Risk Deðerlendirmesi
Geri

Tehlike: Ýþyerinde var olan ya da dýþarýdan gelebilecek, çalýþaný veya iþyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayýp, yaralanma ya da baþka zararlý sonuç meydana gelme ihtimalini,

Risk deðerlendirmesi: Ýþyerinde var olan ya da dýþarýdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüþmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaþtýrýlmasý amacýyla yapýlmasý gerekli çalýþmalarý,ifade eder.

30/06/2012 tarihinde yürürlüðe giren 6331 sayýlý Ýþ saðlýðý ve güvenliði kanunu tehlike sýnýfýna ve çalýþan sayýsýna bakýlmaksýzýn tüm iþ yerlerine risk deðerlendirmesi yapýlmasý çalýþanlara temel iþ saðlýðý ve iþ güvenliði eðitimi verilmesi ve acil durum eylem planý yapýlmasý zorunluluðunu getirmiþ bununla ilgili de ciddi denebilecek maddi cezalar ve yaptýrýmlarý beraberinde yürürlüðe konulmuþtur.

Mesleki risklerin deðerlendirilmesinde temel amaç, çalýþanlarýn saðlýðýnýn korunmasý ve güvenliklerinin saðlanmasýdýr. Risk deðerlendirme, iþle ilgili faaliyetlerden kaynaklanan ve çalýþanlara ve çevreye olabilecek olasý zararlarýn en aza indirilmesine yardým eder. Risk deðerlendirme ayný zamanda iþinizin verimli ve rekabet edebilir olmasýna katký saðlar.

Risk deðerelendirmesi özetle aþaðýdaki adýmlarý kapsamaktadýr:

  • Risk ve tehlikelerin tanýmý
  • Risk ve tehlike yönetimi
  • Ýþletmenizde var olan ve olabilecek risklerin analizi
  • Risk yönetimi ile ilgili organizasyonun oluþturulmasý
  • Uygun risk metodunun seçilmesi ve risk seviyeleri
  • Ýþ yeri risk kontrol sistemlerinin kurulmasý
  • Risk analiz ekiplerinin kurulmasý
  • Belirlenen risklere karþý gerekli tedbirlerin ele alýnmasý ve uygulanmasý
  • Risk yönetimi için etkin kontrol ve denetim mekanizmasýnýn iþletme içerisinde uygulanabilir ve iþler olmasý

Onay Patent olarak konusunda uzman kadromuz ile risk deðerlendirmesi,temel iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimleri ve acil durum eylem planlarýnýzý ilgili yönetmelikler ýþýðýnda kurumsal ve profesyonelce yapmayý taahhüt ediyor ve bu çalýþmalar ile ilgili bizlerden de görüþ almanýzý bekliyoruz.