Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý
Geri

Ýþ güvenli uzmanlýðý  bilgi birikimi ve tecrübe isteyen düzenli takip ve kontrol gerektiren kendini sürekli geliþtirme ihtiyacý duyan bir meslektir.

Onay Patent kadrosunda bulunan mühendis ve  iþ güvenliði alanýnda tecrübeli A,B,C sýnýfý uzman kadrosuyla iþ saðlýðý ve iþ güvenliði çalýþmalarýnda etkin bir fark yaratmaktadýr. Yapacaðýmýz iþ birliði ile beraber firmanýza gönderilecek olan iþ güvenliði uzmanlarýmýz 6331 sayýlý iþ saðlýðý ve güvenliði kanunu ve  29/12/2012 tarihinde yürürlüðe giren iþ güvenliði uzmanlarýnýn görev yetki sorumluluk ve eðitimleri hakkýndaki yönetmelik kapsamýnda bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

Ýþ güvenliði uzmanlarýnýn görevleri

MADDE 9 – (1) Ýþ güvenliði uzmanlarý, aþaðýda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Rehberlik;

 1.  Ýþyerinde yapýlan çalýþmalar ve yapýlacak deðiþikliklerle ilgili olarak tasarým, makine ve diðer teçhizatýn durumu, bakýmý, seçimi ve kullanýlan maddeler de dâhil olmak üzere iþin planlanmasý, organizasyonu ve uygulanmasý, kiþisel koruyucu donanýmlarýn seçimi, temini, kullanýmý, bakýmý, muhafazasý ve test edilmesi konularýnýn, iþ saðlýðý ve güvenliði mevzuatýna ve genel iþ güvenliði kurallarýna uygun olarak sürdürülmesini saðlamak için iþverene önerilerde bulunmak.
 2. Ýþ saðlýðý ve güvenliðiyle ilgili alýnmasý gereken tedbirleri iþverene yazýlý olarak bildirmek.
 3. Ýþyerinde meydana gelen iþ kazasý ve meslek hastalýklarýnýn nedenlerinin araþtýrýlmasý ve tekrarlanmamasý için alýnacak önlemler konusunda çalýþmalar yaparak iþverene önerilerde bulunmak.
 4. Ýþyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalýþana, ekipmana veya iþyerine zarar verme potansiyeli olan olaylarýn nedenlerinin araþtýrýlmasý konusunda çalýþma yapmak ve iþverene önerilerde bulunmak.
b) Risk deðerlendirmesi;

 1. Ýþ saðlýðý ve güvenliði yönünden risk deðerlendirmesi yapýlmasýyla ilgili çalýþmalara ve uygulanmasýna katýlmak, risk deðerlendirmesi sonucunda alýnmasý gereken saðlýk ve güvenlik önlemleri konusunda iþverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
c) Çalýþma ortamý gözetimi;

 1. Çalýþma ortamýnýn gözetiminin yapýlmasý, iþyerinde iþ saðlýðý ve güvenliði mevzuatý gereði yapýlmasý gereken periyodik bakým, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarýný kontrol etmek.
 2. Ýþyerinde kaza, yangýn veya patlamalarýn önlenmesi için yapýlan çalýþmalara katýlmak, bu konuda iþverene önerilerde bulunmak, uygulamalarý takip etmek; doðal afet, kaza, yangýn veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarýnýn hazýrlanmasý çalýþmalarýna katýlmak, bu konuyla ilgili periyodik eðitimlerin ve tatbikatlarýn yapýlmasýný ve acil durum planý doðrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
ç) Eðitim, bilgilendirme ve kayýt;

 1. Çalýþanlarýn iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanmasý konusunda çalýþma yaparak iþverenin onayýna sunmak ve uygulamalarýný yapmak veya kontrol etmek.
 2. Çalýþma ortamýyla ilgili iþ saðlýðý ve güvenliði çalýþmalarý ve çalýþma ortamý gözetim sonuçlarýnýn kaydedildiði yýllýk deðerlendirme raporunu iþyeri hekimi ile iþbirliði halinde EK-2’deki örneðine uygun olarak hazýrlamak.
 3. Çalýþanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek iþverenin onayýna sunmak ve uygulamasýný kontrol etmek.
 4. Gerekli yerlerde kullanýlmak amacýyla iþ saðlýðý ve güvenliði talimatlarý ile çalýþma izin prosedürlerini hazýrlayarak iþverenin onayýna sunmak ve uygulamasýný kontrol etmek.
 5. (Ek:RG-11/10/2013-28792) Bakanlýkça belirlenecek iþ saðlýðý ve güvenliðini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, ÝSG KATÝP’e bildirmek.
d) Ýlgili birimlerle iþbirliði;

 1. Ýþyeri hekimiyle birlikte iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýyla ilgili deðerlendirme yapmak, tehlikeli olayýn tekrarlanmamasý için inceleme ve araþtýrma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarýný hazýrlamak ve uygulamalarýn takibini yapmak.
 2. Bir sonraki yýlda gerçekleþtirilecek iþ saðlýðý ve güvenliðiyle ilgili faaliyetlerin yer aldýðý yýllýk çalýþma planýný iþyeri hekimiyle birlikte hazýrlamak.
 3. Bulunmasý halinde üyesi olduðu iþ saðlýðý ve güvenliði kuruluyla iþbirliði içinde çalýþmak,
 4. Çalýþan temsilcisi ve destek elemanlarýnýn çalýþmalarýna destek saðlamak ve bu kiþilerle iþbirliði yapmak.