Acil Durum Planlarý
Geri

Acil durum planlarý zorunluluðu, içeriði,amaç ve dayanaklarý  18/06/2013 tarihli ‘’ Ýþ yerlerinde acil durumlar hakkýnda yönetmelik’’ içeriðinde belirtilmiþtir

Bu yönetmeliðe göre:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliðin amacý, iþyerlerinde acil durum planlarýnýn hazýrlanmasý, önleme, koruma, tahliye, yangýnla mücadele, ilk yardým ve benzeri konularda yapýlmasý gereken çalýþmalar ile bu durumlarýn güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalýþanlarýn belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslarý düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu kapsamýnda yer alan iþyerlerini kapsar.

Ýþverenin yükümlülükleri

MADDE 5 

(1) Ýþverenin acil durumlara iliþkin yükümlülükleri aþaðýda belirtilmiþtir:

a.Çalýþma ortamý, kullanýlan maddeler, iþ ekipmaný ile çevre þartlarýný dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalýþan ile çalýþma çevresini etkileyecek acil durumlarý önceden deðerlendirerek muhtemel acil durumlarý belirler.

b.Acil durumlarýn olumsuz etkilerini önleyici ve sýnýrlandýrýcý tedbirleri alýr.

c.Acil durumlarýn olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve deðerlendirmeleri yapar.

d.Acil durum planlarýný hazýrlar ve tatbikatlarýn yapýlmasýný saðlar.

e.Acil durumlarla mücadele için iþyerinin büyüklüðü ve taþýdýðý özel tehlikeler, yapýlan iþin niteliði, çalýþan sayýsý ile iþyerinde bulunan diðer kiþileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangýnla mücadele, ilk yardým ve benzeri konularda uygun donanýma sahip ve bu konularda eðitimli yeterli sayýda çalýþaný görevlendirir ve her zaman hazýr bulunmalarýný saðlar.

f.Özellikle ilk yardým, acil týbbi müdahale, kurtarma ve yangýnla mücadele konularýnda, iþyeri dýþýndaki kuruluþlarla irtibatý saðlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

g.Acil durumlarda enerji kaynaklarýnýn ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek þekilde devre dýþý býrakýlmasý ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

h.Varsa alt iþveren ve geçici iþ iliþkisi kurulan iþverenin çalýþanlarý ile müþteri ve ziyaretçi gibi iþyerinde bulunan diðer kiþileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.

(2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalýþanlarýn sorumluluklarý iþverenlerin konuya iliþkin yükümlülüðünü ortadan kaldýrmaz.

Ayrýca yönetmelik baþlýklarýndan bazýlarý : 

 • Acil durum planý
 • Acil durumlarýn belirlenmesi
 • Önleyici ve sýnýrlandýrýcý tedbirler
 • Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
 • Görevlendirilecek çalýþanlarýn belirlenmesi
 • Dokümantasyon
 • Tatbikat
 • Acil durum planýnýn yenilenmesi
 • Çalýþanlarýn bilgilendirilmesi ve eðitim
 • Birden fazla iþveren olmasý durumunda acil durum planlarý
 • Bir aydan kýsa süreli geçici iþlerde acil durum planlamasý
 • Acil durum planý rehberleri
 • Ekip eðitimlerinin tamamlanmasý

Þeklinde sýralanabilir

GEÇÝCÝ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamýnda kurulacak olan ekiplerin eðitimleri, bu Yönetmeliðin yayýmý tarihinden itibaren bir yýl içinde tamamlanýr.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.