Ýþ Güvenliði Eðitimleri
Geri

ÝÞ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ ;

15/05/2013 tarihli Çalýþanlarýn iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimlerinin usül ve esaslarý hakkýndaki yönetmeliðe göre iþ yerlerinde verilmesi zorunlu olan eðitimlerin verilme þekilleri belirlenmiþtir.

MADDE 13 – (1) Çalýþanlarýn iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimleri;

a) Ýþyerinde görevli iþ güvenliði uzmanlarý ile iþyeri hekimleri tarafýndan,

b) Ýþçi, iþveren ve kamu görevlileri kuruluþlarý veya bu kuruluþlarca kurulan eðitim vakýflarý ve ortaklaþa oluþturduklarý eðitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarýnýn eðitim birimleri, kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarý ile Bakanlýkça yetkilendirilmiþ eðitim kurumlarý ve ortak saðlýk ve güvenlik birimleri tarafýndan,

Bu yönetmeliðe göre ve yapýlmýþ olan risk deðerlendirmelerine göre oluþan tehlike ve riskler ýþýðýnda 1 yýl süreli bir eðitim planý yapýlmasý gerekmektedir bu eðitim planýna göre :

Eðitim süreleri ve konularý

MADDE 11 – (1) Çalýþanlara verilecek eðitimler, çalýþanlarýn iþe giriþlerinde ve iþin devamý süresince belirlenen periyotlar içinde;

a) Az tehlikeli iþyerleri için en az sekiz saat,

b) Tehlikeli iþyerleri için en az on iki saat,

c) Çok tehlikeli iþyerleri için en az on altý saat

olarak her çalýþan için düzenlenir.

 

Eðitim Konularý

1. Genel konular

a) Çalýþma mevzuatý ile ilgili bilgiler,

b) Çalýþanlarýn yasal hak ve sorumluluklarý,

c) Ýþyeri temizliði ve düzeni,

ç) Ýþ kazasý ve meslek hastalýðýndan doðan hukuki sonuçlar


2. Saðlýk konularý

a) Meslek hastalýklarýnýn sebepleri,

b) Hastalýktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanmasý,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) Ýlkyardým


3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldýrma ve taþýma,

c) Parlama, patlama, yangýn ve yangýndan korunma,

ç) Ýþ ekipmanlarýnýn güvenli kullanýmý,

d) Ekranlý araçlarla çalýþma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) Ýþ kazalarýnýn sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanmasý,

g) Güvenlik ve saðlýk iþaretleri,

ð) Kiþisel koruyucu donaným kullanýmý,

h) Ýþ saðlýðý ve güvenliði genel kurallarý ve güvenlik kültürü,

ý) Tahliye ve kurtarma

Yukarýdaki baþlýklar esas olmak kaydý ile iþ yerinin özel risklerine göre de belirlenecek konularda verilmesi zorunludur