Ýþyeri Hekimliði
Geri

Deneyimli Ýþyeri hekimi ve Diðer saðlýk personeli kadrolarýmýzýn iþ saðlýðý ve güvenliði hizmetlerinde fark yaratacaðý düþüncesindeyiz.Yapacaðýmýz iþ birliði ile beraber firmanýza gönderilecek olan Ýþyeri hekimi ve Diðer saðlýk personeli uzmanlarýmýz 6331 sayýlý iþ saðlýðý ve güvenliði kanunu ve en önemlisi 20/07/2013 tarihinde yürürlüðe giren iþ yeri hekimi ve diðer saðlýk personelinin görev yetki sorumluluk ve eðitimleri hakkýndaki yönetmelik kapsamýnda bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur. 

Ayrýca yapýlacak çalýþmalar ve verilecek iþ saðlýðý ve iþ güvenliði eðitimleri sadece kanun ve yönetmeliklerin sizlere getirdiði yükümlülükleri ortadan kaldýrmakla kalmayarak iþ saðlýðý ve iþ güvenliði kültürünü firmanýza taþýmak sýfýr iþ kazasý profesyönelliði ve amacý ile çalýþarak sektörel olarak sizleri de bizler ile beraber bir adým öne çýkartmayý amaçlamaktadýr.

Ýlgili kanun ve yönetmelikler gereði iþ yeri hekimi ve saðlýk personelinin yapacaðý çalýþmalar ;

  • Ýþ saðlýðý ve iþ güvenliði hizmetleri kapsamýnda çalýþanlarýn saðlýk gözetimi ve çalýþma ortamýnýn gözetimi ile ilgili iþverene rehberlik yapmak.
  • Ýþ saðlýðý ve iþ güvenliði alanýnda yapýlacak araþtýrmalara katýlmak, ayrýca iþin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açýsýndan çalýþanlarýn fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iþ ile çalýþanýn uyumunun saðlanmasý ve çalýþma ortamýndaki stres faktörlerinden korunmalarý için araþtýrmalar yapmak ve bu araþtýrma sonuçlarýný rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.
  • Ýþyerinde meydana gelen iþ kazasý ve meslek hastalýklarýnýn nedenlerinin araþtýrýlmasý ve tekrarlanmamasý için alýnacak önlemler konusunda çalýþmalar yaparak iþverene önerilerde bulunmak
  • Ýþ saðlýðý ve iþ güvenliði yönünden risk deðerlendirmesi yapýlmasýyla ilgili çalýþmalara ve uygulanmasýna katýlmak, risk deðerlendirmesi sonucunda alýnmasý gereken saðlýk ve güvenlik önlemleri konusunda iþverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
  • Saðlýk gözetimi kapsamýnda yapýlacak iþe giriþ ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalýþanlarý bilgilendirmek ve onlarýn rýzasýný almak.
  • Gece postalarý da dâhil olmak üzere çalýþanlarýn saðlýk gözetimini yapmak.
  • Saðlýk sorunlarý nedeniyle iþe devamsýzlýk durumlarý ile iþyerinde olabilecek saðlýk tehlikeleri arasýnda bir iliþkinin olup olmadýðýný tespit etmek, gerektiðinde çalýþma ortamý ile ilgili ölçümler yapýlmasýný planlayarak iþverenin onayýna sunmak ve alýnan sonuçlarýn çalýþanlarýn saðlýðý yönünden deðerlendirmesini yapmak.
  • Ýþyerindeki saðlýk gözetimi ile ilgili çalýþmalarý kaydetmek, iþ güvenliði uzmaný ile iþbirliði yaparak iþ kazalarý ve meslek hastalýklarý ile ilgili deðerlendirme yapmak, tehlikeli olayýn tekrarlanmamasý için inceleme ve araþtýrma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarýný hazýrlamak ve bu konularý da içerecek þekilde yýllýk çalýþma planýný hazýrlayarak iþverenin onayýna sunmak, uygulamalarýn takibini yapmak ve yönetmelikte belirtilen þekli ile örneðine uygun yýllýk deðerlendirme raporunu hazýrlamak.
  • Yöneticilere, bulunmasý halinde iþ saðlýðý ve güvenliði kurulu üyelerine ve çalýþanlara genel saðlýk, iþ saðlýðý ve güvenliði, hijyen, baðýmlýlýk yapan maddelerin kullanýmýnýn zararlarý, kiþisel koruyucu donanýmlar ve toplu korunma yöntemleri konularýnda eðitim vermek, eðitimin sürekliliðini saðlamak.
  • Ýþ saðlýðý ve güvenliði çalýþmalarý ve saðlýk gözetimi sonuçlarýnýn kaydedildiði yýllýk deðerlendirme raporunu iþ güvenliði uzmaný ile iþbirliði halinde yönetmelikte istenen örneðine uygun olarak hazýrlamak.