Diðer Saðlýk Personeli
Geri

20/07/2013 tarihinde yürürlüðe giren iþyeri hekimi ve diðer saðlýk personelinin görev yetki sorumluluk ve eðitimleri hakkýndaki yönetmelik kapsamýnda iþ yerlerinde Diðer saðlýk personeli þeklinde tarif edilen saðlýk memuru,acil týp teknisyeni,hemþire ve çevre saðlýðý teknisyeni gibi mesleki diploma ve yeterliliði olan personel bulundurma zorunluluðu da yeni yönetmelik ile beraber yürürlüðe girmiþtir

Yapacaðýmýz iþ birliði ile firmanýza gönderilecek Diðer saðlýk personelimiz ilgili kanun ve yönetmeliklerin getirdiði tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur

Ýlgili kanun ve yönetmelikler gereði  Diðer saðlýk personelinin yapacaðý çalýþmalar ;

a) Ýþ saðlýðý ve güvenliði hizmetlerinin planlanmasý, deðerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde iþyeri hekimi ile birlikte çalýþmak, veri toplamak ve gerekli kayýtlarý tutmak.

b) Çalýþanlarýn saðlýk ve çalýþma öykülerini iþe giriþ/periyodik muayene formuna yazmak ve iþyeri hekimi tarafýndan yapýlan muayene sýrasýnda hekime yardýmcý olmak.

c) Özel politika gerektiren gruplarýn takip edilmesi ve gerekli saðlýk muayenelerinin yaptýrýlmasýný saðlamak.

ç) Ýlk yardým hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde iþyeri hekimi ile birlikte çalýþmak.

d) Çalýþanlarýn saðlýk eðitiminde görev almak.

e) Ýþyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen þartlarýnýn sürekli izlenip denetlemesinde iþyeri hekimiyle birlikte çalýþmak.

f) Ýþyeri hekimince verilecek iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili diðer görevleri yürütmek.

g) Ýþyerinde görevli çalýþan temsilcisi ve destek elemanlarýnýn çalýþmalarýna destek saðlamak ve bu kiþilerle iþbirliði yapmak.

Þeklinde sýralanabilir.