Patent başvurusu veya patent rehin edilebilir. Rehin hakkı bakımından Medeni Kanun'un rehin hakkına

ilişkin hükümleri uygulanır. 

 

Patent başvurusu ve patent üzerinde sağlararası işlemler yazılı şekle tabidir. 

Patentin Bölünmezliği

 

Madde 87 - Patent başvurusu veya patent üzerinde birden çok kişinin hak sahipliği söz konusu olsa bile, bunların devri

veya üzerlerinde bir hak tesisi için bölünebilmeleri mümkün değildir. 

 

Sözleşmeye Dayalı Lisans

 

Madde 88 - Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli

olacak şekilde,lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. 

 

Bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen sözleşme  şartlarının lisans alan tarafından ihlali halinde, patent başvurusu

veya patentten doğan haklar, patent sahibi tarafından lisans alana karşı, dava yoluyla ileri sürülebilir. 

 

Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisari değildir. Lisans veren patent konusu buluşu kendi kullanabileceği

gibi, üçüncü kişilere aynı buluşa ilişkin başka lisanslar da verebilir. 

 

İnhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı

tutmadıkça,kendisi de patent konusu buluşu kullanamaz. 

 

Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, sözleşmeye dayalı lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devir

edemez veya alt lisans veremez. 

 

Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, sözleşmeye dayalı olarak lisans hakkını alan kişi, patentin koruma süresi boyunca

milli sınırların bütünü içinde patent konusu buluşun kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir. 

 

Bilgi Verme Yükümü

Madde 89 -Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, bir patent başvurusunu veya patenti devir eden veya lisansını veren,

devir alan veya lisans alana patent konusu buluşun normal bir kullanımı için zorunlu olan teknik bilgileri vermekle

yükümlüdür. 

 

Devir alan veya lisans alan kişi, kendisine verilen gizli bilgilerin açıklanmasını önlemek için  

gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

 

Hakkın Devri ve Lisans Vermeden Doğan Sorumluluk

 

Madde 90 - Patent başvurusu veya patentten doğan hakları bir bedel karşılığında veya bedelsiz olarak devir eden veya

lisans veren kişinin bu işlemleri yapmaya yetkili olmadığı sonradan anlaşılırsa, söz konusu kişi bu durumdan ilgililere

karşı sorumlu olur. 

 

 Patent başvurusunun geri alınması veya başvurunun red edilmesi veya patent hakkının hükümsüzlüğüne mahkemece

karar verilmiş olması hallerinde, tarafların hakkı devir eden veya lisans veren bakımından daha kapsamlı bir sorumluluğu sözleşme ile öngörmemiş olmaları halinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 131 inci maddesi hükmü

uygulanır. 

 

Devir eden veya lisans verenin kötü niyetle hareket halinde, bunlar, fiillerinden her zaman sorumludur. Devir eden veya

lisans veren, üzerinde tasarruf edilen patent başvurusu veya patente konu olan buluşun, patentle korunabilirliği

konusunda Türkçe veya yabancı dildeki rapor ve kararları veya bu konuda bildiklerini karşı tarafa bildirmemiş ve

bunlara ilişkin beyanları içeren belgelere sözleşmede yer vermemişse, kötü niyetin varlığı kabul edilir. 

 

Bu madde hükümlerinden doğan tazminatı talep süresi, sorumluluk davasına dayanak olan mahkeme kararının

kesinleşme tarihinden başlar. Zaman aşımı için Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. 

 

Müteselsil Sorumluluk

Madde 91 - Devir edilen veya lisansı verilen, patent başvurusu veya patent konusu buluşun, ayıplı olmasından dolayı

üçüncü kişiler zarar görürse, devir eden ve devir alan veya lisans veren ve lisans alan, müteselsilen sorumlu olur. 

 

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre, sorumlu kılınan devir eden veya lisans veren, aksi sözleşmede

kararlaştırılmamışsa, devir alan veya lisans alana rücu edebilir. Rücu, devir eden veya lisans verenin kötü niyetli

olmadığı hallerde ve hakkaniyet düşüncesi ile zarara kısmen veya tamamen devir alan veya lisans alanın katlanması

gerektiği durumlarda mümkündür. 

 

Patent Sicili'ne Kayıt ve Hükümleri

Madde 92 - Patent başvuruları ve patent, Yönetmelık hükümlerine uygun olarak, Patent Sicili'ne kayıt edilir. 

 

Patentin gasbı ile ilgili 13 üncü maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, patent başvuruları veya patentlere

ilişkin devirler ve lisanslar, patent başvurularını veya patentleri etkileyen iradi veya mecburi tasarruflar, iyi niyetli

üçüncü kişilere karşı Patent Sicili'ne kayıt tarihinden itibaren hüküm doğurur. 

 

Patent başvurusu veya patentten doğan haklar, usulüne uygun bir  şekilde Patent Sicili'ne kayıt edilmedikçe, üçüncü

kişilere karşı ileri sürülemez. 

 

Patent başvurusu veya patentten doğan haklar, Patent Sicili'ne kayıt ettirilmedikçe, ürünlerin üzerinde bir patente

dayandığı belirtilemez. Enstitü, patent sicilinde belirtien ve resni belgelere geçen işlemlerin hukuka uygun, geçerli ve

etkin bir şekilde yapılmasını sağlar. Patent sicili alenidir. 

 

Rekabetin Kötüye Kullanımı

Madde 93 - Bir patent sahibi, patenti kullanırken haksız rekabete ilişkin genel hükümlere aykırı faaliyette bulunmuşsa,

mahkeme tarafından lisans verme teklifinde bulunmaya mahkum edilebilir. 

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 LİSANS VERME TEKLİFİ

Patent Sahibinin Lisans Verme Teklifi

 

Madde 94 - 96 ıncı madde hükmüne göre, patent sahibi patent konusu buluşu kullanmıyorsa, Enstitü'ye yapacağı yazılı

bir başvuru ile, patent konusu buluşu kullanmak isteyen herkese lisans vereceğini bildirebilir. 

 

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesine göre, yapılan yargılama sonucunda patent sahipliğinde değişiklik

olmuşsa, yeni patent sahibinin, Patent Sicili'ne kayıt edilmesi ile daha önce yapılmış lisans verme teklifi, kendiliğinden

geri alınmış sayılır. 

 

Enstitü, lisans verme tekliflerini Patent Sicili'ne kayıt ederek ilan eder. Lisans verme teklifleri halkın incelemesine

açıktır. Enstitü, bu incelemeyi sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır. 

 

Lisans almak için patent sahibine bir talep yapılmadığı sürece, patent sahibi yaptığı lisans verme teklifini her zaman geri

alabilir. Teklifin geri alınması, geri alınma talebinin Enstitü'ye verilmesi ile hüküm ve sonuç doğurur. 

  Lisans, Patent Sicili'ne inhisari lisans olarak kayıt edilmişse, patent sahibi, başkalarına ayrıca lisans verme teklifi

 1.  

 

Lisans verme teklifi üzerine, lisans alan olarak buluşu kullanmaya yetkili olan herkes, inhisari olmayan lisans sahibi

sayılır ve bu madde hükmüne göre verilen lisans, hukuken sözleşmeye dayalı lisans olarak kabul edilir. 

 

Lisans verme teklifi yapıldıktan sonra, inhisari lisansın Patent Sicili'ne kayıt talebine, lisans verme teklifi geri alınmadığı

veya geri alındığı kabul edilmediği takdirde, izin verilemez. 

 

Lisans Verme Teklifinin Kabulü

Madde 95 - Lisans verme teklifinden yararlanmak suretiyle lisans almak isteyen kişi, buluşun kullanma  şeklini de

belirterek, bu talebini yazılı olarak üç suret halinde Enstitü'ye bildirir.Enstitü, bir sureti patent sahibine gönderir. Diğer

suretlerden birini de, tekrar talepte bulunana geri yollar. Her iki surette de, Enstitü'nün mühürü ve aynı sevk tarihi

 1.  

 

Lisans bedeli konusunda tarafların anlaşamamaları halinde, taraflardan birinin yaptığı talep üzerine, yetkili mahkeme,

tarafları da dinleyerek, lisans bedelini tesbit eder. 

 

Mahkeme, daha önce taraflarca uygun bulunan bedelin, daha sonra yetersiz hale gelmesi durumunda, bedelde değişiklik

yapabilir.Lisans bedelinin değiştirilmesi talebi, Mahkeme tarafından bedelin belirlenmesinden itibaren en az bir yıl

geçtikten sonra yapılabilir. 

 

Lisans alan, her üç ayın bitiminde, patent sahibine buluşu kullandığına dair bilgi vermek ve lisans bedelini ödemekle

yükümlüdür. Lisans alan, bu yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, lisans veren, lisans alandan bir ay içinde

yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyebilir. Lisans alanın bu süre içinde de yükümlülüklerini yerine getirmediği

mahkemece tesbit edilirse, lisans iptal edilir. 

 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 KULLANMA ZORUNLULUĞU

Kullanma Zorunluluğu

 

Madde 96 - Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır. 

  

Kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde

gerçekleştirilir. 

 

Kullanmanın değerlendirilmesinde pazar şartları göz önünde tutulur. 

  

Kullanımın İspatı

Madde 97 - Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, Enstitü nezdinde buluşu kullanmakta olduğunu resmi bir belge ile

kanıtlar. Resmi nitelikli patent kullanım belgesi, Yönetmelıkte belirlenen merci tarafından ve Yönetmelıkte belirlenen

genel kıstaslara ve kurallara göre düzenlenir. 

 

Kullanım belgesi, buluşun kullanıldığı  sınai işletmedeki üretimin incelenmesi sonucunda verilir. Belge, patent konusu

buluşun satışa sunulduğunu veya uygulandığını teyid eder. Belge, ilgili merci tarafından buna ilişkin başvurunun

yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde düzenlenir. Belgede, patentle korunan buluşun fiilen kullanılmakta olduğu

konusundaki bilgiler bulunur. 

 

Kullanım belgesi Patent Sicili'ne kayıt edilir. 

 

Kullanımın Kabulü

 

Madde 98 - Patent konusu buluşun kullanılmakta olduğu belgelendiği takdirde, aksi dava yoluyla ispat edilmedikçe,

patent konusu buluşun 97 nci maddede öngörülen şekil de kullanıldığı kabul edilir. 

 

 YEDİNCİ KISIM

 ZORUNLU LİSANS

 BİRİNCİ BÖLÜM

 ZORUNLU LİSANSIN GENEL ŞARTLARI  Zorunlu Lisansın Verilme Şartları

 

Madde 99 - Zorunlu lisans, lisans verilmesi teklifinde bulunulmamış bir patent için ve aşağıda belirtilen  şartlardan

birinin mevcudiyeti halinde verilebilir: 

 

a - 96 ncı madde hükümlerine göre patent konusu buluşun kullanılmaması, 

 

b - 79 uncu maddede belirtilen patent konularının bağımlılığının söz konusu olması, 

 

c - 103üncü maddede belirtilen kamu yararının söz konusu olması, 

 

 Zorunlu Lisans Talebi

 

Madde 100 - Zorunlu lisans talep edildiği anda patentin kullanımına henüz başlanılmadığı veya patentin kullanımındaki

gecikmenin haklı bir sebebe dayanmadığı veya haklı bir sebebe dayanmaksızın kullanılmaya aralıksız olarak üç yıldan

fazla ara verildiği gerekçesiyle ve 96 ncı maddede öngörülen süre bittikten sonra, ilgili herkes zorunlu lisans verilmesini

yetkili mahkemeden isteyebilir. 

 

Objektif nitelik taşıyan teknik veya ekonomik veya hukuki sebepler, patentin kullanılamamasının haklı sebepleri olarak

kabul edilir. Patent konusu buluşun kullanılmasını engelleyecek nitelikte kabul edilen bu sebepler, patent sahibinin

kontrolu ve iradesi dışındaki sebeplerdir. 

 

Patentler Arasında Bağımlılık Halinde Zorunlu Lisans

 

Madde 101 - Patent konusu buluşun, önceki bir patentten doğan hakka tecavüz edilmeksizin kullanılması mümkün

değilse, sonraki patentin sahibi, kendi patentinin önceki patentten daha değişik bir sınai amaca hizmet ettiğini veya

önemli bir teknik ilerleme gösterdiğini ispat ederek, önceki tarihli patentin kullanılması için zorunlu lisans verilmesini

mahkemeden isteyebilir. 

 

79 uncu madde hükmüne göre, bağımlılığı olan patent konusu buluşlar, aynı  sınai amaca hizmet ediyor ve bağımlı

patentlerden biri lehine zorunlu lisans verilmişse,zorunlu lisansa konu olan patentin sahibi de diğer patentin kullanılması

için kendisi lehine zorunlu lisans verilmesini mahkemeden isteyebilir. 

 

Patentin konusu,patentle korunan kimyasal veya eczacılıkla ilgili bir maddenin elde edilmesini amaçlayan bir usule ait

bulunuyorsa ve söz konusu usul patenti, önceki tarihli patente oranla önemli bir teknik ilerlemeyi gerçekleştiriyorsa,

gerek usul patentinin sahibi ve gerekse ürün patentinin sahibi diğerinin patent konusunun kullanılması için,zorunlu lisans

verilmesini mahkemeden isteyebilir. 

 

79 uncu madde hükmüne göre, bağımlılığı olan bir patent sebebiyle verilen zorunlu lisansın kapsamı, ilgili patent konusu

buluşun kullanılmasına imkan verir. Bağımlılığı olan patentlerden birinin iptali veya patent hakkının sona ermesi

halinde, zorunlu lisans kararı da hükümsüz kalır. 

 

İhracat Gerekçesiyle Zorunlu Lisans

Madde 102 - Patent konusu buluşun ihraç edilmesi durumu zorunlu lisans gerekçesi olarak kabul edilmez.  

 

Kamu Yararı Nedeniyle Zorunlu Lisans

 

Madde 103 - Patent başvurusu veya patent konusu buluşun kamuya yararlı olduğu gerekçesi ile kullanımının zorunlu

lisans konusu yapılmasına Bakanlar Kurulu karar verebilir. 

 

Kamu sağlığı veya milli savunma nedenleriyle buluşun kullanılmaya başlanılması, kullanımın artırılması veya genel

olarak yaygınlaştırılması veya yararlı bir kullanım için ıslah edilmesi büyük önem taşıyorsa, kamu yararının bulunduğu

kabul edilir. 

 

Patent konusu buluşun kullanılmamasının veya nitelik veya miktar bakımından yetersiz kullanılmasının ülkenin

ekonomik veya teknik gelişmesi bakımından ciddi zararlara sebep olacağı hallerde de kamu yararının bulunduğu kabul

 1.  

 

Bakanlar Kurulu tarafından zorunlu lisansın verilmesine ilişkin kararnamenin çıkarılmasını ilgili Bakanlık teklif eder.

Patent konusu buluşun kullanımının milli savunma veya halk sağlığı bakımından önemli olması halinde teklif, ilgili

Bakanlık ile Milli Savunma veya Sağlık Bakanlıkları tarafından birlikte hazırlanır.   

Milli savunma bakımından önemli olması dolayısıyla, zorunlu lisans verilmesine ilişkin karar, buluşun bir veya bir kaç

işletme tarafından kullanılması ile sınırlandırılabilir. 

 

Buluşun kullanımının genelleştirilmesi veya kullanımın patent sahibinden başka bir kişiye verilmesine ihtiyaç olmadan,

buluşun kamu yararına kullanımı patent sahibi tarafından gerçekleştirilebilirse, patent konusu buluş, Bakanlar Kurulu

Kararı ile şartlı olarak zorunlu lisans konusu yapılabilir. Böyle bir durumda, Bakanlar Kurulu Kararına göre, mahkeme,

bir yıldan fazla olmamak üzere belirlenecek bir süre içinde, patent sahibi tarafından buluşun kamu yararını karşılayacak

yeterlikte kullanımına başlanılmasına, mevcut kullanımın geliştirilmesine veya miktarın artırılmasına karar verir.

Mahkeme, patent sahibinin de konu hakkındaki görüşünü aldıktan sonra, uygun olan süreyi belirler veya patent konusu

buluşu derhal zorunlu lisans konusu yapar. Belirlenen sürenin geçmesinden sonra, mahkeme, kamu yararına kullanımın

yapılıp yapılmadığına karar verir. Kamu yararına kullanımın karşılanmadığına mahkemece karar verilirse, patent konusu

buluş zorunlu lisans konusu yapılır. 

 

Arabuluculuğun Talep Edilmesi

 

Madde 104 - Zorunlu lisans verilmesi için talepte bulunmak isteyen kişi, önce, aynı patent için sözleşmeye dayalı lisans

verilmesi amacıyla Enstitü'den arabuluculuk etmesini isteyebilir. 

 

Enstitü'nün arabuluculuğunu talep etmek için, Yönetmelıkte belirlenen ücret ödenir ve aşağıdaki hususlar talepte yer alır: 

 

a - Talepte bulunan hakkında bilgi; 

 

b - Arabuluculuk talebine konu olan patent ve patent sahibi hakkında bilgi; 

 

c - Zorunlu lisans verilmesini haklı kılan şartlar; 

 

d - Talep edilen lisansın kapsamı ve talebin sebepleri; 

 

e - Talepte bulunanın patent konusu buluşu gerçekten ve etkin bir  şekilde kullanıp kullanamayacağı ve patent sahibi

tarafından lisans verilmesi için istenilen makul teminatın verilip verilemeyeceği konusunda karar vermeye yetecek

 1.  

 

Enstitü'nün arabulucu olması talebine aşağıdaki belgeler ayrıca eklenir: 

 

a - Talebin dayanağını teşkil eden belgeler; 

 

b - Miktarı Yönetmelıkte belirtilen ve işlem masraflarının talepte bulunan tarafından ödeneceğini gösterir teminat ile

ilgili belge; 

 

c - Talep ve talebe eklenen belgelerin birer sureti. 

 Enstitü'nün Arabuluculuğu

 

Madde 105 - Enstitü,arabuluculuk talebi konusundaki kararını talep tarihinden itibaren bir ay içinde verir. 

 

Enstitü, kendisine yapılan arabuluculuk talebi ile bu talebe ekli belgelerden ve Enstitü tarafından yapılan araştırmadan

sonra, zorunlu lisansın verilmesini gerektiren bir durum olduğu, talepte bulunan kişinin ödeme gücü olduğu ve buluşun

kullanımı için gerekli araçlara sahip olduğu kanısına varırsa, arabuluculuk talebini kabul eder. 

 

Enstitü, arabuluculuk talebi konusundaki kararını, talep sahibine ve ayrıca arabuluculuk talebinin bir sureti ile birlikte

patent sahibine bildirir. 

 

Enstitü'nün Arabuluculuk İşlemini Yapması

 

Madde 106 - Enstitü, arabuluculuk talebini kabul ederse, arabulucu olarak bulunacağı sözleşmeye dayalı lisans

görüşmelerine ilgili tarafların katılması için gecikmeksizin çağrıda bulunur. Görüşmeler en çok iki ay sürer. 

 

Arabuluculuk talebinin kabul edildiğinin taraflara bildirilmesini izleyen iki aylık süreye rağmen, sözleşmeye dayalı bir

lisansın verilmesi mümkün olmamışsa, Enstitü arabuluculuk ve araştırma faaliyetinin sona erdiğini açıklar ve bunu

ilgililere bildirir. 

 

Enstitü, lisans sözleşmesinin gerçekten yapılabileceği kanısına varırsa, tarafların birlikte yapacağı ek süre talebini, iki

aylık süre geçmesine rağmen, kabul edebilir.   

Enstitü'nün son kararını vermesinden önce, sadece tarafların, arabuluculuk işlemleri ile ilgili belgelere bakma ve ücreti

karşılığında suretleri isteme hakları vardır. Taraflar ve Enstitü personeli, belgelerin içeriğinin gizliliğine uymakla

yükümlüdür. 

 

Enstitü'nün Arabuluculuk Faaliyetinin Sonuçları

 

Madde 107 - Enstitü'nün arabulucu olduğu görüşmeler sonucunda, tarafların patent konusu buluşun kullanımı ile ilgili

lisans konusunda anlaşmaya varmaları halinde, lisans alanın buluşu kullanmaya başlaması için kendisine süre tanınır. 

 

Buluşun kullanılmaya başlaması için tanınan süre, bir yılı  aşamaz ve arabuluculuk faaliyetinin sonuçlanmasında

aşağıdaki şartlar aranır: 

 

a - Taraflarca kararlaştırılan lisansın inhisari lisans olması ve zorunlu lisansa konu olmasını engellememesi; 

 

 b - Arabuluculuk talebinde bulunanın, buluşun kullanılması için, gerekli araç ve gerece sahip olduğunu ve kullanıma

başlamak için, buluşun konusu itibariyle, süreye ihtiyaç olduğunu kanıtlayan belgelerin temin edilmesi; 

 

 c - Talepte bulunanın, buluşun kullanımı için öngörülen süre içinde kullanıma başlayamaması halinde, doğabilecek

sorumluluk için, Yönetmelıkte miktarı tesbit edilen teminatın verilmesi; 

 

 d - Yönetmelıkte bu amaç için tesbit edilen ücretin ödenmesi. 

 

Enstitü, tarafların sundukları belgelere dayanarak, yukarıdaki fıkrada öngörülen şartların yerine getirilmiş olmasından ve

tarafların patentin kullanımı konusunda hemen harekete geçeceklerine ilişkin arzularından kesinbir kanıya varırsa,

arabuluculuk işlemlerini tamamlar ve arabuluculuk sonucu verilen lisansı Patent Sicili'ne kayıt eder. 

 

Talepte bulunan, buluşun kullanımına başlanılmasıyla ilgili hazırlıklar ve mevcut durum hakkında Enstitü'ye bilgi

vermekle yükümlüdür. Enstitü gerekli gördüğü takdirde, denetime yetkilidir. 

 

Enstitü'nün arabuluculuğu sonucunda lisans alan, buluş konusunun kullanımı için tanınan süre içinde, söz konusu patent

için zorunlu lisans verilmesi işlemlerinin durdurulmasını mahkemeden talep edebilir. 

 

Zorunlu lisans verilmesi işlemlerinin durdurulması hakkındaki kararın, esaslı bir yanılmaya veya tarafların öngörülen

süre içinde buluşa yönelik ciddive sürekli  faaliyette bulunamayacakları düşüncesine dayandığının ispatı halinde,

mahkeme durdurma kararını kaldırabilir. 

 

Enstitü'nün arabuluculuk faaliyeti sonucu  lisans alan, öngörülen süre içinde buluşu kullanmaya başlamazsa, Enstitü,

lisans alanın lisans verene bir bedel ödemesi gerektiğine karar verebilir. Bedel, buluşun kullanılmadığı süreye eşdeğer

süreli bir lisans sözleşmesinde lisans alanın patent sahibine ödemesi gereken lisans bedeline göre hesaplanır. 

Zorunlu Lisansın Talep Edilmesi

 

Madde 108 - 106 ncı maddede öngörülen sürenin bitmesinden veya Enstitü'nün arabuluculuk yapmasına ilişkin talebi

reddeden kararından itibaren üç aylık süre geçmişse veya Enstitü tarafından yapılan arabuluculuk faaliyeti süresi içinde

taraflar lisans sözleşmesi yapılması konusunda anlaşmaya varamamışlarsa, mahkemeden zorunlu lisans verilmesi talep

 1.  

 

Zorunlu lisans talep eden, daha önce yapılan arabuluculuk işlemlerine ve bu amaçla sunulan belgelere dayanarak,

zorunlu lisansın verilmesi ile ilgili şartların gerçekleştiğini ileri sürebilir.  

 

Talep sahibi ayrıca, buluşu etkin bir  şekilde kullanmayı sağlayan araç ve gereçleri ve lisans verilmesi halinde

gösterebileceği teminatı belirtir. 

 

Zorunlu lisans talebine aşağıdaki belgeler eklenir: 

 

a - Daha önce yapılmış bir arabuluculuk faaliyetine ilişkin belgeler bulunmadığı takdirde, zorunlu lisans talebini

inandırıcı bir şekilde destekleyen belgeler; 

 

b - Zorunlu lisans işlemleri için gerekli olan masrafı karşılamak üzere Yönetmelıkte belirtilen miktarda bir teminatın

verileceği ile ilgili belgeler; 

 

c - Yönetmelıkte öngörülen ücretin ödendiğini gösterir belge; 

  d - Talebin ve sunulan belgelerin birer sureti. 

 

Zorunlu Lisans İşleminin Başlaması

 

Madde 109 - 108 inci maddede belirtilen  şartların gerçekleşmesi halinde, mahkeme, zorunlu lisans talebiyle ilgili

işlemlere başlar.Talebin bir sureti ile ekli belgelerin birer sureti  patent sahibine gönderilir. Patent sahibi, belgelerin

alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde bunlara karşı itirazda bulunabilir. 

 

Enstitü'nün arabuluculuk talebini reddetmiş olması sebebiyle zorunlu lisans talebinde bulunulması halinde, patent

sahibine tanınacak itiraz süresi iki aydan az olamaz. 

 

Patent sahibi tarafından yapılan itirazda, daha önce Enstitü'nün yaptığı arabuluculuk işlemlerine ait belgeler gözönüne

alınmalı ve bu işlemlerle ilgili olarak ileri sürülen fakat söz konusu belgelerde  yer almayan deliller de sunulmalıdır.

Delillerin birer suretleri, mahkeme tarafından talep sahibine gönderilir. 

 

Zorunlu Lisans Kararı

 

Madde 110 - Mahkeme, patent sahibi tarafından yapılan itirazı zorunlu lisans talep edene tebliğ eder ve bir ay

içinde,talebin reddi veya zorunlu lisansın verilmesine karar verir. Bu süre uzatılamaz. Patent sahibi, zorunlu lisans

talebine itiraz etmemişse, mahkeme gecikmeksizin zorunlu lisansa karar verir. 

 

Zorunlu lisansın verildiği kararda, aşağıdaki hususlar yer alır: 

 

Lisansın kapsamı, bedeli, süresi, lisans alan tarafından gösterilen teminat, kullanıma başlama zamanı ile patentin ciddi

ve etkin kullanımını sağlayan önlemler. 

 

Mahkeme kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurulduğunda, patent sahibi tarafından uygulamanın durdurulması

için sunulan deliller mahkemece yeterli görülürse, buluşun kullanımı, lisansa ilişkin kararın kesinleşmesine kadar

ertelenir. Düzeltme talebi kesinleşmiş kararın uygulanmasını geciktirmez. 

 

Zorunlu Lisans Kararında Masraflar

 

 Madde 111 - Zorunlu lisansın verilmesi ile ilgili kararda, tarafların her birinin ödemesi gereken masraflar da belirtilir.

Müşterek masraflar, taraflarca yarı yarıya paylaştırılır. 

 

 Taraflardan birinin kötü niyetle veya kusurlu davrandığı hallerde, tüm masrafların bu tarafca ödenmesine karar

 1.  

Zorunlu Lisans İşlemlerinin Durdurulması

 

Madde 112 - Zorunlu lisans verilmesi talebinin yapılmasından sonra mahkeme, lisans verilmesi ile ilgili kararın

alınması bakımından gereken işlemlerebaşlar. Mahkeme, lisans talebinde bulunan ile patent sahibinin müştereken ve

gerekçeli talepleri üzerine, her zaman ve sadece bir defa, işlemleri en çok üç aylık bir süre için durdurabilir. Bu sürenin

dolması üzerine mahkeme, durumu taraflara bildirir ve işlemlere tekrar devam eder. 

 

Yurt Dışında İkamet Edenlerde Patent Vekiline Tebligat

Madde 113 - Patent sahibinin Türkiye'de ikametgahı yoksa, bu kısımda öngörülen yazışmalar ve tebligat, patent vekili

olan temsilcisine yapılır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 ZORUNLU LİSANS SİSTEMİ

Zorunlu Lisansın Hukuki Niteliği

 

Madde 114 - Zorunlu lisans, inhisari değildir. Ancak 103 üncü maddede belirtilen kamu yararı gerekçesiyle, zorunlu

lisans inhisari olarak verilebilir. Bununla beraber, inhisarilik zorunlu lisansın verilmesi amacına aykırı olmamalı ve

patentle korunan buluşun ekonomik bakımdan değerlendirilebilmesi açısından gerekli bulunmalıdır. Zorunlu lisans

verilmesi halinde, lisans alanın kural olarak patent konusunu ithal etmek hakkı yoktur. Ancak, zorunlu lisans kamu

yararı gerekçesiyle lisans alana verilmiş ve lisans alan kamu yararı gereği açıkca ithale yetkili kılınmışsa patent konusu ithal edilebilir. Bu ithal izni, ihtiyaçla sınırlı olarak ve ancak geçici bir süre için verilir. 

 

Zorunlu lisans halinde patent sahibine ekonomik bakımdan makul sayılabilen bir bedel ödenir. Lisans bedeli, özellikle

buluşun ekonomik önemi gözönüne alınarak belirlenir. 

 

Güven İlişkisinin İhlali

 

Madde 115 - Zorunlu lisans sebebiyle, patent sahibi ve lisans alan arasında doğan güven ilişkisi, patent sahibi tarafından

ihlal edilirse, lisans alan, ihlalin buluşun değerlendirilmesindeki etkisine göre, patent sahibinin isteyebileceği lisans

bedelinden indirim yapılmasını talep edebilir. 

 

Ek Patentte Zorunlu Lisans Kapsamı

 

Madde 116 - Zorunlu lisans,lisansın kabul tarihinde mevcut bulunan patentin eklerini de kapsar. Zorunlu lisansın

verilmesinden sonra, patent için yeni ek patentler verilmişse ve bunlar lisans konusu patentle aynı  sınai kullanım

amacına hizmet etmekte iseler, lisans alan, mahkemeden eklerin de zorunlu lisans kapsamına dahil edilmesi talebinde

bulunabilir. Enstitü'nün arabuluculuk yapmasına rağmen, taraflar ek patentler nedeniyle genişletilen lisansın bedeli ve

diğer şartları konusunda anlaşamazlarsa, bunlar mahkeme tarafından belirlenir. 

 

 Zorunlu Lisansın Devri

 Madde 117 - Bir zorunlu lisansın devrinin geçerli olabilmesi için, işletme ile birlikte devir edilmesi veya lisansın

değerlendirilmekte olduğu işletme kısmının devir edilmesi gerekir. Devir, Enstitü tarafından sicile kayıt edilir. Zorunlu

lisansın, bağlı patent sebebiyle verilmesi halinde lisans, bağlı patentle birlikte devir edilir. 

 

 Zorunlu lisans sahibi, alt lisans veremez. Bu amaçla yapılan işlem geçersiz sayılır. 

 

Şartlarda Değişiklik Talebi

 

Madde 118 - Lisans alan veya patent sahibi, sonradan ortaya çıkan ve değişikliği haklı  kılan olaylara dayanarak

mahkemeden zorunlu lisans bedelinde veya  şartlarında değişiklik yapılmasını talep edebilir. Özellikle patent sahibi,

zorunlu lisans verilmesinden sonra, zorunlu lisansa göre daha uygun şartlarda sözleşme lisansı yapmış olması halinde

böyle bir talepte bulunma hakkı doğar. 

 

Lisans alan, zorunlu lisanstan doğan yükümlülüklerini ciddi  şekilde ihlal etmekte veya sürekli olarak yerine

getirmemekte ise, mahkeme patent sahibinin talebi üzerine, patent sahibinin tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla,

lisansı iptal edebilir. 

 

 Sözleşmeye Dayalı Lisans Hükümlerinin Uygulanabilirliği

 

 Madde 119 - 114 üncü ila 118 inci maddelerdeki hükümlere aykırı olmadığı takdirde, 88 inci maddede belirtilen

sözleşmeye dayalı lisans ile ilgili hükümler, zorunlu lisansa da uygulanır. 

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 ZORUNLU LİSANS TALEBİNİ ÖZENDİRME

 Zorunlu Lisansı Özendirme Tedbirleri

 

Madde 120 - Enstitü, zorunlu lisans verilmesine aday patentler ile ilgili olarak lisans talebinde bulunmayı özendirmek

amacıyla tedbir alır. Enstitü, bu amaçla, bu tür patentleri sürekli olarak ilan yoluyla duyurur. 

 

 Patent konusu buluşların kullanılmasının önem kazandığı hallerde, Bakanlar Kurulu, kamu yararı gerekçesiyle zorunlu

lisansverilmesi gereken belirli patentler için lisans talebi yapılması konusunda teşebbüsleri teşvik etmek amacıyla

gereken mali, ekonomik ve diğer özendirici tedbirleri alır. 

 

SEKİZİNCİ KISIM

 EK VE GİZLİ PATENTLER

 BİRİNCİ BÖLÜM

 EK PATENT

Ek Patent Başvurusu

  Madde 121 - Patent başvurusu veya patentin sahibi, 45 inci maddenin birinci fıkrası anlamında, patent konusu buluşu

mükemmelleştiren veya geliştiren ve asıl patentin konusu ile bütünlük içinde bulunan buluşların korunması için, ek

patent başvurusunda bulunabilir. 

 

Patent verilmesi kabul edilinceye kadar, patentin verilmesi kabul edilmese dahi, patent başvurusuna ek patent talepleri

yapılabilir. 

 

9 uncu maddede belirtilen tekniğin bilinen durumunun aşılması, ek patentler için uygulanmaz. 

 

Ek Patentlerin Rüçhan Tarihi

Madde 122 - Ek patentlerin rüçhan tarihi, başvuru tarihlerine göre belirlenir. Ek patentin süresi, asıl patentin süresi

kadar olup,ek patentler için yıllık ücret ödenmez. 

 

Bu Kanun Hükmünde Kararnamede aksi öngörülmüş olmadıkça, ek patent asıl patentin tamamlayıcı bir parçasıdır. 

 

Ek Patentin Asıl Patente Dönüşmesi

 

Madde 123 - Ek patent başvurusu,başvuru işlemleri sırasında başvuru sahibinin talebine göre, her zaman bağımsız bir

patent başvurusu haline dönüştürülebilir. Aynı imkan, Enstitü tarafından yapılan inceleme sonunda, ek patent

başvurusunun asıl patentle gerekli bağının olmadığının, ek patent başvurusunda bulunana bildirilmesinden sonraki, üç

aylık süre içinde de kullanılabilir. 

 

Kabul edilen ek patentler, asıl patent sahibinin asıl patentten feragat etmesi halinde bağımsız bir patente dönüştürülebilir. 

 

Bir ek patent için, bağımsız bir patente dönüşüm hususunda talepte bulunulmuş ise, daha sonraki ekler, gerekli birlik ve

bütünlüğü göstermeleri şartıyla, yeni patentin ekleri sayılır. 

 

Ek patent iken, asıl patent haline dönüşen patentler, dönüşüm tarihinden itibaren, yıllık patent ücreti ödemelerine tabi

olup, koruma süreleri asıl patentin koruma süresi ile aynıdır. 

 

Ek Patente Patent Hükümlerinin Uygulanması

 

Madde 124 - Aksi açıkca öngörülmediği ve ek patentin niteliğine aykırı düşmediği takdirde, bu Kanun Hükmünde

Kararnamenin patentler ile ilgili hükümleri, ek patent için de geçerli sayılır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 GİZLİ PATENT

Gizli Tutma Süresi ve Şartları

 

Madde 125 - Enstitü, önceden açıklanmasına karar vermezse, bir patent başvurusunun içeriği, başvuru tarihinden

itibaren, iki ay süre ile gizli tutulur. 

 

Enstitü, başvuru konusu buluşun milli savunma açısından önem taşıdığı kanısına varırsa, söz konusu gizlilik süresini

başvurunun yapıldığı tarih esas alınarak beş aya kadar uzatabilir. Enstitü, durumu bir yazı ile başvuru sahibine ve

başvurunun bir suretiyle birlikte gecikmeksizin Milli Savunma Bakanlığı'na bildirir. 

 

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen amaçlar için Enstitü ile Milli Savunma Bakanlığı arasında işbirliği

sağlanarak, bu işbirliği ile hangi buluşların milli savunma için önem taşıyacağı tesbit edilir.Milli Savunma Bakanlığı,

gizli tutma yükümlülüğüne uymak şartıyla, yapılan tüm başvuruları önceden incelemek yetkisine sahiptir. 

 

Milli savunma menfaatları söz konusu ise, Milli Savunma Bakanlığı, yukarıda sözü edilen beş aylık sürenin dolmasından

önce, Enstitü'ye yapacağı bildirimle, patent başvurusu ile ilgili işlerin gizli yürütülmesini ve durumun başvuruda

bulunana bildirilmesini ister. 

 

Patent başvurusunun veya patentin gizliliğe tabi olması halinde, patent başvurusu veya patent sahibi,buluşun içeriği

hakkında yetkisi olmayan kişilerin bilgi edinmesini sağlayıcı davranışlardan kaçınır. 

 

 Milli Savunma Bakanlığı, patent başvurusu veya patent sahibinin talebi üzerine, patent başvurusu veya patent

konusunun kısmen veya tamamen kullanılmasına, Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği  şartlar altında, izin

 1.  

 

Gizli Patent Sicili,Gizlilik Süresinin Uzatılması ve Gizliliğin KaldırılmasıMadde 126 - Gizlilik kuralına uyularak verilen patent, gizli tutulan bir Patent Sicili'ne kayıt edilir ve verilmesinden

itibaren bir yıllık süre içinde gizli tutulur. Gizlilik süresinin, yıllık olarak uzatılması mümkündür. Bu durumda, patent

sahibine bilgi verilir. 

 

Gizlilik süresinin yıllık olarak uzatılması, savaş sırasında ve ateşkes tarihinden bir yıl sonrasına kadar, uygulanmaz. 

 

Enstitü, Milli Savunma Bakanlığı'nın izni ile, her zaman patent başvurusu veya patent için öngörülmüş gizliliği

kaldırabilir. 

 

Gizli Patentlerde yıllık ücret ve Tazminat

Madde 127 - Gizli patentler için yıllık patent ücreti ödeme yükümlülüğü yoktur. 

 

Patent sahibi, patentin gizli tutulduğu süre için, devletten tazminat isteyebilir. Tazminat, patentin gizli kaldığı her yılın

sonunda, o yıl için talep edilir. Ödenecek tazminat miktarı konusunda anlaşma sağlanamaz ise, tazminat miktarı

mahkemece belirlenir. Tazminat, buluşun önemi ve patent sahibinin onu serbestçe kullanabilmesi halinde elde edeceği

muhtemel gelirin miktarı göz önünde tutularak hesaplanır. 

 

Gizli patent konusu olan buluş, sahibinin kusuruyla açıklanmışsa, tazminat isteme hakkı doğmaz. 

 

Gizli Patentler İçin Yabancı Ülkede Başvuru İzni Alınması

Madde 128 - Türkiye'de gerçekleştirilen bir buluş, 125 inci madde hükmüne tabi ise, patent başvurusunun Enstitü'ye

yapıldığı tarihten itibaren, iki aylık süre geçmeden ve Enstitü'nün izni olmadan, söz konusu buluş için hiç bir yabancı

ülkede, patent başvurusunda bulunulamaz. Yabancı ülkede başvuru için izin, Milli Savunma Bakanlığı'nın özel onayı

olmadan verilemez. 

 

Buluş sahibinin ikametgahı Türkiye'de ise, aksi ispat edilinceye kadar, buluşun Türkiye'de yapılmış olduğu kabul edilir. 

 

DOKUZUNCU KISIM

 PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE PATENT HAKKININ SONA ERMESİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

 PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Hükümsüzlük Halleri

 

Madde 129 - Aşağıdaki hallerde patentin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir: 

 

a - Patent konusunun, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ila 10 uncu maddelerinde belirtilen, patent verilebilirlik

şartlarına sahip olmadığı ispat edilmişse; 

 

b - Buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak

yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse; 

 

c - Patent konusunun, yapılmış olan başvurunun kapsamı dışına çıktığı veya patentin 45 inci madde anlamında ayrılmış

olan bir başvuruya veya 12 inci maddeye göre yapılan bir başvuruya dayandığı ve onların kapsamlarını  aştığı ispat

edilmişse; 

 

d - Patent sahibinin, 11 inci maddeye göre patent isteme hakkına sahip bulunmadığı ispat edilmişse. 

 

Patent sahibinin, 11 inci maddeye göre patent isteme hakkına sahip bulunmadığı hakkındaki iddia, ancak, buluşu yapan

veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. Bu durumda, bu Kanun  Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi hükmü

uygulanır. 

 

Hükümsüzlük nedenleri patentin sadece bir bölümüne ilişkin bulunuyorsa, sadece o bölümü etkileyen istem veya

istemlerin iptali suretiyle, kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Bir istemin kısmen hükümsüzlüğüne karar verilemez. 

 

Kısmi hükümsüzlük sonucu, patent ile korunan buluşun iptal edilmeyen istem veya istemleri, bu Kanun Hükmünde

Kararnamenin 5 inci ila 7 inci madde hükümlerine uygun olması halinde, patent, bu kısım için geçerli kalır. 

 

Hükümsüzlük Talebi

  Madde 130 - Patentin hükümsüzlüğü, zarar gören kişiler veya Cumhuriyet Savcıları kanalıyla ilgili resmi makamlar

tarafından istenebilir. Ayrıca, patentin hükümsüzlüğünü, 129 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre, patent

isteme hakkına sahip kişiler de ileri sürebilir. 

 

Patentin hükümsüzlüğü koruma süresinin devamınca veya hakkın sona ermesini izleyen beş yıl içinde dava edilebilir. 

 

Patentin hükümsüzlüğü davası, davanın açıldığı anda Patent Sicili'nde patent sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılır.

Patent üzerinde sicilde hak sahibi görülen kişilerin davaya katılabilmelerini sağlamak için ayrıca onlara tebligat yapılır. 

Hükümsüzlüğün Etkisi

 

Madde 131 - Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe etkili doğar. Bu nedenle,

patent veya patent başvurusuna, hukuki bakımdan bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan koruma, hükümsüzlük

kapsamında doğmamış sayılır. 

 

Patent sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan, zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı

kalmak üzere, hükümsüzlüğün geriye dönük etkisi, aşağıdaki durumları etkilemez: 

 

a - Patentin hükümsüz sayılmasından önce, bir patente tecavüz  sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış

kararlar; 

 

b - Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler. Ancak, hal ve  şartlara

göre,haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi

mümkündür. 

 

Bir patentin hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar herkese karşı hüküm doğurur. 

 

Hükümsüzlüğün Ek Patente Uygulanması

Madde 132 - Patentin hükümsüzlüğüne ilişkin karar, zorunlu olarak, ek patentlerin de hükümsüz olması sonucunu

doğurmaz.Ancak,hükümsüzlük kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde, ek patentlerin bağımsız patentlere

dönüştürülmesi için, başvuruda bulunulmazsa, patentin hükümsüzlüğü ek patentlerin de hükümsüz olması sonucunu

doğurur. 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 PATENT HAKKININ SONA ERMESİ

Sona Ermenin Sebepleri

 

Madde 133 - Patent hakkı; 

 

a - Koruma süresinin dolması; 

b - Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi; 

 

c - Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi; 

 

 sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer. 

 

Hakkı sona eren patentin konusu, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren, toplumun malı sayılır. Bu

husus, Enstitü tarafından ilgili bültende ilan edilir. 

 

Yıllık patent ücretinin ödenmemesi halinde, patent hakkının sona ermesine ilişkin sebebin ödeme yapılması gereken

vade tarihi itibariyle gerçekleştiği kabul edilir. 

 

Mücbir Sebeple Yıllık ücretin Ödenememesi

 

Madde 134 - Yıllık patent ücretinin ödenmemesi yüzünden patent hakkı sona ermişse, patent sahibinin ödemenin

mücbir sebepten dolayı yapılamadığını ispat etmesi ile patent yeniden geçerlilik kazanır 

 

Mücbir sebeple ilgili talebin, patent hakkının sona erdiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlanmasından itibaren, altı

ay içinde yapılması gerekir.Patent sahibinin mücbir sebeple ilgili talebi bültende ilan edilir. İlgililer, ilandan itibaren bir

ay içinde,bu konuda görüşlerini açıklayabilir. 

  Patentin yeniden geçerlilik kazanması, Enstitü'nün kararı ile olur. Patentin yeniden geçerlilik kazanması, patent hakkının

sona ermesi sonucunda hak kazanmış üçüncü kişilerin kazanılmış haklarını etkilemez. Üçüncü kişilerin hakları ve

bunların kapsamı, mahkeme tarafından belirlenir. 

 

Patentin yeniden geçerlilik kazanması halinde, patent sahibi, ödemediği ücretler ile ek ücretleri ödemekle yükümlü olur. 

 

Patent Hakkından Vazgeçme

 

Madde 135 - Patent sahibi, patentin tamamından veya bir veya birden çok patent isteminden vazgeçebilir. 

 

Patentten kısmen vazgeçilirse, istem veya istemlerin ayrı bir patentin konusunu teşkil etmesi ve vazgeçmenin patentin

kapsamının genişletilmesine ilişkin olmaması şartıyla, vazgeçilmeyen istem veya istemler itibariyle patent geçerli kalır. 

 

Vazgeçmenin yazılı olarak Enstitü'ye bildirilmesi gerekir. Vazgeçme, Patent Sicili'ne kayıt tarihi itibariyle hüküm

doğurur. 

 

 Patent Sicili'ne kayıt edilmiş hakların ve lisansların sahiplerinin izni olmadıkça, patent sahibi patentten vazgeçemez. 

 

Patent üzerinde, bir üçüncü kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmekte ise,onun izni olmadıkça, patentten

vazgeçilemez. 

 

ONUNCU KISIM

 PATENTTEN DOĞAN HAKKA TECAVÜZ VE

TECAVÜZ HALİNDE HUKUK VE CEZA DAVALARI

 BİRİNCİ BÖLÜM

 TECAVÜZ DURUMLARI

 Patentten Doğan Hakka Tecavüz Sayılan Fiiller

 

Madde 136 -(Değişiklik-5194-M.4) Aşağıda yazılı fiiller patentten doğan hakka tecavüz sayılır: 

 

 a - Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek;  

 

b - Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla

üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya

ticari amaçla elde bulundurmakveya uygulamaya koymaksuretiyle kullanmak; 

 

 c - Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu olan usulü kullanmak veya buluş konusu usulle doğrudan doğruya

elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek

veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak; 

 

 d - Patent sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek

veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek; 

 

 e - Bu maddenin 1 inci ila 4 üncü bendlerinde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi

şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak;  

 

 f - Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl

sağlandığını bildirmekten kaçınmak. 

 

Patent bir ürünün yapılışına ait bir usul için alınmışsa, aynı nitelikleri taşıyan her ürün, patenti alınmış usule göre

yapılmış sayılır. Usule tecavüz etmeksizin ürünü ürettiğini iddia eden davalı bunu ispat etmekle yükümlüdür. 

 

 Patent başvurusu bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesine göre yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi,

buluşa vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından

haberdar edilmiş ise, başvurunun yayınlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme

tarafından hükmolunursa, yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir. 

Ancak mahkeme, patent veya faydalı modelin verildiğine ilişkin ilânın ilgili bültende yayımlanmasından önce öne

sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak karar veremez.  

  İKİNCİ BÖLÜM

HUKUK DAVALARI

 Patent Sahibinin Talepleri ve Hukuk Davalarında Yetkili Mahkeme

 

 Madde 137 - Patentten doğan hakkı tecavüze uğrayan patent sahibi, mahkemeden, özellikle aşağıdaki taleplerde

bulunabilir: 

 

 a - Patentten doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması talebi; 

 

 b - Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini talebi; 

 

 c - Patentten doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere, bunların  

 üretiminde doğrudan doğruya kullanılan araçlara ve patente bağlı bir usulün kullanımını sağlayan araçlara el konulması

talebi; 

 

 d - Mümkün olduğu takdirde bu fıkranın üçüncü bendi uyarınca el konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine mülkiyet

hakkının tanınması talebi; Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul

edilen tazminatı aştığı zaman, patent sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir.  

 

 e - Patentten doğan haklara tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin üçüncü

bendine göre el konulan ürünlerin ve araçların  şekillerinin değiştirilmesi veya patentten doğan haklara tecavüzün

önlenmesi için, kaçınılmaz ise, imhası talebi; 

 

 f - Patentten doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından

karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulması talebi. 

 

 Patent sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının ikametgahının

olduğu veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir. 

 

 Davacının Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, yetkili mahkeme, sicilde kayıtlı patent vekilinin iş yerinin bulunduğu

yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmiş ise, Enstitü merkezinin bulunduğu yerdeki  

 mahkemedir. 

 

 Üçüncü kişiler tarafından patent başvurusu veya patent sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili  

 mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Patent başvurusu veya patent sahibinin Türkiye'de

ikamet etmemesi halinde, bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. 

 

 Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda, yetkili mahkeme, ilk davanın açıldığı mahkemedir. 

 

Tazminat

Madde 138 - Patent sahibinin izni olmaksızın, patentle korunan ürünü üreten, satan, dağıtan veya başka bir şekilde

ticaret alanına çıkaran veya bu amaçlar için ithal eden veya ticari amaçla elde bulunduran veya patentli bir usulü

kullanan kişi, hukuka aykırılığı gidermek ve sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlü olur. 

 

 Patentle korunan buluşu herhangi bir şekilde kulllanmakta olan kişi, patent sahibinin patentin varlığından ve tecavüzden

kendisini haberdar etmesi ve tecavüzü durdurmasını talep etmesi halinde veya kullanmanın kusurlu bir davranış teşkil

etmesi halinde,sebep olduğu zararı tazmin etmekle  

 yükümlüdür. 

  

 Tecavüzü Kanıtlayan Belgeler

 

 Madde 139 - Patent sahibi, patent konusu buluşun kendi izni olmaksızın kullanılması sonucunda uğramış olduğu zarar

miktarının belirlenmesi için tazminat yükümlüsündenbuluşun kullanılması ile ilgili belgeleri vermesini talep edebilir. 

 

Yoksun Kalınan Kazanç

 Madde 140 - Patent sahibinin uğradığı zarar, sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca patent hakkına tecavüz

dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar. 

 

Yoksun kalınan kazanç, zarar gören patent sahibininseçiminebağlıolarak,aşağıdaki değerlendirme usullerinden birine

göre hesap edilir:  

   a- Patentten doğan hakka tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, patent sahibinin patenti kullanması ile elde edebileceği

muhtemel gelire göre;  

 

 b- Patentten doğan hakka tecavüz edenin, patent konusu buluşu kullanmakla elde ettiği kazanca göre; 

 

 c- Patentten doğan hakka tecavüz edenin, buluşu bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde

ödemesi gereken lisans bedeline göre. 

 

 Yoksunkalınankazancınhesaplanmasında, özellikle buluşun ekonomik önemi, patent hakkına tecavüz edildiği anda

geçerlilik süresi ve tecavüz sırasında patente ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi gibi etkenler göz önünde tutulur. 

 

 Mahkeme, patent sahibinin bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen patenti kullanma yükümlülüğünü yerine

getirmemiş olduğu kanaatına varırsa, yoksun kalınan kazanç, bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendine göre hesaplanır.  

 

 Yoksun Kalınan Kazancın Artırımı

Madde 141 - Patent üzerinde tasarruf yetkisi olan kişi, yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, 140 ıncı maddenin

ikinci fıkrasının (a) veya (b) bendlerinde belirtilen değerlendirme usullerinden birini seçmişse; mahkeme, ürünün

üretilmesi veya usulün kullanılmasında patent konusu buluşun ekonomik bakımdan önemli bir katkısının bulunduğu

kanaatına vardığı takdirde, kazancın hesaplanmasında makul bir payın daha eklenmesine karar verir. 

 

 Patentin, ilgili ürüne ekonomik bakımdan önemli bir katkısının olduğunun kabul edilebilmesi için, ilgili ürüne olan

talebin oluşmasında patent konusu buluşun belirleyici etken olduğunun anlaşılmış olması gerekir. 

 

Buluşun İtibarı

 

Madde 142 - Patentten doğan haklara tecavüz eden tarafından, patent konusu buluşun kötü şekilde üretimi veya uygun

olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda, patent konusu buluşun itibarı zarara uğrarsa, patent sahibi, bu

nedenle, ayrıca tazminat isteyebilir. 

 

Tazminatın İndirilmesi

 

Madde 143 - Patent sahibine ödenecek  tazminat, patent sahibinin diğer kişilerden buluşunun başka bir  şekilde

kullanılmasından dolayı aldığı bedelden daha fazla ise, tazminat bu bedel dikkate alınarak ve bu bedele uygun olarak

tesbit edilerek bedelden indirilir. 

 

Tazminat İstenmeyecek Kişiler

 

 Madde 144 - Patent sahibi, sebep olduğu zarardan dolayı, patent sahibine tazminat ödemiş olan kişi tarafından,

piyasaya sürülmüş ürünleri kullanan kişilere karşı, Kanun Hükmünde Kararnamenin bu bölümünde yer alan davaları

açamaz. 

 Zamanaşımı 

 

Madde 145 - Patentten doğan haklara tecavüzden doğan, özel hukuka ilişkin taleplerde, zamanaşımı süresi için, Borçlar

Kanunu'nun, zaman aşımına ilişkin hükümleri uygulanır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İHTİSAS MAHKEMELERİ

 Görevli ve Yetkili Mahkeme

 

Madde 146 - (Değişiklik-5194-M.5)  Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen davalarda, görevli mahkeme ihtisas

mahkemeleridir. Bu mahkemeler tek hâkimli olarak  görev yaparlar. Asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden

hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceği ve bu mahkemelerin yargı çevresini, Adalet Bakanlığının

teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler. 

 

Enstitünün bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve

Enstitünün kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Enstitü aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme,

bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen mahkemelerden Ankara İhtisas mahkemeleridir. 

 

Hükmün İlanı

 

Madde 147 - Dava sonucunda haklı  çıkan taraf, haklı bir sebebin veya menfaatının bulunması halinde, masrafları karşıtarafa ait olmak üzere, kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan

edilmesini talep etmek hakkına sahiptir. 

 

İlanın  şekli ve kapsamı kararda tesbit edilir.  İlan hakkı, kararın kesinleşmesinden sonra üç ay içinde talep edilmezse

düşer. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 ÖZEL HÜKÜMLER 

 Lisans Alanın Dava Açması ve Şartları

 Madde 148 - Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir kişi tarafından patent

sahibinin patentten doğan haklarına, tecavüz edilmesi durumunda, patent  sahibinin bu Kanun Hükmünde Kararname

uyarınca açabileceği davaları, kendi adına açabilir. İnhisar olmayan lisans sahibi olanların, dava açma hakları yoktur. 

 

 Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre, patente tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı olmayan bir lisans alan,

noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı açmasını patent sahibinden isteyebilir. 

 

Patent sahibinin, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen talebi, kabul etmemesi veya bildirimin alındığı tarihten

itibaren, üç ay içinde, gerekli davanın açılmaması halinde, lisans alan yaptığı bildirimi de ekleyerek, kendi adına dava

açabilir. 

 

 Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesi karşısında ve söz konusu sürenin geçmesinden önce, ihtiyati tedbire karar

verilmesini mahkemeden talep edebilir. 

 

 Bu maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre, dava açan lisans alanın, dava açtığını patent sahibine  

 bildirmesi gerekir. 

 

 Patente Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava ve Şartları

 

 Madde 149 - Menfaatı olan herkes, patent sahibine karşı dava açarak, fiillerinin patentten doğan haklara tecavüz teşkil

etmediğine karar verilmesini talep edebilir. 

 

 Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen davanın açılmasından önce, kendisinin Türkiye'de giriştiği veya girişeceği

sınai faaliyeti veya bu amaçla yapmış olduğu ciddi ve fiili girişimlerin patentten doğan haklara tecavüz teşkil edip

etmediği hakkında, patent sahibinden görüşlerini bildirmesini noter aracılığı ile talep edebilir. 

 

Bu talebin patent sahibine tebliği itibaren bir ay içinde patent sahibinin cevap vermemesi veya verilen cevabın menfaat

sahibi kişi tarafından kabul edilmemesi halinde, menfaat sahibi bu maddenin birinci fıkrasına göre dava açabilir. 

 

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen dava, patentten doğan haklara tecavüzden dolayı kendisine karşı dava açılmış

bir kişi tarafından açılamaz. 

 

Dava, patent üzerinde hak sahibi bulunan ve Patent Sicili'ne kayıt edilmiş olan, bütün hak  

sahiplerine tebliğ edilir. 

 

Bu maddede belirtilen dava, patentin hükümsüzlüğü davasıyla birlikte de açılabilir. 

 

Delillerin Tesbiti 

Madde 150 – (Değişiklik-5194-M.18) Patentle sağlanan hakları ileri sürmeye yetkili olan kişi, bu haklara tecavüz

sayılabilecekolaylarıntesbitini mahkemeden isteyebilir. 

 

İhtiyati Tedbir Talebi

 

Madde 151 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen türde dava açan veya açacak olan kişiler, dava konusu

patentin Türkiye'de kullanılmakta olduğunun veya kullanılması için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığının ispat edilmesi

şartıyla, davanın etkinliğini temin etmek üzere ihtiyati tedbire karar verilmesini talep edebilir. 

 

İhtiyati tedbir talebi, dava açılmadan önce veya dava ile birlikte veya daha sonra yapılabilir.  İhtiyati tedbir talebi,

davadan ayrı olarak incelenir. 

 

İhtiyati Tedbirin Niteliği

  Madde 152-  İhtiyati tedbirler, verilecek hükmün etkinliğini tamamen sağlayacak nitelikte olmalı ve özellikle aşağıda

belirtilen tedbirleri kapsamalıdır: 

 

 a - Davacının patentten doğan haklarına tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulması; 

 

 b - Patentten doğan haklara tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen  şeylere veya patenti verilmiş usulün icrasında

kullanılan vasıtalara, Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi olanlar dahil, bulundukları

her yerde el konulması ve bunların saklanması; 

 

 c - Her hangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin Uygulanması

 

Madde 153 - (Değişiklik-5194-M.18) Tesbit talepleri  ve ihtiyati tedbirlerle ilgili diğer hususlarda Hukuk Usulü

Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır. 

 

ONBİRİNCİ KISIM

FAYDALI MODEL BELGELERİ

Faydalı Model Belgesi Verilerek Korunan Buluşlar

Madde 154 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 156 ncı maddesi hükmüne göre yeni olan ve 10 uncu madde

anlamında sanayiye uygulanabilen buluşlar, faydalı model belgesi verilerek korunur. 

 

Faydalı Model Belgesi Verilerek Korunamayan Buluşlar ve Konular

 

Madde 155 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ıncı maddesinde belirtilen konuların yanısıra usuller ve bu usuller

sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilmez. 

 

Yenilik

Madde 156 - Faydalı model belgesi başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce, Türkiye içinde veya dünyada

herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya bir başka yolla açıklanmış veya yöresel veya ülke çapında kullanılmış

ise, yeni değildir. 

 

Faydalı model belgesi başvurusu sahibi veya selefleri tarafından başvuru tarihinden veya var ise rüçhan hakkı tarihinden,

oniki ay önceki tarihten itibaren yayınlama veya bir başka yolla yapılan açıklama veya kullanma, başvuru konusu

buluşun yeniliğini ortadan kaldırmaz. 

 

Faydalı model belgesi başvurusu tarihinden önce, Türkiye'de yapılmış olan patent veya faydalı model belgesi

başvuruları, faydalı model belgesi başvurusu tarihinden sonra yayınlanmış olsalar dahi, başvuru konusu buluşun

yeniliğini ortadan kaldırır. 

 

Faydalı Model Belgesi İsteme Hakkı

 

Madde 157- Faydalı model belgesi isteme hakkı buluş yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri

mümkündür. 

 

Faydalı model belgesi konusu buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, faydalı model belgesi isteme

hakkı, taraflarca başka türlü kararlaştırılmamışsa, bunlara müştereken ait olur. Bu konuda Medeni Kanun'un müşterek

mülkiyet hükümleri uygulanır. 

 

Aynı faydalı model belgesi konusu olan buluş, birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda

gerçekleştirilmiş ve bunlardan birinin başvuru yapmış olması durumunda, faydalı model belgesi isteme hakkının kime

ait olduğu, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 12 nci maddesi hükümlerine göre tesbit edilir. 

 

Hakların Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülememesi

 

Madde 158 - Faydalı model belgesi konusu buluşun özü, üçüncü kişi veya kişilerin tarifname, resim ve modellerinden,

teçhizatından veya tesisatından bu kişi veya kişilerin izni olmadan alındığı takdirde, bu Kanun Hükmünde Kararname ile

faydalı model belgesi verilerek sağlanan koruma, faydalı model belgesi sahibi tarafından tarafından bu kişi veya kişilere karşı ileri sürülemez. 

 

156 ncı madde hükmüne göre, kendisine karşı açılan hükümsüzlük davası sonuçlanıncaya kadar, faydalı model belgesi

sahibi, bu belge ile doğan haklarını, üçüncü kişilere karşı ileri süremez. Bu nedenle açılan davanın ve dava sonucunun

sicile kayıt edilmesi ve ilgili bültende yayınlanması, ilgililerin Enstitü'ye başvurusu ile gerçekleşir. Faydalı model

belgesi sahibinin tazminat talebi ile ilgili hakları saklıdır. 

 

Faydalı Model Belgesi Başvurusu

 

Madde 159 - Faydalı model belgesi verilmesi için yapılacak başvuruyla, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci

maddesinde sayılan belgeler Enstitü'ye verilir ve faydalı model belgesi korumasının talep edildiği açıkça belirtilir. 

 

Faydalı model belgesi başvurusu tarihinin kesinleşmesi için, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü ve 53 üncü

maddeleri hükümleri uygulanır. 

 

Başvurunun Şekli Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi ve Yayınlanması 

 

Madde 160 - Faydalı model belgesi başvurusu, başvuru tarihinin kesinleşmesinden sonra, 42 nci ila 52 nci maddelerde

belirtilen ve Yönetmelıkte öngörülen şekli şartlara uygunluk açısından Enstitü tarafından incelenir. 

 

Başvuru,  şekli  şartlara uygunluk açısından, Enstitü tarafından incelendikten sonra,  şekli  şartlarda eksiklik ve başvuru

konusunun, 154 üncü ve 155 inci madde hükümlerine göre, faydalı model belgesi verilecek nitelikte olmadığı tesbit

edilirse, işlem durdurulur. Enstitü, bu kararında,kararın gerekçesinin dayanaklarını da bildirir ve eksiklikleri

gidermesi,istem veya istemlerde değişiklik yapması veya itiraz edebilmesi için, başvuru sahibine, kararın tebliği

tarihinden itibaren üç ay süre verir. 

 

 Enstitü, başvuru sahibinin görüşlerini ve eğer var ise başvurudaki değişiklikleri inceledikten sonra, kesin kararını verir.

Enstitü'nün kesin kararı, istem veya istemlerin tamamı veya bir kısmı için faydalı model belgesi verilmesi  şeklinde

 1.  

 

Şekli  şartlara uygunluk açısından yapılan inceleme sonucunda,korumaya engel olacak bir eksikliğin bulunmadığına

veya mevcut eksikliğin giderildiğine karar verildiği takdirde, Enstitü, işlemin devamı konusundaki kararını başvuru

sahibine bildirir ve başvurunun toplumun incelemesine açılması için, başvuru konusu buluşa ait tarifname, istem veya

istemler ve varsa resim veya resimler, Yönetmelık hükümlerine göre yayınlanır. Yayınlanan başvurular, Yönetmelıkte

şekil ve şartları tespit edilen hususları kapsayacak şekilde, ilgili bültende ilan edilir. 

 

Patentler için Enstitü tarafından düzenlenmesi öngörülen, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu aydalı

model belgeleri için düzenlenmez. Ancak, faydalı model belgesi başvurusu sahibi veya faydalı model belgesi sahibi

tarafından, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu düzenlenmesi, Enstitü'den özel olarak talep edilmesi

halinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu, faydalı model belgesi için de düzenlenir. 

 

Üçüncü Kişilerin İtirazı

 

Madde 161- Başvurunun ilanından itibaren üç ay içinde, menfaati olan her kişi veya kurum, faydalı model belgesi

verilmesi için yapılan başvuruya gerekçe göstererek itirazda bulunabilir.  İtirazda faydalı model belgesi verilmesi için

gerekli  şartların yerine getirilmediği, özellikle 156 ncı madde hükmüne göre yenilik niteliğinin olmadığı veya

tarifnamenin buluş konusunu uygulayacak yeterlikte açık ve tam olmadığı ileri sürülür. 

 

Yapılan yazılı itiraza, itirazı kanıtlayan yazılı deliller eklenir. 

 

İtirazlar,itiraz süresi sonunda Enstitü tarafından başvuru sahibine bildirilir. 

 

Başvuru sahibi, itirazın tebliği tarihinden itibaren üç ay içinde, itirazlara karşı gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir veya

gerekli görürse, istem veya istemlerini değiştirebilir veya yapılan itirazları dikkate almaksızın belge verilmesini talep

 1.  

 

Başvuru sahibinin faydalı model belgesi istemeye hakkı olmadığı iddiası ile ilgili merci mahkemedir. Bu tür iddialar için

Enstitüye yapılan talepler kabul edilmez. 

 

Enstitü Kararı, Faydalı Model Belgesinin Verilmesi ve İlanı

 

Madde 162 - Başvuru sahibi tarafından itirazlara karşı görüş bildirildikten veya gerekli değişiklikler yapıldıktan veya

başvuru sahibi tarafından itirazlara cevap vermesi için tanınan süre dolduktan sonra, Enstitü, üçüncü kişilerce yapılan

itirazları dikkate almaksızın faydalı model belgesi verilmesi hakkında kararını verir ve Yönetmelıkte belirtilen ücretin, üç ay içinde ödenmesini, kararı ile birlikte başvuru sahibine bildirir. 

 

ücret, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde ödenmediği veya ödenmesi için ek süre talep edilmediği

takdirde, faydalı model belgesi verilmez ve başvuru geri alınmış sayılır. 

 

Faydalı model belgeleri için, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 61 inci maddesinde belirtilen, tarifnameler

yayınlanmaz.  

 

Faydalı model belgesinin konusunun gerçekliliği ve yararlılığı devletçe garanti edilmez. 

 

Faydalı model belgesinin verilmesi ilgili bültende ilan edilir. Bu ilanda aşağıdaki bilgiler yer alır: 

 

a - Belge numarası; 

 

b - Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları; 

 

c - Buluş konusunu tanımlayan açık bir ünvan; 

 

d - Belge sahibinin adı, uyruğu, ikametgahı; 

 

e - Özet; 

f - Faydalı model belgesi başvurusunun yayınlan dığı bültenin, ilan edildiği yayının tarih ve sayısı; 

 

g - Belgenin veriliş tarihi; 

 

h - Faydalı Model Belgesi ile ilgili dosyanın ve yapılan itirazların ve bu itirazlara karşı ileri sürülen görüşlerin

incelenmeye açık olduğu hakkında açıklama. 

 

Faydalı Model Belgesi Verildikten Sonra Şekli Eksikliklere İtiraz

 

Madde 163 - Faydalı model belgesi verildikten sonra, üçüncü kişiler, faydalı model belgesinin verilmesine karşı,

buluşun bütünlüğü ile ilgili 45 inci madde hükmü hariç olmak üzere, 42 nci ila 52 nci maddelerde belirtilen  şekli

eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle Enstitü'ye itiraz yapabilir. Bu hususta bir itiraz  yapabilmek için, yayınlanmış

bulunan faydalı model belgesi başvurusuna daha önce itiraz yapılmış olması gerekmez. 

 

Enstitü tarafından yapılan inceleme sırasında, buluşun bütünlüğü dışında,faydalı model belgesi verilmesi işlemleri ile

ilgili 42 nci ila 52 nci maddelerde belirtilen, şekli bir işlem yerine getirilmemişse veya önemli bir şekli işlemde eksiklik

yapılmışsa, itirazın bu noktada giderilmesine ilişkin Enstitü tarafından verilecek karar, faydalı model belgesi verilmesi

ile ilgili işlemlerin geçersizliği ve eksikliğin yapıldığı yere kadar geriye dönülerek, işlemlerin yeniden yapılması 

sonucunu doğurur. 

 

Koruma Şekli ve Süresi

 

Madde 164 - Patent sahibine tanınan koruma, faydalı model belgesi sahibine de aynen tanınır. 

 

Faydalı model belgesi,başvuru tarihinden itibaren on yıllık bir süre için verilir. Bu süre uzatılamaz. 

 

Faydalı model belgelerine,bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 121 inci maddesi anlamında, kıyasen ek belge verilemez. 

 

Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlük Halleri

 

Madde 165 - Aşağıdaki hallerde faydalı model belgesinin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar

verilir: 

 

a - Faydalı model belgesi konusunun, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 154 üncü, 155 inci ve 156 ncı maddelerinde

belirtilen, hükümlere aykırılığı ispat edilmişse; 

 

b - Faydalı model belgesi konusu buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzmanın onu uygulamaya

koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse; 

 

c - Faydalı model belgesi konusunun, faydalı model belgesi verilmesi için yapılmış olan başvurunun kapsamı  dışına

çıktığı veya faydalı model belgesi 45 inci maddeye göre ayrılmış olan bir başvuruya veya 12 nci maddeye göre yapılan

başvuruya dayandığı ve onların kapsamlarını aştığı ispat edilmişse;  d - Faydalı model belgesi sahibinin, 157 nci maddeye göre faydalı model belgesi isteme hakkına sahip bulunmadığı ispat

edilmişse. 

 

Faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü, zarar gören üçüncü kişiler veya Cumhuriyet Savcılığı vasıtasıyla ilgili resmi

makamlar veya bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre, faydalı model belgesi isteme hakkına sahip kişiler

tarafından talep edilebilir. 

 

Zarar gören üçüncü kişilerin ve ilgili resmi makamların faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü talep edebilmeleri

için, 161 inci maddeye göre itiraz yapmış olmaları şarttır.  ( Anayasa Mahkemesi’nin 23/03/2004 tarih ve 2004/36 sayılı

kararı ile iptal edilmiştir. )

 

Faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü, koruma süresinin devamınca talep edilebilir. 

 

Faydalı model belgesi sahibinin, 157 nci maddeye göre faydalı model belgesi isteme hakkına sahip bulunmadığı

hakkındaki iddia, ancak buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. Bu durumda, bu Kanun Hükmünde

Kararnamenin 12 nci maddesi hükmü uygulanır. 

 

Hükümsüzlük nedenleri faydalı model belgesinin sadece bir bölümüne ilişkin bulunuyorsa, sadece o bölümü etkileyen

istem veya istemlerin iptali suretiyle, kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Bir istemin kısmen hükümsüzlüğüne karar

 1.  

 

Kısmi hükümsüzlük sonucu, faydalı model belgesinin iptal edilmeyen istem veya istemleri, bu Kanun Hükmünde

Kararnamenin 5 inci ila 7 nci maddesi hükümlerine uygun olması halinde, faydalı model belgesi, bu istem veya istemler

için geçerli kalır. 

 

Üçüncü kişilerin gerekçeli itirazlarının başvuru sahibi tarafından dikkate alınmaksızın faydalı model belgesinin verilmesi

ve yapılan itirazla illiyeti nedeniyle, mahkeme tarafından bu maddeye göre faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne

karar verilmesi halinde,itirazda bulunmuş olan zarar gören üçüncü kişilerin, hükümsüzlüğüne karar verilen faydalı

model belgesi sahibinden tazminat talep etme hakkı doğar. 

 

Patentler İle İlgili Hükümlerin Uygulanabilirliği

 

Madde 166 - Faydalı model belgelerine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı model belgelerinin özelliği ile

çelişmediği takdirde, patentler için öngörülen hükümler, faydalı model belgeleri için de uygulanır.  

 

Faydalı Model Belgesi Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi 

 

Madde 167 - Faydalı model belgesi verilmesi hakkında Enstitüce alınacak karardan önce, faydalı model belgesi

başvurusu sahibi, başvurusunun patent başvurusuna değiştirilerek işlem görmesini Enstitü'den talep edebilir. 

 

Bu talep tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü, faydalı model belgesi başvurusunun, patent başvurusuna değiştirilerek

işlem göreceğini ve bunun için sunulması gerekli olan belgeleri başvuru sahibine bildirir.Enstitü yazısının tebliğ

tarihinden itibaren bir ay içinde, başvuru sahibi, sunulması istenilen belgeleri tamamlar. Başvuru sahibi bu süre içinde

gerekli belgeleri sunmadığı takdirde değiştirme talebi yapılmamış sayılır ve başvuru faydalı model belgesi başvurusu

olarak işlem görmeye devam eder. 

 

Faydalı model belgesi başvurusunun Patent başvurusuna değiştirilmesi ile faydalı model belgesi başvurusu geçersiz olur. 

 

Faydalı model belgesi başvurusunun, patent başvurusuna değiştirilmesi halinde, faydalı model belgesi başvurusunda

rüçhan hakkı talep edilmişse, aynı rüçhan hakkı veya hakları patent başvurusuna da tanınarak, patent başvurusu faydalı

model belgesi başvurusu tarihinden itibaren geçerli olur. 

 

Bu maddenin dördüncü fıkrası gereğince Enstitü tarafından talep edilen belgeler, başvuru sahibi tarafından

tamamlandıktan sonra, faydalı model belgesi başvurusunun patent başvurusuna değiştirildiği ilgili bültende yayınlanır.

Bu yayında faydalı model belgesi başvurusunun ve eklerinin yayınlandığı ilgili bültenin tarih ve numarası belirtilir. 

 

Patent Başvurusunun Faydalı Model Belgesi Başvurusuna Değiştirilmesi

 

Madde 168 - Patent başvurusunun faydalı model belgesi başvurusuna değiştirilmesi hakkında bu Kanun Hükmünde

Kararnamenin 65 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

 

Faydalı Model Belgesi Konusunun Endüstriyel Tasarım Olarak Tescili

 

Madde 169- Bir faydalı model belgesi konusu, aynı zamanda endüstriyel tasarım olarak da tescil edilebilir. Bu durumda ilgili kanun hükümleri uygulanır. 

 

Aynı Buluşa Patent ve Faydalı Model Belgesi Verilememesi

 

Madde 170 - Aynı buluş konusu için, birbirinden bağımsız olarak, patent ve faydalı model belgesi verilmez. 

 

Patent veya faydalı model belgesi verilmesi için yapılmış olan bir başvuru, ancak 65 inci, 167 nci ve 168 inci madde

hükümlerine uygun olarak diğerine çevrilebilir. 

 

ONİKİNCİ KISIM

İŞLEM YETKİSİ OLAN KİŞİLER VE PATENT VEKİLLERİ

İşlem Yetkisi Olan Kişiler

 

Madde 171 - Aşağıdaki kişiler Enstitü nezdinde işlem yapabilir: 

 

a - Gerçek veya tüzel kişiler.  

 

b - Enstitü siciline kayıtlı Patent Vekilleri. 

 

Tüzel kişiler, yetkili organları tarafından tayin edilen kişi veya kişilerce temsil edilir. 

 

İkametgahı yurt dışında bulunan kişiler ancak patent vekilleri vasıtasıyla temsil edilir. 

 

Vekil tayin edilmesi halinde,tüm işlemler vekil vasıtasıyla yapılır. Vekile yapılan tebligat asile yapılmış sayılır. 

ONÜÇÜNCÜ KISIM

ÜCRETLERİN ÖDENMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Ücretlerin ödeme süreleri ve sonuçları

 

Madde 172 - Yönetmelıkte belirlenen, patent başvurusu ve patentle ilgili ücretler, başvuru sahibi veya patent sahibi veya

Patent Vekilleri tarafından ödenir. 

 

Yönetmelıkte belirlenen ve ödenmesi gereken bütün ücretlerin ödenme zamanı, enstitü tarafından başvuru sahibiveya

patent sahibi veya patent vekiline önceden tebliğ edilir. 

 

Yönetmelıkte belirlenmiş olan süre içinde, bir işlemde ilgili ücret ödenmemişse, durumun enstitü tarafından başvuru

sahibine bildirileceği tarihten itibaren işlem hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır. 

 

bir patentin verilmesi ile ilgili işlemler için ödenmesi gereken ücretin, bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen

süreler içinde, ödenmemesi halinde, patent başvurusu geri çekilmiş kabul edilir. 

 

Yıllık ücretler

 

Madde 173 - Bir patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli olan ve Yönetmelıkte belirtilen yıllık ücretler,

patentin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde peşinen ödenir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve

gündür. 

 

Yıllık ücretlerin, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen vadede ödenmemesi halinde, bu ücretler, Yönetmelıkte

belirlenen ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden altı ay içinde, gecikmeli olarak ödenebilir. 

 

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler içinde yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent hakkı, bu ücretin son

ödeme tarihi itibariyle, sona erer. 

 

ONDÖRDÜNCÜ KISIM

 SON HÜKÜMLER

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

 

Madde 174 - 10 Mart 1296 (23 Mart 1879) tarihli İhtira Beratı Kanununun 39 uncu, 40 ıncı, 41 inci, 42 nci, 43 üncü, 44

üncü, 45 inci, 46 ncı ve 47 inci maddeleri dışında kalan maddeleri ve 11 Rebiülahir 1297 tarihli İhtira Beratı Kanununun

12 nci maddesini tadil eden 100 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER Önceki Kanun Hükümlerinin Uygulanması

 

Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış patent başvuruları

hakkında, başvuru tarihindeki kanun hükümleri uygulanır. 

 

Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış ve sicile kaydedilmiş devir, intikal ve

lisans işlemlerinden dolayı kazanılmış haklar saklı kalmak üzere, bu çeşit işlemlerde meydana gelecek değişiklikler için

bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır. 

 

Enstitü’de Tekniğin Bilinen Durumu ile İlgli Araştırma Raporu Düzenlenmesi için Gerekli Teşkilat Kuruluncaya Kadar

Araştırma Raporunun Düzenlenmesi 

 

Geçici Madde 2 -Enstitü'de tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu düzenlenmesi için gerekli teşkilat

kuruluncaya kadar, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Enstitü tarafından düzenlenmesi öngörülen

tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu, milletlerarası niteliği tanınmış araştırma kuruluşları tarafından

düzenlenir. 

 

Yıllık ücretlerin Ödenmesi

 

Geçici Madde 3 - Vade tarihinde yıllık ücretleri ve harçları ödenmediği için hükümden düşmüş bulunan patentlerin,

vadesi geçmiş  yıllara ait ücretleri, Enstitü'nün bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde, bu Kanun Hükmünde

Kararnamenin uygulanması için çıkarılacak Yönetmelıkte öngörülen ücret ve ayrıca bu ücretin iki katı ek ücretle birlikte

ödendiği takdirde, patent hakkı devam eder. Bu hükmün uygulanabilmesi için, patentin koruma süresinin bitmemiş

olması gerekir. 

 

İlaç Üretim Usulleri ve İlaç Ürünlerinin Korunması  

 

Geçici Madde 4- Tıbbi ve veteriner ilaç üretim usulleri ve ürünlerine bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki

patent belgesi ile sağlanan koruma 1 Ocak 1999 tarihinde başlar. 

 

Yürürlük

Madde 175 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme

Madde 176 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.